Paginacija

Vezivanje mangana na prirodni i Fe(III)-modificirani zeolit - utjecaj početne pH vrijednosti otopine
Vezivanje mangana na prirodni i Fe(III)-modificirani zeolit - utjecaj početne pH vrijednosti otopine
Lorena Tomić
U radu je ispitan utjecaj početne pH vrijednosti otopine u rasponu pH o =2,52-8,15 na vezivanje mangana na prirodni (PZ) i Fe(III)-modificirani zeolit (FeZ) iz otopine početne koncentracije, c o (Mn)=4,680 mmol/L. Nakon uspostave ravnoteže, u filtratu su određene ravnotežne koncentracije mangana u otopini i ravnotežni pH e . Iz eksperimentalnih rezultata izračunata je količina vezanog mangana po gramu zeolita, q e i stupanj...
Vezivanje nikla na prirodni i Fe(III)-modificirani zeolit - utjecaj početne pH vrijednosti otopine
Vezivanje nikla na prirodni i Fe(III)-modificirani zeolit - utjecaj početne pH vrijednosti otopine
Anđela Čović
U radu je ispitan utjecaj početne pH vrijednosti otopine u rasponu pH o =2,47-7,02 na vezivanje nikla na prirodni (PZ) i Fe(III)-modificirani zeolit (FeZ) iz otopine početne koncentracije, c o (Ni)=4,266 mmol/L. Nakon uspostave ravnoteže, u filtratu su određene ravnotežne koncentracije nikla u otopini i ravnotežni pH e . Iz eksperimentalnih rezultata izračunata je količina vezanog nikla po gramu zeolita, q e i stupanj vezivanja, α. Rezultati ...
Vizualizacija podataka oporabe/zbrinjavanja  krutog komunalnog otpada
Vizualizacija podataka oporabe/zbrinjavanja krutog komunalnog otpada
Matea Matić
U radu su analizirani podatci o količini oporabljenog/zbrinutog krutog komunalnog otpada i to postupcima energetske oporabe i recikliranja, kao i podaci o količini komunalnog otpada koja je neobrađena odložena na odlagališta u Republici Hrvatskoj i u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u razdoblju od 2014. do 2017. godine. Rezultati analize prikazani su ternarnim dijagramom. Vizualizacijom podataka o postupcima oporabe/zbrinjavanja otpada ...
Višecijevni 1-2 tip izmjenjivača topline
Višecijevni 1-2 tip izmjenjivača topline
Silvia Bućma
Svrha ovog završnog rada je istražiti da li se industrijski MIT09 izmjenjivač topline, tip 1-2, duljine cijevi 770 mm može primijeniti za hlađenje mineralnog ulja, kojim se podmazuju klizni ležajevi na srednjem bloku rotacijske peći s vanjske i unutarnje strane južnog kućišta (8) na istočnoj strani peći. Mineralno ulje temperature 40 o C, dostrujava u prostor plašta volumnim protokom od 0,8 m 3 /h na unutarnjoj te 0,36 m 3 /h na vanjskoj strani ...
Višecijevni izmjenjivač topline (tip 1-2) s učvršćenim snopom cijevi
Višecijevni izmjenjivač topline (tip 1-2) s učvršćenim snopom cijevi
Josip Galić
Cilj ovog završnog rada je ispitati da li se višecijevni izmjenjivač topline (tip 1-2) s učvršćenim snopom cijevi može primijeniti u cementnoj industriji za hlađenje mineralnog ulja kojim se podmazuju klizni ležajevi rotacijske peći u tehnološkom procesu proizvodnje cementa. Mineralno ulje potrebno je ohladiti od 35 °C na 31 °C. Ulje struji oko cijevi u plaštu volumnim protokom 10 L/min. Kroz cijevni snop od 44 bakrene cijevi vanjskog promjera 10 x 1 mm ...
Višecijevni izmjenjivači u sustavu hlađenja ulaznog bloka rotacijske peći za proizvodnju portland cementa
Višecijevni izmjenjivači u sustavu hlađenja ulaznog bloka rotacijske peći za proizvodnju portland cementa
Mario Gulišija
Diplomski rad obuhvaća rješenje sustava hlaĊenja ulaznog bloka rotacijske peći za proizvodnju Portland cementa. Ispitana je serija industrijskih višecijevnih (engl. shell&tube) izmijenjivaĉa topline s uĉvršćenim snopom cijevi, tip 1-2, u svrhu hlaĊenja mineralnog ulja kojim se podmazuju klizni ležajevi na ulaznom bloku peći. Cilj je utvrditi koji od ispitivanih industrijskih rekuperatora (MIT03-MIT10), tip 1-2, zadovoljava zadane radne uvjete. Raspored cijevi je u...
Višestupanjska obrada procjedne vode odlagališta otpada Bikarac primjenom kemijskog taloženja , aeracije i fenton sličnog procesa
Višestupanjska obrada procjedne vode odlagališta otpada Bikarac primjenom kemijskog taloženja , aeracije i fenton sličnog procesa
Mirna Borić
U ovome radu provedena je fizikalno-kemijska karakterizacija procjedne vode s odlagališta otpada Bikarac te njena obrada primjenom kemijskog taloženja, aeracije i Fenton sličnog procesa. Rezultati su pokazali da primjenom kemijskog taloženja i aeracije vrijednosti pokazatelja BPK 5 , KPK, N po Kjeldahlu i NH 3 -N su ispod MDK vrijednosti propisanih Pravilnikom te se obrađena procjedna voda može ispustiti u sustav javne odvodnje nakon neutralizacije, ali ne i u...
Višestupanjska obrada procjedne vode odlagališta otpada Bikarac primjenom vapna, aeracije i Fenton procesa
Višestupanjska obrada procjedne vode odlagališta otpada Bikarac primjenom vapna, aeracije i Fenton procesa
Dina Crnjak
U ovom radu je provedena fizikalno-kemijska karakterizacija procjedne vode s odlagališta otpada Bikarac te njena obrada primjenom vapna, aeracije i Fenton procesa. Rezultati su pokazali da nakon obrade vapnom i aeracije vrijednosti pokazatelja pH i KPK su iznad MDK vrijednosti propisanih Pravilnikom te se obrađena procjedna voda ne može ispustiti u sustav javne odvodnje. Ispitan je utjecaj pH, koncentracije Fe 2+ iona i H 2 O 2 , molarnog koncentracijskog...
Višestupanjski procesi obrade procjedne vode s odlagališta komunalnog otpada Bikarac Šibensko-kninske županije
Višestupanjski procesi obrade procjedne vode s odlagališta komunalnog otpada Bikarac Šibensko-kninske županije
Lorena Tomić
U radu je provedena obrada procjedne vode s odlagališta komunalnog otpada Bikarac u Šibensko- kninskoj županiji. Obrada je obuhvaćala dvije Serije višestupanjskog procesa. U Seriji 1 provedena je filtracija uzorka, propuhivanje sa zrakom 24 h te obrada s prirodnim i modificiranim zeolitom. U Seriji 2 provedena je filtracija uzorka, podešavanje pH s vapnom na pH=12,11, propuhivanje sa zrakom 24 h te obrada s prirodnim ili modificiranim zeolitom. Rezultati su ...
Vlasac (Allium schoenoprasum L.) kao potencujalni hiperakumulator olova, nikla i bakra
Vlasac (Allium schoenoprasum L.) kao potencujalni hiperakumulator olova, nikla i bakra
Jelena Duvnjak
U ovom diplomskom radu određene su koncentracije odabranih teških metala (olova, nikla i bakra) analizom otopina vlasca (Allium schoenoprasum L.) spektrometrijom masa s induktivno spregnutom plazmom (HR ICP-MS). Uočava se da je kod svake biljke koja je tretirana odgovarajućom vodenom otopinom teškog metala izmjerena najviša koncentracija tog metala u dvadesetom danu tretiranja nakon kojeg koncentracije počinju opadati. Vlasac tretiran vodenim otopinama olova i nikla počinje...
Vodeni ekstrakti Centaurea vrsta:fitokemijski i biološki profil
Vodeni ekstrakti Centaurea vrsta:fitokemijski i biološki profil
Maria Šarić
Vodeni ekstrakti biljaka koriste se još od davnina iako njihova svojstva nisu u potpunosti istražena. Biljke su bogate mnogim ljekovitim svojstvima pa se veliki dio istraživanja danas posvećuje upravo njima. U ovom radu korišteni su vodeni ekstrakti koji su uzeti iz divljeg uzgoja vrsta Centaurea ragusina, C. salonitana, C. alba, C. solstitialis, C. scabiosa, C. rupestris, C. jacea, C.calcitrapa i C. spinosociliata. Cilj je bio ispitati kemijski ...
Voltametrijsko određivanje nikla u tlu elektrodom od staklastog ugljika modificiranog slojem žive
Voltametrijsko određivanje nikla u tlu elektrodom od staklastog ugljika modificiranog slojem žive
Ana Đaković
U ovom radu je ispitivana koncentracija nikla u uzorcima tla voltametrijskom metodom na elektrodi od staklastog ugljika modificiranom slojem žive. Analizirana su tri uzorka tla: komercijalno dostupni organski mineralni supstrat (COMPO SANA® ) i dva uzorka tla uzeta u Botaničkom vrtu Prirodoslovno- matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Za određivanje nikla primijenjena je metoda katodne adsorpcijske voltametrije s pravokutnim izmjeničnim signalom...

Paginacija