Paginacija

Ispitivanje utjecaja udjela teflona na sastav ionsko-selektivnih membrana prilikom određivanja željezovih(III) kationa
Ispitivanje utjecaja udjela teflona na sastav ionsko-selektivnih membrana prilikom određivanja željezovih(III) kationa
Lucija Guć
Ispitan je odziv ionsko–selektivnih membrana na željezove(III) ione pri pH = 1 i pH =1,5, te utjecaj udjela teflona, kao neaktivnog nosača, na odziv samih membrana. Svako mjerenje je ponovljeno minimalno tri puta. Ispitivanje odziva izvršeno je potenciometrijski zbog jednostavnosti i praktičnosti metode, ali i njene pristupačne cijene. Selektivnost metode povećana je promjenom reakcijskih uvjeta, odnosno promjenom pH otopine uzorka. Membrane su se ispitivale u...
Ispitivanje utjecaja vremena kontakta na sorpciju Hg(II) na prirodni i sumporom impregnirani zeolit
Ispitivanje utjecaja vremena kontakta na sorpciju Hg(II) na prirodni i sumporom impregnirani zeolit
Matea Martić
U ovom radu je provedena kemijska modifikacija prirodnog zeolita s otopinom Na 2 S pri 150 °C. Ispitano je vremensko zasićivanje prirodnog i sumporom-impregniranog zeolita ionima Hg(II) početne koncentracije ≈ 6 mmol/L tijekom 24 sata. Minimalno vrijeme za postizanje maksimalnog zasićenja oba uzorka iznosilo je 600 minuta. Rezultati su pokazali 2,3 puta veću količinu sorbirane Hg(II) po gramu sumporom-impregniranog zeolita (0,524 mmol/g) u odnosu na prirodni zeolit...
Ispitivanje utjecaja željeza u uzgajanim klicama Lepidium sativum L. na sadržaj metala određenih atomskom apsorpcijom spektroskopijom i profil glukozinolata kvantificiranih tekućinskom kromatografijom visoke djelotvornosti
Ispitivanje utjecaja željeza u uzgajanim klicama Lepidium sativum L. na sadržaj metala određenih atomskom apsorpcijom spektroskopijom i profil glukozinolata kvantificiranih tekućinskom kromatografijom visoke djelotvornosti
Tea Dujmović
Biljka Lepidium sativum L. je jednogodišnja kultura koja se na zapadu često koristi u ljudskoj prehrani radi dobrih svojstava, izdržljivosti i lakog uzgoja. U ovom radu je prikazan uzgoj klica biljke Lepidium sativum L. na vodenim otopinama željeza različitih koncentracija te je praćen njihov razvoj tijekom dva tjedna, a zatim je prikazana metoda pripreme biljnog materijala za analizu atomskim apsorpcijskim spektrometrom. Koristeći se navedenom tehnikom,...
Istraživanje mogućnosti optimizacije tehnološkog procesa proizvodnje biostimulatora na biljnoj bazi
Istraživanje mogućnosti optimizacije tehnološkog procesa proizvodnje biostimulatora na biljnoj bazi
Zvonimir Jukić
U ovom diplomskom radu ispitana je mogućnost optimizacije tehnološkog procesa proizvodnje biostimulatora na biljnoj bazi s ciljem povećanja brzine procesa i prinosa bioaktivnih tvari. Biostimulatori su pripremljeni dodavanjem mješavine odabranog osušenog biljnog materijala (korijen gaveza, list koprive, poljska preslica te list sljeza) i vodovodne vode kao otapala u šaržni reaktor. Optimizacija je provedena jednovarijantnom tehnikom ...
Istraživanje odnosa između strukture i djelovanja beta-laktama
Istraživanje odnosa između strukture i djelovanja beta-laktama
Anita Mikulić
Cilj ovog diplomskog rada je prikazati utjecaj strukture beta-laktamskih antibiotika prvenstveno penicilina i cefalosporina na njihovo djelovanje. Osnovu strukture penicilina i cefalosporina čine 6-APK i 7- ACK. Penicilini i cefalosporini se međusobno razlikuju u pobočnim lancima. Prikazane su reakcije biotransformacije prolijekova u tijelu, promjene na strukturi penicilina u kiselom i lužnatom mediju te reakcije biotransformacije cefalosporina....
Istraživanje ravnoteže sorpcije bakrovih iona na zeolitu A
Istraživanje ravnoteže sorpcije bakrovih iona na zeolitu A
Katarina Dostal
Rad ne sadrži sažetak.
Izmjenjivač topline cijevni snop u plaštu, tip 1-2
Izmjenjivač topline cijevni snop u plaštu, tip 1-2
Slavica Drakulić
Završni rad predstavlja proračun višecijevnog izmjenjivača s učvršćenim snopom cijevi u svrhu hlađenja mineralnog ulja kojim se podmazuju klizni ležajevi kugličnog mlina sirovine u tehnološkom procesu proizvodnje Portland-cementa. Cilj ovog završnog rada je ispitati karakteristike industrijskog višecijevnog izmjenjivača topline kako bi se isti mogao primijeniti za hlađenje mineralnog ulja od 33 oC na 26,5 oC, koje dostrujava volumnim protokom 8 L/min u prostor plašta. Kroz...
Izolacija hlapljivih spojeva meda od ružmarina ultrazvučnom ekstrakcijom prije i nakon zagrijavanja
Izolacija hlapljivih spojeva meda od ružmarina ultrazvučnom ekstrakcijom prije i nakon zagrijavanja
Dora Uidl
Mnogi spojevi biološkog i botaničkog podrijetla u medu nisu stabilni, naročito hlapljive tvari, a njihove se strukture mogu transformirati tijekom sazrijevanja meda, njegova skladištenja i zagrijavanja. U ovom radu se istraživao utjecaj zagrijavanja na sastav i sadržaj hlapljivih spojeva u medu od ružmarina. Uzorak meda se zagrijavao na 60 o C (2 sata) sa dodatkom vode. Hlapljivi spojevi ekstrahirani su pomoću pentan:dietil-etera = 1:2 (v/v) i diklormetanskog otapala ...
Izolacija i identifikacija hlapljivih sumporovih spojeva odabranih biljaka porodice Brassicaeceae
Izolacija i identifikacija hlapljivih sumporovih spojeva odabranih biljaka porodice Brassicaeceae
Andrea Sedlar
Hlapljivi sumporovi spojevi čine veliku grupu različitih vrsta koje su pronađene u čak 43 biljne porodice i 173 biljna roda, među kojima je najvažnija porodica Brassicaceae. Glukozinolati, β-tioglukozidni-N-hidroksisulfati s varijabilnim bočnim lancem su sekundarni metaboliti identificirani u preko 16 različitih biljnih porodica. Ovim spojevima posebno obiluju biljke porodice Brassicaceae među kojima se ističe rod Brassica. Glukozinolati su kemijski i biološki...
Izolacija i identifikacija spojeva eteričnog ulja klinčića
Izolacija i identifikacija spojeva eteričnog ulja klinčića
Karla Viduka
Cilj ovog rada bio je izolirati eterično ulje iz klinčića postupkom vodeno-parne destilacije te isto analizirati primjenom kromatografskih tehnika; plinske kromatografije s plameno-ionizacijskim detektorom (GC-FID) i plinskom kromatografijom-spektrometrijom masa (GC-MC). Ovim tehnikama uspješno su razdvojeni i identificirani sastojci eteričnog ulja klinčića te potvrđena dominacija eugenola u ulju.
Izolacija i kvantizacija glukozinolata iz biljaka Lepidium meyenii (BRASSICACEAE) i Moringa oleifera (MORINGACEAE)
Izolacija i kvantizacija glukozinolata iz biljaka Lepidium meyenii (BRASSICACEAE) i Moringa oleifera (MORINGACEAE)
Lorena Topolovec
Glukozinolati su sekundarni biljni metaboliti β-tioglukozidne strukture koji hrani biljnog podrijetla daju aromu, miris i okus. Smatraju se fitokemikalijama što znači da imaju potencijal u prevenciji različitih bolesti u ljudskom organizmu, a naročito pojave karcinoma. U ovom radu provela se identifikacija glukozinolata, te kvantizacija glukozinolata u prahu žutog i crvenog korijena Mace te Moringa praha i čaja. Lepidium meyenii (Brassicaceae)...
Izolacija i kvantizacija glukozinolata iz biljaka Nasturtium officinale i Iberis umbellata
Izolacija i kvantizacija glukozinolata iz biljaka Nasturtium officinale i Iberis umbellata
Matea Perković
Glukozinolati su sekundarni metaboliti identificirani u preko 16 različitih biljnih porodica, a najznačajnija je porodica Brassicaceae u koju se ubrajaju dobro poznate biljke iz svakodnevne prehrane. Glukozinolati su fiziološki neaktivni i kemijski stabilni i tek njihovom razgradnjom djelovanjem enzima mirozinaze dolazi do oslobađanja raznovrsnih spojeva. Smatraju se fitokemikalijama s potencijalom prevencije različitih bolesti u ljudskom organizmu. U ovom diplomskom radu izolirani su...

Paginacija