Paginacija

Površinska modifikacija magnezijeva hidroksida stearinskom kiselinom
Površinska modifikacija magnezijeva hidroksida stearinskom kiselinom
Kristina Kelek
U ovom radu provedena je površinska modifikacija magnezijeva hidroksida s različitim masenim udjelima stearinske kiseline (1%, 2%, 3%, 4%, 6%, 8%) u odnosu na magnezijev hidroksid. Primjenom infracrvene spektroskopije s Fourierovom transformacijom snimljeni su apsorpcijski spektri izvornog magnezijeva hidroksida, stearinske kiseline i površinski modificiranih uzoraka. Zatim su uzorci ekstrahirani s najmanjom i najvećom količinom stearinske ...
Praćenje fizikalno-kemijskih parametara otpadne vode na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda - UPOV Šibenik
Praćenje fizikalno-kemijskih parametara otpadne vode na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda - UPOV Šibenik
Tina Sladoljev-Jolić
U ovom radu analizirani su rezultati praćenja fizikalno - kemijskih parametara otpadne vode s Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda - UPOV Šibenik. Uzorci otpadne vode su uzorkovani na ulazu i izlazu iz uređaja tijekom 2016. godine. U trenutnim i kompozitnim uzorcima otpadne vode analizirani su temperatura, pH vrijednost, električna vodljivost, kloridi, taloživa tvar, raspršena tvar, KPK i BPK 5 . Uz ove parametre praćen je i protok otpadne vode koja dolazi...
Praćenje onečišćenosti tla primjenom Informacijskog sustava stanja okoliša
Praćenje onečišćenosti tla primjenom Informacijskog sustava stanja okoliša
Ivan Anđelić
Tlo je prirodna tvorevina sastavljena od mineralnih sirovina, čestica, organske tvari, vode, zraka i živih organizama. Povezuje vodu, zrak i zemlju te ima nezamjenjivu ulogu u ekosustavu. U ovom radu analizirano je stanje onečišćenosti tla na području Splitsko-dalmatinske županije u razdoblju 2013.- 2017. primjenom Informacijskog sustava stanja okoliša. Provedena je analiza eksploatacijskih i istražnih polja, crnih točaka te količine prijavljenog...
Precipitacija Mg(OH)2 iz gorke morske vode nakon izdvajanja NaCl
Precipitacija Mg(OH)2 iz gorke morske vode nakon izdvajanja NaCl
Marija Grgičević
Ispitivanja su provedena u svrhu iskorištavanja gorke morske vode za dobivanje visokokvalitetnog magnezijeva hidroksida, tj. magnezijeva hidroksida u obliku praha visoke čistoće i što manjih dimenzija čestica. Korištena gorka morska voda uzorkovana je u Solani Ramova s lokacije Krvavica (Makarska). Ispitivanja su provedena na uzorcima magnezijeva hidroksida u obliku mulja i praha. Magnezijev hidroksid u obliku praha pripremljen je s promjenom...
Pregled istraživanja antimikrobnog učinka biljnih ekstrakata u mesu
Pregled istraživanja antimikrobnog učinka biljnih ekstrakata u mesu
Petra Gabre
Unatoč znatnom napretku prehrambene industrije i poboljšanju higijenskih navika, zbog velikog broja infekcija i intoksikacija uzrokovanih patogenim mikroorganizmima, sigurnost hrane predstavlja veliki problem. Da bi hrana bila zdravstveno ispravna i sigurna, postoji potreba za primljenom različitih aditiva čija je upotreba sve upitnija pa stoga primjena prirodnih aditiva u svrhu poboljšanja kvalitete hrane postaje sve češća. Obzirom da je meso pogodan medij za ...
Pregled metoda u staničnoj genetici
Pregled metoda u staničnoj genetici
Marina Velić
Genetika je mlada znanost koja se bavi proučavanjem zakonitosti nasljeđivanja, sličnosti i različitosti živih organizama. Genetika proučava strukturu i funkciju gena, nasljeđivanje gena, promjene koje se događaju u organizmima i mnoge uzročnike bolesti. Citogenetika je grana genetike koja proučava stanične strukture koje su odgovorne za nasljeđivanje. Tako ona istražuje građu i broj kromosoma, smještaj gena i mutacije. Cilj ovog rada bio je opisati...
Pregled odabranih  metoda za određivanje klozapina u farmakološkim pripravcima i biološkim uzorcima
Pregled odabranih metoda za određivanje klozapina u farmakološkim pripravcima i biološkim uzorcima
Glorija Golubić
Klozapin je lijek koji spada u skupinu atipičnih antipsihotika. Koristi se kao terapija za shizofreniju rezistentnu na liječenje. Kako bi se poboljšao klinički ishod liječenja i smanjila mogućnost nuspojava, u novije vrijeme se primjenjuje terapijsko praćenje koncentracije lijeka u krvi. Iz navedenih razloga, razvoj preciznih i osjetljivih analitičkih metoda za određivanje klozapina u različitim uzorcima popularna je tema brojnih istraživačkih radova. Rad...
Pregled tehnika priprave i primjene magnetne koloidne suspenzije željezova oksida - ferrofluida
Pregled tehnika priprave i primjene magnetne koloidne suspenzije željezova oksida - ferrofluida
Sara Plavčić
Ferrofluidi su koloidne suspenzije magnetnih nanočestica u tekućem mediju koje reagiraju na primijenjeno vanjsko magnetsko polje. Magnetne čestice se lako mogu slijepiti jedna s drugom što se sprječava korištenjem surfaktanata koji oko čestica stvaraju nabijene slojeve koji se onda međusobno odbijaju, tj. kada čestice dođu vrlo blizu jedna drugoj, neće doći do njihove aglomeracije nego će se istovrsni naboji odbiti. Korištenjem...
Preliminarna obrada procjedne vode tla rudnika mežica prirodnim zeolitom
Preliminarna obrada procjedne vode tla rudnika mežica prirodnim zeolitom
Antonia Bukvić
Rudnik Mežica u Sloveniji je značajan antropogeni izvor onečišćenja teškim metalima poput olova i cinka. U povijesti je rudnik bio važan u pogledu ekonomskog razvoja toga kraja zapošljavajući većinu lokalnog stanovništva u eksploataciji i preradi rude za dobivanje olova i cinka. Samo područje rudnika se nalazi u krajoliku bogatom prirodnim dobrima, s obiljem podzemnih i površinskih voda. Geološke karakteristike područja na kojem se rudnik nalazio...
Prilog poznavanju mirisnih spojeva brnistre
Prilog poznavanju mirisnih spojeva brnistre
Petra Božena Perica
Brnistra (Spartium junceum L.) je samonikla, grmolika biljka, šibolikih grana i izrazito žutih, mirisnih cvjetova koja pripada porodici mahunarki (Fabaceae). Rasprostranjena je na Mediteranu pa tako i u mediteranskom dijelu Hrvatske. U prošlosti se iskorištavala cijela biljka za različite namjene, no danas se najčešće koriste njezini cvjetovi u parfumerijskoj industriji. Cilj ovog rada bio je izolirati hlapljive spojeve iz cvjetova brnistre koristeći...
Primjena Frattini testa i testa zasićenosti vapnom u procjeni pucolanske aktivnosti različitih alumosilikatnih materijala
Primjena Frattini testa i testa zasićenosti vapnom u procjeni pucolanske aktivnosti različitih alumosilikatnih materijala
Ljubica Tunjić
U ovom radu provedeno je ispitivanje pucolanske aktivnosti alumosilikatnih materijala (otpadno ambalažno staklo, prirodni zeolit i otpadna građevinska opeka) veličine čestica <125 µm pomoću Frattini testa i testa zasićenosti vapnom. Za Frattini test pripremljeno je tri uzorka. Omjer cementa, CEM I 42,5 R i pucolana u uzorku je bio 80:20. Uzorci su se termostatirali 8 dana pri 40 ºC. Za test zasićenosti vapnom pripremljeno je 12 uzoraka. Uzorci su sadržavali 1 g pucolana...
Primjena GC-MS u istraživanju raka
Primjena GC-MS u istraživanju raka
Jozo Pranjić
Rak je novotvorina za koju je karakteristična nekontrolirana dioba stanica. Može biti zloćudni ili dobroćudni. Zbog brzog širenja jako je teško na vrijeme otkriti i liječiti ljude oboljele od ove bolesti. Tijekom povijesti su razvijene različite kliničke metode za istraživanje i detektiranje tumorskih bolesti, no ni jedna od razvijenih metoda se ne može iskoristiti za dugoročno liječenje i zaustavljanje bolesti. U svrhu ranijeg otkrivanja i sprječavanja bolest razvija se...

Paginacija