Paginacija

Utjecaj načina skladištenja na aromatski profil vina teran
Utjecaj načina skladištenja na aromatski profil vina teran
Martina Maričević
Vino je jedan od najstarijih prirodnih pića. To je poljoprivredno-prehrambeni proizvod koji se odlikuje složenim kemijskim sastavom. Aromatični profil vina čini niz spojeva koji pripadaju sljedećim kemijskim skupinama: esteri, aldehidi, kiseline, terpeni, antocijani, šećeri, pirazini, norisoprenoidi, katehini i sl. Na području Istre uzgaja se niz autohtonih sorti vinove loze,a jedna od značajnijih sorti je Teran. Cilj ovog rada bio je izolirati i...
Utjecaj nerolidola na nivo unutarstaničnog kalcija kod stanične linije karcinoma mokraćnog mjehura (TCCSUP)
Utjecaj nerolidola na nivo unutarstaničnog kalcija kod stanične linije karcinoma mokraćnog mjehura (TCCSUP)
Antonio Ćiril Grubišić
Kalcij je najobilniji mineral u ljudskom tijelu. 99% kalcija u tijelu se nalazi u kostima i zubima dok se ostalih 1% nalazi u krvi i mekom tkivu. Tih 1% ima važnu ulogu u biološkim procesima i njegova koncentracija u stanicama je strogo regulirana paratireoidnim hormonom i kalcitriolom. U stanici se nalazi u većim koncentracijama u mitohondrijima i endoplazmatskom retikulumu koji služi kao unutarstaniĉno skladište za tijesnu regulaciju njegove...
Utjecaj oksidacije na antimikrobni učinak vina
Utjecaj oksidacije na antimikrobni učinak vina
Anaanđela Galiotović
Iako se prilikom pijenja vina često događa da vino stoji u otvorenoj boci te je podložno oksidaciji do sada je u potpunosti neistraženo utječe li oksidacija na biološke učinke vina. Stoga su ciljevi ovog istraživanja bili utvrditi dolazi li do promjene antimikrobnog učinka maceriranog bijelog vina Graševine nakon spontane oksidacije tijekom 48 sati; ispitati utječe li spontana 48-satna oksidacija vina na njegov biokemijski sastav i antioksidacijski...
Utjecaj organski modificiranog montmorilonita Cloisite 25A i litijevog bis(oksalato)borata na strukturu i toplinska svojstva poli(etilen-oksida)
Utjecaj organski modificiranog montmorilonita Cloisite 25A i litijevog bis(oksalato)borata na strukturu i toplinska svojstva poli(etilen-oksida)
Petra Skorić
Polimerni nanokompoziti dobiveni su miješanjem poli(etilen-oksida) molekulske mase, M ̅ v =1 000 000 (PEO10) s nanopunilom Cloisite 25A (25A) u masenim omjerima PEO10/25A 90/10, 80/20, 70/30, 60/40, 50/50 i 40/60 metodom interkalacije iz taljevine. Polimerni nanokompozitni elektroliti dobiveni su miješanjem PEO10 s 25A u navedenim omjerima uz dodatak soli litijevog bis(oksalato)borata (LiBOB) u količini da se zadovolji omjer 1:8 (Li : kisik iz PEO10) također metodom ...
Utjecaj otpadne građevinske opeke na specifičnu električnu provodnost portland cementnih suspenzija
Utjecaj otpadne građevinske opeke na specifičnu električnu provodnost portland cementnih suspenzija
Ines Štivin
U ovom radu konduktometrijskom metodom provedeno je odreĎivanje specifične električne provodnosti cementnih suspenzija do 25 sati, bez dodatka i uz dodatak 5-30 mas. % mljevene otpadne graĎevinske opeke. Mjerenja su provedena u termostatu pri 20 °C i pri omjeru voda/kruto, V/K = 4. Sve dobivene krivulje ovisnosti specifične električne provodnosti o vremenu imaju sličan grafički oblik s naglašenim vrhom maksimalne provodnosti. Rezultati pokazuju da ...
Utjecaj pH na koroziju željeza u kiselim perkloratnim otopinama
Utjecaj pH na koroziju željeza u kiselim perkloratnim otopinama
Marta Jurišić
Cilj ovog rada je bio ispitati utjecaj pH na koroziju željeza u perkloratnim otopinama ionske jakosti 0,5 i 0,1 mol/L. Istraživanje je provedeno uz praćenje promjene potencijala otvorenog strujnog kruga s vremenom, elektrokemijskom impedancijskom spektroskopijom na potencijalu otvorenog strujnog kruga i potenciodinamičkom polarizacijom sa sporom promjenom potencijala (0,5 mV/s) u području potencijala ±0,120 V u odnosu na potencijal otvorenog strujnog kruga. Povećanjem pH...
Utjecaj pH otopine i koncentracije i Cl- ona na koroziju traka legure  CuAlMn dobivene brzim hlađenjem
Utjecaj pH otopine i koncentracije i Cl- ona na koroziju traka legure CuAlMn dobivene brzim hlađenjem
Ana Franičević
U radu je ispitano korozijsko ponašanje legure CuAlMn dobivene postupkom brzog hlađenja u NaCl otopini deaeriranoj s Ar. Pratio se utjecaj promjene pH i koncentracije kloridnih iona na korozijske karakteristike legure tako da su ispitivanja provedena pri pH = 3.4, 5.4 i 7.4, a također pri koncentracijama NaCl otopine od 0.1%, 0.9% i 1.5%, pri temperaturi od 37 o C. Korištene su metoda mjerenja otvorenog strujnog kruga, metoda linearne i potenciodinamičke ...
Utjecaj perioda branja na fenolni sastav i antioksidacijska svojstva petrovca
Utjecaj perioda branja na fenolni sastav i antioksidacijska svojstva petrovca
Marija Mihajlovski
Petrovac (Crithmum maritimum L.) se od davnina koristi u tradicionalnoj medicini i kulinarstvu, a posljednjih godina je ponovno otkriven i postao je zvijezda priobalne gastronomije. Iako je ova biljka predmet velikog broja istraživanja, ona su uglavnom usmjerena na ispitivanja eteričnog ulja, dok su istraživanja polarnih komponenti znatno rjeđa. U ovom radu su istraženi kemijski sastav i antioksidacijska aktivnost polarnih ekstrakata petrovca ubranog u...
Utjecaj ph otopine natrijevog klorida na korozijsko ponašanje CuAlNi legure
Utjecaj ph otopine natrijevog klorida na korozijsko ponašanje CuAlNi legure
Kata Dorbić
U radu su prikazani rezultati ispitivanja utjecaja pH 0,9 % NaCl otopine na korozijsko ponašanje legure s prisjeljivosti oblika CuAlNi, nakon toplinske obrade kaljenjem, mjerenjem potencijala otvorenog strujnog kruga, metodom linearne i potenciodinamičke polarizacije. Nakon polarizacijskih mjerenja, površine elektroda ispitane su optičkim mikroskopom, a također je na njima napravljena i SEM/EDS analiza. Rezultati elektrokemijskih ispitivanja su pokazali da...
Utjecaj polimernog materijala na kvalitetu trodimenzionalnog ispisa
Utjecaj polimernog materijala na kvalitetu trodimenzionalnog ispisa
Ante Čović-Stanić
Napredna tehnika koja omogućava stvaranje čvrstih predmeta iz digitalnog zapisa je tehnika trodimenzionalnog ispisa. Ta tehnika osim što uvelike može olakšati svakodnevni život, može postići veliku preciznost i geometrijsku točnost zadanih proporcija. Kod svake nove tehnike, tako i kod ove, težnja je smisliti procedure gdje će proizvodi imati veliku kvalitetu a troškovi procesa biti što manji. Upravo je to cilj ovog završnog ...
Utjecaj potencijala na formiranje oksidnih filmova na kositru
Utjecaj potencijala na formiranje oksidnih filmova na kositru
Iva Ostrički
U radu je ispitan utjecaj potencijala pasivacije (od 0.0 do 1.6 V) i vremena anodizacije (do 4 sata) na svojstva oksidnih filmova koji se pri potenciostatskim uvjetima formiraju na Sn u 0.1 M otopini natrijevog acetata (pH = 8.3, T = 20 o C). Za vrijeme formiranja oksidnih filmova snimani su struja– vrijeme odgovori, određena je količina naboja koja se utroši u procesu anodizacije te izračunata debljina oksidnog filma. Pasivacija kositra započinje ...
Utjecaj pozicije PBT miješala na ionsku izmjenu
Utjecaj pozicije PBT miješala na ionsku izmjenu
Ivana Babić
Ovaj rad predstavlja dio istraživanja koja se odnose na analizu utjecaja parametara miješanja na ionsku izmjenu. U ovom radu sagledan je utjecaj pozicije turbinskog miješala s ravnim lopaticama nagnutim pod kutem od 45⁰ (tzv. PBT miješalo) na ionsku izmjenu bakra na sintetskom zeolitu NaXu neprotočnom kotlastom reaktoru. Ispitao se utjecaj pozicije PBT miješala na suspendiranje čestica zeolita NaX i utrošak snage miješanja kod stanja potpune suspenzije. Omjer udaljenosti ...

Paginacija