Pages

Određivanje koncentracija teških metala u kupusu (Brassica oleracea L.) atomskom apsorpcijskom spektrometrijom
Određivanje koncentracija teških metala u kupusu (Brassica oleracea L.) atomskom apsorpcijskom spektrometrijom
Ella Danese
U ovom završnom radu ispitivane su kemijske karakteristike triju uzoraka kupusa (bijeli kupus, Brassica oleracea L. var. capitata f. alba, crveni kupus, Brassica oleracea L. var. capitata f. rubra, kelj, Brassica oleracea L. var. sabauda) koji pripadaju porodici Brassicaceae. Koncentracije zadanih teških metala u uzorcima su određene tehnikom atomske apsorpcijske spektrometrije. Najniže određene koncentracije zadanih teških metala su izmjerene za kadmij, čija...
Određivanje koncentracije CO 2 u zraku na širem području grada Splita i grada Jajca, BiH
Određivanje koncentracije CO 2 u zraku na širem području grada Splita i grada Jajca, BiH
Ivana Jakešević
Najveća srednja vrijednost koncentracija CO 2 je 928 ppm u gradu Splitu izmjerena na ulazu u Marjanski tunel. Koncentracije na ostalim mjernim postajama u Splitu kretale su se u rasponu od 600 ppm do 800 ppm. U gradu Jajcu, Bosna i Hercegovina (BIH) izmjerena je najveća koncentracija CO 2 pored tvornice metalnog silicija „BSI“, u vrijednosti od 799 ppm, pa se na temelju toga utvrdilo da je kvaliteta zraka u Splitu slična kao i kvalitetu zraka u ...
Određivanje koncentracije iona teških metala elektrokemijskim metodama
Određivanje koncentracije iona teških metala elektrokemijskim metodama
Nikolina Krišto
U ovom radu je ispitana mogućnost uklanjanja Cu 2+ iona iz vodene otopine CuSO 4 ×5H 2 O elektrokemijskim putem tj. procesom elektrotaloženja na elektrodi od Pt. Svrha mjerenja je bila snimanjem potenciodinamičkih polarizacijskih krivulja (i-E ovisnosti) u otopinama poznatih koncentracija (c = 1.0, 2.5, 5.0, 7.5 i 10 mM) te očitavanjem graničnih difuzijskih struja (i d ) odrediti nepoznatu koncentraciju Cu 2+ iona u CuSO 4 ×5H...
Određivanje koncentracije kadmija u biljci Lepidium sativum L. uzgajanoj na bogaćenom tlu, atomskom apsorpcijskom spektroskopijom
Određivanje koncentracije kadmija u biljci Lepidium sativum L. uzgajanoj na bogaćenom tlu, atomskom apsorpcijskom spektroskopijom
Sara Lazarevski
Biljka Lepidium sativum L. je jednogodišnja kultura koja potječe iz jugozapadne Azije. U sebi sadrži mnoge ljekovite tvari, međutim u ljudskoj prehrani je slabo korištena. Tijekom godina sve se više ispituje njena mogućnost hiperakumulacije teških metala. Teški metali se mogu odrediti pomoću atomske apsorpcijske spektroskopije, analitičke tehnike koja se koristi za kvantitativno i kvalitativno određivanje elementa. Zeoliti su alumosilikatni minerali koji se koriste kao...
Određivanje koncentracije kadmija u bogaćenoj biljci lepidium sativum L. atomskom apsorpcijskom spektroskopijom
Određivanje koncentracije kadmija u bogaćenoj biljci lepidium sativum L. atomskom apsorpcijskom spektroskopijom
David Adžić
Biljka Lepidium sativum L. je tijekom ranijih istraživanja izdvojena kao mogući hiperakumulator kadmija. Na zapadu se često koristi u prehrani radi dobrih svojstava, izdržljivosti i lakog uzgoja. Atomska apsorpcijska spektroskopija je analitička tehnika koja omogućava lako kvantitativno određivanje metala u uzorku. U ovom radu je prikazan uzgoj biljke Lepidium stativum L. uz zalijevanje različitim koncentracijama kadmija, a zatim je prikazana metoda pripreme biljnog...
Određivanje koncentracije kroma u uzgajanim klicama biljke Lepidium sativum L. atomskom apsorpcijskom spektroskopijom
Određivanje koncentracije kroma u uzgajanim klicama biljke Lepidium sativum L. atomskom apsorpcijskom spektroskopijom
Hanna Pećar
Tijekom ranijih istraživanja, biljka Lepidium sativum L. je izdvojena kao mogući hiperakumulator. Porijeklom je sa prostora jugozapadne Azije i Egipta, a koristi se širom svijeta u prehrani kao začin i ljekovita biljka. Atomska apsorpcijska spektroskopija je analitička tehnika koja omogućava kvantitativno određivanje metala u širokom spektru uzoraka. U ovom radu je prikazan uzgoj klica biljke Lepidium sativum L. otopinama različitih...
Određivanje koncentracije ozona na postaji Split
Određivanje koncentracije ozona na postaji Split
Josipa Crnogorac
Važan cilj ocjene kakvoće zraka je dobivanje informacija potrebnih za ocjenu izloženosti stanovnika onečišćenju zraka i njegovog utjecaja na zdravlje. Izloženost ljudi onečišćenju zraka može imati za posljedice različite zdravstvene učinke, ovisno o vrsti onečišćenja, razini, trajanju i učinkovitosti izloženosti, te toksičnosti onečišćujuće tvari. Broj trajnih mjernih postaja za praćenje terena onečišćenja u nekom naselju ovisi o više faktora:...
Određivanje koncentracije teških metala u biljci čunjasti repušac (Bunias erucago L.)
Određivanje koncentracije teških metala u biljci čunjasti repušac (Bunias erucago L.)
Ena Dadić
U ovom završnom radu ispitivane su kemijske karakteristike uzoraka korijena, stabljike, lista i cvijeta čunjastog repušca (Bunias erucago L.) koji pripada porodici Brassicaceae. Koncentracije zadanih teških metala u uzorcima određene su tehnikom atomske apsorpcijske spektrometrije. Najniže određene koncentracije zadanih teških metala izmjerene su za kadmij, čija koncentracija doseže najvišu vrijednost u uzorku korijena (0,3060 mg kg -1 ), te ...
Određivanje koncentracije željeza u obogaćenim klicama biljke Brassica oleracea atomskom apsorcijskom spektroskopijom
Određivanje koncentracije željeza u obogaćenim klicama biljke Brassica oleracea atomskom apsorcijskom spektroskopijom
Donna Bartulović
Atomska apsorpcijska spektroskopija je analitička tehnika koja omogućava lako kvantitativno određivanje metala u uzorku. U ovom radu je prikazano zasićenje biljke Brassice oleraceae željezom te njezino razvijanje pod utjecajem većih količina željeza. Analizom je utvrđeno da prilikom prezasićenja sjemena željezom neće doći do razvoja biljke.
Određivanje kratkotrajne stabilnosti koncentracije etanola u uzorcima krvi
Određivanje kratkotrajne stabilnosti koncentracije etanola u uzorcima krvi
Fani Katinac
Ciljevi istraživanja: Ispitati kratkotrajnu stabilnost etanola u poslijesmrtnim uzorcima krvi, pohranjenim na -20 0 C, korištenjem GC/FID metode u vremenskom razdoblju od 6 mjeseci, usporediti dobivene rezultate u pohranjenim poslijesmrtnim uzorcima krvi sa i bez dodanog antikoagulansa te usporediti dobivene rezultate i procijeniti stabilnost poslijesmrtnih uzoraka krvi pohranjenih u spremnicima različitih volumena. Ustroj istraživanja: eksperimentalna studija Mjesto...
Određivanje kriterija prihvatljivosti pripreme površine čeličnih brodskih konstrukcija za zaštitu premazalima
Određivanje kriterija prihvatljivosti pripreme površine čeličnih brodskih konstrukcija za zaštitu premazalima
Eugen Alviž
Najzastupljenija metoda zaštite brodskih čeličnih konstrukcija od korozije je primjenom premaza, a kvaliteta antikorozivne zaštite jedan je od osnovnih uvjeta za osiguranje dugotrajnosti konstrukcija. U ovom radu određeni su kriteriji prihvatljivosti određenih stupnjeva pripreme površine brodograđevnih limova tipa A za nanošenje sustava premaza. Na uzorke brodograđevnog čelika, koji su pripremljeni na različite stupnjeve čistoće, nanesen je sustav od...
Određivanje kvalitete pšeničnog brašna pomoću metode broja padanja po Hagberg-Pertenu uz upotrebu otopine mliječne kiseline
Određivanje kvalitete pšeničnog brašna pomoću metode broja padanja po Hagberg-Pertenu uz upotrebu otopine mliječne kiseline
Matea Debeljak
Zadatak ovog rada bio je ispitati utjecaj otopine mliječne kiseline u određivanju broja padanja po Hagberg-Pertenu u odnosu na standardno određivanje s vodom kao otapalom u uzorcima pšeničnog brašna. Osim toga, ispitan je i utjecaj upotrebe otopine srebrovog nitrata kao sredstva za inaktivaciju amilolitičkih enzima. U radu je korišteno deset uzoraka pšeničnog brašna različite tehnološke kvalitete (četiri jaka, četiri srednje jaka i dva slaba brašna). Provedena je i...

Pages