Paginacija

Određivanje kratkotrajne stabilnosti koncentracije etanola u uzorcima krvi
Određivanje kratkotrajne stabilnosti koncentracije etanola u uzorcima krvi
Fani Katinac
Ciljevi istraživanja: Ispitati kratkotrajnu stabilnost etanola u poslijesmrtnim uzorcima krvi, pohranjenim na -20 0 C, korištenjem GC/FID metode u vremenskom razdoblju od 6 mjeseci, usporediti dobivene rezultate u pohranjenim poslijesmrtnim uzorcima krvi sa i bez dodanog antikoagulansa te usporediti dobivene rezultate i procijeniti stabilnost poslijesmrtnih uzoraka krvi pohranjenih u spremnicima različitih volumena. Ustroj istraživanja: eksperimentalna studija Mjesto...
Određivanje kriterija prihvatljivosti pripreme površine čeličnih brodskih konstrukcija za zaštitu premazalima
Određivanje kriterija prihvatljivosti pripreme površine čeličnih brodskih konstrukcija za zaštitu premazalima
Eugen Alviž
Najzastupljenija metoda zaštite brodskih čeličnih konstrukcija od korozije je primjenom premaza, a kvaliteta antikorozivne zaštite jedan je od osnovnih uvjeta za osiguranje dugotrajnosti konstrukcija. U ovom radu određeni su kriteriji prihvatljivosti određenih stupnjeva pripreme površine brodograđevnih limova tipa A za nanošenje sustava premaza. Na uzorke brodograđevnog čelika, koji su pripremljeni na različite stupnjeve čistoće, nanesen je sustav od...
Određivanje kvalitete pšeničnog brašna pomoću metode broja padanja po Hagberg-Pertenu uz upotrebu otopine mliječne kiseline
Određivanje kvalitete pšeničnog brašna pomoću metode broja padanja po Hagberg-Pertenu uz upotrebu otopine mliječne kiseline
Matea Debeljak
Zadatak ovog rada bio je ispitati utjecaj otopine mliječne kiseline u određivanju broja padanja po Hagberg-Pertenu u odnosu na standardno određivanje s vodom kao otapalom u uzorcima pšeničnog brašna. Osim toga, ispitan je i utjecaj upotrebe otopine srebrovog nitrata kao sredstva za inaktivaciju amilolitičkih enzima. U radu je korišteno deset uzoraka pšeničnog brašna različite tehnološke kvalitete (četiri jaka, četiri srednje jaka i dva slaba brašna). Provedena je i...
Određivanje limonena u eteričnim uljima grejpa, mandarine i celera
Određivanje limonena u eteričnim uljima grejpa, mandarine i celera
Petra Zelić
Limonen je predstavnik monoterpenskih ugljikovodika sadržan u eteričnim uljima mnogih citrusa kao njihova glavna okosnica. Zbog izrazitih biokemijskih svojstava, limonen je jaki antioksidans, sastojak je kozmetičkih pripravaka te ostalih sredstava kao što su insekticidi, fungicidi i sl. Ovim radom razvijena je metoda pogodna za određivanje, kako kvalitativno, tako i kvantitativno monoterpena limonena uz korištenje plinske kromatografije uz kvadrupolni analizator masa te...
Određivanje mehanizma rasta kristala boraksa tijekom procesa šaržne kristalizacije
Određivanje mehanizma rasta kristala boraksa tijekom procesa šaržne kristalizacije
Ana Franičević
U radu je analiziran mehanizam rasta kristala boraksa (Na 2 B 4 O 7 x 10 H 2 O) tijekom procesa njegove šaržne kristalizacije postupkom kontroliranog hlađenja. Ispitivanja su se provodila u kristalizatoru laboratorijskog mjerila (V = 2,14 dm 3 ) u kojem se matična otopina miješala uporabom dvaju različitih tipova miješala: radijalnim SBT i aksijalnim PBT tipom miješala. Detaljno je analiziran utjecaj konvekcijskog toka kojeg razvijaju pojedini tipovi ...
Određivanje normalne konzistencije i specifične električne provodnosti portland cementnih pasti uz dodatak različitih frakcija otpadnog ambalažnog stakla
Određivanje normalne konzistencije i specifične električne provodnosti portland cementnih pasti uz dodatak različitih frakcija otpadnog ambalažnog stakla
Antonija Krešo
U ovom radu ispitivan je utjecaj dodatka otpadnog ambalažnog stakla različitih frakcija na normalnu konzistenciju cementnih pasti. Ispitivanja su provedena na portland cementnim pastama uz dodatak stakla s udjelom 20 mas. % različitih frakcija (<45m, 125-250 m i 250-500 m) pri 24 °C i 1007 hPa. Uvođenjem otpadnog ambalažnog stakla u sustav cement-voda, reakcijski sustav se proširuje i postaje složeniji. Javljaju se nove interakcije u sustavu, a kao...
Određivanje nutrijenata u biljci čunjasti repušac (Bunias erucago L.)
Određivanje nutrijenata u biljci čunjasti repušac (Bunias erucago L.)
Antonija Zorić
U ovom radu analiziran je uzorak biljke, Bunias erucago L., ubrane na području Brača. Određivana je koncentracija lakopristupačnog fosfora (Al-metodom) i amonijačnog dušika u korijenu, stabljici i listu biljke. Najveća koncentracija lakopristupačnog fosfora zabilježena je u stabljici biljke, a najveća koncentracija amonijačnog dušika u listu biljke.
Određivanje odabranih kanabinoida UHPLC-MS/MS tehnikom
Određivanje odabranih kanabinoida UHPLC-MS/MS tehnikom
David Adžić
Kanabinoidi su spojevi koji se u posljednje vrijeme sve više istražuju radi svojih ljekovitih svojstava. Od osobite su važnosti nepsihoaktivni spojevi poput kanabidiola te njegovi derivati i metaboliti. Tekućinska kromatografija je jedna od najnaprednijih separacijskih tehnika u analitičkoj kemiji. U sprezi s detektorom masa u tandemu predstavlja i moćnu identifikacijsku i kvantifikacijsku tehniku. U radu je korištena tekućinska kromatografija visoke...
Određivanje optimalnog vremena za postizanje prihvatljive koncentracije koloidnog srebra pomoću generatora niskog napona
Određivanje optimalnog vremena za postizanje prihvatljive koncentracije koloidnog srebra pomoću generatora niskog napona
Marija Plavčić
U radu su određivani optimalni parametri elektrolitičke sinteze koloidnog srebra prihvatljive koncentracije uz različito vrijeme trajanja procesa, pomoću generatora niskog napona istosmjerne struje, (eng. Low Voltage Direct Current, LVDC). Generator koloidnog srebra ima mogućnost održavanja konstantne jakosti struje te je potrebno odrediti najpovoljniju jakost struje za korištene srebrne elektrode, a da se zadovolji potrebna gustoća struje pri kojoj se...
Određivanje ostataka pesticida u brašnu
Određivanje ostataka pesticida u brašnu
Marija Brajković
Upotreba pesticida seţe još do davnih dana kada su korišteni razni jednostavni anorganski spojevi, spojevi sadrţani u biljkama i pripravljeni biljni preparati u svrhu zaštite usjeva od štetnika. Do preokreta dolazi otkrićem insekticidnog djelovanja diklordinitrofeniltrikloretana (DDT). Primjenom pesticida dolazi do otpornosti štetnika na te pojedine pesticide, što dovodi do pojaĉane proizvodnje novih. Zbog njihove široke primjene i njihovih negativnih...
Određivanje parabena u kozmetičkim proizvodima primjenom GC-MS metode
Određivanje parabena u kozmetičkim proizvodima primjenom GC-MS metode
Anamarija Tegeltija
Ciljevi istraživanja: Kvalitativno određivanje parabena u kozmetičkim proizvodima primjenom GC-MS metode te usporedba dobivenih rezultata s podatcima deklariranim na proizvodu. Pronaći poveznicu između cijene i prisustva parabena u kozmetičkom proizvodu. Ustroj istraživanja: eksperimentalna studija Mjesto istraživanja: Kemijsko-toksikološki laboratorij Kliničkog odjela za sudsku medicinu Zavoda za patologiju, sudsku medicinu i citologiju, Kliničkog...
Određivanje parametara PID regulatora za vođenje temperature u šaržnom reaktoru na temelju podataka simuliranog testa na skok
Određivanje parametara PID regulatora za vođenje temperature u šaržnom reaktoru na temelju podataka simuliranog testa na skok
Matea Čulina
Cilj ovog rada bio je analizirati različite metode ugađanja PID regulatora na temelju podataka simuliranog testa na skok za proces vođenja temperature u šaržnom reaktoru. Za procese u kojima je vođena veličina temperatura, potrebno je s velikom pozornošću pratiti odziv procesa i rezultate ugađanja regulatora. Takvi procesi najčešće zahtijevaju da temperatura dolazi u radnu točku brzo i bez ikakvih prebačaja i oscilacija. Povećanje temperature...

Paginacija