Paginacija

Procjena aktivnosti fotoosjetljivih bojila antocijanina, rhodamina B i metil plavog za primjenu u solarnim ćelijama
Procjena aktivnosti fotoosjetljivih bojila antocijanina, rhodamina B i metil plavog za primjenu u solarnim ćelijama
Ivana Šumelj
U radu je ispitivana aktivnost fotoosjetljivih bojila antocijanina, rhodamina B i metil plavog te njihovih smjesa za primjenu u solarnim ćelijama na osnovi nanostrukturiranih poroznih slojeva TiO 2 i ZnO. Antocijanin je ekstrahiran u etanolu iz suhog cvijeta hibiskusa (lat. Hibiscus sabdariffa), a rhodamin B i metil plavo su komercijalne kemikalije. Određeni su UV - Vis spektri ekstrahiranog antocijanina i odabranih kombinacija bojila (rhodamin B + metil plavo te...
Procjena aktivnosti solarnih ćelija na osnovi nanokristaličnog ZnO uz različite uvjete priprave aktivnog filma
Procjena aktivnosti solarnih ćelija na osnovi nanokristaličnog ZnO uz različite uvjete priprave aktivnog filma
Tanita Katinić
U radu je ispitivana aktivnost solarnih ćelija s fotoosjetljivim bojilom (DSSC) na bazi nanokristaličnog cink (II) oksida na način da je fotoinducirani napon ćelija mjeren pri umjetnom osvjetljenju i pri sunčevoj svjetlosti tijekom 10 dana. Pasta nanokristaličnog ZnO pripremljena je uobičajenim postupkom bez primjene kiseline. Konzinstencija paste podešena je dodatkom etilnog alkohola i sredstva za poboljšanje kvašenja, neionskog disperganta Triton-X 100....
Procjena kvalitete grafitnog filma za DSSC mjerenjem površinske otpornosti
Procjena kvalitete grafitnog filma za DSSC mjerenjem površinske otpornosti
Matej Ercegović
U radu je ispitana površinska otpornost grafitnog vodljivog filma na staklenom supstratu namjenjenom za DSSC ćelije (eng. dye-sensitized solar cell). Površina 8 stakalaca (5 x 5 cm) za nanošenje grafitnog filma pripremljena je u sljedećem nizu: odmašćivanje, obrada koncentriranom sulfatnom kiselinom, ispiranje destiliranom vodom, ispiranje koncentriranim etanolom i sušenje. Na suhu površinu stakalaca nanesen je tanki sloj grafita sprej tehnikom do ...
Procjena opasnosti živom onečišćenog tla na okoliš s područja rudnika Idrija - praćenje pH, električne vodljivosti i ukupne koncentracije izlučene žive
Procjena opasnosti živom onečišćenog tla na okoliš s područja rudnika Idrija - praćenje pH, električne vodljivosti i ukupne koncentracije izlučene žive
Ivona Jukić
Rudnik Idrija u Sloveniji bio je drugi najveći rudnik žive na svijetu i značajan antropogeni izvor žive. Tlo u okolici rudnika još uvijek sadrži od 10 do čak 10 000 mg Hg/kg na drevnim mjestima pečenja rude. Budući da je Idrija krško područje postoji opasnost od infiltracije žive oborinskim vodama u dublje slojeve tla te u konačnici i u podzemne vode. Kako bi se procijenio utjecaj žive na okoliš u području rudnika Idrija i šire, potrebno je ispitati njeno potencijalno...
Procjena prirodnog zeolita kao punila u propusnim reaktivnim barijerama za remedijaciju podzemne vode onečišćene kadmijem i cinkom
Procjena prirodnog zeolita kao punila u propusnim reaktivnim barijerama za remedijaciju podzemne vode onečišćene kadmijem i cinkom
Matea Šušnjara
Ispitana je mogućnost primjene prirodnog zeolita klinoptilolita kao punila u propusnim reaktivnim barijerama (PRB) za zaštitu podzemnih voda od onečišćenja teškim metalima. Za simuliranje dinamičkih uvjeta u podzemlju provedeni su eksperimenti u koloni na nepomičnom sloju prirodnog zeolita klinoptilolita propuštanjem binarne vodene otopine kadmija i cinka od vrha prema dnu kolone pri protocima od 1, 2, 3 i 4 mL/min. Iz dobivenih eksperimentalnih rezultata ...
Procjena utjecaja ekstrakta ružmarina na toplinska svojstva polimernog kompozita na bazi poli(etilen-oksida)
Procjena utjecaja ekstrakta ružmarina na toplinska svojstva polimernog kompozita na bazi poli(etilen-oksida)
Marko Kosir
Poli(etilen-oksid) (PEO) je vodotopljiv, netoksičan i biokompatibilan polimer s velikim potencijalnom primjene u mnogim granama industrijama. Kako bi mu se proširila primjena, neka svojstva je potrebno poboljšati dodavanjem aditiva. Dodatak prirodnih aditiva, poput ekstrakta ružmarina (ER), predstavlja strategiju za poboljšanje strukturnih, toplinskih, mehaničkih i biorazgradljivih svojstava. Cilj ovog rada je pripremiti kompozite PEO/ER ekstruzijom, istražiti utjecaj...
Procjena utjecaja onečišćenja zraka na kulturnu baštinu
Procjena utjecaja onečišćenja zraka na kulturnu baštinu
Karla Jurlina
U ovom radu analiziran je utjecaj onečišćujućih tvari (SO 2 , NO x , klorida, prizemnog ozona, krutih čestica i pH kiše), meteoroloških i hidroloških parametara na brzinu korozije materijala spomenika kulturne baštine (čelika, cinka, aluminija, bakra i bronce) i na površinsko propadanje vapnenca i pješčenjaka za aglomeraciju Zagreb i aglomeraciju Rijeka. Na osnovi dobivenih rezultata uočena je međuovisnost poboljšanja kvalitete zraka, tj. smanjenje...
Procjena životnog ciklusa sustava gospodarenja komunalnim otpadom: studija slučaja grad Dubrovnik
Procjena životnog ciklusa sustava gospodarenja komunalnim otpadom: studija slučaja grad Dubrovnik
Matea Matić
U ovom diplomskom radu analizirano je integralno gospodarenje komunalnim otpadom primjenom aplikacijske programske podrške za procjenu životnog ciklusa Integrated Waste Management Model. Integralno gospodarenje otpadom podrazumijeva cjelovito sagledavanje životnog vijeka otpada i njegovo kruženje (kretanje) u okolišu zbog optimalnog upravljanja otpadom uz visok stupanj zaštite zdravlja i očuvanje okoliša. Procjena životnog ciklusa sustava...
Procjena životnog ciklusa sustava gospodarenja komunalnim otpadom: studija slučaja grad Zagreb
Procjena životnog ciklusa sustava gospodarenja komunalnim otpadom: studija slučaja grad Zagreb
Karmela Karamatić
Odrţivo gospodarenje otpadom predstavlja gospodarenje otpadom u skladu s urbanim razvojem, u kojem se resursi koriste za zadovoljavanje dnevnih ljudskih potreba uz osiguravanje odrţivosti prirodnih sustava i okoliša odgovarajućim postupanjem s otpadom. MeĊutim, meĊudjelovanje ĉovjekovih aktivnosti i njegova prirodnog okoliša je kompleksno i ĉesto ga je teško kvantificirati. Analitiĉki alat LCA (engl. Life-Cycle Assessment) moţe pomoći holistiĉkom...
Profil hlapljivih spojeva aromatiziranih maslinovih ulja
Profil hlapljivih spojeva aromatiziranih maslinovih ulja
Marijana Zenčić
Maslina (Olea euroapea L.) je jedna od najpoznatijih biljaka mediteranskog podneblja te se smatra najstarijom kultiviranom biljnom vrstom. Iz ploda masline dobiva se maslinovo ulje. U današnje vrijeme sve je više znanstvenih istraživanja i spoznaja o maslinovom ulju te njegovom utjecaju na zdravlje. Osim ljekovitih svojstava, kao što su utjecaj na probavni i krvožilni sustav, maslinovo ulje se koristi u kozmetičke svrhe i održavanje ljepote. U zadnje vrijeme ...
Profil hlapljivih spojeva cvjetnog meda
Profil hlapljivih spojeva cvjetnog meda
Mateja Trupina
Pripadnici životinjskog carstva malih dimenzija, iznimno važni za ljudski život na Zemlji, su pčele. Medonosne pčele u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj su Apis mellifica, Apis cerana i Apis mellifera. Pčelinji proizvodi su med, pčelinji otrov, polen, matična mliječ, vosak. Senzorska svojstva meda čine boja, okus i miris. Hlapljivi spojevi su nositelji mirisa prehrambenih proizvoda, pa tako i meda. Kako je miris jedna od komponenti arome, hlapljivi spojevi se često...
Profil hlapljivih spojeva kore mandarine sorte Zorica
Profil hlapljivih spojeva kore mandarine sorte Zorica
Suzana Ljubas
U ovom radu analiziran je kemijski sastav hlapljivih spojeva svježe i suhe kore mandarine sa OPG- a Marijana Sršljena. Hlapljivi spojevi izolirani su metodom mikroekstrakcije vršnih para na krutoj fazi (HS- SPME) uz pomoć plavog vlakna (PDMS/DVB). Dobiveni uzorci analizirani su vezanom tehnikom plinska kromatografija-spektrometrija masa (GC-MS). HS-SPME/GC-MS metodom identificiran je 21 spoj u svježoj kori mandarine, dok je u suhoj kori identificirano 19 spojeva....

Paginacija