Pages

Utjecaj materijala elektroda i pH otopine na uklanjanje boje Crystal Violet
Utjecaj materijala elektroda i pH otopine na uklanjanje boje Crystal Violet
Maja Knezović
U radu je ispitan utjecaj različitih metala (Al legure AA 2007, brodskog čelika i Zn) na proces uklanjanja boje Crystal Violet (CV) pri različitim početnim pH vrijednostima otopine (pH = 3,2, 5,5 i 7). Odvijanjem postupka elektrokoagulacije (EK) dolazi do porasta temperature i pH otopine. Najmanji porast temperature dobiven je s elektrodama od brodskog čelika, a najveći porast s elektrodama od Zn. Najmanje promjene pH otopine uočene su pri upotrebi Al-elektroda, dok su najveće...
Utjecaj meda Vrijes (Erica) na elektrokemijsko ponašanje kositra u otopini natrijevog klorida
Utjecaj meda Vrijes (Erica) na elektrokemijsko ponašanje kositra u otopini natrijevog klorida
Ines Garvanović
Ispitivano je elektrokemijsko ponašanje kositra u 3 %-tnoj otopini NaCl, pH=3.0 pri temperaturi 25 o C bez i uz prisutnosti monoflornog meda Vrijes (erica). Mjerenja su provedena metodama linearne polarizacije i elektrokemijske impedancije spektroskopije. Određeni su korozijski kinetički parametri: nagibi katodnih i anodnih Tafelovih pravaca b k i b a, gustoće korozijske struje j kor , vrijednosti korozijskih potencijala E kor i polarizacijski otpor R p . Uspoređeni...
Utjecaj meda na koroziju kositra
Utjecaj meda na koroziju kositra
Ivana Raguž
Ispitivano je djelovanje meda Satureja subspicata Vis. kao inhibitora korozije kositra u 3 %-tnoj otopini NaCl, pH = 3.0 pri temperaturi 25°C. Korištene su metode linearne polarizacije i elektrokemijske impedancijske spektroskopije. Određeni su korozijski kinetički parametri: nagibi katodnih i anodnih Tafelovih pravaca b k i b a, gustoće korozijske struje jkor, vrijednosti korozijskog potencijala Ekor i polarizacijski otpor Rp . U ispitivanom koncentracijskom...
Utjecaj meda vrijesa (Erica) na elektrokemijsko ponašanje kositra u otopini natrijevog klorida
Utjecaj meda vrijesa (Erica) na elektrokemijsko ponašanje kositra u otopini natrijevog klorida
Ines Garvanović
Ispitivano je elektrokemijsko ponašanje kositra u 3 %-tnoj otopini NaCl, pH=3.0 pri temperaturi 25 o C bez i uz prisutnosti monoflornog meda Vrijes (erica). Mjerenja su provedena metodama linearne polarizacije i elektrokemijske impedancije spektroskopije. Određeni su korozijski kinetički parametri: nagibi katodnih i anodnih Tafelovih pravaca b k i b a, gustoće korozijske struje j kor , vrijednosti korozijskih potencijala E kor i polarizacijski otpor R p . Uspoređeni...
Utjecaj metoda priprave na kvalitetu sapuna
Utjecaj metoda priprave na kvalitetu sapuna
Katarina Jovanović
Sapuni su produkti neutralizacije masnih kiselina alkalijama čiji način proizvodnje i upotreba datiraju još od davnina. Nastaju hidrolizom masnoća, tj. reakcijom estera više masnih kiselina i glicerola, utjecajem alkalija ili vode. Najčešće se upotrebljavaju kao sredstva za osobnu higijenu, sredstva za pranje i općenito u kućanstvu. U ovom radu cilj je bio proizvesti sapune primjenom tri različite metode. Nadalje, usporedbom primijenjenih metoda donešen je zaključak o...
Utjecaj metode vinifikacije na profil tvari boje crnog vina
Utjecaj metode vinifikacije na profil tvari boje crnog vina
Lorena Pranjković
Crno vino je jedan od najstarijih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda koji se dobiva procesom vinifikacije tijekom kojeg se iz pokožice bobica u grožđani sok ekstrahiraju tvari boje. Boja crnog vina je primarni vizualni kriterij po kojem se procjenjuje kategorija i kvaliteta vina, a ona potječe od fenolnih spojeva koji su najznačajnija grupa fitokemikalija u pokožici crnog grožđa. Glavni nosioci prepoznatljive crvene boje vina su antocijani, prirodni pigmenti koji...
Utjecaj mikrovalova na sadržaj glukozinolata u sjemenu bijele gorušice i daikona
Utjecaj mikrovalova na sadržaj glukozinolata u sjemenu bijele gorušice i daikona
Laura Aljinović
Glukozinolati su specijalizirani biljni metaboliti pronaĎeni u 16 različitih biljnih porodica reda Brassicales. Po kemijskoj strukturi su β-tioglukozidni-N-hidroksisulfati s promjenjivim bočnim lancem koji se biosintetizira iz aminokiselina. Glukozinolati su kemijski i biološki neaktivni spojevi, čijom enzimskom, termičkom ili kemijskom razgradnjom nastaju izotiocijanati, izocijanati, nitrili i drugi spojevi. Razumijevanje stabilnosti ...
Utjecaj mljevenog vapnenca na specifičnu električnu provodnost cementne paste
Utjecaj mljevenog vapnenca na specifičnu električnu provodnost cementne paste
Iva Pavić
U ovom radu provedeno je mjerenje specifične električne provodnosti uzoraka cementnih pasti CEM I do pojave maksimalne provodnosti pri 20 °C uz vodo – cementni omjer, V/C = 0,5 i dodatak mljevenog vapnenca s masenim udjelima 5 – 30 % u odnosu na cement. Dobiveni rezultati prikazani su tabelarno i grafički, a obradom rezultata određena je matematička ovisnost specifične električne provodnosti o masenom udjelu mljevenog vapnenca. Utvrđen je utjecaj...
Utjecaj modifikacije površine na korozijsku otpornost kositra
Utjecaj modifikacije površine na korozijsku otpornost kositra
Anđela Rak
: U radu su prikazani rezultati ispitivanja utjecaja 0,01 M različitih aminokiselina, (alanin, valin i izoleucin) na korozijsko ponašanje elektrode od kositra. Ispitivanja su provedena u 0,5 M otopini NaCl. Elektrokemijska ispitivanja izvršena su mjerenjem potencijala otvorenog strujnog kruga, elektrokemijske impedancijske spektroskopije i linearne kvazi - potenciostatske polarizacije. Prije i nakon elektrokemijskih mjerenja, površina elektrode je...
Utjecaj molekulske mase poli(etilen-oksida) na svojstva PEO/kloro f, hib-POSS  nanokompozita
Utjecaj molekulske mase poli(etilen-oksida) na svojstva PEO/kloro f, hib-POSS nanokompozita
Klara Magaš
U ovome radu pripravljeno je osam različitih uzoraka od kojih prva četiri predstavljaju čisti PEO različitih molekulskih masa (100 000, 300 000, 1·10 6 i 5·10 6 ) a druga četiri predstavljaju kompozite kojima je dodano 5% nanočestica kloro fenil hepta izobutil poliedarskog oligomernog silseskvioksana (PEO/kloro f,hib-POSS). Uzorci su pripremljeni metodom taljenja u statičkim uvjetima te analizirani metodom diferencijalne pretražne ...
Utjecaj nagiba lopatica PBT miješala na ionsku izmjenu
Utjecaj nagiba lopatica PBT miješala na ionsku izmjenu
Anamarija Marinov
U prvom dijelu ovog rada ispitan je utjecaj nagiba lopatica PBT miješala na postizanje stanje potpune suspenzije zeolita 13X. Na osnovu rezultata utvrđeno je da se povećanjem nagiba lopatica PBT miješala, sa 30° na 70° smanjuje kritična brzina vrtnje miješala N JS kao i vrijednost zakretnog momenta. Vrijednosti zakretnog momenta direktna su posljedica kritične brzine vrtnje miješala, N JS . Osim toga u ovom radu se primjenom Taguchijeve metode ispitao ...
Utjecaj nagiba lopatica turbinskog miješala na adsorpciju bakra na zeolitu
Utjecaj nagiba lopatica turbinskog miješala na adsorpciju bakra na zeolitu
Martina Vidović
U ovom radu ispitan je utjecaj nagiba lopatica turbinskog miješala na adsorpciju bakra na zeolitu i utrošak snage miješanja pri stalnoj temperaturi suspenzije. Za pripremu otopine koja sadrži Cu 2+ ione koristio se Cu(NO 3 ) 2 ∙3H 2 O. Kao adsorbens koristio se zeolit NaX ĉestica veliĉine od 0,063 do 0,090 mm. Eksperiment se proveo u šaržnom reaktoru s razbijalima virova. Kako bi se sagledao utjecaj nagiba lopatica turbinskog miješala na kinetiku...

Pages