Pages

Inhibicija korozije bakra uporabom Padina pavonica  (Linnaeus) Thivy ekstrakta
Inhibicija korozije bakra uporabom Padina pavonica (Linnaeus) Thivy ekstrakta
Ivana Drventić
U ovom radu ispitano je djelovanje 75 %-tnog etanolno - vodenog eksrakta smeđe alge Padina pavonica (u volumenskim koncentracijama 0,2 % , 0,8 %, 1,4 % i 2,0 % ) kao inhibitora korozije bakra u 0,5 mol dm -3 otopini NaCl. Pri istraživanju su korištene elektrokemijske metode: potencijal otvorenog kruga, metoda linearne polarizacije i metoda potenciodinamičke polarizacije. Nakon provedenih polarizacijskih mjerenja napravljena je analiza površine uzoraka pretražnim...
Inhibicija korozije metala uporabom   Padina pavonica (Linnaeus) Thivy ekstrakta
Inhibicija korozije metala uporabom Padina pavonica (Linnaeus) Thivy ekstrakta
Antea Hrepić
Zbog široke primjene konstrukcijskih materijala neminovno je djelovanje različitih vanjskih utjecaja koja uzrokuju oštećenja. Najznačajni proces odgovoran za ista je korozija pa se, kako bi se spriječila, podliježe metodama zaštite, prvenstveno upotrebom inhibitora. Zeleni inhibitori dobivaju sve više pozornosti jer većina dobivena iz prirodnih proizvoda djeluje antikorozivno, a ujedno su ekološki prihvatljivi i bezopasni te djeluju ...
Inhibicijski učinak odabranih biljnih ekstrakata na aktivnost enzima α-glukozidaza
Inhibicijski učinak odabranih biljnih ekstrakata na aktivnost enzima α-glukozidaza
Vicenzia Miletić
Šećerna bolest je rastući javnozdravstveni problem. Mnoga provedena istraživanja potvrdila su dobrobiti ljekovitih biljaka s hipoglikemijskim učinkom u liječenju dijabetesa. Učinak ovih biljaka može odgoditi razvoj komplikacija šećerne bolesti te ispraviti metaboličke nepravilnosti. Cilj ovog rada bio je testirati sposobnost eteričnih ulja i hidrolata odabranih biljnih vrsta da inhibiraju enzim α-glukozidazu, metodom po Sigma-Aldrichu. Za uzorke hidrolata je određen i...
Inhibicijsko djelovanje huperzina A I B-pinena na aktivnost acetilkolinesteraze
Inhibicijsko djelovanje huperzina A I B-pinena na aktivnost acetilkolinesteraze
Barbara Novosel
Enzimi su molekule neophodne za život, a po sastavu su uglavnom proteini. Kataliziraju reakcije tako da stabiliziraju prijelazno stanje i mogu ubrzati reakciju za faktor koji može biti veći od milijun. Nedostatak samo jednog enzima u tijelu može biti koban. Visoko su specifiĉni za svoje reaktante (supstrate) i reakcije koje kataliziraju. Inhibitori su molekule koje smanjuju aktivnost enzima, mnogi inhibitori su i uĉinkoviti lijekovi. Alzheimerova ...
Inhibicijsko djelovanje seskviterpena (<i>β</i>-kariofilena i karofilen oksida) na aktivnost acetilkolinesteraze
Inhibicijsko djelovanje seskviterpena (β-kariofilena i karofilen oksida) na aktivnost acetilkolinesteraze
Antonija Bodač
Acetilkolinesteraza (AChE) je enzim iz obitelji hidrolaza (E.C.3.1.1.7.). Razgrađuje neuroprijenosnik acetilkolin na acetat i kolin i tako smanjuje aktivnost acetilkolina. Inhibicija acetilkolinesteraze ima ključnu ulogu u ublaţavanju simptoma kod Alzheimerove demencije (vaţno za početne stadije). Alzheimerova bolest je progresivna degenerativna bolest središnjeg živčanog sustava koja se očituje gubitkom živčanih stanica u moždanoj kori s posljedičnom atrofijom mozga i...
Inhibicijsko djelovanje α- i β-jonona na aktivnost acetilkolinesteraze
Inhibicijsko djelovanje α- i β-jonona na aktivnost acetilkolinesteraze
Iva Grbelja
Enzimi su biokatalizatori koji kataliziraju reakcije na način da stabiliziraju prijelazno stanje, najviše energijsko stanje na reakcijskom putu. Enzimi su visoko specifični i po reakcijama koje kataliziraju i po supstratu. Acetilkolinesteraza (AChE) je enzim iz skupine hidrolaza. Njezina je fiziološka uloga hidroliza neuroprijenosnika acetilkolina (ACh) tijekom prijenosa živčanih impulsa. Nalazi se u sinapsama te živčanim i glija stanicama ljudskog mozga. Alzheimerova bolest se...
Inhibitorsko djelovanje ekstrakta dobivenog iz ostataka cigareta na proces korozije metala
Inhibitorsko djelovanje ekstrakta dobivenog iz ostataka cigareta na proces korozije metala
Verena Šućurović
Opušci cigareta predstavljaju jedan od najprisutnijih oblika otpada na svijetu. Obzirom da je u brojnim studijama dokazana njihova ekotoksičnost javlja se potreba za njihovim recikliranjem. Jedan od načina na koji se ova vrsta otpada može reciklirati je njihova primjena kod inhibicije korozije. U ovom radu prikazani su rezultati ispitivanja utjecaja ekstrakata opušaka (ekstrakt ostataka duhana i ekstrakt filtera) na koroziju elektrode od Cu10Ni legure u 3,5 % –...
Inovativne metode izolacije bioaktivnih spojeva iz biljnog materijala primjenom eutektičkih otapala
Inovativne metode izolacije bioaktivnih spojeva iz biljnog materijala primjenom eutektičkih otapala
Pavao Ćurlin
Cilj ovog rada bilo je istražiti eutektička otapala (DES), te njihovu primjenu u izolaciji bioaktivnih spojeva iz biljnog materijala. Eutektička otapala zbog svojih svojstava i lakoće pripreme sve više zamjenjuju organska otapala u industriji. Nastaju miješanjem dvaju ili više prirodnih organskih komponenata, kao što su kolin klorid, karboksilne kiseline, urea, glicerol i drugi. Važan je odabir komponenata prilikom pripreme...
Intuitivno interpretiranje promjene kinetičko-difuzijskih fenomena u ovisnosti o koncentraciji osnovnog elektrolita: oksidacija galne kiselina na elektrodi od staklastog ugljika
Intuitivno interpretiranje promjene kinetičko-difuzijskih fenomena u ovisnosti o koncentraciji osnovnog elektrolita: oksidacija galne kiselina na elektrodi od staklastog ugljika
Lucija Sinković
Na pad membranskog potencijala kroz električni dvosloj uglavnom utječe koncentracija iona u difuznom sloju. Ovaj pad potencijala vlada se prema Poissonovoj jednadžbi (Gaussovom zakonu). Kako je ovaj parametar ključan za razumijevanje elektrokemijskih pojava i fenomena prijenosa mase, ovaj diplomski rad donosi detaljan osvrt na utjecaj koncentracije osnovnog elektrolita (kao izvora iona) na pad membranskog potencijala. U svjetlu ovih pojava, predloženo je objašnjenje ...
Ionska provodnost polimernih kompozita na osnovi poli(etilen-oksida) i poli(etilen-glukola)
Ionska provodnost polimernih kompozita na osnovi poli(etilen-oksida) i poli(etilen-glukola)
Josipa Lovrić
Ovaj rad bavi se ispitivanjem utjecaja dodatka litijevog montmorilonita (Li-MMT) na toplinske prijelaze (staklište, talište), kristalnost i ionsku provodnost poli(etilen-oksida) (PEO) i poli(etilen-glikola) (PEG). U svrhu ispitivanja korištene su metode diferencijalne pretražne kalorimetrije (DSC), infracrvene spektroskopije s Fourierovom transformacijom (FT-IR) i elektrokemijske impedancijske spektroskopije (EIS). Li-MMTpripremljen je procesom ionske izmjene iz prirodnog...
Ionske tekućine
Ionske tekućine
Luka Čatlak
Ionske tekućine su soli koje mogu biti u tekućem agregatnom stanju pri sobnoj temperaturi. Najčešće su sastavljene od organskog kationa te anorganskog ili organskog aniona. Razvoj istraživanja ionskih tekućina značajan je zbog njihove široke primjene u raznim tehnologijama i industrijama. Cilj ovog rada je objasniti što su ionske tekućine, njihovu strukturu, razna fizikalno-kemijska svojstva koja posjeduju te njihovu sintezu. Nadalje, cilj ovog rada je opisati primjenu...
Ionski izmjenjivači i njihova primjena u demineralizaciji vode
Ionski izmjenjivači i njihova primjena u demineralizaciji vode
Lucija Baranović
Ionska izmjena je reverzibilan proces koji se odvija između krute faze i otopine elektrolita. Kod navedenog procesa koriste se ionski izmjenjivači koji predstavljaju krute u vodi netopljive, različite kopolimere umrežene u trodimenzionalnu strukturu. Obzirom na vrstu iona kojeg izmjenjuju razlikujemo: jako kiseli kationski izmjenjivač, slabo kiseli kationski izmjenjivač, slabo bazni anionski i jako bazni anionski izmjenjivač. Svoju primjenu nalaze u ...

Pages