Paginacija

Određivanje atioksidacijskog djelovanja fenolnih kiselina ORAC metodom
Određivanje atioksidacijskog djelovanja fenolnih kiselina ORAC metodom
Lucija Vrdoljak
Fenolni spojevi su jedni od najvažnijih, u vodi topivih antioksidansa prisutnih u biljkama. Zahvaljujući svojoj specifičnoj kemijskoj građi ova grupa sekundarnih biljnih metabolita posjeduje višestruka biološka djelovanja od kojih je posebice značajna njihova antioksidacijska aktivnost koja se pripisuje položaju, strukturi i broju– OH grupa. Cilj ovog rada bio je odrediti antioksidacijsku aktivnost fenolnih kiselina iz podgrupe derivata cimetne kiseline (p-kumarinska, ...
Određivanje eukaliptola (1,8-cineola) u eteričnim uljima mirte, kajeputa i niauli
Određivanje eukaliptola (1,8-cineola) u eteričnim uljima mirte, kajeputa i niauli
Dorja Boras
1,8-Cineol monoterpen je sadržan u brojnim eteričnim uljima. Zbog svoje ugodne arome i okusa, koristi se u raznim mirisima i kozmetici. Antioksidacijska i protuupalna svojstva čine ga važnim sastojkom u farmaceutskim proizvodima. U ovom radu razvijena je metoda za određivanje 1,8-cineola. Za kvantitativno i kvalitativno određivanje 1,8-cineola korištena je tehnika plinske kromatografije s tandemskom spektrometrijom masa. Korištenjem iste tehnike ...
Određivanje fenicilamina u farmaceutskim pripravcima kinetičkom metodom analize uz spektrofotometrijski detektor
Određivanje fenicilamina u farmaceutskim pripravcima kinetičkom metodom analize uz spektrofotometrijski detektor
Josipa Dugeč
Korištenjem kinetičke spektrofotometrije razvijena je i vrednovana nova metoda određivanja penicilamina (PEN) u farmaceutskim pripravcima. Metoda se temelji na redoks reakciji između bis batokuproin bakrov(II) kompleksa i penicilamina pri čemu nastaje stabilan kompleks narančaste boje, bis batokuproin bakrov(I) kompleks. Nastali kompleks postiže apsorpcijski maksimum pri valnoj duljini od 483 nm. Optimizirani su parametri koji utječu na kemijsku reakciju....
Određivanje granice stvaranja trostrukih iona u otopinama kalijevog bromida i 90% butan-2-ola na 25°C
Određivanje granice stvaranja trostrukih iona u otopinama kalijevog bromida i 90% butan-2-ola na 25°C
Ante Radoš
U ovom radu konduktometrijskom metodom određena je granica nastajanja trostrukih iona u otopinama kalijevog bromida i 90 %-tnog butan-2-ola pri temperaturi od 25°C. Za obradu podataka korišten je kemijski model provodnosti utemeljen na jednadžbi za provodnost Fuoss-Hsia. Iz koncentracijske ovisnosti elektrolitne vodljivosti razrijeđenih otopina izračunate su granična molarna provodnost i termodinamička konstanta ravnoteže za ionsku asocijaciju...
Određivanje hlapljivih spojeva i ukupnih fenola iz ružmarina, kadulje, origana i timijana nakon postupka inkapsulacije
Određivanje hlapljivih spojeva i ukupnih fenola iz ružmarina, kadulje, origana i timijana nakon postupka inkapsulacije
Marija Čulina
Brojna su istraživanja potvrdila korisno djelovanje ružmarina, kadulje, origana i timijana na ljudski organizam. Njihovo djelovanje potječe od bogatog sastava biološki aktivnih spojeva. Cilj ovoga rada bio je odrediti sastav hlapivih komponenti navedenih biljaka nakon postupka inkapsulacije koristeći dva nosača (protein sirutke i protein soje). Korištena tehnika za određivanje hlapivih komponenti bila je plinska kromatografija vezana uz masenu ...
Određivanje hlapljivih spojeva i ukupnih fenola iz ružmarina, kadulje, origana i timijana nakon postupka liofilizacije i sušenja sprejem
Određivanje hlapljivih spojeva i ukupnih fenola iz ružmarina, kadulje, origana i timijana nakon postupka liofilizacije i sušenja sprejem
Viktorija Jurić
Kadulja, origano, ružmarin i timijan se zbog svog bogatog sastava biološki aktivnih tvari koriste u prehrani. Mnoga istraživanja koja su provedena potvrđuju njihova antioksidativna, protuupalna i antivirusna djelovanja na čovjekov organizam. Prikupljeni biljni materijal podvrgnut je postupku liofilizacije i sušenja sprejem. Potom je koristeći HS-SPME/GC-MS tehniku određen udio hlapljivih komponenti. Također, spektrofotometrijskom metodom Folin- Ciocalteu određen je udio ...
Određivanje kemijskih karakteristika različitih vrsta tla
Određivanje kemijskih karakteristika različitih vrsta tla
Josipa Crnogorac
U ovom radu ispitivane su kemijske karakteristike triju različitih uzoraka tla. Dva uzorka su uzorkovana u Botaničkom vrtu na Marjanu, dok je treći uzorak komercijalno nabavljen organsko mineralni supstrat (HUMOKOMPOVIT H-3). Kemijske karakteristike koje su ispitivane su kiselost uzoraka tla, udio ukupnih karbonata u tlu (% CaCO 3 ), udio fiziološki aktivnog vapna (% CaO), puferska sposobnost tla, zamjenjivi aluminij u tlu, količina humusa, sadržaj...
Određivanje kemijskih karakteristika tla u svrhu podizanja trajnih nasada smilja
Određivanje kemijskih karakteristika tla u svrhu podizanja trajnih nasada smilja
Marija Landeka
Svjetsko tržište ima sve veći interes za smiljem s ovih područja pogotovo za vrstom Helichrysum italicum (Roth) G.Don, posebice zbog eteričnog ulja dobivenog iz ove biljke, poznatog po svojim ljekovitim svojstvima. U ovom radu ispitane su kemijske karakteristike različitih uzoraka tla u svrhu određivanja njihove pogodnosti za podizanje trajnih nasada smilja. Tako je određivana kiselost i puferska sposobnost tla, sadržaj ukupnih karbonata, količina fiziološki aktivnog...
Određivanje kemijskog sastava različitih uzoraka tala
Određivanje kemijskog sastava različitih uzoraka tala
Lucija Radaš
U ovom radu ispitane su kemijske karakteristike tri razliĉita uzorka tala. OdreĊena je njihova kiselost i puferska sposobnost, sadrţaj ukupnih karbonata, koliĉina fiziološki aktivnog vapna, udio amonijaĉnog dušika, sadrţaj zamjenjivog aluminija, udio organske tvari te koliĉina humusa. Prema dobivenim rezultatima svi uzorci spadaju u neutralna do slabo alkaliĉna tla, pripadaju grupi slabo do srednje karbonatnih tala, a ...
Određivanje koncentracija teških metala u kupusu (Brassica oleracea L.) atomskom apsorpcijskom spektrometrijom
Određivanje koncentracija teških metala u kupusu (Brassica oleracea L.) atomskom apsorpcijskom spektrometrijom
Ella Danese
U ovom završnom radu ispitivane su kemijske karakteristike triju uzoraka kupusa (bijeli kupus, Brassica oleracea L. var. capitata f. alba, crveni kupus, Brassica oleracea L. var. capitata f. rubra, kelj, Brassica oleracea L. var. sabauda) koji pripadaju porodici Brassicaceae. Koncentracije zadanih teških metala u uzorcima su određene tehnikom atomske apsorpcijske spektrometrije. Najniže određene koncentracije zadanih teških metala su izmjerene za kadmij, čija...
Određivanje koncentracije CO 2 u zraku na širem području grada Splita i grada Jajca, BiH
Određivanje koncentracije CO 2 u zraku na širem području grada Splita i grada Jajca, BiH
Ivana Jakešević
Najveća srednja vrijednost koncentracija CO 2 je 928 ppm u gradu Splitu izmjerena na ulazu u Marjanski tunel. Koncentracije na ostalim mjernim postajama u Splitu kretale su se u rasponu od 600 ppm do 800 ppm. U gradu Jajcu, Bosna i Hercegovina (BIH) izmjerena je najveća koncentracija CO 2 pored tvornice metalnog silicija „BSI“, u vrijednosti od 799 ppm, pa se na temelju toga utvrdilo da je kvaliteta zraka u Splitu slična kao i kvalitetu zraka u ...
Određivanje koncentracije iona teških metala elektrokemijskim metodama
Određivanje koncentracije iona teških metala elektrokemijskim metodama
Nikolina Krišto
U ovom radu je ispitana mogućnost uklanjanja Cu 2+ iona iz vodene otopine CuSO 4 ×5H 2 O elektrokemijskim putem tj. procesom elektrotaloženja na elektrodi od Pt. Svrha mjerenja je bila snimanjem potenciodinamičkih polarizacijskih krivulja (i-E ovisnosti) u otopinama poznatih koncentracija (c = 1.0, 2.5, 5.0, 7.5 i 10 mM) te očitavanjem graničnih difuzijskih struja (i d ) odrediti nepoznatu koncentraciju Cu 2+ iona u CuSO 4 ×5H...

Paginacija