Paginacija

Analiza utjecaja brzine vrtnje miješala, dodatka zeolita i elektrolita na učinkovitost obrade procjedne vode iz kompostiranja biootpada primjenom integriranog procesa elektrokoagulacije i obrade na prirodnom zeolitu
Analiza utjecaja brzine vrtnje miješala, dodatka zeolita i elektrolita na učinkovitost obrade procjedne vode iz kompostiranja biootpada primjenom integriranog procesa elektrokoagulacije i obrade na prirodnom zeolitu
Anđela Bobanović
Procesom kompostiranja nastaje kompost kao korisni proizvod te procjedna otpadna voda opterećena organskim onečišćenjima i teškim metalima. Upravo zbog toga postoji potreba za njenom obradom. Uzorak simulirane procjedne vode iz kompostiranja biootpada obrađen je integriranim procesom elektrokoagulacije s i bez dodatka zeolita i elektrolita. Ispitivan je utjecaj različite brzine vrtnje miješala (70, 200 i 400 rpm) na učinkovitost procesa preko parametara: pH vrijednost, ...
Analiza utjecaja promjene pH vrijednosti i dodatka zeolita na učinkovitost obrade komunalne otpadne vode primjenom integriranog procesa elektrokoagulacije i prirodnog zeolita
Analiza utjecaja promjene pH vrijednosti i dodatka zeolita na učinkovitost obrade komunalne otpadne vode primjenom integriranog procesa elektrokoagulacije i prirodnog zeolita
Tali Brozinčević
Komunalne otpadne vode je potrebno pročistiti prije ispuštanja u prirodni recipijent kako bi se spriječilo onečišćenje. U ovom radu ispitan je integrirani proces elektrokoagulacije i prirodnog zeolita za obradu komunalne otpadne vode. Eksperiment je proveden u elektrokoemijskoj čeliji sa elektrodama od aluminija uz dodatak zeolita te vremenom kontakta od 60 minuta. Analiziran je utjecaj dodatka zeolita i podešavanja početne pH vrijednosti (pH=4, pH=9 i bez podešavanja ...
Analiza utjecaja udaljenosti elektroda i dodatka elektrolita na učinkovitost obrade procjedne vode iz procesa kompostiranja primjenom integrirane elektrokoagulacije i obrade na prirodnom zeolitu
Analiza utjecaja udaljenosti elektroda i dodatka elektrolita na učinkovitost obrade procjedne vode iz procesa kompostiranja primjenom integrirane elektrokoagulacije i obrade na prirodnom zeolitu
Marija Stojanović
U procesu kompostiranja osim komposta nastaju i znatne količine procjedne otpadne vode opterećene organskim i anorganskim štetnim tvarima te mikroorganizmima. Upravo iz ovih razloga postoji potreba za pročišćavanjem otpadnih procjednih voda iz procesa kompostiranja prije njihovog ispuštanja u prirodni recipijent. U ovom radu provedena su ispitivanja učinka procesa elektrokoagulacije pri različitim udaljenostima elektroda, s i bez ...
Analiza utjecaja veličine i oblika čestica na brzinu neometanog taloženja
Analiza utjecaja veličine i oblika čestica na brzinu neometanog taloženja
Katarina Nižić
U ovom radu određivana je brzina neometanog taloženja sferičnih čestica različitih veličina, ali i onih nepravilnog oblika, tzv. nesferičnih čestica. Brzine taloženja određivane su eksperimentalno u koloni za određivanje brzine taloženja vlastite izvedbe, kao i korištenjem teorijskih izraza, odnosno primjenom C D – Re dijagrama. Dobiveni rezultati ukazuju da povećanje veličine sferičnih i nesferičnih čestica, kao i ...
Analiza uzastopnog vezanja i regeneracije cinka na zeolitu postupkom u koloni
Analiza uzastopnog vezanja i regeneracije cinka na zeolitu postupkom u koloni
Marina Miletić
U ovom radu ispitana je regeneracija i višestruko korištenje prirodnog zeolita za vezanje cinka uzastopnim ponavljanjem više radnih ciklusa i ciklusa regeneracije postupkom u koloni. Kao uzorak korišten je Na-oblik prirodnog zeolita porijeklom iz nalazišta Vranjska Banja (Srbija). Rezultati su prikazani krivuljama proboja i krivuljama regeneracije. Integracijom područja iznad krivulja proboja i ispod krivulja regeneracije izračunate su količine vezanog i eluiranog cinka. Rezultati su...
Analiza učinkovitosti obrade komunalne otpadne vode primjenom integrirane elektrokoagulacije i prirodnog zeolita
Analiza učinkovitosti obrade komunalne otpadne vode primjenom integrirane elektrokoagulacije i prirodnog zeolita
Anica Pavlinović
Kako bi se očuvala kakvoća vodnog ekosustava, komunalne otpadne vode moraju zadovoljiti postavljene standarde o kakvoći otpadnih voda prije ispuštanja u prirodni prijemnik. S obzirom da komunalne otpadne vode uobičajeno uz sanitarne sadrže još i industrijske otpadne vode, u ovom radu primjenjen je proces elektrokoagulacije i obrade na prirodnom zeolitu (EKZ) kako bi se ispitala učinkovitost njene obrade. Eksperimenti su provedeni u...
Analiza učinkovitosti oksigenacije supstrata pomoću hibridnog sustava difuzora mikro i finih mjehurića
Analiza učinkovitosti oksigenacije supstrata pomoću hibridnog sustava difuzora mikro i finih mjehurića
Leonora Hibić-Burtina
U ovom radu provedena je oksigenacija supstrata (vodovodna voda, komunalna otpadna voda s aktivnim muljem) primjenom jednog i dva difuzora. Napravljen je sedimentacijski test taloženja aktivnog mulja te mikrobiološka analiza. Da bi se biološka aerobna obrada otpadne vode mogla provesti, potrebno je u reaktoru postići uvjete zasićenosti kisikom. Kritična razina zasićenosti je 2 mg O 2 /L, optimalna 4 mg O 2 /L, a maksimalna predstavlja količinu kisika ovisno o supstratu. ...
Analiza vodnog otiska studenata Kemijskog –  tehnološkog fakulteta u Splitu
Analiza vodnog otiska studenata Kemijskog – tehnološkog fakulteta u Splitu
Ana Terzić
Vodni otisak, kao pokazatelj održivosti, mjeri količinu vode koja se izravno i neizravno uporabila u proizvodnji svakog proizvoda i usluge. Može se izračunati na razini jednog procesa, pojedinačnog proizvoda ili usluge, pojedinca, tvrtke ili društvene zajednice nekog geografskog područja (npr. regije ili države). U ovom radu analiziran je vodni otisak studenata Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu (KTF). Pripremljen je upitnik za ...
Anksiolitici - biološki učinak temeljen na strukturi i interakcije s drugim lijekovima
Anksiolitici - biološki učinak temeljen na strukturi i interakcije s drugim lijekovima
Kristina Prelčec
Cilj ovog diplomskog rada bio je prikazati utjecaj strukturnih promjena na molekuli benzodiazepina na njihov biološki učinak te prikazati interakcije velike kliničke značajnosti koje se mogu javiti istovremenom primjenom s drugim lijekovima. Svi benzodiazepini imaju osnovnu strukturu čijom se promjenom mijenjaju i farmakološka svojstva. Prikazana je promjena benzodiazepina, prema ATC klasifikaciji skupina N05B – alprazolam, bromazepam, diazepam, lorazepam i oksazepam, kroz reakcije...
Antimikrobna aktivnost biljnih ekstrakata na odabrane patogene uzročnike kvarenja hrane
Antimikrobna aktivnost biljnih ekstrakata na odabrane patogene uzročnike kvarenja hrane
Matea Šarić
Patogeni uzročnici kvarenja hrane predstavljaju veliki zdravstveni problem širom svijeta što je posljednjih godina eskaliralo na neviđenu razinu. Prema tome, potražnja za sigurnom i kvalitetnom hranom je sve veća. Korištenje sintetskih konzervansa je često, ali je njihova sigurnost još uvijek upitna, što je potaknulo znanstvenike da traže prirodne konzervanse. U ovom radu ispitana su antimikrobna svojstava odabranih ljekovitih biljaka protiv najčešćih...
Antimikrobna aktivnost na patogene uzročnike kvarenja hrane
Antimikrobna aktivnost na patogene uzročnike kvarenja hrane
Anđela Dugandžić
Rezultati brojnih studija i istraživanja pokazuju kako konzumacija umjerenih količina vina ima povoljan učinak za ljudsko zdravlje. Glavne komponente vina su voda, etanol, glicerol, organske kiseline i fenolni spojevi. Upravo je zbog ovakvog kemijskog sastava dokazano kako vino ima antimikrobne učinke prema nizu patogena koji mogu uzrokovati kvarenje hrane. Zajedno sa alkoholom, fenolni spojevi se smatraju najzaslužnijima za takva svojstva vina. Zbog...
Antimikrobni učinak ekstrakta zelenog čaja na patogene uzročnike kvarenja hrane
Antimikrobni učinak ekstrakta zelenog čaja na patogene uzročnike kvarenja hrane
Josipa Bumbak
Povećan broja oboljenja uzrokovanih patogenim mikroorganizmima koji se nalaze u hrani dovodi do sve veće zabrinutosti potrošača oko sigurnosti hrane. Također, konzumacija hrane pripravljene korištenjem sintetskih aditiva postaje sve upitnija. Stoga, brojne studije nastoje pronaći nove i prirodne aditive, kao što su biljni ekstrakti, koji bi osigurali ispravnu i sigurnu hranu. Upravo je kemijski sastav biljke zaslužan za njen antimikrobni ili antioksidacijski učinak. ...

Paginacija