Paginacija

Dinamička termogravimetrijska razgradnja recikliranog poli(etilen-tereftalata)
Dinamička termogravimetrijska razgradnja recikliranog poli(etilen-tereftalata)
Ivana Bandić
U ovom radu istraživan je utjecaj recikliranja na toplinsku stabilnost poli (etilen-tereftalata). Ekstrudiranje je provedeno u jednopužnom laboratorijskom ekstruderu. Termogravimetrijska analiza primijenjena je za određivanje utjecaja mehaničkog recikliranja na toplinsku stabilnost PET-a. Utvrđeno je da mehaničko recikliranje, odnosno ekstrudiranje nije značajno utjecalo na toplinsku stabilnost istraživanog PET-a. Temeljem dobivenih rezultata kinetičke ...
Djelovanje oleuropeina iz ekstrakta lista divlje masline na apoptozu različitih staničnih linija humanih karcinoma
Djelovanje oleuropeina iz ekstrakta lista divlje masline na apoptozu različitih staničnih linija humanih karcinoma
Robert Jerinić
Ispitati učinak apoptoze na staničnim linijama karcinoma dojke MDA-MB-231, mokraćnog mjehura T24 i glioblastoma A1235. Pretpostavka je da će se nakon izlaganja karcinomskih staničnih linija oleuropeinom smanjiti stupanj preživljavanja stanica. Učinak oleuropeina na stanične linije karcinoma dojke MDA-MB-231, mokraćnog mjehura T24 i glioblastoma A1235 praćen je protočnom citometrijom. In vitro izlaganje stanica karcinoma dojke MDA-MB-231, mokraćnog mjehura T24 i...
Dobivanje, svojstva i uporaba čelika
Dobivanje, svojstva i uporaba čelika
Luka Ugrin
Čelik ima iznimnu važnost za svako nacionalno gospodarstvo. Jedno od mjerila industrijskog razvoja države je proizvodnja odnosno potrošnja čelika. 1 Proizvodnja i potrošnja betona i materijala na bazi željeza (čelika i željeznih ljevova) dominiraju u odnosu na druge grupe tehničkih materijala. Smatra se da će materijali na bazi željeza količinski i u bliskoj budućnosti zauzimati najveći udio među metalnim materijalima. 2 Čelici pokrivanju gotovo sva ...
Dokazivanje THC-a u medicinskim pripravcima i u biološkim uzorcima
Dokazivanje THC-a u medicinskim pripravcima i u biološkim uzorcima
Hrvoje Vlašić
Ciljevi istraživanja: Kvalitativno dokazati prisutnost THC-a i ostalih kanabinoida u medicinskim pripravcima i u biološkim uzorcima primjenom GC-MS metode, usporediti rezultate analize dobivene nakon pripreme uzoraka različitim ekstrakcijskim metodama (ekstrakcija čvrstom fazom, SPE, i ekstrakcija tekuće-tekuće, LLE) te utvrditi koja je metoda prikladnija za pripremu uzoraka pri analizi kanabinoida. Materijali i metode: Tri medicinska pripravka koji sadrže THC otopljena su i...
Dokazivanje novih psihoaktivnih droga u biološkim uzorcima urina primjenom GC-MS metode
Dokazivanje novih psihoaktivnih droga u biološkim uzorcima urina primjenom GC-MS metode
Antonia Smoljanović
Ciljevi istraživanja: Cilj ovog eksperimentalnog istraživanja bio je kvalitativno dokazati prisutnost novih psihoaktivnih droga (NPD) u biološkim uzorcima osoba suspektnih na konzumaciju NPD GC-MS metodom, te identificirati NPD u istim uzorcima. Materijali i metode: Biološki uzorci urina i/ili krvi 52 ispitanika suspektnih na konzumaciju NPD i 46 kupljenih referentnih standarda NPD ekstrahirani su na različitim nosačima i...
Ekstrakcija uranija(VI) i plutonija (IV) it otpadnog nuklearnog goriva
Ekstrakcija uranija(VI) i plutonija (IV) it otpadnog nuklearnog goriva
Lidija Zenunović
Ekstrakcija uranija i plutonija se izvodi primjenom PUREX procesa (engl. Plutonium Uranium Reduction Extraction). U radu su objašnjene današnje metode i varijacije PUREX procesa koje su najviše zastupljene. UtvrĎene su značajke PUREX procesa i optimalni načini provoĎenja istog, te istaknuta važnost oporabe otpadnog nuklearnog goriva. Plutonij(IV) i uranij(VI) tvore stabilne komplekse s nitratima i organskim ekstraktantom tri-n-butil fosfatom ...
Ekstrakti začinskog i ljekovitog bilja kao prirodni inhibitori polifenol oksidaza
Ekstrakti začinskog i ljekovitog bilja kao prirodni inhibitori polifenol oksidaza
Natalija Bulaš
Hrana je izrazito kvarljiv medij, a jedno od najvažnijih vrsta kvarenja je ono uzrokovano enzimima, osobito polifenol oksidazama. Voće i povrće obiluje ovim enzimima i fenolnim spojevima, a oštećenjem biljnog tkiva dolazi do pucanja stanica pri čemu se oslobađaju polifenol oksidaze koje potom dolaze u doticaj sa supstratom-fenolima što se očituje pojavom posmeđivanja. U svrhu sprječavanja posmeđivanja primjenjuju se brojne tehnike konzerviranja, a posebno ...
Elektroanalitičke metode u karakterizaciji sumpornih vrsta u prirodnim vodama
Elektroanalitičke metode u karakterizaciji sumpornih vrsta u prirodnim vodama
Sanja Mladinić
U radu su provedena elektrokemijska ispitivanja 3-merkaptopropionata (3-MPA) kao predstavnika organosumpornih spojeva i anorganskog sulfida u sustavu elektrolita čistog mora, te u prirodnim uzorcima Rogozničkog jezera. Korištene su dvije voltametrijske tehnike: pravokutnovalna voltametrija i ciklička voltametrija. Snažna interakcija između žive i sumpornih spojeva je osnova za njihovo određivanje. Sulfid na živinoj elektrodi stvara sloj HgS koji...
Elektrokatalitička aktivnost Ni-Co slitine na reakciju razvijanja vodika
Elektrokatalitička aktivnost Ni-Co slitine na reakciju razvijanja vodika
Antonija Sesar
Elelektrokatalitička svojstva slitine Ni 57 . 3 Co 42.7 te njenih osnovnih komponenti, nikla i kobalta, za reakciju razvijanja vodika u 1.0 mol dm -3 otopini NaOH ispitivana su metodama cikličke voltametrije, linearne polarizacije i elektrokemijske impedancijske spektroskopije. Mjerenja cikličke voltametrije provedena u širokom rasponu potencijala od potencijala razvijanja vodika do potencijala razvijanja kisika daju uvid u opće elektrokemijsko ponašanje ...
Elektrokatalitička aktivnost nikla za reakcije razvijanja vodika
Elektrokatalitička aktivnost nikla za reakcije razvijanja vodika
Kristina Šimić
Elektrokatalitička svojstva nikla za reakciju razvijanja vodika u 1 mol dm -3 NaOH simulirana su korištenjem zadanih vrijednosti. Simulacija struja – potencijal odgovora elektrode od nikla za reakciju razvijanja vodika u otopini NaOH koncentracije 1 mol dm -3 na temperaturi 25 ˚C za područje prenapona od -120 mV do -280 mV izvršena je korištenjem računalnog programa SigmaPlot. Korištenjem zadanog nagiba katodnog Tafelovog pravca (110 mV dec -1 ) te...
Elektrokatalitička aktivnost za reakciju razvijanja vodika
Elektrokatalitička aktivnost za reakciju razvijanja vodika
Danijela Marić
Simulirano je elektrokemijsko ponašanje kobalta u 1 M otopini NaOH u području razvijanja vodika. Simulacija struja - potencijal odgovora provedena je korištenjem računalnog programa SigmaPlot. Za vrijednosti nagiba katodnog Tafelovog pravca od -115 mV dec -1 i gustoće struje izmjene od 5,6 × 10 -6 A cm -2 modeliran je odziv kobalta pri linearnoj polarizacije te prikazan u obliku odgovarajućih grafova. Simulacija impedancijskog odziva kobalta u istom elektrolitu provedena ...
Elektrokemijska karakterizacija antioksidanasa na modificiranim elektrodama: Karotenoidi
Elektrokemijska karakterizacija antioksidanasa na modificiranim elektrodama: Karotenoidi
Ana Santro
Brojna istraživanja pokazuju kako konzumacija namirnica bogatih tvarima s antioksidacijskim djelovanjem imaju izrazito povoljan utjecaj na zdravlje čovjeka. Uloga antioksidansa je spriječiti štetne oksidacijske procese slobodnih radikala. Unošenjem različitih biljnih vrsta (voća, povrća, orašastih plodova, začinskoga bilja...) osobito onih iz prirodnog i organskog uzgoja sprječavamo reakcije koje mogu dovesti do mnogih degenerativnih promjena u...

Paginacija