Paginacija

Razvoj ionskog senzora na bazi paste od ugljika za određivanje acebutolola uz različite modifikatore i tris (2-etilheksil) fosfat kao vezivo
Razvoj ionskog senzora na bazi paste od ugljika za određivanje acebutolola uz različite modifikatore i tris (2-etilheksil) fosfat kao vezivo
Marija Vučetić
Pripremljen potenciometrijski senzor na bazi paste od ugljika korišten je za odreĊivanje acebutolola hidroklorida koji je u širokoj upotrebi za lijeĉenje hipertenzije i aritmije. Elektroda je namijenjena za odreĊivanje ovog -blokatora u koncentracijskom podruĉju od 3,16 M do 3,16 M pri pH =5 u realnim uzorcima. Pripremljene su i testirane 22 membrane izraĊene dodatkom razliĉitog udjela ugljika, TEPH-a i IAC-a. Dakle,...
Razvoj metode za kvalitativno određivanje glutationa pomoću HPLC-DAD sistema
Razvoj metode za kvalitativno određivanje glutationa pomoću HPLC-DAD sistema
Orsat Capurso
Glutation (GSH) je intracelularni antioksidans. Tripeptid je glutamata, cisteina i glicina. Poznat je pod kemijskim nazivom kao γ-glutamilcisteinilglicin. (2S)-2-amino-4-[[(1R)-[(karboksimetil) karbamoil]- 2-sulfaniletil] karbamoil] butanoična kiselina. Glutation ima razne fiziološke funkcije među kojima je najistaknutija njegova antioksidacijska uloga štićenja stanica od slobodnih radikala i reaktivnih kisikovih vrsta, zbog čega je prisutan u skoro svim stanicama. ...
Razvoj metode za određivanje metadona i metabolita EDDP-a primjenom HPLC metode
Razvoj metode za određivanje metadona i metabolita EDDP-a primjenom HPLC metode
Petra Ružić
Ciljevi istraživanja: Razviti metodu za kvalitativno i kvantitativno određivanje metadona i EDDP-a u biološkim uzorcima korištenjem HPLC tehnike, koja se može primijeniti u stvarnoj praksi određivanja nepoznate koncentracije metadona u pacijenata na supstitucijskoj terapiji metadonom. Materijali i metode: Metodom HPLC su analizirane standardne otopine metadona i EDDP-a, pripremljene razrjeđivanjem standarda metadona i EDDP-a (Lipomed) te otopine Heptanona u metanolu. Nakon što su...
Razvoj senzora za određivanje antidepresiva maprotilina s različitim vezivima i taložnim reagensima
Razvoj senzora za određivanje antidepresiva maprotilina s različitim vezivima i taložnim reagensima
Dorotea Perović
Elektrode na bazi ugljikove paste (CPE) pronašle su svoju primjenu u elektrokemijskim i elektroanalitiĉkim metodama analize. Rijeĉ je o elektrodama ĉije su smjese ugljikovih pasti pripremljene od ugljikovog materijala (grafita), veziva te soli i ionsko- asocijacijskog kompleksa (IAC) u razliĉitim omjerima. Pripremljeno je 25 pasta s ciljem pronalaska senzora za odreĊivanje maprotilina u realnim uzorcima u koncentracijskom podruĉju od...
Računalna simulacija korozije niskougljičnog čelika
Računalna simulacija korozije niskougljičnog čelika
Filipa Mrčela
U ovom radu simuliran je korozijski proces niskougljičnog čelika u cjevovodnom sustavu za transport nafte pri različitim procesnim parametrima. Za simulaciju je korištena programska podrška za predviđanje korozije FREECORP TM 2.0. Glavne značajke modela su: predviđanje brzine korozije uzrokovane CO 2 , H 2 S, organskim kiselinama, tj. CH 3 COOH, i/ili O 2 , simulacija rasta sloja željezova(II) karbonata i željezova(II) sulfida te kvantitativno određivanje ...
Reakcija razvijanja vodika na Ni-Mo katodi
Reakcija razvijanja vodika na Ni-Mo katodi
Lucija Matuzić
Metodama cikličke voltametrije, kvazipotenciostatske linearne polarizacije i elektrokemijske impedancijske spektroskopije proučavana je elektrokatalitička aktivnost Ni-28Mo elektrode za reakciju razvijanja vodika. Mjerenja su izvedena u 0.5 mol dm -3 otopini NaOH pri temperaturi od 20 ̊C. Ciklički voltamogram snimljen je u širokom području potencijala i jasno ukazuje na potencijale pri kojima dolazi do nastanka te redukcije metalnih oksida i hidroksida....
Recikliranje otpadnih sapuna iz hotela
Recikliranje otpadnih sapuna iz hotela
Lea Panović
Sapuni su kemijski spojevi, produkti neutralizacije masnih kiselina alkalijama. Upotreba sapuna kao sredstva za pranje, emulgiranje i geliranje je posljedica detergentnih svojstava sapuna (površinska napetost, pjenjenje, ubrzanje kvašenja površine i emulgiranja) te nastanka gel-struktura. Detergenti, čiji je dobar predstavnik sapun, su skupina površinski aktivnih tvari, koje zbog toga mogu obavljati funkciju čišćenja. U današnje vrijeme, u ...
Reguliranje eteričnih ulja u Hrvatskoj
Reguliranje eteričnih ulja u Hrvatskoj
Ina Budetić
Cilj ovoga istraživanja bio je prikazati trenutni zakonski okvir eteričnih ulja u Hrvatskoj. Obrađeni su pojedini zakoni i pravilnici prema kojima su eterična ulja stavljena u promet, ili pojedinačno ili u kombinaciji s drugim tvarima te su dani primjeri za navedene zakone ili pravilnike. Materijali i metode: Retrospektivna analiza zakonodavstva u RH koje regulira područje eteričnih ulja. Rezultati: Prema rezultatima retrospektivne analize, eterična ulja u...
Rukola (Eruca vesicaria (L) Cav.) kao potencijalni hiperakumulator bakra
Rukola (Eruca vesicaria (L) Cav.) kao potencijalni hiperakumulator bakra
Ana Pušić
U ovom diplomskom radu ispitan je utjecaj zalijevanja rukole (Eruca vesicaria (L.) Cav.) otopinom teškog metala (bakra), kao i utjecaj raznih dodataka humusu na sposobnost hiperakumulacije bakra u rukoli. Vizualnom karakterizacijom rukole uočeno je kako rukola, neovisno u kojem humusu je uzgajana ili s čime je zalijevana, nije pokazala vidljive znakove fitotoksičnosti. Naprotiv, rukola zalijevana vodenom otopinom CuSO4∙5H2O je imala tamnije listove tokom čitavog perioda zalijevanja te...
SPME-GC-MS analiza sira iz mišine
SPME-GC-MS analiza sira iz mišine
Ivana Uremović
U ovom završnom radu analiziran je sastav i sadržaj hlapljivih spojeva sira iz mišine. Izolacija hlapljivih spojeva izvršena je mikroekstrakcijom vršnih para na čvrstoj fazi korištenjem sivog vlakna pri tri različite temperature (40, 50 i 60°C). Dobiveni uzorci su analizirani vezanim sustavom plinska kromatografija- spektrometrija masa na HP-5MS koloni. Svi uzorci sadrže karboksilne kiseline i estere, a u svim uzorcima pronađen je i alkohol etanol.U sva tri uzorka...
SPONZORIRANJE I PROMOCIJA LIJEKOVA: USPOREDBA JAVNIH PODATAKA U SAD-U IZ 
2013. i 2014. GODINE
SPONZORIRANJE I PROMOCIJA LIJEKOVA: USPOREDBA JAVNIH PODATAKA U SAD-U IZ 2013. i 2014. GODINE
Karla Mišur- Milinković
„Svjetlost za liječnike“ (engl. Sunshine Act) je zakon koji obvezuje proizvođače lijekova, medicinskih proizvoda i bioloških lijekova, te udruge nabavnih djelatnosti koje sudjeluju u američkim programima zdravstvene zaštite, na prijavu određenih plaćanja i vrijednosnih predmeta danih liječnicima te nastavnim bolnicama. U Program transparentnog plaćanja uključeni su liječnici i farmaceuti. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi broj ...
Sadrzaj tokoferola u motru (Crithmum maritimum L.)
Sadrzaj tokoferola u motru (Crithmum maritimum L.)
Ivona Ćorić
Motar (Crithmum maritimum L.) je jedna od najpoznatijih halofitnih vrsta jadranske obale koji zbog svog bogatog kemijskog profila i mogućnosti prilagodbe ima bitnu ulogu u prehrambenoj i kemijskoj industriji te medicini. Značajni spojevi motra su hlapljivi spojevi eteričnog ulja, masne kiseline, fenoli, minerali, vitamini, karotenoidi i drugi. Cilj ovog istraživanja je bio identificirati i kvantificirati tokoferole (α-, β- i γ-) prisutne u uzorcima motra pri čemu su ...

Paginacija