Pages

Utjecaj tipa miješala na karakteristike raspršenja plina u kapljevini
Utjecaj tipa miješala na karakteristike raspršenja plina u kapljevini
Ante Čović-Stanić
: Disperzija ili raspršenje plina u kapljevini se primjenjuje u nizu industrijskih procesa u kojima je potrebno ostvariti prijenos tvari između tih dviju faza, a često se provodi u miješalicama s mehaničkim miješanjem. Upravo o geometrijskim karakteristikama miješalice, prije svega o tipu miješala, ovisit će hidrodinamički uvjeti u sustavu, a koji se direktno odražavaju na intenzitet prijenosa tvari iz plinovite u kapljevitu fazu (ili obrnuto). Glavni zadatak ovog rada bio je...
Utjecaj tokova u šaržnom kristalizatoru s dvama turbinskim sbt miješalima na širinu metastabilne zone boraksa
Utjecaj tokova u šaržnom kristalizatoru s dvama turbinskim sbt miješalima na širinu metastabilne zone boraksa
Petra Meić-Sidić
Cilj ovog rada je bio ispitati utjecaj tokova u šaržnom kristalizatoru s dvama turbinskim SBT miješalima na širinu metastabilne zone dinatrijevog tetraborat dekahidrata (boraksa). Proces se odvijao u kristalizatoru volumena 15 dm 3 u kojem je omjer visine stupca matične otopine i promjera kristalizatora iznosio 1.3 što je zahtijevalo uvođenje drugog SBT miješala u sustav. Detaljno je analiziran utjecaj pozicije dvaju SBT miješala na promjenu prezasićenosti i...
Utjecaj toplinske obrade na korozijsko ponašanje legure CuAlMn u NaCl otopini
Utjecaj toplinske obrade na korozijsko ponašanje legure CuAlMn u NaCl otopini
Silvija Mađerić
Utjecaj toplinske obrade legure CuAlMn na korozijsko ponašanje u 0,1 %, 0,9 % i 1,5 % otopini NaCl ispitan je elektrokemijskim metodama kao što su mjerenje potencijala otvorenog strujnog kruga, metodom linearne i potenciodinamičke polarizacije. Nakon polarizacijskih mjerenja elektrodna površina je ispitana optičkim mikroskopom te je provedena i SEM/EDS analiza. Rezultati ispitivanja su pokazali da toplinski obrađeni uzorci pokazuju nešto pozitivniju vrijednost...
Utjecaj troske visoke peći na hidrataciju portland cementa i razvoj mehaničkih svojstava cementnih mortova
Utjecaj troske visoke peći na hidrataciju portland cementa i razvoj mehaničkih svojstava cementnih mortova
Andrija Petrović
Portland cement je jedan od najčešće korištenih mineralnih veziva u graditeljstvu. Budući da proizvodnja cementa zahtjeva veliku količinu energije sam proces je opterećen velikom emisijom stakleničkih plinova i to prvenstveno ugljikova dioksida koji ima značajan utjecaja na globalno zatopljenje. Upravo zbog navedenog, već dugi niz godina znanstvena zajednica istražuje primjenu različitih materijala kao zamjenskih dodataka cementu u...
Utjecaj ubrzanog starenja na kinetiku toplinske razgradnje polimera
Utjecaj ubrzanog starenja na kinetiku toplinske razgradnje polimera
Kristina Knezović
U ovome radu provedena je kinetička analiza dinamičke i izotermne toplinske razgradnje laminata poli(etilen-tereftalata) i ko-ekstrudiranog polipropilena u inertnoj atmosferi. Ispitivani uzorci prethodno su bili izloženi testu ubrzanog starenja (pri temperaturi 85 °C i relativnoj vlažnosti 85 %) u trajanju od 0 h, 1000 h i 2000 h. Kinetička analiza provedena je na temelju eksperimentalnih termogravimetrijskih podataka primjenom Netzsch ...
Utjecaj ugljikovih punila na toplinska svojstva polilaktida pri simuliranim uvjetima prerade
Utjecaj ugljikovih punila na toplinska svojstva polilaktida pri simuliranim uvjetima prerade
Ivana Zvonar
Modificiranje svojstava polilaktida (PLA) provedeno je u Zavodu za tehnologiju nafte i petrokemiju Fakulteta kemijskog inţenjerstva i tehnologije u Zagrebu dodatkom razliĉitih ugljikovih punila (grafitno punilo (CB), grafitne pahulje (CA) i višestijene ugljikove nanocijevi (MWCNT)). Uspješno pripravljeni kompoziti podvrgnuti su na Zavodu organsku tehnologiju Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu zagrijavanju i hlaĊenju s trima razliĉitim...
Utjecaj ultrazvučnog djelovanja na postizanje potpune suspenzije kristala boraksa u šaržnom kristalizatoru s hlađenjem
Utjecaj ultrazvučnog djelovanja na postizanje potpune suspenzije kristala boraksa u šaržnom kristalizatoru s hlađenjem
Marija Stojanović
U ovom radu je sagledan utjecaj promjera aksijalnog PBT miješala (engl. Pitched blade turbine) te amplitude ultrazvuka, A, na kritiĉnu brzinu vrtnje miješala, N JS, pri suspendiranju kristala natrijevog tetraborat dekahidrata (boraksa) u šaržnom kristalizatoru standardnih dimenzija koji je sadržavao razbijala virova. Ova ispitivanja provedena su u svrhu utvrĊivanja brzine vrtnje korištenih miješala za naknadnu provedbu sonokristalizacije boraksa u...
Utjecaj ultrazvučnog djelovanja na postizanje stanja potpune suspenzije kristala boraksa u kristalizatoru sa SBT miješalom
Utjecaj ultrazvučnog djelovanja na postizanje stanja potpune suspenzije kristala boraksa u kristalizatoru sa SBT miješalom
Karmen Mateljak
Cilj rada bio je ispitati utjecaj ultrazvuĉnog djelovanja na postizanje stanja potpune suspenzije kristala dinatrijevog tetraborat dekahidrata (boraks) u kristalizatoru sa SBT miješalom. OdreĊivanje minimalne brzine vrtnje miješala za postizanje stanje potpune suspenzije, 𝑁 𝐽𝑆 , uz i bez primjene ultrazvuka provedeno je na laboratorijskom šaržnom kristalizatoru u kojem je volumen suspenzije iznosio 2.6 dm 3 , uz primjenu Zwieteringova...
Utjecaj veličine miješala na granulometrijska svojstva kristala boraksa pri kristalizaciji sa i bez djelovanja ultrazvuka
Utjecaj veličine miješala na granulometrijska svojstva kristala boraksa pri kristalizaciji sa i bez djelovanja ultrazvuka
Ivana Crnogorac
Cilj ovog rada bio je ispitati utjecaj veličine miješala u kristalizatoru sa i bez ultrazvučnog djelovanja na rast kristala boraksa tijekom šaržne kristalizacije pri kritičnoj brzini vrtnje miješala (N = N JS ). Kristalizacija se provodila u kristalizatoru laboratorijskog mjerila, hlađenjem matične otopine zasićene pri 30 °C do temperature od 15 °C, brzinom od 6 °C h -1 . U radu je korišteno radijalno turbinsko miješalo s četiri ravne lopatice (tzv. SBT ...
Utjecaj veličine miješala na kinetiku ionske izmjene bakra na zeolitu NaX
Utjecaj veličine miješala na kinetiku ionske izmjene bakra na zeolitu NaX
Lucija Knežević
Utjecaj hidrodinamičkih uvjeta unutar reaktorskog sustava na kinetiku ionske izmjene u šaržnom reaktoru, još nije dovoljno istražen unatoč činjenici da parametri miješanja mogu značajno utjecati na postupak suspendiranja čvrstih čestica te utjecati na debljinu difuzijskog sloja oko čestice, odgovornog za brzinu međufazne difuzije. Zbog navedenog, analiziran je utjecaj hidrodinamičkih uvjeta, koristeći različite promjere miješala, na ...
Utjecaj vremena mljevenja na djelotvornost usitnjavanja natrijevog klorida u kugličnom mlinu
Utjecaj vremena mljevenja na djelotvornost usitnjavanja natrijevog klorida u kugličnom mlinu
Ana Katarina Šolić
U ovom radu sagledan je utjecaj vremena mljevenja na proces usitnjavanja natrijevog klorida namijenjenog za komercijalnu uporabu u kugličnom mlinu. Mljevenje je provedeno s dvije različite početne veličinske frakcije natrijevog klorida (x sr = 650 µm i x sr = 2500 µm) i to u vremenskim intervalima od 3 minute, a u sveukupnom trajanju procesa od 15 minuta. Po završetku svakog ciklusa mljevenja izvršena je granulometrijska analiza usitnjenog ...
Utjecaj vremena skladištenja na kvalitetu i aromatični profil djevičanskih maslinovih ulja
Utjecaj vremena skladištenja na kvalitetu i aromatični profil djevičanskih maslinovih ulja
Anita Pitarević
Maslina (Olea europea L.) je najrasprostranjenija biljka na području jadranskog dijela Hrvatske još od antičkog doba. Kao izuzetno rasprostranjena voćna vrsta, s dugom poviješću uzgoja odlikuje se velikim brojem sorti. Najvrjedniji i glavni proizvod ploda masline je maslinovo ulje, koje je iznimno cijenjeno zbog svojih zdravstvenih svojstava i jedinstvenog okusa. Za razliku od ostalih masti i ulja, koji se koriste u ljudskoj prehrani, maslinovo ulje postiže najveću cijenu ...

Pages