Paginacija

Analiza indeksa kakvoće efluenta za ponovnu  uporabu obrađene otpadne vode
Analiza indeksa kakvoće efluenta za ponovnu uporabu obrađene otpadne vode
Laura Ključe
Otpadne vode nisu otpad već potencijalno priuštiv i održiv izvor vode, energije, hranjivih tvari i drugih ponovno iskoristivih materijala kao što je biomulj. Međutim, uobičajena je praksa da se otpadna voda, nastala korištenjem prirodne ili kondicionirane vode za određenu namjenu, obrađuje i ispušta u recipijent, slijedeći linearni model gospodarenja vodama. U cilju očuvanja prirodnih vodnih sustava na održiv način, potrebno je prijeći iz linearnog modela u kružni model...
Analiza kakvoće zraka na području Splitsko-dalmatinske županije
Analiza kakvoće zraka na području Splitsko-dalmatinske županije
Iva Klanac
Zrak je smjesa plinova bez boje i mirisa, neophodna za život ljudi, biljaka i životinja. Zbog ljudskog zdravlja, ali i očuvanja okoliša iznimno je važno kontrolirati kakvoću zraka. U ovom radu analizirani su podatci koji ukazuju na stanje onečišćenosti zraka na području Splitsko-dalmatinske županije (SDŽ), u petogodišnjem razdoblju (2013-2017.), temeljem izvješća javno dostupnih preko Informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode. Najveća ...
Analiza onečišćenja vodenih sustava primjenom Informacijskog sustava stanja okoliša
Analiza onečišćenja vodenih sustava primjenom Informacijskog sustava stanja okoliša
Jerka Jurić Bubić
Voda je jedna od najzastupljenijih, ali i najnužnijih tvari na Zemlji. U ovom radu analizirano je onečišćenje vodnih sustava u petogodišnjem razdoblju od 2013. do 2017. na području Splitsko-dalmatinske županije primjenom Informacijskog sustava stanja okoliša. Ukupne godišnje količine ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari u vode i/ili more iz sustava javne odvodnje u razdoblju od 2013. do 2017. osciliraju, dok ukupne godišnje količine...
Analiza pada tlaka pri strujanju fluida kroz porozni sloj
Analiza pada tlaka pri strujanju fluida kroz porozni sloj
Maris Vatović
Prilikom strujanja fluida kroz porozni sloj dolazi do gubitaka energije fluida uslijed površinskog trenja i oblika ĉestica koje formiraju taj sloj. Ukupan gubitak energije fluida manifestira se padom tlaka kojeg je moguće eksperimentalno i raĉunski odrediti. U ovom radu izvršena je karkterizacija triju poroznih slojeva ĉije se veliĉine ĉestica znaĉajno razlikuju. TakoĊer je sagledan utjecaj visine poroznog sloja i površinske brzina strujanja fluida na pad tlaka u...
Analiza prijenosa tvari pri kompetitivnom vezanju Pb, Cd i Zn iz binarnih  sustava na nepomičnom sloju prirodnog zeolita
Analiza prijenosa tvari pri kompetitivnom vezanju Pb, Cd i Zn iz binarnih sustava na nepomičnom sloju prirodnog zeolita
Blaženka Miličević
Ispitano je uklanjanje kadmijevih i cinkovih iona na nepomičnom sloju prirodnog zeolita iz vodene otopine (Cd+Zn) koncentracijskog omjera Cd/Zn od 0,13 i 0,14, pri protocima od 1 i 2 mL/min. Prirodni zeolit klinoptilolit pokazao je dobru učinkovitost u uklanjanju Cd i Zn iona iz binarnog sustava pri ispitanim eksperimentalnim uvjetima. Dobiveni rezultati uspoređeni su s binarnim sustavom (Pb+Zn) za iste eksperimentalne uvjete. Utvrđen je efekt istiskivanja iona...
Analiza primarne ambalaže za alkoholna i bezalkoholna pića
Analiza primarne ambalaže za alkoholna i bezalkoholna pića
Leonora Hibić-Burtina
U ovom radu analizirana je primarna ambalaža za alkoholna i bezalkoholna pića koja se najčešće pojavljuje u maloprodajnim trgovinama, mogućnost odvojenog odlaganja različitih ambalažnih materijala te su izvedeni zaključci o realizaciji ekološke funkcije ove vrste ambalaže. Svim uzorcima ambalaže analizirane su dimenzije ambalažnog materijala. Vizualnim pregledom ambalaže utvrđeno je li je ambalaža označena međunarodno priznatim oznakama za identifikaciju materijala,...
Analiza procesa kompostiranja biootpada
Analiza procesa kompostiranja biootpada
Ana-Maria Šunjić
Kompostiranje je tehnološki proces gospodarenja otpadom kojim se pomoću mikroorganizama u aerobnim uvjetima obrađuje i stabilizira biološki razgradivi otpad te prevodi u kompost. Stoga je prepoznat kao ekološki prihvatljiv način zbrinjavanja biootpada. U ovom radu praćen je proces kompostiranja biootpada u rotacijskom komposteru valjkastog oblika (zatvoreni sustav) i otvorenoj posudi (otvoreni sustav). Biootpad je prikupljen u studentskoj ...
Analiza ravnoteže sorpcije bakrovih iona na zeolitu različitih izvora teškog metala
Analiza ravnoteže sorpcije bakrovih iona na zeolitu različitih izvora teškog metala
Neda Begović
Ispitana je sorpcija bakrovih iona na sintetskom zeolitu NaX u ovisnosti o različitim početnim koncentracijama otopina bakrovog(II) nitrata i bakrovog(II) klorida. Eksperiment je proveden u šaržnim reaktorima pri stalnoj temperaturi od 306 K, brzini miješanja od 200 okr min-1, u trajanju od 3 h. Uočeno je da kod sorpcije bakrovih iona iz otopine bakrovog(II) nitrata kapacitet sorpcije naglo raste s porastom početne koncentracije bakrovih iona do koncentracije od 22,909 mmol dm-3 te se...
Analiza sustava odvojenog prikupljanja  komunalnog otpada na području Imotske krajine
Analiza sustava odvojenog prikupljanja komunalnog otpada na području Imotske krajine
Ivana Petričević
Gospodarenje otpadom je prepoznato kao kritični segment u ostvarivanju kružnog modela razvoja gospodarstva. U ovom radu je provedena analiza sustava gospodarenja otpadom na području Imotske krajine. Analizirani su podaci odvojenog prikupljanja miješanog komunalnog otpada, papira i kartona, glomaznog otpada i stakla, u razdoblju 2016. – 2018., a koje provodi „Čistoća Imotske krajine” d.o.o. Rezultati pokazuju da se specifične količine otpada na razini Imotske...
Analiza svojstava sapuna proizvedenog iz biljnih ulja i industrijskog toaletnog sapuna
Analiza svojstava sapuna proizvedenog iz biljnih ulja i industrijskog toaletnog sapuna
Marijeta Plenča
Sapuni su po kemijskom sastavu natrijeve ili kalijeve soli viših masnih kiselina. Dobivaju se procesima bazične hidrolize masti i ulja tj. procesima saponifikacije. Proces saponifikacije je ostao nepromijenjen godinama, no razvitkom svijesti o utjecaju štetnih tvari na zdravlje i ekologiju započela je težnja za što prirodnijim kozmetičkim i higijenskim preparatima. Cilj ovog završnog rada bio je analizirati svojstva sapuna proizvedenih iz biljnih ulja...
Analiza tokova vode u proizvodnji celuloze i papira
Analiza tokova vode u proizvodnji celuloze i papira
Davor Mamuzić
U radu je izvedena analiza tokova vode u različitim postrojenjima za proizvodnju celuloze, papira i kartona. Utvrđeno je da ova postrojenja imaju iznimno veliku potrošnju vode, čak i do 40 000 m 3 na dan uz iznimno visoka opterećenja suspendiranim tvarima (do 5 000 mg/dm 3 ), KPK vrijednosti (do 2 000 mg/dm 3 ) i BPK 5 vrijednosti (do 700 mg/dm 3 ). Obrada ovakvih voda je nužna prije ispusta u sustav javne odvodnje, a posebice prilikom ispusta u površinske ...

Paginacija