Paginacija

Sagledavanje utjecaja ultrazvuka na veličinu kristala boraksa
Sagledavanje utjecaja ultrazvuka na veličinu kristala boraksa
Danijela Vrbaslija
Cilj ovog rada bio je sagledati princip rada ultrazvuka te ispitati utjecaj amplitude ultrazvuka na veliĉinu kristala boraksa dobivenih postupkom kontroliranog hlaĊenja u kristalizatoru s miješanjem. U prvom dijelu istraživanja provedena je šaržna kristalizacija u reaktoru s miješanjem iz otopine zasićene pri temperaturi od 30 °C i hlaĊene brzinom od 6 ° C h -1 . Pri tome je praćena promjena koncentracije otopine kako bi se utvrdio poĉetak nukleacije i ...
Senzor na bazi ugljika za određivanje maprotilina antidepresiva
Senzor na bazi ugljika za određivanje maprotilina antidepresiva
Martina Cvitanović
Pripravljena je ionsko selektivna elektroda na bazi ugljika uz dodatak ionsko asocijacijskog kompleksa (IAC). Pripravljena elektroda je primijenjena za odreĊivanje antidepresiva maprotilina (MAP) u koncentracijskom podruĉju od 3,16 x 10 -5 – 3,16 x 10 -3 M pri pH = 4. Pripravljeno je i testirano 25 membrana s razliĉitim udjelima IAC-a, grafita i veziva, ili uz dodatak soli, ionofor i grafen. Membrana s udjelom 47,08% grafita, 46,95% veziva i 5,97% IAC-a pokazuje...
Senzorska svojstva i aromatični profil dimljenih pršuta
Senzorska svojstva i aromatični profil dimljenih pršuta
Sara Bralić
Cilj ovog rada bio je identificirati hlapljive spojeve hrvatskih tradicionalnih dimljenih pršuta te odrediti senzorska svojstva istih. Tijekom procesa proizvodnje pršuta odvija se niz biokemijskih reakcija koje su zasluţne za formiranje boje, teksture i arome pršuta. Najvaţnije biokemijske reakcije tijekom kojih nastaje niz hlapljivih spojeva odgovornih za aromu pršuta su lipoliza i proteoliza. Izolacija hlapljivih spojeva pršuta provedena je...
Sezonska promjena u kemijskom sastavu hidrodestilata alge cladostephus spongiosus
Sezonska promjena u kemijskom sastavu hidrodestilata alge cladostephus spongiosus
Marija Brajković
Alge su fotosintetski autotrofni organizmi koji nastanjuju praktički sva staništa. Dijele sa na mikroalge i makroalge. Prema pigmentu kojeg sadržavaju dijele se u 3 grupe: smeđe (Phaeophyta), zelene (Chlorophyta) i crvene (Rhodophyta) alge. Smeđe alge žive isključivo u morima, najčešće su pričvršćene na kamenu podlogu, stijene ili druge organizme. Karakterističnu smeđu boju daje im smeđi pigment fukoksantin koji maskira klorofil i ostale...
Simulacija dobivanja i analiza procjedne vode komine masline
Simulacija dobivanja i analiza procjedne vode komine masline
Ivana Šetka
U ovom radu je provedeno simulirano dobivanje procjedne vode komine masline koja je nastala kao nusproizvod korištenjem 3-faznog sustava proizvodnje maslinovog ulja. Nadalje, u dobivenoj procjednoj vodi analizirani su fizikalno-kemijski pokazatelji kakvoće vode. Dobivene vrijednosti KPK (2448 mg O 2 /L) i BPK 5 (725 mg O 2 /L) znatno premašuju maksimalno dopuštene koncentracije, pH vrijednost je niža od dopuštene a jedino je koncentracija dušika...
Simulacija kemijskih procesa primjenom programskog sustava COCO
Simulacija kemijskih procesa primjenom programskog sustava COCO
Lorena Topolovec
Provedena je simulacija destilacije višekomponentne smjese propana, izobutana, n-butana, izopentana i n- pentana primjenom programskog sustava COCO i njegove aplikacije ChemSep, uz zadane masene udjele: propan - 0,03, izobutan - 0,15, n-butan - 0,25, izopentan - 0,20 i n-pentan - 0,35. Simulacija je provedena uz zadane sljedeće uvjete: ukupan broj plitica 11, broj plitice na kojoj ulazi pojna smjesa 6, tlak 827 kPa, protok parne faze na vrhu kolone 79,378 kmol/h, protok destilata...
Simultano određivanje antiepileptika u biološkim uzorcima HPLC metodom
Simultano određivanje antiepileptika u biološkim uzorcima HPLC metodom
Romana Lijić
Ciljevi istraživanja: Razviti metodu za simultano određivanje karbamazepina, lamotrigina i fenobarbitona koristeći visoko djelotvornu tekućinsku kromatografiju, odrediti optimalne uvjete metode za određivanje antiepileptika visoko djelotvornom tekućinskom kromatografijom, te ispitati valjanost razvijene metode na biološkim uzorcima krvi. Ustroj istraživanja: eksperimentalna studija Mjesto istraživanja: Kemijsko-toksikološki laboratorij Kliničkog odjela za sudsku...
Sinergijski antioksidacijski učinak flavan-3-ola
Sinergijski antioksidacijski učinak flavan-3-ola
Marijana Grbavac
Fenolni spojevi su izuzetno velika i kemijski raznolika skupina spojeva, od onih jednostavnih do vrlo sloţenih struktura poput katehina, flavanola, flavonola, antocijana, proantocijanida, itd. U ovom radu ispitivana je antioksidacijska aktivnost predstavnika podgrupe flavan-3-ola (katehina, epikatehina, epikatehin galata i epigalokatehin galata), ekvimolarnih smjesa dvaju i više flavan-3-ola, sinergijski, aditivni i antagonistički učinak smjesa te utjecaj ...
Sinteza fenil-izotiocijanata potpomognuta mikrovalovima
Sinteza fenil-izotiocijanata potpomognuta mikrovalovima
Ita Hajdin
Izotiocijanati imaju izražen elektrofilni karakter zbog reaktivnosti centralnog ugljikovog atoma N=C=S koji brzo reagira s nukleofilima na bazi sumpora, dušika i kisika. Izotiocijanati se mogu dobiti iz različitih početnih materijala, a posebno izocijanida, alkena, aldehida ili organskih halogenida. Uglavnom se sintetiziraju aciliranjem amina upotrebom tiokarbonilnih reagensa poput tiofozgena ili kondenzacijom primarnog amina sa suviškom ugljikovog disulfida, u organskom otapalu...
Sinteza i analiza organskih spojeva sa sumporom i/ili dušikom: piridopiridazini i glukozinolati
Sinteza i analiza organskih spojeva sa sumporom i/ili dušikom: piridopiridazini i glukozinolati
Josip Tomaš
Organske molekule s dušikom i/ili sumporom, zbog svoje vrlo široke primjene u medicini, sve su veći predmet istraživanja. Prvi dio diplomskog rada bavi se sintezom piridopiridazina, spojeva s dušikom, koji posjeduju široku biološku aktivnost (antibakterijsko, antihipertenzivno, antikonvulzantno djelovanje, itd.). Drugi dio diplomskog rada bavi se glukozinolatima (β-tioglukozidni-N-hidroksisulfati) spojevima sa sumporom i dušikom, koji su pronađeni u porodicama reda Capparales....
Sinteza i evaluacija konjugata fenilboronične i cimetne kiseline
Sinteza i evaluacija konjugata fenilboronične i cimetne kiseline
Petra Pavić
Cilj rada je prikazati sintezu i evaluaciju konjugata fenilboronične i cimetne kiseline. Fenilboronična kiselina pripada derivatima borne kiseline. Poznata je po svojim mogućim medicinskim svojstvima te je istraživana kao sredstvo u liječenje raka. Cimetna kiselina je široko zastupljena u biljnom svijetu, a izvor je većine derivata hidroksicimetne kiseline poput kumarinske, kafeinske, ferulinske i sinapinske kiseline. U ovom radu opisane su fenilboronična i cimetna...
Sinteza i karakterizacija MgO iz gorke morske vode uz dodatak poli (vinil-alkohola)
Sinteza i karakterizacija MgO iz gorke morske vode uz dodatak poli (vinil-alkohola)
Marija Grgičević
Ispitivao se utjecaj dodatka poli(vinil–alkohola) kao surfaktanta tijekom sinteze na veličinu i aglomeraciju čestica magnezijeva oksida istaloženog iz gorke morske vode. Sinteza se vršila procesom precipitacije u stehiometrijskom odnosu sa zasićenom vodom vapnenicom kao taložnim reagensom. Poli(vinil–alkohola) dodavao se u masenom omjeru (1:4) i (1:5) u odnosu na masu magnezijeva hidroksida koji se procesom dobiva. Uzorci su ...

Paginacija