Paginacija

Milinović, Magdalena
Određivanje ravnotežne količine adsorbiranih kobaltovih iona na ljuskama jaja (T=28 oC)
Dostal, Katarina
Određivanje ravnotežne količine adsorbiranog bakra iz bakrovog(II) klorida dihidrata na ljuskama jaja (T=308 K)
Gostović, Ivana
Određivanje ravnotežne količine adsorbiranog kobalta na ljuskama jaja (T=308 K)
Parčina, Antonija
Određivanje sposobnosti hvatanja superoksid anion radikala hidrolata odabranih biljaka pomoću ksantin/ksantin-oksidaza metode
Anđelković, Nikolina
Određivanje stehiometrije i konstante formiranja kompleksa Cu(I) i batokuproin disulfonske kiseline korištenjem slijedne analize injektiranjem uz spektofotometrijski detektor te klasične spektofotometrije
Božinović Karauz, Marijan
Određivanje stehiometrije i konstante formiranja kompleksa Cu(I) i neokuproina korištenjem slijedne analize injektiranjem spektofotometrijski detektor te klasične spektofotometrije
Bezić, Ana
Određivanje sterola dubrovačkih maslinovih ulja
Duktaj, Marija
Određivanje stupnja raspada polilaktida simulacijom kompostnih uvjeta u laboratorijskom mjerilu
Buterin, Šime
Određivanje svojstva hidratiziranih cementnih kompozita uz dodatak otpadnog ambalažnog stakla pomoću toplinske analize (TG/DTG)
Kozina, Tomislav
Određivanje teških metala u korabi (Brassica rupestris Raf.ssp.gongyloides (L.) Janch.)
Maričević, Nela
Određivanje teških metala u morskom sedimentu Dubrovačkog akvatorija
Gostović, Ivana
Određivanje teških metala u poriluku (Allium porrum L.)

Paginacija