Pages

Mora/oceani održivi mineralni resurs
Mora/oceani održivi mineralni resurs
Klara Zelenika
Morska/oceanska voda posljednjih desetljeća sve više zauzima vrlo bitno mjesto kao depozit i izvor mineralnih sirovina. TakoĊer sve veća potražnja za pitkom vodom i gradnja desalinizacijskih postrojenja, koji koriste tehnologiju reverzne osmoze (RO), stvaraju velike koliĉine koncentrirane slane vode (engl. brine). Koncentrirana ugušćena morska voda sadrži razliĉite ione i soli koje se mogu obnoviti, što potencijalno dovodi do ekonomske koristi ...
Morska voda - izvor broma
Morska voda - izvor broma
Matea Džepina
Brom kao jedini tekući nemetal na sobnoj temperaturi jedan je od vrlo važnih osnovnih kemikalija u kemijskoj i farmaceutskoj industriji. Brom je vrlo reaktivan i stoga se ne nalazi u prirodi u elementarnom stanju, već se nalazi u obliku topljivih soli u morskoj/oceanskoj vodi, slanim jezerima, podzemnim slanim vodama kao i u ugušćenim slanim vodama nakon procesa desalinizacije i/ili dobivanja natrijeva klorida. Stoga se izvori broma, u kojima je isti prisutan u obliku...
Morska voda kao potencijalni izvor litija
Morska voda kao potencijalni izvor litija
Lea Goreta
Obzirom na smanjenje mineralnih kopnenih rezervi, morska voda postaje dominantan izvor za iskorištavanje vrijednih metala i minerala. Budući da je element litij sastavni dio litij-ionskih baterija koje napajaju brojne elektroničke uređaje, a čija se potražnja svakim danom povećava proizvodnjom električnih automobila, svijet se suočava s potencijalnom nestašicom litija. U tu svrhu pokušavaju se pronaći i usavršiti alternativne metode njegova dobivanja iz morske vode,...
Načela razvoja i put označavanja ekološkog proizvoda
Načela razvoja i put označavanja ekološkog proizvoda
Iva Naletilić
Ono što proizlazi iz ekološkog vida poljoprivredne proizvodnje je smanjenje negativnog utjecaja na okoliš. U Hrvatskoj je tržište ekoloških proizvoda još u razvoju, unatoč brojnim prirodnim resursima i predispozicijama. Put prebacivanja na ekološku poljoprivredu, odnosno to razdoblje preusmjeravanja je ujedno i najteži period pri eko- gospodarenju, i obično traje od 1 do 3 godine, i također zahtjeva poznavanje zakonodavnih okvira koji ...
Neciljana lipidomika kod muškaraca s prekomjernom tjelesnom masom i kardiovaskularnim bolestima - utjecaj statusa pušenja
Neciljana lipidomika kod muškaraca s prekomjernom tjelesnom masom i kardiovaskularnim bolestima - utjecaj statusa pušenja
Viktorija Jurić
Pušenje duhana odgovorno je za prerani razvoj kardiovaskularnih bolesti različitim mehanizmima, a abnormalne razine lipidnih seruma i razina lipoproteina jedna su od posljedica. Lipidi su biomolekule koje igraju vitalnu ulogu u raznim fiziopatologijama. Kako bi se otkrila funkcija lipida, od iznimne je važnosti identificirati i kvantificirati pojedinačne molekularne vrste lipida u složenim biološkim sustavima. Lipidomika je brzo razvijajuća analitička ...
Nove tehnologije za stabilizaciju polifenila u dodacima prehrani
Nove tehnologije za stabilizaciju polifenila u dodacima prehrani
Lucija Ličanin
Polifenoli su široko rasprostranjeni sekundarni biljni metaboliti. Pokazuju brojne pozitivne učinke na ljudsko zdravlje zbog kojih pobuđuju veliki interes prehrambene i farmaceutske industrije. Dodaci prehranitemeljeni na prisutnosti polifenola obuhvaćaju široko tržište. Razvoj takvih pripravaka funkcionalno je delikatan.Razlog tomu je velika osjetljivost polifenola na okolišne faktore te na uvjete probavnog sustava čovjeka. Tehnike inkapsulacije pomažu ...
Novi pristup sintezi magnezijeva hidroksida procesom precipitacije iz morske vode
Novi pristup sintezi magnezijeva hidroksida procesom precipitacije iz morske vode
Ivona Horvat
Ispitivanja su provedena u svrhu poboljšanja procesa precipitacije magnezijeva hidroksida iz morske vode primjenom ultrazvuka visokog intenziteta. Cilj je bio dobiti talog magnezijeva hidroksida što manjih veličina čestica koji bi i nakon sušenja zadržao istu veličinu čestica. Ispitivanja su provedena na uzorcima magnezijeva hidroksida u obliku mulja i voluminoznog praha. Kemijska analiza ukazuje na visoku čistoću dobivenog taloga, tj. visoki postotak MgO (65,45%) u uzorku...
Nuspojave neopioidnih i opioidnih analgetika u Hrvatskoj prijavljene Hrvatskoj agenciji za lijekove i medicinske proizvode u razdoblju od 2007. do 2014. godine
Nuspojave neopioidnih i opioidnih analgetika u Hrvatskoj prijavljene Hrvatskoj agenciji za lijekove i medicinske proizvode u razdoblju od 2007. do 2014. godine
Petra Jurkić
Cilj istraživanja: Analizirati nuspojave neopioidnih i opioidnih analgetika koje su prijavljene Hrvatskoj Agenciji za lijekove i medicinske proizvode u razdoblju od 2007. do 2014. godine. Materijal i metode: Podatci o nuspojavama analgetika dobiveni su od HALMED-a. Odnose se na nuspojave opioidnih i neopioidnih analgetika zaprimljene u osmogodišnjem razdoblju od početka 2007. do kraja 2014. godine. Prikupljeni su sljedeći podatci: generičko ime lijeka, godina prijave nuspojave, vrsta...
ODABIR OPTIMALNOG TALOŽNOG SREDSTVA ZA UKLANJANJE CINKA IZ VODENIH OTOPINA KEMIJSKIM TALOŽENJEM
ODABIR OPTIMALNOG TALOŽNOG SREDSTVA ZA UKLANJANJE CINKA IZ VODENIH OTOPINA KEMIJSKIM TALOŽENJEM
Petra Škarica Bilić
Industrijskom revolucijom započelo je intenzivnije onečišćenje okoliša različitim štetnim tvarima. Značajnu ulogu u onečišćenju prirodnih voda imaju industrijske otpadne vode, koje su jedan od glavnih izvora emisije teških metala u okoliš. S ekološkog i zdravstvenog stajališta važno je prije emisije industrijske otpadne vode adekvatno pročistiti. Najčešće metode obrade takvih voda su kemijsko taloženje, ionska izmjena, adsorpcija i membranske tehnike. U...
ODVAJANJE MAGNEZIJA I LITIJA IZ GORKE MORSKE VODE
ODVAJANJE MAGNEZIJA I LITIJA IZ GORKE MORSKE VODE
Ines Mišetić
Zbog povećane potrebe za određenim mineralima razvijaju se brojne metode za njihovo dobivanje iz gorke morske vode. Gorka morska voda predstavlja izvor za brojne minerale, a nusprodukt je proizvodnje NaCl solarnim isparavanjem u solanama. U ovom radu istražene su i analizirane dosadašnje metode odvajanja minerala litija i magnezija. Složenost odvajanja magnezija i litija iz gorke morske vode već duže vrijeme predstavlja izazov za mnoge znanstvenike. Kroz ...
ORAC vrijednosti ekvimolarnih fenolnih smjesa
ORAC vrijednosti ekvimolarnih fenolnih smjesa
Anica Skelin
Fenoli su najzastupljeniji organo-kemijski spojevi u prirodi. Ova grupa sekundarnih biljnih metabolita ima razne uloge u prirodi, ali ipak najvažnija je ona antioksidacijska koja ovisi o nekoliko čimbenika. Cilj ovo rada bio je analizirati smjese fenolnih kiselina i to iz podgrupa derivata hidroksibenzojeve i derivata hidroksicimetne kiseline metodom ORAC (engl. Oxygen Radical Absorance Activity) te na temelju rezultata donijeti zaključke o mogućem...
Obrada procjedne vode komine masline aeracijom i fenton - sličnim procesom
Obrada procjedne vode komine masline aeracijom i fenton - sličnim procesom
Romana Vićan
U radu je dobivena simulirana procjedna voda komine masline kontinuiranim ispiranjem komine destiliranom vodom tijekom tri dana. U uzorku su određeni pokazatelji kakvoće vode (pH vrijednost, mutnoća, električna provodnost, KPK, BPK 5 , dušik po Kjeldahlu) koji su ukazali da prema zakonskim propisima ovakva voda nije pogodna za ispust u površinske vode ni u sustav javne odvodnje. Aeracijom procjedne vode vrijednost KPK se smanjuje za 13%, a BPK 5 za 44%...

Pages