Paginacija

Prisustvo sredstava ovisnosti u uzorcima urina u novorođene djece
Prisustvo sredstava ovisnosti u uzorcima urina u novorođene djece
Andrea Stojanac
Cilj ovog diplomskog rada bio je istraţiti povezanost stanja novoroĎene djece s prisutnošću sredstava ovisnosti, dokazanih u urinu primjenom GC-MS metode, na području Splitsko-dalmatinske ţupanije u vremenskom razdoblju od 1. siječnja 2010. godine do 31. prosinca 2015. godine. Studija je organizirana kao presječno istraţivanje. Analizirani su podatci o novoroĎenoj djeci, kojoj je u urinu dokazana prisutnost sredstava ovisnosti, prikupljeni iz...
Procesi proizvodnje etilena iz neobnovljivih i obnovljivih izvora
Procesi proizvodnje etilena iz neobnovljivih i obnovljivih izvora
Dominik Smajić
Etilen je jedan od najvažnijih proizvoda kemijske industrije. Zbog njegove velike primjene u industriji polimera, proizvodnja etilena raste iz godine u godinu. Najznačajniji način dobivanja etilena je parno krekiranje ugljikovodika. To je proces koji koristi sirovine iz fosilnih izvora. Sirovina se izlaže visokim temperaturama i vodenoj pari pri čemu dolazi do cijepanja ugljikovodičnih lanaca i nastajanja molekula ugljikovodika manjih molekulskih masa. Nakon ...
Procjena aktivnosti fotoosjetljivih bojila antocijanina, rhodamina B i metil plavog za primjenu u solarnim ćelijama
Procjena aktivnosti fotoosjetljivih bojila antocijanina, rhodamina B i metil plavog za primjenu u solarnim ćelijama
Ivana Šumelj
U radu je ispitivana aktivnost fotoosjetljivih bojila antocijanina, rhodamina B i metil plavog te njihovih smjesa za primjenu u solarnim ćelijama na osnovi nanostrukturiranih poroznih slojeva TiO 2 i ZnO. Antocijanin je ekstrahiran u etanolu iz suhog cvijeta hibiskusa (lat. Hibiscus sabdariffa), a rhodamin B i metil plavo su komercijalne kemikalije. Određeni su UV - Vis spektri ekstrahiranog antocijanina i odabranih kombinacija bojila (rhodamin B + metil plavo te...
Procjena aktivnosti solarnih ćelija na osnovi nanokristaličnog ZnO uz različite uvjete priprave aktivnog filma
Procjena aktivnosti solarnih ćelija na osnovi nanokristaličnog ZnO uz različite uvjete priprave aktivnog filma
Tanita Katinić
U radu je ispitivana aktivnost solarnih ćelija s fotoosjetljivim bojilom (DSSC) na bazi nanokristaličnog cink (II) oksida na način da je fotoinducirani napon ćelija mjeren pri umjetnom osvjetljenju i pri sunčevoj svjetlosti tijekom 10 dana. Pasta nanokristaličnog ZnO pripremljena je uobičajenim postupkom bez primjene kiseline. Konzinstencija paste podešena je dodatkom etilnog alkohola i sredstva za poboljšanje kvašenja, neionskog disperganta Triton-X 100....
Procjena kvalitete grafitnog filma za DSSC mjerenjem površinske otpornosti
Procjena kvalitete grafitnog filma za DSSC mjerenjem površinske otpornosti
Matej Ercegović
U radu je ispitana površinska otpornost grafitnog vodljivog filma na staklenom supstratu namjenjenom za DSSC ćelije (eng. dye-sensitized solar cell). Površina 8 stakalaca (5 x 5 cm) za nanošenje grafitnog filma pripremljena je u sljedećem nizu: odmašćivanje, obrada koncentriranom sulfatnom kiselinom, ispiranje destiliranom vodom, ispiranje koncentriranim etanolom i sušenje. Na suhu površinu stakalaca nanesen je tanki sloj grafita sprej tehnikom do ...
Procjena opasnosti živom onečišćenog tla na okoliš s područja rudnika Idrija - praćenje pH, električne vodljivosti i ukupne koncentracije izlučene žive
Procjena opasnosti živom onečišćenog tla na okoliš s područja rudnika Idrija - praćenje pH, električne vodljivosti i ukupne koncentracije izlučene žive
Ivona Jukić
Rudnik Idrija u Sloveniji bio je drugi najveći rudnik žive na svijetu i značajan antropogeni izvor žive. Tlo u okolici rudnika još uvijek sadrži od 10 do čak 10 000 mg Hg/kg na drevnim mjestima pečenja rude. Budući da je Idrija krško područje postoji opasnost od infiltracije žive oborinskim vodama u dublje slojeve tla te u konačnici i u podzemne vode. Kako bi se procijenio utjecaj žive na okoliš u području rudnika Idrija i šire, potrebno je ispitati njeno potencijalno...
Procjena prirodnog zeolita kao punila u propusnim reaktivnim barijerama za remedijaciju podzemne vode onečišćene kadmijem i cinkom
Procjena prirodnog zeolita kao punila u propusnim reaktivnim barijerama za remedijaciju podzemne vode onečišćene kadmijem i cinkom
Matea Šušnjara
Ispitana je mogućnost primjene prirodnog zeolita klinoptilolita kao punila u propusnim reaktivnim barijerama (PRB) za zaštitu podzemnih voda od onečišćenja teškim metalima. Za simuliranje dinamičkih uvjeta u podzemlju provedeni su eksperimenti u koloni na nepomičnom sloju prirodnog zeolita klinoptilolita propuštanjem binarne vodene otopine kadmija i cinka od vrha prema dnu kolone pri protocima od 1, 2, 3 i 4 mL/min. Iz dobivenih eksperimentalnih rezultata ...
Procjena utjecaja ekstrakta ružmarina na toplinska svojstva polimernog kompozita na bazi poli(etilen-oksida)
Procjena utjecaja ekstrakta ružmarina na toplinska svojstva polimernog kompozita na bazi poli(etilen-oksida)
Marko Kosir
Poli(etilen-oksid) (PEO) je vodotopljiv, netoksičan i biokompatibilan polimer s velikim potencijalnom primjene u mnogim granama industrijama. Kako bi mu se proširila primjena, neka svojstva je potrebno poboljšati dodavanjem aditiva. Dodatak prirodnih aditiva, poput ekstrakta ružmarina (ER), predstavlja strategiju za poboljšanje strukturnih, toplinskih, mehaničkih i biorazgradljivih svojstava. Cilj ovog rada je pripremiti kompozite PEO/ER ekstruzijom, istražiti utjecaj...
Procjena utjecaja onečišćenja zraka na kulturnu baštinu
Procjena utjecaja onečišćenja zraka na kulturnu baštinu
Karla Jurlina
U ovom radu analiziran je utjecaj onečišćujućih tvari (SO 2 , NO x , klorida, prizemnog ozona, krutih čestica i pH kiše), meteoroloških i hidroloških parametara na brzinu korozije materijala spomenika kulturne baštine (čelika, cinka, aluminija, bakra i bronce) i na površinsko propadanje vapnenca i pješčenjaka za aglomeraciju Zagreb i aglomeraciju Rijeka. Na osnovi dobivenih rezultata uočena je međuovisnost poboljšanja kvalitete zraka, tj. smanjenje...
Procjena životnog ciklusa sustava gospodarenja komunalnim otpadom vodećih hrvatskih turističkih gradova
Procjena životnog ciklusa sustava gospodarenja komunalnim otpadom vodećih hrvatskih turističkih gradova
Jelena Sedlar
Hrvatska, popularno turističko odredište, imala je visoku sezonalnost turizma između 2015. i 2021., što je doprinijelo povećanju komunalnog otpada u hrvatskim turističkim gradovima. U ovom radu analizirane su količine komunalnog otpada u pet vodećih hrvatskih turističkih gradova od 2015. do 2021., tj. u Zagrebu, Poreču, Rovinju, Splitu i Dubrovniku te je uočeno da količina prikupljenog komunalnog otpada varira u skladu s promjenom...
Procjena životnog ciklusa sustava gospodarenja komunalnim otpadom: studija slučaja grad Dubrovnik
Procjena životnog ciklusa sustava gospodarenja komunalnim otpadom: studija slučaja grad Dubrovnik
Matea Matić
U ovom diplomskom radu analizirano je integralno gospodarenje komunalnim otpadom primjenom aplikacijske programske podrške za procjenu životnog ciklusa Integrated Waste Management Model. Integralno gospodarenje otpadom podrazumijeva cjelovito sagledavanje životnog vijeka otpada i njegovo kruženje (kretanje) u okolišu zbog optimalnog upravljanja otpadom uz visok stupanj zaštite zdravlja i očuvanje okoliša. Procjena životnog ciklusa sustava...
Procjena životnog ciklusa sustava gospodarenja komunalnim otpadom: studija slučaja grad Zagreb
Procjena životnog ciklusa sustava gospodarenja komunalnim otpadom: studija slučaja grad Zagreb
Karmela Karamatić
Odrţivo gospodarenje otpadom predstavlja gospodarenje otpadom u skladu s urbanim razvojem, u kojem se resursi koriste za zadovoljavanje dnevnih ljudskih potreba uz osiguravanje odrţivosti prirodnih sustava i okoliša odgovarajućim postupanjem s otpadom. MeĊutim, meĊudjelovanje ĉovjekovih aktivnosti i njegova prirodnog okoliša je kompleksno i ĉesto ga je teško kvantificirati. Analitiĉki alat LCA (engl. Life-Cycle Assessment) moţe pomoći holistiĉkom...

Paginacija