Paginacija

Usporedba hlapljivih spojeva dalmatinske pancete, istarske pancete i schwarzwaldske slanine
Usporedba hlapljivih spojeva dalmatinske pancete, istarske pancete i schwarzwaldske slanine
Toni Bujas
U ovom radu analiziran je kemijski sastav hlapljivih spojeva dalamtinske i istarske pancete te schwarzwaldske slanine. Hlapljivi spojevi izolirani su mikroekstrakcijom vršnih para na krutoj fazi (HS-SPME) korištenjem plavog i sivog vlakna. Analiza izoliranih hlapljivih spojeva uzoraka provedena je metodom plinske kromatografije – spektrometrije masa (GC-MS). Dobiveni rezultati ukazuju kako različiti postupci prerade i proizvodnje utječu na ...
Usporedba izrade krivulja umjeravanja na Perkin Elmerovim spektrofotometrima serije Lambda
Usporedba izrade krivulja umjeravanja na Perkin Elmerovim spektrofotometrima serije Lambda
Ivana Vekić
U ovom završnom radu uspoređena je izrada krivulja umjeravanja za dva različita spektorofotometra proizvođača Perkin Elmer: Lambda 25 i Lambda EZ 201. Pripremljene su vodene otopine bakrovog(II) klorida dihidrata te kobaltovog(II) klorida heksahidrata kojima su izmjerene odgovarajuće apsorbancije te izrađene krivulje umjeravanja. Iako se radi o dva različita modela, linearno dinamičko područje je za obje krivulje umjeravanja identično. ...
Usporedba količine sorbiranih bakrovih iona te učinkovitosti sorpcije na zeolitu pri različitim temperaturama
Usporedba količine sorbiranih bakrovih iona te učinkovitosti sorpcije na zeolitu pri različitim temperaturama
Slaven Dragićević
Ispitana je sorpcija bakrovih iona na sintetskom zeolitu NaX u ovisnosti o različitim početnim koncentracijama otopina bakrovog(II) klorida pri dvije različite temperature: 28°C i 31°C. Eksperiment je proveden u šaržnim reaktorima pri brzini miješanja od 200 okr min-1, u trajanju od 1,5 h. Uočeno je da ravnotežna količina sorbiranih bakrovih iona iz otopine bakrovog(II) klorida na zeolitu (qe) raste s povećanjem ravnotežne koncentracije bakrovih iona u otopini (ce) pri obje...
Usporedba kompostiranja biootpada malih decentraliziranih uređaja
Usporedba kompostiranja biootpada malih decentraliziranih uređaja
Ena Dadić
Decentralizirani uređaji za kompostiranje su danas prepoznati kao ključ za rješavanje problema zbrinjavanja biorazgradivog otpada u urbanim područjima te predstavljaju korak ka postizanju održivosti preradom manjih količina otpada na izvoru njegovog nastanka. U ovom radu je uspoređen proces kompostiranja biootpada u tri decentralizirana kompostera: „C-EcoForHome komposteru“ uz dodatak inokulanta s anaerobnim mikroorganizmima i dva „Organko“ kompostera uz dodatak inokulanta s...
Usporedba konvencionalnih analitičkih metoda za određivanje udjela soli u hrani
Usporedba konvencionalnih analitičkih metoda za određivanje udjela soli u hrani
Luka Ivandić
Postupci konzerviranja namirnica se koriste od davnina kako bi se sačuvale namirnice i spriječilo njihovo kvarenje kao rezultat različitih bioloških, kemijskih i mikrobioloških promjena. Jedna od najstarijih, ali može se reći i najjednostavnijih te izrazito učinkovitih metoda je konzerviranje namirnica postupkom soljenja. Sol je jedan od najčešće korištenih aditiva u industriji prerade mesa i ribe, uglavnom zbog svoje niske cijene i dostupnosti, ali i brojnih...
Usporedba korozijskog ponašanja AISI 304, AISI 316L i duplex čelika u otopini klorida
Usporedba korozijskog ponašanja AISI 304, AISI 316L i duplex čelika u otopini klorida
Dario Kvrgić
Korozijsko ponašanje različitih vrsta nehrđajućeg čelika (AISI 304, AISI 316L te duplex čelika) u NaCl otopini ispitano je mjerenjem potencijala otvorenog strujnog kruga te primjenom cikličke i linearne polarizacije. Nakon mjerenja cikličkom polarizacijom površine elektroda snimljene su svjetlosnim mikroskopom. Duplex čelik pokazuje najpozitivniju vrijednost potencijala otvorenog strujnog kruga, najmanju gustoću korozijske struje i najšire ...
Usporedba potenciometrijskih i spektrometrijskih rezultata određivanja željezovih (III) kationa
Usporedba potenciometrijskih i spektrometrijskih rezultata određivanja željezovih (III) kationa
Barbara Novosel
U ovom radu je ispitan odziv ionsko-selektivne membrane na bazi željezovog(III) fosfata na željezove(III) katione pri pH = 1. Vršilo se testiranje membrane koja je napravljena od željezovog(III) fosfata, srebrovog sulfida, Ag 2 S te politetrafluoretilena (PTFE) koji služi kao neaktivni nosač. Očitanjem potencijala je napravljen grafički prikaz ovisnosti elektrodnog potencijala membrane o aktivitetu željezovih(III) kationa. Usporedbom eksperimentalnih...
Usporedba sorpcije bakrovih iona na dvije vrste mačjeg pijeska
Usporedba sorpcije bakrovih iona na dvije vrste mačjeg pijeska
Melinda Horozović
U ovom diplomskom radu ispitivana je ravnoteža sorpcije bakrovih iona iz otopina bakrovog(II) klorida različitih početnih koncentracija na dvije vrste mačjeg pijeska (prirodni i sintetski bentonit) u šaržnom reaktoru pri stalnoj temperaturi od 300 K, brzini miješanja od 200 okr min-1 te trajanju eksperimenta od 72 h. Ravnotežna količina sorbiranih bakrovih iona na prirodnom bentonitu raste s povećanjem ravnotežne koncentracije iona teškog metala u otopini i postiže svoju...
Usporedba spektrofotometrijskog i potenciometrijskog određivanja biološki aktivnih tvari u farmaceuticima - pregledni rad
Usporedba spektrofotometrijskog i potenciometrijskog određivanja biološki aktivnih tvari u farmaceuticima - pregledni rad
Antonia Habazin
Cilj ovog završnog rada bio je pregledati noviju literaturu spektrofotometrijskih i potenciometrijskih određivanja biološki aktivnih tvari u farmaceuticima. Isto tako, usporediti spektrofotometrijska i potenciometrijska mjerenja različitih autora. Aktivne farmaceutske tvari(API) obrađene u znanstvenim radovima su metformin, bupropion hidroklorid i difenhidramin. Ispitana je valjanost izvornih UV- i izvedenih UV-spektrofotometrijskih metoda...
Usporedba tradicionalnog i industrijskog postupka proizvodnje džema od smokve i aronije
Usporedba tradicionalnog i industrijskog postupka proizvodnje džema od smokve i aronije
Ivan Tavra
Mediteranska prehrana posljednjih je godina prepoznata kao zlatni standard pravilne prehrane, a otkriveni su brojni povoljni učinci takve prehrane na zdravlje. Teme ovog diplomskog rada bila je usporedba tradicionalnog i industrijskog postupka proizvodnje džema od smokve i aronije. Kod tradicionalne pripreme smo koristili klasične dodatke kao pektin, šećer i limunsku kiselinu, dok smo kod industrijske pripreme koristili preparat Džemfix. ...
Usporedba utjecaja mehaničkog miješanja i ultrazvučnog djelovanja na kinetiku nukleacije boraksa u šaržnom kristalizatoru s hlađenjem
Usporedba utjecaja mehaničkog miješanja i ultrazvučnog djelovanja na kinetiku nukleacije boraksa u šaržnom kristalizatoru s hlađenjem
Anđela Pažin
Osnovni zadatak ovog rada bio je ispitati te usporediti utjecaj miješanja i ultrazvučnog djelovanja na kinetiku nukleacije boraksa u šaržnom kristalizatoru s hlađenjem. U kristalizatoru s miješanjem ispitivanja su se provodila pri trima različitim brzinama vrtnje miješala, dok se ispitivanje utjecaja ultrazvuka na kinetiku nukleacije izvršilo pri trima različitim amplitudama ultrazvuka. Eksperimenti su se provodili u kristalizatoru laboratorijskog mjerila, ...

Paginacija