Pages

Kvalitativna analiza kozmetičkih priprava primjenom GC-MS metode
Kvalitativna analiza kozmetičkih priprava primjenom GC-MS metode
Martina Stolica
Ciljevi istraživanja: Kvalitativna analiza kozmetičkih proizvoda primjenom GC-MS metode, usporedba dobivenih rezultata s podatcima navedenim na deklaraciji proizvoda, te pronalazak poveznice između cijene i prisustva određenih, nepoželjnih, sastojaka. Ustroj istraživanja: Eksperimentalna studija Mjesto istraživanja: Kemijsko-toksikološki laboratorij Kliničkog odjela za sudsku medicinu Zavoda za patologiju, sudsku medicinu i citologiju, Kliničkog...
Kvalitativna studija percepcije istrarživača, financijera, urednika znanstvenog časopisa te predstavnika znanstvenih ustanova, farmaceutske industrije i pacijenata o otvaranju pristupa podatcima kliničkih istraživanja novih lijekova
Kvalitativna studija percepcije istrarživača, financijera, urednika znanstvenog časopisa te predstavnika znanstvenih ustanova, farmaceutske industrije i pacijenata o otvaranju pristupa podatcima kliničkih istraživanja novih lijekova
Irena Hrgović
Cilj rada je prepoznati kulturu, percepcije i praksu značajnih skupina u pogledu dijeljenja podataka te uporabe postojećih podataka kliničkih ispitivanja. Identificirane su značajne skupine: istraživači, financijeri, urednici časopisa, znanstvene ustanove, farmaceutska industrija i korisnici. Analiziraju se prepreke i rješenja kako ih vide ispitanici. Metoda istraživanja je dubinski intervju. Ispitanici su odabrani kriterijem dostupnosti iz definiranih ...
Kvalitativno i kvantitativno određivanje odabranih izotiocijanata i nitrila pomoću GC-MS/MS tehnike
Kvalitativno i kvantitativno određivanje odabranih izotiocijanata i nitrila pomoću GC-MS/MS tehnike
Klaudija Gusić
Glukozinolati su fitokemikalije iz kojih hidrolizom nastaju lako hlapljivi spojevi izotiocijanati i nitrili koji zbog svoje iskazane biološke aktivnosti predstavljaju temu od interesa. Plinska kromatografija je često korištena analitička tehnika kojom se odjeljuju komponente iz uzorka. Kombinacijom plinske kromatografije s tandemskom spektrometrijom masa postoji mogućnost identifikacije i određivanja lako hlapljivih spojeva. Cilj ovog rada bio je izraditi metodu...
Kvalitativno i kvantitativno određivanje odabranih izotiocijanata spregnutom tehnikom GC-MS/MS
Kvalitativno i kvantitativno određivanje odabranih izotiocijanata spregnutom tehnikom GC-MS/MS
Ana Vučak
Izotiocijanati su razgradni produkti hidrolize glukozinolata, fitokemikalija koje se pretežno nalaze u biljkama iz porodice kupusnjača. Izotiocijanati su potencijalno biološki aktivni, zbog čega se razvijaju analitičke metode za njihovo određivanje. U ovom diplomskom radu razvijena je metoda za određivanje 2-metoksifenil- izotiocijanata, 3-metoksifenil-izotiocijanata i 4-metoksifenil-izotiocijanata. Spregnuta tehnika plinska kromatografija-tandemska spektrometrija masa...
Kvalitativno i kvantitativno određivanje vitamina B1, B2 i B6 uporabom HPLC-DAD tehnike
Kvalitativno i kvantitativno određivanje vitamina B1, B2 i B6 uporabom HPLC-DAD tehnike
Petra Božena Perica
Završni rad opisuje razvoj i optimizaciju te vrednovanje metode kvantitativnog i kvalitativnog određivanja vitamina B 1 , B 2 i B 6 u prahu i kapsulama pomoću tekućinske kromatografije visoke djelotvornost spregnute s detektorom s nizom dioda. U istraživanju je korišten radni standard vitamina B kompleksa od kojeg su pripravljene matične otopine korištene za optimizaciju metode određivanja vitamina B 1 , B 2 i B 6 pomoću tekućinskog kromatografa s...
Kvaliteta izvještavanja u sažecima randomiziranih kontroliranih pokusa objavljenim u časopisima iz područja anesteziologije i boli
Kvaliteta izvještavanja u sažecima randomiziranih kontroliranih pokusa objavljenim u časopisima iz područja anesteziologije i boli
Katja Janačković
Ciljevi istraživanja: Procijeniti razinu pridržavanja CONSORT smjernicama za pisanje sažetaka RCT-ova koji su objavljeni između 2014. i 2016. godine u časopisima iz prvog kvartila indeksiranim u Journal Citation Reports (JCR) u području anesteziologije. Metode: Provedeno je opažajno, presječno, meta-epidemiološko istraživanje. Obrađivani su sažetci randomiziranih kontroliranih pokusa. Odabrano je sedam časopisa prema JCR čimbeniku odjeka iz 2015. godine. Pretražena je ...
Kvaliteta plodova različitih voćnih vrsta kao medij za razvoj mediteranske voćne muhe Ceratitis capitata wiedemann (diptera, tephritidae) u laboratorijskim uvjetima
Kvaliteta plodova različitih voćnih vrsta kao medij za razvoj mediteranske voćne muhe Ceratitis capitata wiedemann (diptera, tephritidae) u laboratorijskim uvjetima
Dora Rogulj
Mediteranska voćna muha Ceratitis capitata Wied. (Diptera, Tephritidae) je štetnik koji se razvija u plodovima velikog broja voćnih vrsta. Cilj istraživanja koja su provedena u laboratorijskim uvjetima bio je utvrditi eventualne razlike u pogodnosti plodova odabranih voćnih vrsta na razvoj ličinki C. capitata. Plodnim ženkama C. capitata je dana mogućnost da u trajanju od 2 dana polažu jaja u plodove istraživanih domaćina u pojedinačnim kavezima. Istraživanja...
Kvasivost tankih filmova sa ZnO nanožicama
Kvasivost tankih filmova sa ZnO nanožicama
Ivana Babić
Opisana je teorija kvašenja standardnih materijala, kao i mogućnosti kontrole stupnja kvašenja strukturiranjem površine. Vodoprivlačnost i vodoodbojnost su izmjerene na površinama filmova s nasumično orijentiranim i vertikalno poredanim ZnO nanožicama, naraslim putem istog hidrotermalnog postupka, ali na različitim predslojevima s klicama ZnO nanočestica. Morfologija predslojeva i nanožica analizirana je pretražnom elektronskom mikroskopijom ...
Laboratorijska analiza maslinova ulja
Laboratorijska analiza maslinova ulja
Marin Dobra
Maslinovo ulje se danas sve više koristi u svakodnevnoj prehrani, te predstavlja sinonim mediteranskog podneblja, a time i zdravog načina prehrane i stila života. U novije vrijeme sve je veća potražnja za maslinovim uljem što predstavlja veće zahtjeve i izazove za proizvođače. Maslinovo ulje bogato je nezasićenim masnim kiselinama, triacilglicerolima i negliceridima, a najcjenjenijim se smatra ekstra djevičansko maslinovo ulje. Cilj ovoga...
Lactobacilus paraplantarum kao prirodni konzervans
Lactobacilus paraplantarum kao prirodni konzervans
Jelena Grubeša
Bakterije mliječno-kiselog vrenja prisutne su u velikom broju prehrambenih proizvoda i odgovorne su za različite pozitivne (fermentacija, antimikrobno djelovanje, senzorska svojstva proizvoda, probiotski učinak) ali i negativne (bakterije kvarenja, antimikrobna rezistencija) procese u prehrambenim proizvodima. Metaboliti bakterija mliječno-kiselog vrenja u prehrambenim proizvodima imaju sposobnost inhibicije različitih patogenih bakterija kao i bakterija kvarenja ...
METABOLIČKA ANALIZA URINA: PRONALAŽENJE BIOMARKERA PREEKLAMSIJE KORIŠTENJEM HS-SPME/GC-MS
METABOLIČKA ANALIZA URINA: PRONALAŽENJE BIOMARKERA PREEKLAMSIJE KORIŠTENJEM HS-SPME/GC-MS
Patricia Živalj
Preeklampsija je bolest koja se javlja kod trudnih žena povezana s abnormalnom placentacijom koja se manifestira prvenstveno povišenim krvnim tlakom, a može se razviti ili tijekom trudnoće ili nakon nje. Može uzrokovati trajno oštećenje tkiva što dovodi do drastičnog opadanja kvalitete života i zdravlja djeteta ili majke, a u konačnici može dovesti i do njihove smrti. Nažalost, ova bolest još je nedovoljno istražena i ponekad se ne stigne primijetiti...

Pages