Paginacija

PROFIL HLAPLJIVIH SPOJEVA SIRA S DODATKOM  AROMATIČNOG BILJA
PROFIL HLAPLJIVIH SPOJEVA SIRA S DODATKOM AROMATIČNOG BILJA
Mihaela Krmek
U ovom diplomskom radu analiziran je sastav i sadržaj hlapljivih spojeva punomasnog tvrdog sira (od miješanog kravljeg i ovčjeg mlijeka) i istih sireva kojimu je dodano aromatično bilje (lavanda, kadulja i bosiljak) u različitim udjelima. Izolacija hlapljivih spojeva izvršena je mikroekstrakcijom vršnih para na krutoj fazi korištenjem vlakna sastava divinilbenzen/karboksen/polidimetilsiloksan (DVB/CAR/PDMS) pri temperaturi od 60 ℃. Svi uzorci analizirani su vezanim...
PROFIL VRŠNIH PARA SMEĐE ALGE CYSTOSEIRA COMPRESSA:  USPOREDBA NAČINA SUŠENJA
PROFIL VRŠNIH PARA SMEĐE ALGE CYSTOSEIRA COMPRESSA: USPOREDBA NAČINA SUŠENJA
Vedran Tadić
Alge su skupina pretežno vodenih, fotosintetskih autotrofnih organizama. Većina algi žive u morima i oceanima dok preostali dio predstavljaju slatkovodne alge. Na osnovu fotosintetskih pigmenata alge dijelimo na smeđe, crvene i zelene. Smeđe alge sadrže pigment fukoksantin koji je zaslužan za njihovu zelenkasto-smeđu boju. Biološki su aktivne što je rezultat prisutnosti mnogih aktivnih spojeva primjerice fukoidana, sulfatiranog polisaharida koji je smješten u ...
Pasivacija elektrode od jednozidnih ugljikovih nanocijevčica tijekom elektrolize galne kiseline i njena prevencija
Pasivacija elektrode od jednozidnih ugljikovih nanocijevčica tijekom elektrolize galne kiseline i njena prevencija
Ana Lončar
Pasivacija elektrode produktima elektrokemijske reakcije je fenomen koji može u velikoj mjeri utjecati na karakteristike elektrokemijskih senzora. Jedni od najpoznatijih spojeva koji pokazuju ovaj fenomen su fenoli. Zbog mnogih korištenih elektrokemijskih metoda za određivanje fenola, ali i zbog elektrodegradacije fenola u procesima pročišćavanja otpadnih voda, ovaj fenomen zahtjeva pomnija razmatranja u kontekstu pronalaženja metoda kojim bi se ...
Pesticidi u hrani
Pesticidi u hrani
Tea Ramljak
Povijest uporabe pesticida seže još u razdoblje antike kada su ljudi koristili različite biljke i prirodne preparate u svrhu zaštite bilja i usjeva od različitih štetnika. Preokret u uporabi pesticida dogodio se otkrićem diklordifeniltrikloretana (DDT-a) kad je počela i prva komercijalna proizvodnja istih.Danas je njihov broj izrazito velik, a uporaba raširena. Sve to dovelo je do velike zabrinutosti obzirom na njihovu dokazanu ...
Poli(vinil-klorid) matrice s kserogel-ugljikovim nanočesticama-AgCuS kompozitima kao osjetilnim elementom za elektrokemijsko određivanje vodikovog peroksida
Poli(vinil-klorid) matrice s kserogel-ugljikovim nanočesticama-AgCuS kompozitima kao osjetilnim elementom za elektrokemijsko određivanje vodikovog peroksida
Ivan Bandov
U ovom radu su razvijeni kompozitni materijali sol-gel postupkom koji su sadržavali ugljikove materijale te ugljikove materijale i ternarni sulfid AgCuS. Razvijeni kserogelni kompoziti su upotrijebljeni kao osjetilni elementi u poli(vinil) klorid matricama za modificiranje površine elektrode od staklastog ugljika. Ispitivano je elektrokemijsko ponašanje ovih elektroda u prisutnosti vodikovog peroksida. Elektrokemijski procesi uočeni na elektrodama...
Polimorfija i pseudopolimorfija u kompleksnim spojevima metala
Polimorfija i pseudopolimorfija u kompleksnim spojevima metala
Mia Ramljak
Polimorfija je pojavljivanje iste tvari u više različitih kristalnih oblika koji su kemijski identični, ali im se svojstva znatno razlikuju. Polimorfija je jako značajna pojava danas, i jako je istraživana posebno u farmaceutskoj industriji i kristalnom inženjerstvu, a važna je i u proizvodnji novih materijala jer nudi potencijalno bolja svojstva. Ovaj rad se također bavi i razmatranjem gubitka kontrole nad kristalizacijskim procesom, a što dovodi do...
Polimorfizmi gena NR3C1, NR3C2 i FKBP5 u populaciji hrvatskih maturanata
Polimorfizmi gena NR3C1, NR3C2 i FKBP5 u populaciji hrvatskih maturanata
Sara Bebić
U ovom istraživanju analizirana je učestalost alela i genotipova polimorfizma pojedinačnih nukleotida (SNP) i to: rs5522 gena NR3C2, rs6189 i rs6190 gena NR3C1 te rs1360780 gena FKBP5. Iz uzorka sline prikupljenih od 400 maturanata iz 26 gimnazija i strukovnih škola iz 4 najveća hrvatska grada: Zagreba, Splita, Rijeke i Osijeka, izolirana je DNA, i amplificirana metodom PCR u realnom vremenu. Nakon provedene genotipizacije za pojedinačne SNP-ove izračunata su odstupanja od...
Polusuhi postupak priprave portland cementnog klinkera
Polusuhi postupak priprave portland cementnog klinkera
Igor Plavčić
Proizvodnja portland cementnog klinkera predstavlja složen tehnološki proces u kojem se sirovina, vapnenac i glina pomiješani u odgovarajućem omjeru prolaze cijeli niz vrlo složenih i zahtjevnih procesa koji obuhvaćaju sušenje, mljevenje, homogeniziranje u fazi priprave sirovine. U procesu priprave klinkera sirovina prolazi kroz izmjenjivač topline (grijana ispušnim plinovima iz rotacijske peći) pri čemu se odvija dodatno zagrijavanje sirovine na veće...
Ponašanje i stavovi potrošača prema proizvodima ploda masline
Ponašanje i stavovi potrošača prema proizvodima ploda masline
Bruno Ćavar
Maslina (Olea europaea L.) je jedna od najznačajnijih biljnih kultura Mediterana i smatra se najstarijom kultiviranom biljnom vrstom. Uzgoj maslina u Republici Hrvatskoj seže u davnu prošlost i za stanovnike ovih područja maslina predstavlja puno više od samog stabla koje donosi plodove. Ona je simbol mira, opstojnosti, plodnosti i mudrosti, a glavni proizvod masline, maslinovo ulje bilo je i ostalo temelj za život brojnih obitelji. Posljednjih godina maslinarstvo u...
Postupak dobivanja nodularnog lijeva i izrada suhog veza za tankere
Postupak dobivanja nodularnog lijeva i izrada suhog veza za tankere
Ivan Bešić
U ovom završnom radu objašnjen je postupak dobivanja nodularnog lijeva te izrada suhog veza. Rad je sastavljen od teorijskog i praktičnog dijela. U teorijskom dijelu objašnjena su svojstva nodularnog lijeva, njegove prednosti i nedostaci u odnosu na ostale željezne ljevove kao što su sivi i vermikularni te utjecaj različitih elemenata na mikrostrukturu i svojstva nodularnog lijeva, te su prikazani postupci dobivanja nodularnog lijeva. U praktičnom dijelu prikazan je postupak...
Potencijometrijsko određivanje fluorida u različitim vrstama piva proizvedenim u Hrvatskoj
Potencijometrijsko određivanje fluorida u različitim vrstama piva proizvedenim u Hrvatskoj
Ivana Munitić
Cilj istraživanja bio je odrediti koncentraciju fluorida u pivima različitih vrsta potencijometrijski. Određena je koncentracija fluorida, volumni udio alkohola te pH u 30 uzoraka svijetlih i 19 uzoraka tamnih piva. Koncentracija fluorida sadržanog u analiziranim uzorcima piva određivana je metodom standardnog dodatka pri pH vrijednosti 5,5. Masene koncentracije fluorida u svim uzorcima piva su manje od 149,07 µg/L a veće od 53,02 µg/L. Najveća masena koncentracija fluorida...
Potenciometrijski senzori s dodatkom nanočestica hematita za određivanje željezovih(III) kationa
Potenciometrijski senzori s dodatkom nanočestica hematita za određivanje željezovih(III) kationa
Ela Škare
U ovom završnom radu ispitane su membrane za ionsko-selektivne elektrode potenciometrijskom metodom. Membrane su izrađene od srebrovog sulfida, politetrafluoroetilena i željezova fosfata te obogaćene nanočesticama hematita a služe za potenciometrijsko određivanje željezovih kationa u otopini acetatnog pufera pri pH=4 i pH=5. Korištena metoda je odabrana zbog jednostavnosti, praktičnosti i niske cijene. Rezultati ispitivanja su prikazani grafički.

Paginacija