Paginacija

Razvoj HACCP sustava u proizvodnji tvrdog sira
Razvoj HACCP sustava u proizvodnji tvrdog sira
Ivona Krivić
Nakon što je Republika Hrvatska stupila u Europsku uniju, donosi se novi Zakon o hrani i Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu. 1.siječnja 2009. godine donesena je Odredba Zakona o hrani (NN 46/07). Od tada svi subjekti u poslovanju s hranom, osim primarne proizvodnje, dužni su uspostaviti sustav upravljanja sigurnošću hrane, koji se temelji na HACCP sustavu. Prema tome, svi subjekti u poslovanju s hranom od tog ...
Razvoj brze GC-MS/MS metode za određivanje jedanaest izotiocijanata i nitrila
Razvoj brze GC-MS/MS metode za određivanje jedanaest izotiocijanata i nitrila
Klaudija Gusić Bikić
Izotiocijanati i nitrili su razgradni produkti hidrolize glukozinolata, sekundarnih metabolita biljaka iz porodice kupusnjača. Izotiocijanati pokazuju biološku aktivnost zbog čega se razvijaju analitičke metode za njihovo određivanje. U ovom diplomskom radu razvijena je brza metoda za određivanje 3- fenilpropanonitrila, 2-feniletil-izotiocijanata, izopropil-izotiocijanata, alil-izotiocijanata, benzil- izotiocijanata, fenil-izotiocijanata, ...
Razvoj elektroda na bazi paste od ugljika za određivanje acebutolola potenciomerijom uz različite elektroaktivne tvari i veziva
Razvoj elektroda na bazi paste od ugljika za određivanje acebutolola potenciomerijom uz različite elektroaktivne tvari i veziva
Ana Mlakić
U elektrokemijskim mjerenjima često se primjenjuju elektrode na bazi paste od ugljika zbog njihovih dobrih fizikalno – kemijskih svojstava. Ugljikova pasta priprema se miješanjem ugljikovog materijala, veziva, ionsko – asocijacijskih kompleksa (IAC – a), a da bi se poboljšale odzivne karakteristike elektroda u ugljikovu pastu se mogu dodati modifikatori. Pripremljeno je i ispitivano 29 pasti s ciljem dobivanja senzora za potenciometrijsko određivanje acebutolola....
Razvoj i kritički pristup pearsonovom konceptu kiselina i baza - HSAB teorija
Razvoj i kritički pristup pearsonovom konceptu kiselina i baza - HSAB teorija
Marijana Medved
Ralph G. Pearson (1963.) je predstavio koncept koji objašnjava kemijsku reaktivnost, selektivnost, te stabilnost kemijskih vrsta. Kemijske vrste koje uključuju atome, molekule, ione i slobodne radikale, je kategorizirao na „tvrde“ i „meke“ Lewisove kiseline i baze. „Tvrde“ vrste su općenito malenog radijusa, velikog naboja, te niske polarizabilnosti, dok „meke“ vrste imaju suprotna svojstva. S vremenom su se mnogi dijelovi kemije objasnili...
Razvoj i vrednovanje kinetičke metode određivanja cisteina slijednom analizom injektiranjem uz spektrofotometrijski detektor
Razvoj i vrednovanje kinetičke metode određivanja cisteina slijednom analizom injektiranjem uz spektrofotometrijski detektor
Renata Pauk
Primjenom slijedne analize injektiranjem uz spektrofotometrijski detektor razvijena je i vrednovana kinetička metoda određivanja cisteina. Kinetička metoda se temelji na redoks reakciji gdje cistein kao reducens, reducira zeleni bakar(II) neokuproin kompleks do bakar(I) neokuproin kompleksa. Formirani ţuto- narančasti bakar(I) neokuproin kompleks pokazuje apsorpcijski maksimum pri valnoj duljini od 458 nm. Optimalni parametri protočnog sustava određeni su...
Razvoj i vrednovanje metode određivanja glutationa u farmaceutskim pripravcima slijednom analizom injektiranjem uz spektrofotometrijski detektor
Razvoj i vrednovanje metode određivanja glutationa u farmaceutskim pripravcima slijednom analizom injektiranjem uz spektrofotometrijski detektor
Ante Rogošić
U ovom je radu optimizirana i vrednovana metoda odreĎivanja glutationa slijednom analizom injektiranjem uz spektrofotometrijski detektor. Metoda se temelji na redoks-reakciji izmeĎu bakar(II)- neokuproin kompleksa i glutationa (GSH). Glutation ima ulogu reducensa te kao produkti nastaju oksidirani oblik glutationa (GSSG) i bakar(I)-neokuproin kompleks koji postiţe apsorpcijski maksimum pri λ = 458 nm. Optimizacijom parametara protočnog sustava ...
Razvoj i vrednovanje spektrofotometrijske metode određivanja N-acetil - L-cistein etil estera slijednom analizom injektiranjem
Razvoj i vrednovanje spektrofotometrijske metode određivanja N-acetil - L-cistein etil estera slijednom analizom injektiranjem
Ivana Perić
Korištenjem slijedne analize injektiranjem uz spektrofotometrijski detektor optimizirana je i vrednovana nova metoda određivanja N-acetil-L-cistein etil estera (NACET). Temelji se na redoks reakciji u kojoj NACET sudjeluje kao reducens pri čemu nastaje ljubičasto obojeni [Cu(BCA)2]+ kompleks koji pokazuje apsorpcijski maksimum pri  = 562 nm. Univarijantnom metodom odabrani su optimalni parametri protočnog sustava koji omogućuju pouzdano -6određiv-a1nje NACET-a uz...
Razvoj i vrednovanje spektrofotometrijske metode određivanja tiopronina u farmaceutskim pripravcima slijednom analizom injektiranjem
Razvoj i vrednovanje spektrofotometrijske metode određivanja tiopronina u farmaceutskim pripravcima slijednom analizom injektiranjem
Željana Leskur
Korištenjem slijedne analize injektiranjem uz spektrofotometrijski detektor optimizirana je i vrednovana nova metoda određivanja tiopronina (N-2-merkaptopropionil-glicina, MPG) u farmaceutskim pripravcima. Metoda se temelji na redoks-reakciji između bis neokuproin bakrovog(II) kompleksa i tiopronina pri čemu nastaje bis neokuproin bakrov(I) obojeni kompleks, ţuto-narančaste boje. Nastali kompleks pokazuje apsorpcijski maksimum pri λ = 458 nm....
Razvoj ionskog senzora na bazi paste od ugljika za određivanje acebutolola uz različite modifikatore i tris (2-etilheksil) fosfat kao vezivo
Razvoj ionskog senzora na bazi paste od ugljika za određivanje acebutolola uz različite modifikatore i tris (2-etilheksil) fosfat kao vezivo
Marija Vučetić
Pripremljen potenciometrijski senzor na bazi paste od ugljika korišten je za odreĊivanje acebutolola hidroklorida koji je u širokoj upotrebi za lijeĉenje hipertenzije i aritmije. Elektroda je namijenjena za odreĊivanje ovog -blokatora u koncentracijskom podruĉju od 3,16 M do 3,16 M pri pH =5 u realnim uzorcima. Pripremljene su i testirane 22 membrane izraĊene dodatkom razliĉitog udjela ugljika, TEPH-a i IAC-a. Dakle,...
Razvoj metode za kvalitativno određivanje glutationa pomoću HPLC-DAD sistema
Razvoj metode za kvalitativno određivanje glutationa pomoću HPLC-DAD sistema
Orsat Capurso
Glutation (GSH) je intracelularni antioksidans. Tripeptid je glutamata, cisteina i glicina. Poznat je pod kemijskim nazivom kao γ-glutamilcisteinilglicin. (2S)-2-amino-4-[[(1R)-[(karboksimetil) karbamoil]- 2-sulfaniletil] karbamoil] butanoična kiselina. Glutation ima razne fiziološke funkcije među kojima je najistaknutija njegova antioksidacijska uloga štićenja stanica od slobodnih radikala i reaktivnih kisikovih vrsta, zbog čega je prisutan u skoro svim stanicama. ...
Razvoj metode za određivanje metadona i metabolita EDDP-a primjenom HPLC metode
Razvoj metode za određivanje metadona i metabolita EDDP-a primjenom HPLC metode
Petra Ružić
Ciljevi istraživanja: Razviti metodu za kvalitativno i kvantitativno određivanje metadona i EDDP-a u biološkim uzorcima korištenjem HPLC tehnike, koja se može primijeniti u stvarnoj praksi određivanja nepoznate koncentracije metadona u pacijenata na supstitucijskoj terapiji metadonom. Materijali i metode: Metodom HPLC su analizirane standardne otopine metadona i EDDP-a, pripremljene razrjeđivanjem standarda metadona i EDDP-a (Lipomed) te otopine Heptanona u metanolu. Nakon što su...
Razvoj senzora za određivanje antidepresiva maprotilina s različitim vezivima i taložnim reagensima
Razvoj senzora za određivanje antidepresiva maprotilina s različitim vezivima i taložnim reagensima
Dorotea Perović
Elektrode na bazi ugljikove paste (CPE) pronašle su svoju primjenu u elektrokemijskim i elektroanalitiĉkim metodama analize. Rijeĉ je o elektrodama ĉije su smjese ugljikovih pasti pripremljene od ugljikovog materijala (grafita), veziva te soli i ionsko- asocijacijskog kompleksa (IAC) u razliĉitim omjerima. Pripremljeno je 25 pasta s ciljem pronalaska senzora za odreĊivanje maprotilina u realnim uzorcima u koncentracijskom podruĉju od...

Paginacija