Paginacija

Vegetarijanska prehrana
Vegetarijanska prehrana
Linda Ercegović
Danas se ljudi pitaju kada su se pojavili prvi vegetarijanci i kada su nastali prvi pisani doku- menti o vegetarijanstvu. Vegetarijanstvo je bilo značajno i kroz prošlost tj. u Staroj Grčkoj kada je živio Pitagora koji je vjerovao u reinkarnaciji. Danas sve više i više ljudi prelazi na Pigorejski način života. Ve- getarijanci su poznati po tome što ne jedu meso, ali danas se sve više postavlja pitanje „Je li vegetarijanci jedu jaja, ribu, mlijeko i mliječne proizvode?“...
Vernier mjerni instrumenti i osjetila
Vernier mjerni instrumenti i osjetila
Matea Šošić
U ovom završnom raduopisanisuglavneznačajkeiprincipmjerenjasauređajimaiodgovarajućim osjetilimatvrtkeVernierSoftware& Technology (Beavertonu,Oregon)kojajevodećisvjetski proizvođačinstrumenata,osjetila,programskihpaketaiostaleopremekojasekoristiuznanstvenom obrazovanju.OpisanjeinstrumentLabQuest2kaoirazličitanjemukompatibilnaosjetilakaoštosu temperaturnoosjetilo,pHosjetilo,plinskoosjetilo(zaodređivanjeO 2 iCO 2 ),etanolnoosjetilo,osjetiloza određivanjeotopljenogO 2...
Vezanje iona cinka na zeolitu u prisustvu otopine Humistar r različitih koncentracija i pH vrijednosti
Vezanje iona cinka na zeolitu u prisustvu otopine Humistar r različitih koncentracija i pH vrijednosti
Antonija Zorić
U ovome radu ispitano je vezanje iona cinka na prirodnom zeolitu klinoptolitu u prisutnosti otopine Humistar ® različitih početnih koncentracija i pH vrijednosti. Humistar ® je komercijalni naziv za proizvod tvrtke Trade Corporation International S.A. koji ima veliki udio huminskih kiselina i organskih spojeva te simulira organske tvari koje se prirodno nalaze u tlu. Ispitivanje ponašanja cinkovih iona u otopini huminske kiseline ne ukazuje na...
Vezanje iona olova na zeolitu u prisustvu otopine Humistar r različitih koncentracija u ptf vrijednosti
Vezanje iona olova na zeolitu u prisustvu otopine Humistar r različitih koncentracija u ptf vrijednosti
Ivana Petričević
U ovom radu ispitano je vezanje iona olova na prirodnom zeolitu klinoptilolitu u prisutnosti otopine Humistar ® koja sadrži visoki udio huminskih kiselina i drugih organskih spojeva te tako simulira organske tvari prisutne u tlu. Eksperimenti su provedeni s otopinama različitih početnih koncentracijama iona olova te je ispitan utjecaj prisustva huminskih kiselina na točnost određivanja koncentracije olova metodom kompleksometrijske titracije. ...
Vezanje iona olova na zeolitu u prisustvu otopine Humistar r različitih koncentracija u ptf vrijednosti
Vezanje iona olova na zeolitu u prisustvu otopine Humistar r različitih koncentracija u ptf vrijednosti
Ivana Petričević
U ovom radu ispitano je vezanje iona olova na prirodnom zeolitu klinoptilolitu u prisutnosti otopine Humistar ® koja sadrži visoki udio huminskih kiselina i drugih organskih spojeva te tako simulira organske tvari prisutne u tlu. Eksperimenti su provedeni s otopinama različitih početnih koncentracijama iona olova te je ispitan utjecaj prisustva huminskih kiselina na točnost određivanja koncentracije olova metodom kompleksometrijske titracije. ...
Vezivanje mangana na prirodni i Fe(III)-modificirani zeolit - utjecaj početne pH vrijednosti otopine
Vezivanje mangana na prirodni i Fe(III)-modificirani zeolit - utjecaj početne pH vrijednosti otopine
Lorena Tomić
U radu je ispitan utjecaj početne pH vrijednosti otopine u rasponu pH o =2,52-8,15 na vezivanje mangana na prirodni (PZ) i Fe(III)-modificirani zeolit (FeZ) iz otopine početne koncentracije, c o (Mn)=4,680 mmol/L. Nakon uspostave ravnoteže, u filtratu su određene ravnotežne koncentracije mangana u otopini i ravnotežni pH e . Iz eksperimentalnih rezultata izračunata je količina vezanog mangana po gramu zeolita, q e i stupanj...
Vezivanje nikla na prirodni i Fe(III)-modificirani zeolit - utjecaj početne pH vrijednosti otopine
Vezivanje nikla na prirodni i Fe(III)-modificirani zeolit - utjecaj početne pH vrijednosti otopine
Anđela Čović
U radu je ispitan utjecaj početne pH vrijednosti otopine u rasponu pH o =2,47-7,02 na vezivanje nikla na prirodni (PZ) i Fe(III)-modificirani zeolit (FeZ) iz otopine početne koncentracije, c o (Ni)=4,266 mmol/L. Nakon uspostave ravnoteže, u filtratu su određene ravnotežne koncentracije nikla u otopini i ravnotežni pH e . Iz eksperimentalnih rezultata izračunata je količina vezanog nikla po gramu zeolita, q e i stupanj vezivanja, α. Rezultati ...
Vizualizacija podataka oporabe/zbrinjavanja  krutog komunalnog otpada
Vizualizacija podataka oporabe/zbrinjavanja krutog komunalnog otpada
Matea Matić
U radu su analizirani podatci o količini oporabljenog/zbrinutog krutog komunalnog otpada i to postupcima energetske oporabe i recikliranja, kao i podaci o količini komunalnog otpada koja je neobrađena odložena na odlagališta u Republici Hrvatskoj i u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u razdoblju od 2014. do 2017. godine. Rezultati analize prikazani su ternarnim dijagramom. Vizualizacijom podataka o postupcima oporabe/zbrinjavanja otpada ...
Višecijevni 1-2 tip izmjenjivača topline
Višecijevni 1-2 tip izmjenjivača topline
Silvia Bućma
Svrha ovog završnog rada je istražiti da li se industrijski MIT09 izmjenjivač topline, tip 1-2, duljine cijevi 770 mm može primijeniti za hlađenje mineralnog ulja, kojim se podmazuju klizni ležajevi na srednjem bloku rotacijske peći s vanjske i unutarnje strane južnog kućišta (8) na istočnoj strani peći. Mineralno ulje temperature 40 o C, dostrujava u prostor plašta volumnim protokom od 0,8 m 3 /h na unutarnjoj te 0,36 m 3 /h na vanjskoj strani ...
Višecijevni izmjenjivač topline (tip 1-2) s učvršćenim snopom cijevi
Višecijevni izmjenjivač topline (tip 1-2) s učvršćenim snopom cijevi
Josip Galić
Cilj ovog završnog rada je ispitati da li se višecijevni izmjenjivač topline (tip 1-2) s učvršćenim snopom cijevi može primijeniti u cementnoj industriji za hlađenje mineralnog ulja kojim se podmazuju klizni ležajevi rotacijske peći u tehnološkom procesu proizvodnje cementa. Mineralno ulje potrebno je ohladiti od 35 °C na 31 °C. Ulje struji oko cijevi u plaštu volumnim protokom 10 L/min. Kroz cijevni snop od 44 bakrene cijevi vanjskog promjera 10 x 1 mm ...
Višecijevni izmjenjivači u sustavu hlađenja ulaznog bloka rotacijske peći za proizvodnju portland cementa
Višecijevni izmjenjivači u sustavu hlađenja ulaznog bloka rotacijske peći za proizvodnju portland cementa
Mario Gulišija
Diplomski rad obuhvaća rješenje sustava hlaĊenja ulaznog bloka rotacijske peći za proizvodnju Portland cementa. Ispitana je serija industrijskih višecijevnih (engl. shell&tube) izmijenjivaĉa topline s uĉvršćenim snopom cijevi, tip 1-2, u svrhu hlaĊenja mineralnog ulja kojim se podmazuju klizni ležajevi na ulaznom bloku peći. Cilj je utvrditi koji od ispitivanih industrijskih rekuperatora (MIT03-MIT10), tip 1-2, zadovoljava zadane radne uvjete. Raspored cijevi je u...
Višestupanjska obrada procjedne vode odlagališta otpada Bikarac primjenom kemijskog taloženja , aeracije i fenton sličnog procesa
Višestupanjska obrada procjedne vode odlagališta otpada Bikarac primjenom kemijskog taloženja , aeracije i fenton sličnog procesa
Mirna Borić
U ovome radu provedena je fizikalno-kemijska karakterizacija procjedne vode s odlagališta otpada Bikarac te njena obrada primjenom kemijskog taloženja, aeracije i Fenton sličnog procesa. Rezultati su pokazali da primjenom kemijskog taloženja i aeracije vrijednosti pokazatelja BPK 5 , KPK, N po Kjeldahlu i NH 3 -N su ispod MDK vrijednosti propisanih Pravilnikom te se obrađena procjedna voda može ispustiti u sustav javne odvodnje nakon neutralizacije, ali ne i u...

Paginacija