Paginacija

Računalna simulacija korozije niskougljičnog čelika
Računalna simulacija korozije niskougljičnog čelika
Filipa Mrčela
U ovom radu simuliran je korozijski proces niskougljičnog čelika u cjevovodnom sustavu za transport nafte pri različitim procesnim parametrima. Za simulaciju je korištena programska podrška za predviđanje korozije FREECORP TM 2.0. Glavne značajke modela su: predviđanje brzine korozije uzrokovane CO 2 , H 2 S, organskim kiselinama, tj. CH 3 COOH, i/ili O 2 , simulacija rasta sloja željezova(II) karbonata i željezova(II) sulfida te kvantitativno određivanje ...
Reakcija razvijanja vodika na Ni-Mo katodi
Reakcija razvijanja vodika na Ni-Mo katodi
Lucija Matuzić
Metodama cikličke voltametrije, kvazipotenciostatske linearne polarizacije i elektrokemijske impedancijske spektroskopije proučavana je elektrokatalitička aktivnost Ni-28Mo elektrode za reakciju razvijanja vodika. Mjerenja su izvedena u 0.5 mol dm -3 otopini NaOH pri temperaturi od 20 ̊C. Ciklički voltamogram snimljen je u širokom području potencijala i jasno ukazuje na potencijale pri kojima dolazi do nastanka te redukcije metalnih oksida i hidroksida....
Recikliranje otpadnih sapuna iz hotela
Recikliranje otpadnih sapuna iz hotela
Lea Panović
Sapuni su kemijski spojevi, produkti neutralizacije masnih kiselina alkalijama. Upotreba sapuna kao sredstva za pranje, emulgiranje i geliranje je posljedica detergentnih svojstava sapuna (površinska napetost, pjenjenje, ubrzanje kvašenja površine i emulgiranja) te nastanka gel-struktura. Detergenti, čiji je dobar predstavnik sapun, su skupina površinski aktivnih tvari, koje zbog toga mogu obavljati funkciju čišćenja. U današnje vrijeme, u ...
Reguliranje eteričnih ulja u Hrvatskoj
Reguliranje eteričnih ulja u Hrvatskoj
Ina Budetić
Cilj ovoga istraživanja bio je prikazati trenutni zakonski okvir eteričnih ulja u Hrvatskoj. Obrađeni su pojedini zakoni i pravilnici prema kojima su eterična ulja stavljena u promet, ili pojedinačno ili u kombinaciji s drugim tvarima te su dani primjeri za navedene zakone ili pravilnike. Materijali i metode: Retrospektivna analiza zakonodavstva u RH koje regulira područje eteričnih ulja. Rezultati: Prema rezultatima retrospektivne analize, eterična ulja u...
Rukola (Eruca vesicaria (L) Cav.) kao potencijalni hiperakumulator bakra
Rukola (Eruca vesicaria (L) Cav.) kao potencijalni hiperakumulator bakra
Ana Pušić
U ovom diplomskom radu ispitan je utjecaj zalijevanja rukole (Eruca vesicaria (L.) Cav.) otopinom teškog metala (bakra), kao i utjecaj raznih dodataka humusu na sposobnost hiperakumulacije bakra u rukoli. Vizualnom karakterizacijom rukole uočeno je kako rukola, neovisno u kojem humusu je uzgajana ili s čime je zalijevana, nije pokazala vidljive znakove fitotoksičnosti. Naprotiv, rukola zalijevana vodenom otopinom CuSO4∙5H2O je imala tamnije listove tokom čitavog perioda zalijevanja te...
SPME-GC-MS analiza sira iz mišine
SPME-GC-MS analiza sira iz mišine
Ivana Uremović
U ovom završnom radu analiziran je sastav i sadržaj hlapljivih spojeva sira iz mišine. Izolacija hlapljivih spojeva izvršena je mikroekstrakcijom vršnih para na čvrstoj fazi korištenjem sivog vlakna pri tri različite temperature (40, 50 i 60°C). Dobiveni uzorci su analizirani vezanim sustavom plinska kromatografija- spektrometrija masa na HP-5MS koloni. Svi uzorci sadrže karboksilne kiseline i estere, a u svim uzorcima pronađen je i alkohol etanol.U sva tri uzorka...
SPONZORIRANJE I PROMOCIJA LIJEKOVA: USPOREDBA JAVNIH PODATAKA U SAD-U IZ 
2013. i 2014. GODINE
SPONZORIRANJE I PROMOCIJA LIJEKOVA: USPOREDBA JAVNIH PODATAKA U SAD-U IZ 2013. i 2014. GODINE
Karla Mišur- Milinković
„Svjetlost za liječnike“ (engl. Sunshine Act) je zakon koji obvezuje proizvođače lijekova, medicinskih proizvoda i bioloških lijekova, te udruge nabavnih djelatnosti koje sudjeluju u američkim programima zdravstvene zaštite, na prijavu određenih plaćanja i vrijednosnih predmeta danih liječnicima te nastavnim bolnicama. U Program transparentnog plaćanja uključeni su liječnici i farmaceuti. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi broj ...
Sadrzaj tokoferola u motru (Crithmum maritimum L.)
Sadrzaj tokoferola u motru (Crithmum maritimum L.)
Ivona Ćorić
Motar (Crithmum maritimum L.) je jedna od najpoznatijih halofitnih vrsta jadranske obale koji zbog svog bogatog kemijskog profila i mogućnosti prilagodbe ima bitnu ulogu u prehrambenoj i kemijskoj industriji te medicini. Značajni spojevi motra su hlapljivi spojevi eteričnog ulja, masne kiseline, fenoli, minerali, vitamini, karotenoidi i drugi. Cilj ovog istraživanja je bio identificirati i kvantificirati tokoferole (α-, β- i γ-) prisutne u uzorcima motra pri čemu su ...
Sagledavanje utjecaja ultrazvuka na veličinu kristala boraksa
Sagledavanje utjecaja ultrazvuka na veličinu kristala boraksa
Danijela Vrbaslija
Cilj ovog rada bio je sagledati princip rada ultrazvuka te ispitati utjecaj amplitude ultrazvuka na veliĉinu kristala boraksa dobivenih postupkom kontroliranog hlaĊenja u kristalizatoru s miješanjem. U prvom dijelu istraživanja provedena je šaržna kristalizacija u reaktoru s miješanjem iz otopine zasićene pri temperaturi od 30 °C i hlaĊene brzinom od 6 ° C h -1 . Pri tome je praćena promjena koncentracije otopine kako bi se utvrdio poĉetak nukleacije i ...
Senzor na bazi ugljika za određivanje maprotilina antidepresiva
Senzor na bazi ugljika za određivanje maprotilina antidepresiva
Martina Cvitanović
Pripravljena je ionsko selektivna elektroda na bazi ugljika uz dodatak ionsko asocijacijskog kompleksa (IAC). Pripravljena elektroda je primijenjena za odreĊivanje antidepresiva maprotilina (MAP) u koncentracijskom podruĉju od 3,16 x 10 -5 – 3,16 x 10 -3 M pri pH = 4. Pripravljeno je i testirano 25 membrana s razliĉitim udjelima IAC-a, grafita i veziva, ili uz dodatak soli, ionofor i grafen. Membrana s udjelom 47,08% grafita, 46,95% veziva i 5,97% IAC-a pokazuje...
Senzorska svojstva i aromatični profil dimljenih pršuta
Senzorska svojstva i aromatični profil dimljenih pršuta
Sara Bralić
Cilj ovog rada bio je identificirati hlapljive spojeve hrvatskih tradicionalnih dimljenih pršuta te odrediti senzorska svojstva istih. Tijekom procesa proizvodnje pršuta odvija se niz biokemijskih reakcija koje su zasluţne za formiranje boje, teksture i arome pršuta. Najvaţnije biokemijske reakcije tijekom kojih nastaje niz hlapljivih spojeva odgovornih za aromu pršuta su lipoliza i proteoliza. Izolacija hlapljivih spojeva pršuta provedena je...
Sezonska promjena u kemijskom sastavu hidrodestilata alge cladostephus spongiosus
Sezonska promjena u kemijskom sastavu hidrodestilata alge cladostephus spongiosus
Marija Brajković
Alge su fotosintetski autotrofni organizmi koji nastanjuju praktički sva staništa. Dijele sa na mikroalge i makroalge. Prema pigmentu kojeg sadržavaju dijele se u 3 grupe: smeđe (Phaeophyta), zelene (Chlorophyta) i crvene (Rhodophyta) alge. Smeđe alge žive isključivo u morima, najčešće su pričvršćene na kamenu podlogu, stijene ili druge organizme. Karakterističnu smeđu boju daje im smeđi pigment fukoksantin koji maskira klorofil i ostale...

Paginacija