Pages

Načela razvoja i put označavanja ekološkog proizvoda
Načela razvoja i put označavanja ekološkog proizvoda
Iva Naletilić
Ono što proizlazi iz ekološkog vida poljoprivredne proizvodnje je smanjenje negativnog utjecaja na okoliš. U Hrvatskoj je tržište ekoloških proizvoda još u razvoju, unatoč brojnim prirodnim resursima i predispozicijama. Put prebacivanja na ekološku poljoprivredu, odnosno to razdoblje preusmjeravanja je ujedno i najteži period pri eko- gospodarenju, i obično traje od 1 do 3 godine, i također zahtjeva poznavanje zakonodavnih okvira koji ...
Neciljana lipidomika kod muškaraca s prekomjernom tjelesnom masom i kardiovaskularnim bolestima - utjecaj statusa pušenja
Neciljana lipidomika kod muškaraca s prekomjernom tjelesnom masom i kardiovaskularnim bolestima - utjecaj statusa pušenja
Viktorija Jurić
Pušenje duhana odgovorno je za prerani razvoj kardiovaskularnih bolesti različitim mehanizmima, a abnormalne razine lipidnih seruma i razina lipoproteina jedna su od posljedica. Lipidi su biomolekule koje igraju vitalnu ulogu u raznim fiziopatologijama. Kako bi se otkrila funkcija lipida, od iznimne je važnosti identificirati i kvantificirati pojedinačne molekularne vrste lipida u složenim biološkim sustavima. Lipidomika je brzo razvijajuća analitička ...
Nove tehnologije za stabilizaciju polifenila u dodacima prehrani
Nove tehnologije za stabilizaciju polifenila u dodacima prehrani
Lucija Ličanin
Polifenoli su široko rasprostranjeni sekundarni biljni metaboliti. Pokazuju brojne pozitivne učinke na ljudsko zdravlje zbog kojih pobuđuju veliki interes prehrambene i farmaceutske industrije. Dodaci prehranitemeljeni na prisutnosti polifenola obuhvaćaju široko tržište. Razvoj takvih pripravaka funkcionalno je delikatan.Razlog tomu je velika osjetljivost polifenola na okolišne faktore te na uvjete probavnog sustava čovjeka. Tehnike inkapsulacije pomažu ...
Novi pristup sintezi magnezijeva hidroksida procesom precipitacije iz morske vode
Novi pristup sintezi magnezijeva hidroksida procesom precipitacije iz morske vode
Ivona Horvat
Ispitivanja su provedena u svrhu poboljšanja procesa precipitacije magnezijeva hidroksida iz morske vode primjenom ultrazvuka visokog intenziteta. Cilj je bio dobiti talog magnezijeva hidroksida što manjih veličina čestica koji bi i nakon sušenja zadržao istu veličinu čestica. Ispitivanja su provedena na uzorcima magnezijeva hidroksida u obliku mulja i voluminoznog praha. Kemijska analiza ukazuje na visoku čistoću dobivenog taloga, tj. visoki postotak MgO (65,45%) u uzorku...
Nuspojave neopioidnih i opioidnih analgetika u Hrvatskoj prijavljene Hrvatskoj agenciji za lijekove i medicinske proizvode u razdoblju od 2007. do 2014. godine
Nuspojave neopioidnih i opioidnih analgetika u Hrvatskoj prijavljene Hrvatskoj agenciji za lijekove i medicinske proizvode u razdoblju od 2007. do 2014. godine
Petra Jurkić
Cilj istraživanja: Analizirati nuspojave neopioidnih i opioidnih analgetika koje su prijavljene Hrvatskoj Agenciji za lijekove i medicinske proizvode u razdoblju od 2007. do 2014. godine. Materijal i metode: Podatci o nuspojavama analgetika dobiveni su od HALMED-a. Odnose se na nuspojave opioidnih i neopioidnih analgetika zaprimljene u osmogodišnjem razdoblju od početka 2007. do kraja 2014. godine. Prikupljeni su sljedeći podatci: generičko ime lijeka, godina prijave nuspojave, vrsta...
ORAC vrijednosti ekvimolarnih fenolnih smjesa
ORAC vrijednosti ekvimolarnih fenolnih smjesa
Anica Skelin
Fenoli su najzastupljeniji organo-kemijski spojevi u prirodi. Ova grupa sekundarnih biljnih metabolita ima razne uloge u prirodi, ali ipak najvažnija je ona antioksidacijska koja ovisi o nekoliko čimbenika. Cilj ovo rada bio je analizirati smjese fenolnih kiselina i to iz podgrupa derivata hidroksibenzojeve i derivata hidroksicimetne kiseline metodom ORAC (engl. Oxygen Radical Absorance Activity) te na temelju rezultata donijeti zaključke o mogućem...
Obrada procjedne vode komine masline aeracijom i fenton - sličnim procesom
Obrada procjedne vode komine masline aeracijom i fenton - sličnim procesom
Romana Vićan
U radu je dobivena simulirana procjedna voda komine masline kontinuiranim ispiranjem komine destiliranom vodom tijekom tri dana. U uzorku su određeni pokazatelji kakvoće vode (pH vrijednost, mutnoća, električna provodnost, KPK, BPK 5 , dušik po Kjeldahlu) koji su ukazali da prema zakonskim propisima ovakva voda nije pogodna za ispust u površinske vode ni u sustav javne odvodnje. Aeracijom procjedne vode vrijednost KPK se smanjuje za 13%, a BPK 5 za 44%...
Obrada procjedne vode odlagališta otpada primjenom hibridnog procesa s nepomičnim slojem zeolita
Obrada procjedne vode odlagališta otpada primjenom hibridnog procesa s nepomičnim slojem zeolita
Ivana Dodig
Permeabilna reaktivna barijera na bazi zeolita je in-situ metoda uklanjanja štetnih tvari iz procjednih voda, postavljanjem zeolitne polupropusne barijere okomito na smjer toka, u kojoj se štetne tvari zadržavaju. Glavni nedostatak pri primjeni zeolita za obradu procjednih voda je ograničen kapacitet vezanja i selektivnost, stoga se sve više istražuju mogućnosti predobrade procjedne vode različitim fizikalnim, kemijskim ili biološkim procesima. U ovom...
Obrada procjedne vode odlagališta otpada primjenom šaržnog hibridnog procesa korištenjem prirodnog zeolita
Obrada procjedne vode odlagališta otpada primjenom šaržnog hibridnog procesa korištenjem prirodnog zeolita
Andrea Buzdovačić
Provedena je obrada procjedne vode odlagališta otpada Bikarac šaržnim hibridnim procesom koji se sastoji od više faza: obrade hidratiziranim vapnom uz namještanje pH vrijednosti, aeraciju tijekom 24 sata te sorpciju na prirodnom zeolitu. Izvorna procjedna otpadna voda je analizirana te je iz omjera vrijednosti BPK 5 /KPK zaključeno da se radi o srednje starom odlagalištu, gdje je razgradnja organske tvari uznapredovala. Primjenom postupka s vapnom uz namještanje pH...
Ocjena ekološkog stanja mora na području Kaštelanskog zaljeva, Dubrovnika, Podstrane i Pelješca prema trofičkom indeksu TRIX
Ocjena ekološkog stanja mora na području Kaštelanskog zaljeva, Dubrovnika, Podstrane i Pelješca prema trofičkom indeksu TRIX
Ana Jerončić
Utjecaj eutrofikacije i procjena stanja u prijelaznim i priobalnim vodama je danas jedan od najvaţnijih koraka u upravljanju okolišem. Eutrofikacija je promjena u ekosustavu uzrokovana prekomjernom brzinom stvaranja organske tvari, odnosno njenim vanjskim donosom. Posljedice eutrofikacije su nepoţeljne ako se značajno naruši stanje ekosustava i/ili njegovo odrţivo iskorištavanje. Navedene promjene mogu biti uvjetovane prirodnim procesima, ali i ...
Octena mušica ploda - Drosophila suzukii na području kaštelanskog vinogorja
Octena mušica ploda - Drosophila suzukii na području kaštelanskog vinogorja
Sara Bralić
Drosophila suzukii – octena mušica ploda je polifagni štetnik. Pojavila se 1916. godine u Japanu, a kasnije se proširila prekooceanskom i međunarodnom trgovinom te letom odraslih jedinki octene mušice ploda po Južnoj i Sjevernoj Americi te Europi. U Hrvatskoj je prvi put zapažena 2010. godine. D. suzukii uzrokuje značajne ekonomske štete na različitim voćnim kulturama te se kao posljedica toga javljaju ekonomski gubitci. Iako je razvijeno nekoliko...
Odabir biološki aktivnih komponenti iz biljnih ekstrakata
Odabir biološki aktivnih komponenti iz biljnih ekstrakata
Klaudia Tutek
Centaurea triumfettii All. (eng. Squarrose knapweed) pripada porodici Asteracea i zeljasta je višegodišnja biljka trajnica. Cilj ovog diplomskog rada bio je izolirati eterično ulje iz osušenog biljnog materijala C. triumfettii, metodom hidrodestilacije, korištenjem modificirane aparature po Clavenger-u. Kemijski sastav eteričnog ulja C. triumfetii utvrđen je instrumentalnom tehnikom plinska kromatografija-spektrometrija masa (GC/MS). U eteričnom...

Pages