Paginacija

Utjecaj brzine vrtnje PBT miješala na kinetiku ionske izmjene
Utjecaj brzine vrtnje PBT miješala na kinetiku ionske izmjene
Vlatka Marić
U ovom radu ispitan je utjecaj brzine vrtnje i pozicije PBT miješala na ionsku izmjenu bakra iz vodene otopine bakrovog(II) nitrata na sintetskom zeolitu NaX. Eksperiment se proveo u neprotočnom kotlastom reaktoru uz miješanje pri temperaturi od 27 °C. Ispitivan je utjecaj tri različite pozicije miješala pri čemu je omjer udaljenosti miješala od dna posude (C) i visine stupca kapljevine (H) u različitim eksperimentima iznosio 0,10; 0,33; 0,50....
Utjecaj brzine vrtnje PBT miješala na sorpciju bakra na zeolitu
Utjecaj brzine vrtnje PBT miješala na sorpciju bakra na zeolitu
Karla Buntić
U radu je praćena i ispitana kinetika sorpcije bakra na NaX zeolitu te utrošak snage miješanja za ispitivani proces. Eksperimenti su provedeni u staklenom kotlastom reaktoru opremljenom s razbijalima virova. Miješanje je provedeno uz korištenje turbinskog miješala s ravnim lopaticama nagnutim pod kutom od 45° (PBT) pri četiri različite brzine vrtnje u izotermnim uvjetima. Kinetička analiza eksperimentalnih podataka Weber-Morrisovim i Blanchardovim kinetičkim...
Utjecaj brzine vrtnje SBT miješala na sorpciju bakra na zeolitu
Utjecaj brzine vrtnje SBT miješala na sorpciju bakra na zeolitu
Lucija Mabić
U ovom radu ispitivan je utjecaj brzine vrtnje turbinskog miješala s ravnim lopaticama tzv. SBT miješalo na sorpciju bakra na zeolitu NaX i utrošak snage miješanja pri konstantnoj temperaturi. Eksperiment je proveden u kotlastom reaktoru s razbijalima virova pri četiri različite brzine vrtnje miješala. Korištenjem Ritchievog modela i Weber-Morrisovog modela izvršena je kinetička analiza dobivenih kinetičkih eksperimentalnih podataka. Vrlo dobro slaganje dobivenih...
Utjecaj brzine vrtnje SBT miješala na sorpciju bakra na zeolitu u šaržnom reaktoru
Utjecaj brzine vrtnje SBT miješala na sorpciju bakra na zeolitu u šaržnom reaktoru
Ana Herceg
Ovim je radom ispitana kinetika sorpcije iona bakra na zeolitu NaX i utrošak snage miješanja pri četiri različite brzine vrtnje SBT miješala pri konstantnoj temperaturi suspenzije. Izvor iona bakra bila je otopina pripremljena otapanjem odgovarajuće mase Cu(NO 3 ) 2 ∙ 3H 2 O. Korištene su čestice zeolita NaX srednjeg promjera 0,0565 mm. Eksperimenti su provedeni u šaržnom reaktoru izrađenom od stakla opremljenome s razbijalima virova i SBT miješalom. Dobiveno vrlo dobro...
Utjecaj brzine vrtnje miješala na rast kristala boraksa u kristalizatoru s dvama aksijalnim turbinskim miješalima
Utjecaj brzine vrtnje miješala na rast kristala boraksa u kristalizatoru s dvama aksijalnim turbinskim miješalima
Dina Crnjak
U ovom radu ispitan je utjecaj brzine vrtnje dvaju aksijalnih turbinskih miješala koja su se nalazila na zajedničkoj osovini na kinetiku rasta kristala dinatrijevog tetraborata dekahidrata (boraksa) tijekom njegove šaržne prekristalizacije postupkom kontroliranog hlađenja. Eksperimenti u radu izvodili su se u kristalizatoru ravnog dna volumena 15 dm 3 s omjerom visine stupca matične otopine i promjera kristalizatora, H/d T , od 1.3. Ovako...
Utjecaj crijevne mikroflore na zdravlje organizma
Utjecaj crijevne mikroflore na zdravlje organizma
Kristijan Čalić
Pretpostavlja se da je ljudski gastrointestinalni trakt koloniziran od strane više od 10 14 bakterija. Mnoge bakterijske vrste prilagodile su se uvjetima crijevne mikroflore čovjeka koja predstavlja bogat izvor nutrijenata. Uvjeti prisutni u crijevima izravno se odražavaju na pojavu i razvoj pojedinih mikrobnih vrsta. Ljudi i njihova crijevna mikroflora zajedno su se razvili tijekom vremena i stoga ne čudi njihov simbiotski odnos koji pruža obostrane...
Utjecaj digestata iz bioplinskog postrojenja na kemijske karakteristike tla
Utjecaj digestata iz bioplinskog postrojenja na kemijske karakteristike tla
Patricia Topić
U ovome radu ispitane su kemijske karakteristike tri uzorka tla: tlo bez dodanog digestata, tlo na koje je digestat dodan prije 17 mjeseci i tlo na koje je digestat dodan par dana prije uzorkovanja, kako bi se vidio utjecaj digestata na ispitivano tlo. Određena je njihova kiselost, količina humusa, udio amonijačnog dušika, sadržaj ukupnih karbonata, količina fiziološki aktivnog vapna, sadržaj zamjenjivog aluminija te udio teških metala (bakar, cink, kadmij, krom, nikal, olovo)....
Utjecaj dimerizacije NIX/BNIP3L receptura na mitofagiju
Utjecaj dimerizacije NIX/BNIP3L receptura na mitofagiju
Antonio Ledić
Mitofagija je važan proces kojim stanica uklanja oštećene mitohondrije. Protein Nix ima važnu ulogu u mitofagiji kao receptor te se pretpostavlja da se aktivira dimerizacijom. Cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi da li fosforilacija serinskog ostataka S212 na C- terminalnom kraju mitohondrijskog proteina Nix utječe na njegovu dimerizaciju, a samim time i njegovu funkciju. U tu svrhu upotrijebljeni su konstrukti EGFP-NixWT, EGFP- NixS212A i EGFP-NixS212E. GST pull-down...
Utjecaj dodataka biljnih ekstrakata na oksidativnu stabilnost ulja
Utjecaj dodataka biljnih ekstrakata na oksidativnu stabilnost ulja
Nikolina Nikolov
Oksidacijska stabilnost ulja je parametar koji predstavlja vrijeme tokom kojeg se ulja mogu sačuvati od promjena uzrokovanih autooksidacijom. Brzina autooksidacije ovisi o sastavu ulja i može se produžiti ili skratiti u prisustvu sastojaka koji ju usporavaju ili ubrzavaju. U ovom radu analiziran je utjecaj dodataka biljnih ekstrakata (lavande, matičnjaka, mravinca, ružmarina i vriska) na oksidacijsku stabilnost ulja konoplje, lana, sezama i suncokreta. Oksidacijska...
Utjecaj dodataka biljnog materijala i ekstrakta lovora na oksidacijsku stabilnost ribljeg ulja
Utjecaj dodataka biljnog materijala i ekstrakta lovora na oksidacijsku stabilnost ribljeg ulja
Ana Zelenika
Ribljem ulju, kao dodatku prehrani, se posljednjih godina pridaje velika pažnja jer obiluje omega-3 masnim kiselinama koje imaju dokazan pozitivan utjecaj na ljudsko zdravlje. Ipak, zbog visokog sadržaja nezasićenih masnih kiselina, riblja ulja su izrazito osjetljiva na procese oksidacije, a samim time i riblja tkiva tijekom skladištenja, manipulacije i/ili obrade. Oksidacija masti u ribi i ribljim proizvodima rezultira sa pojavom užeglosti...
Utjecaj dodataka i finoće mliva otpadnog ambalažnog stakla na razvoj topline hidratacije industrijskog portland cementa CEM I
Utjecaj dodataka i finoće mliva otpadnog ambalažnog stakla na razvoj topline hidratacije industrijskog portland cementa CEM I
Julijana Varešković
U ovom radu provedeno je određivanje topline hidratacije industrijskog portland cementa, CEM I 42,5 R bez dodatka i uz dodatak otpadnog ambalažnog stakla različite finoće mliva (<45 µm i 125-250 µm). Određivanje topline provedeno je korištenjem diferencijalnog mikrokalorimetra tijekom prvih 48 sati hidratacije pri 20 °C i uz vodocementni omjer, V/C = 0,5, odnosno voda-kruto omjer, V/K = 0,5. Udjel otpadnog ambalažnog stakla bio je 10, 20 i 30 mas. %. Toplina hidratacije,...
Utjecaj dodataka na kojima je sorbiran bakar na pH vrijednost humusa
Utjecaj dodataka na kojima je sorbiran bakar na pH vrijednost humusa
Marina Božić Bakušić
U završnom radu ispitan je utjecaj različitih dodataka humusu na pH vrijednost humusa nakon uzgoja štitaste ognjice. Na temelju određenih pH vrijednosti može se zaključiti kako se aktualni aciditet humusa očekivano mijenja ovisno o dodatcima koji su u njega dodani. pH vrijednost aktualnog aciditeta humusa koji je zalijevan isključivo vodenom otopinom bakrovog(II) sulfata pentahidrata (pH = 4,72) znatno odstupa od pH vrijednosti ostalih uzoraka...

Paginacija