Paginacija

Sol-gel materijali u razvoju elektrokemijskih senzora
Sol-gel materijali u razvoju elektrokemijskih senzora
Marko Grgić
U ovom završnom radu ispitivane su različite metode priprave silikatnih materijala i kompozita na temelju silikatnih materijala, a u elektoanalitičke svrhe. S obzirom na mogućnost redukcije MnO 2 s H 2 O 2 pripravljen je kserogel sa osjetilnim elementom (MnO 2 ) i ugljikovim nanocijevčicama. Ovako pripravljeni kserogel je upotrijebljen u modifikaciji površine elektroda od staklastog ugljika. Kao optimalna metoda priprave silikatnog materijala pokazala ...
Sorpcija Hg (II) na Fe (III) - modificiranom zeolitu klinoptilolitu - određivanje mehanizma sorpcije
Sorpcija Hg (II) na Fe (III) - modificiranom zeolitu klinoptilolitu - određivanje mehanizma sorpcije
Ivana Kuliš
Provedena je kemijska modifikacija prirodnog zeolita s otopinom Fe(III) iona te su ispitana sorpcijska svojstva polaznog uzorka prirodnog zeolita klinoptilolita te dobivenog Fe(III)-modificiranog zeolita prema ionima Hg(II) pri unaprijed definiranim optimalnim uvjetima, pH o = 2 i omjeru kruto/tekuće 10 g/L. Sorpcijski kapacitet Fe(III)-modificiranog zeolita prema Hg(II) ionima iznosi 0,54 mmol/g što je dvostruko više u usporedbi s prirodnim zeolitom (0,28 mmol/g)....
Sorpcija Hg(II) na prirodni i Fe(III) - modificirani zeolit - utjecaj omjera kruto/tekuće
Sorpcija Hg(II) na prirodni i Fe(III) - modificirani zeolit - utjecaj omjera kruto/tekuće
Ivona Barišić
Utjecaj omjera kruto tekuće, S/L na sorpciju Hg(II) iz vodene otopine ispitan je na prirodnom i Fe(III)-modificiranom zeolitu. Sorpcija je provedena pri optimalnom pH o =1,98 te S/L = 2 – 80 g/L na prirodnom zeolitu i S/L = 2 – 36 g/L na Fe(III)-modificiranom zeolitu. Rezultati su pokazali da je optimalno S/L područje za sorpciju Hg(II) ≤ 30 g/L za prirodni zeolit te ≤ 14 g/L za Fe(III)-modificirani zeolit. Ravnotežne koncentracije...
Sorpcija Hg(II) na prirodni i Fe(III) - modificirani zeolit - utjecaj pH
Sorpcija Hg(II) na prirodni i Fe(III) - modificirani zeolit - utjecaj pH
Katarina Ćaleta
Utjecaj pH na sorpciju Hg(II) iz vodene otopine ispitan je na prirodnom i Fe(III)-modificiranom zeolitu. Sorpcija je provedena pri pH 2,09 i 2,30. Rezultati su pokazali da je optimalni pH = 2,09 dok je pri pH = 2,30 došlo do taloženja Hg(II) u suspenziji. Ralog tome su veće ravnotežne pH vrijednosti od izračunate pH vrijednosti od 2,45 pri kojoj dolazi do taloženja za početnu koncentraciju od 4,006 mmol Hg/L. Količina sorbirane Hg(II) na Fe(III)-modificiranom zeolitu je ...
Sorpcija Hg(II) na sumporom-impregniranom prirodnom zeolitu klinoptilolitu - određivanje mehanizma sorpcije
Sorpcija Hg(II) na sumporom-impregniranom prirodnom zeolitu klinoptilolitu - određivanje mehanizma sorpcije
Marija Čorba
Prirodni zeolit klinoptilolit je kemijski modificiran s otopinom Na 2 S pri 150 °C. Ispitana su sorpcijska svojstva polaznog uzorka, prirodnog zeolita klinoptilolita te dobivenog sumporom- impregniranog prirodnog zeolita prema ionima Hg(II) pri unaprijed definiranim optimalnim uvjetima, pH o =2 i omjeru kruto/tekuće 10 g/L. Maksimalni dobiveni kapacitet sorpcije sumporom-impregniranog prirodnog zeolita prema Hg(II) iznosi 1,02 mmol/g što je za 3,6 puta ...
Sorpcija bakrovih iona na usitnjenoj ljuski kikirikija
Sorpcija bakrovih iona na usitnjenoj ljuski kikirikija
Ana Brajnović
U ovom radu ispitivala se ravnoteža sorpcije bakrovih iona na osušenoj i usitnjenoj ljusci kikirikija na klasu čestica promjera između 100 i 200 µm. Eksperimenti su se provodili u pet šaržnih reaktora, u suspenzijama od po 1 g usitnjene ljuske kikirikija te 0,2 L otopine bakrovog(II) klorida dihidrata različitih početnih koncentracija. Pripremljene suspenzije miješane su u vodenoj kupelji s trešnjom pri izotermnim uvjetima (T = 27 °C) i brzini od 200 okr/min....
Spektrofotometrijsko određivanje bioloških aktivnih tvari u faraceutskim pripravcima - pregledni rad
Spektrofotometrijsko određivanje bioloških aktivnih tvari u faraceutskim pripravcima - pregledni rad
Marija Vučetić
Ultraljubiĉasta i vidljiva apsorpcijska spektroskopija primjenjuje se za kvantitativnu, ali i kvalitativnu analizu. To je najĉešće primjenjivana metoda u kemijskim i kliniĉkim laboratorijima. Temelji se na ovisnosti energije zraĉenja i kemijskog sastava tvari. Farmaceutici su proizvodi koji se primjenjuju u korist primatelja radi istraţivanja ili modificiranja fizioloških sustava ili lijeĉenja patoloških stanja. Primjenjuju se kako bi se...
Spektrofotometrijsko određivanje lijekova koji sadrže fenolnu skupinu - pregledni rad
Spektrofotometrijsko određivanje lijekova koji sadrže fenolnu skupinu - pregledni rad
Andreja Rašić
Fenoli su aromatski spojevi koji imaju hidroksilnu skupinu vezanu na benzene. Danas je poznato nekoliko tisuća fenolnih spojeva. Fenolni spojevi imaju pozitivan učinak na ljudsko zdravlje, zbog čega su prisutni su u mnogim lijekovima. Oni imaju protuupalna, antimikrobna, antipiretička, analgetska, antioksidacijska i brojna druga svojstva. Često korišteni lijekovi koji imaju fenolnu skupinu su paracetamol, amoksicilin, salbutamol, piridoksin, izoksuprin itd. Lijekovi su kemijski...
Spektrofotometrijsko određivanje ukupnih fenola u uzorcima algi
Spektrofotometrijsko određivanje ukupnih fenola u uzorcima algi
Tea Žanko
Alge su važan izvor različitih bioaktivnih spojeva, stoga su od iznimne važnosti otkrića i razvoj novih analitičkih metoda i tehnika za proučavanje njihovih metabolita. Osobitu pozornost znanstvenika privukli su fenoli smeđih algi koji su karakteristični samo za te organizme, a nazivaju se florotanini. Cilj ovog završnog rada je bio postaviti metodu određivanja ukupnih fenola na dva uređaja; klasičnom UV-VIS spektrofotometru i mikrotitarskom čitaču ploča. ...
Spektrofotometrijsko određivanje umjetnog bojila (quinoline yellow) u prehrambenim proizvodima
Spektrofotometrijsko određivanje umjetnog bojila (quinoline yellow) u prehrambenim proizvodima
Matea Herceg
U ovom završnom radu odreĊivane su koncentracije umjetnog bojila (quinoline yellow) u raznim prehrambenim proizvodima spektrofotometrijskom UV/VIS metodom. Spektrofotometrijsko mjerenje je provedeno u destiliranoj vodi pri pH vrijednosti 7. OdreĊivanje koncentracije QY provodilo se sa dvije metode (pomoću krivulje umjeravanje i metodom standardnog dodatka) u 2 tipa uzoraka (pićima, bombonima, tabletama). Usporedbom ovih dviju metoda vidimo da su...
Spektrofotometrijsko određivanje željeza u farmaceutskom pripravku
Spektrofotometrijsko određivanje željeza u farmaceutskom pripravku
Lucija Divić
Željezo je metal poznat i koristan čovjeku, kako u tehničkom smislu tako i u nutritivnom. Jedan je od važnih bioelemenata našeg organizma. Zaslužan je za opskrbu kisikom i normalno funkcioniranje organizma. Njegov nedostatak uzrokuje slabokrvnost ili anemiju, koja se može liječiti prehranom ili lijekovima. U ovom eksperimentalnom radu je opisano spektrofotometrijsko određivanje željeza u lijeku Tardyferon namijenjenom za liječenje anemije, koji je ...
Sponzoriranje i promocija lijekova : usporedba javnih podataka u SAD-u 2013. i 2014. godine
Sponzoriranje i promocija lijekova : usporedba javnih podataka u SAD-u 2013. i 2014. godine
Karla Mišur- Milinković
„Svjetlost za liječnike“ (engl. Sunshine Act) je zakon koji obvezuje proizvođače lijekova, medicinskih proizvoda i bioloških lijekova, te udruge nabavnih djelatnosti koje sudjeluju u američkim programima zdravstvene zaštite, na prijavu određenih plaćanja i vrijednosnih predmeta danih liječnicima te nastavnim bolnicama. U Program transparentnog plaćanja uključeni su liječnici i farmaceuti. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi broj ...

Paginacija