Paginacija

Utjecaj nanočestica AlOOH, Al2O3 i beta-FeOOH na odziv ionsko-selektivnih membrana prema željezovim(III) kationima
Utjecaj nanočestica AlOOH, Al2O3 i beta-FeOOH na odziv ionsko-selektivnih membrana prema željezovim(III) kationima
Josipa Glavinić
U ovom diplomskom radu opisano je ispitivanje membrana za ionsko-selektivne elektrode (ISE) koje su prethodno napravljene od mješavine željezovog fosfata, srebrovog sulfida, te politetrafluoroetilena. Membrane su obogaćene nanočesticama metalnih oksida, a služe za potenciometrijsko određivanje željezovih(III) kationa u otopini acetatnog pufera pH=5,00 metodom slijednog razrjeđenja. Osnovni cilj ovog diplomskog rada je usporediti odziv membrana koje sadrže nanočestice...
Utjecaj natrijevog alginata i prerade na toplinska svojstva poli(etilen-oksida)
Utjecaj natrijevog alginata i prerade na toplinska svojstva poli(etilen-oksida)
Ružica Brkić
Modifikacija poli(etilen-oksida) (PEO) razliĉitih molekulnih masa provedena je dodatkom natrijevog alginata (NaAlg) pripravom pomoću ekstrudera i preše s ciljem dobivanja boljih toplinskih svojstva i kristalnosti PEO-a. Uspješno su pripravljeni samo neki kompoziti razliĉitih molekulnih masa PEO-a s razliĉitim udjelima natrijevog alginata (NaAlg) ekstruzijom i prešanjem. Primjenom infracrvene spektroskopije s Fouierovom transformacijom (FT-IR) nije potvrĊena...
Utjecaj natrijevog alginata na pripravu i toplinska svojstva filmova poli(etilen-oksida)
Utjecaj natrijevog alginata na pripravu i toplinska svojstva filmova poli(etilen-oksida)
Antonija Sesar
Modifikacija svojstava poli(etilen-oksida) (PEO) provedena je dodatkom natrijevog alginata (NaAlg) s ciljem urušavanja njegove kristalnosti i poboljšavanja vodljivosti. Uspješno su pripravljeni filmovi svih mješavina izlijevanjem iz otopine. Primjenom infracrvene spektroskopije s Fouierovom transformacijom (FT-IR) potvrđena je interakcija između PEO-a i NaAlg-a u vidu vodikovih veza. Diferencijalna pretražna kalorimetrija (DSC) je primijenjena u istraživanju ...
Utjecaj natrijevog alginata na toplinska svojstva polilaktidne kiseline
Utjecaj natrijevog alginata na toplinska svojstva polilaktidne kiseline
Vedrana Pavlović
Modifikacija polilaktidne kiseline (PLA) provedena je dodatkom natrijevog alginata (NaAlg) s ciljem određivanja njegovog utjecaja na toplinska svojstva i kristalnost PLA. Uspješno su pronađeni optimalni uvjeti za predmiješanje početnih polimera kao i uvjeti ekstrudiranja na dvopužnom ekstruderu s kontrarotirajućim vijcima. Diferencijalna pretražna kalorimetrija (DSC) je primijenjena u svrhu istraživanja utjecaja NaAlg na toplinska svojstva i kristalnost PLA....
Utjecaj načina ekstrakcije na antioksidacijski kapacitet makroalgi (ORAC metoda)
Utjecaj načina ekstrakcije na antioksidacijski kapacitet makroalgi (ORAC metoda)
Anita Klanac
Pod utjecajem različitih čimbenika u organizmu se stvaraju štetni slobodni radikali, koji predstavljaju stalnu prijetnju ljudskom organizmu. Kako bi se obranio od istih organizam u normalnom fiziološkom stanju proizvodi antioksidanse, molekule sposobne da spriječe oksidaciju drugih molekula. Brojnim istraživanjima pokazalo se da morske alge imaju značajna antioksidacijska svojstva u borbi protiv slobodnih radikala i pozitivan učinak na ljudsko zdravlje. Za ...
Utjecaj načina priprave nanokristaličnog sloja TiO2 na efikasnost fotonaponske ćelije
Utjecaj načina priprave nanokristaličnog sloja TiO2 na efikasnost fotonaponske ćelije
Antonija Galić
U radu je ispitivana efikasnost fotonaponskih ćelija pripravljenih na osnovi nanokristaličnog TiO2, uz različitu viskoznost paste i debljine nanesenog tankog sloja TiO2 na staklu. Također ispitivani su različiti načini sušenja i pečenja nanesenog nanokristaličnog TiO2 sloja te je određen prihvatljiv način priprave uz odgovarajuće vrijeme sušenja i temperaturu pečenja TiO2 filma. Kompaktnost sloja provjeravana je optičkim mikroskopom, a njegova mehanička otpornost provjeravana...
Utjecaj načina skladištenja na aromatski profil vina teran
Utjecaj načina skladištenja na aromatski profil vina teran
Martina Maričević
Vino je jedan od najstarijih prirodnih pića. To je poljoprivredno-prehrambeni proizvod koji se odlikuje složenim kemijskim sastavom. Aromatični profil vina čini niz spojeva koji pripadaju sljedećim kemijskim skupinama: esteri, aldehidi, kiseline, terpeni, antocijani, šećeri, pirazini, norisoprenoidi, katehini i sl. Na području Istre uzgaja se niz autohtonih sorti vinove loze,a jedna od značajnijih sorti je Teran. Cilj ovog rada bio je izolirati i...
Utjecaj nerolidola na nivo unutarstaničnog kalcija kod stanične linije karcinoma mokraćnog mjehura (TCCSUP)
Utjecaj nerolidola na nivo unutarstaničnog kalcija kod stanične linije karcinoma mokraćnog mjehura (TCCSUP)
Antonio Ćiril Grubišić
Kalcij je najobilniji mineral u ljudskom tijelu. 99% kalcija u tijelu se nalazi u kostima i zubima dok se ostalih 1% nalazi u krvi i mekom tkivu. Tih 1% ima važnu ulogu u biološkim procesima i njegova koncentracija u stanicama je strogo regulirana paratireoidnim hormonom i kalcitriolom. U stanici se nalazi u većim koncentracijama u mitohondrijima i endoplazmatskom retikulumu koji služi kao unutarstaniĉno skladište za tijesnu regulaciju njegove...
Utjecaj oksidacije na antimikrobni učinak vina
Utjecaj oksidacije na antimikrobni učinak vina
Anaanđela Galiotović
Iako se prilikom pijenja vina često događa da vino stoji u otvorenoj boci te je podložno oksidaciji do sada je u potpunosti neistraženo utječe li oksidacija na biološke učinke vina. Stoga su ciljevi ovog istraživanja bili utvrditi dolazi li do promjene antimikrobnog učinka maceriranog bijelog vina Graševine nakon spontane oksidacije tijekom 48 sati; ispitati utječe li spontana 48-satna oksidacija vina na njegov biokemijski sastav i antioksidacijski...
Utjecaj organski modificiranog montmorilonita Cloisite 25A i litijevog bis(oksalato)borata na strukturu i toplinska svojstva poli(etilen-oksida)
Utjecaj organski modificiranog montmorilonita Cloisite 25A i litijevog bis(oksalato)borata na strukturu i toplinska svojstva poli(etilen-oksida)
Petra Skorić
Polimerni nanokompoziti dobiveni su miješanjem poli(etilen-oksida) molekulske mase, M ̅ v =1 000 000 (PEO10) s nanopunilom Cloisite 25A (25A) u masenim omjerima PEO10/25A 90/10, 80/20, 70/30, 60/40, 50/50 i 40/60 metodom interkalacije iz taljevine. Polimerni nanokompozitni elektroliti dobiveni su miješanjem PEO10 s 25A u navedenim omjerima uz dodatak soli litijevog bis(oksalato)borata (LiBOB) u količini da se zadovolji omjer 1:8 (Li : kisik iz PEO10) također metodom ...
Utjecaj otpadne građevinske opeke na specifičnu električnu provodnost portland cementnih suspenzija
Utjecaj otpadne građevinske opeke na specifičnu električnu provodnost portland cementnih suspenzija
Ines Štivin
U ovom radu konduktometrijskom metodom provedeno je odreĎivanje specifične električne provodnosti cementnih suspenzija do 25 sati, bez dodatka i uz dodatak 5-30 mas. % mljevene otpadne graĎevinske opeke. Mjerenja su provedena u termostatu pri 20 °C i pri omjeru voda/kruto, V/K = 4. Sve dobivene krivulje ovisnosti specifične električne provodnosti o vremenu imaju sličan grafički oblik s naglašenim vrhom maksimalne provodnosti. Rezultati pokazuju da ...
Utjecaj pH na koroziju željeza u kiselim perkloratnim otopinama
Utjecaj pH na koroziju željeza u kiselim perkloratnim otopinama
Marta Jurišić
Cilj ovog rada je bio ispitati utjecaj pH na koroziju željeza u perkloratnim otopinama ionske jakosti 0,5 i 0,1 mol/L. Istraživanje je provedeno uz praćenje promjene potencijala otvorenog strujnog kruga s vremenom, elektrokemijskom impedancijskom spektroskopijom na potencijalu otvorenog strujnog kruga i potenciodinamičkom polarizacijom sa sporom promjenom potencijala (0,5 mV/s) u području potencijala ±0,120 V u odnosu na potencijal otvorenog strujnog kruga. Povećanjem pH...

Paginacija