Paginacija

Određivanje koncentracije kadmija u biljci Lepidium sativum L. uzgajanoj na bogaćenom tlu, atomskom apsorpcijskom spektroskopijom
Određivanje koncentracije kadmija u biljci Lepidium sativum L. uzgajanoj na bogaćenom tlu, atomskom apsorpcijskom spektroskopijom
Sara Lazarevski
Biljka Lepidium sativum L. je jednogodišnja kultura koja potječe iz jugozapadne Azije. U sebi sadrži mnoge ljekovite tvari, međutim u ljudskoj prehrani je slabo korištena. Tijekom godina sve se više ispituje njena mogućnost hiperakumulacije teških metala. Teški metali se mogu odrediti pomoću atomske apsorpcijske spektroskopije, analitičke tehnike koja se koristi za kvantitativno i kvalitativno određivanje elementa. Zeoliti su alumosilikatni minerali koji se koriste kao...
Određivanje koncentracije kadmija u bogaćenoj biljci lepidium sativum L. atomskom apsorpcijskom spektroskopijom
Određivanje koncentracije kadmija u bogaćenoj biljci lepidium sativum L. atomskom apsorpcijskom spektroskopijom
David Adžić
Biljka Lepidium sativum L. je tijekom ranijih istraživanja izdvojena kao mogući hiperakumulator kadmija. Na zapadu se često koristi u prehrani radi dobrih svojstava, izdržljivosti i lakog uzgoja. Atomska apsorpcijska spektroskopija je analitička tehnika koja omogućava lako kvantitativno određivanje metala u uzorku. U ovom radu je prikazan uzgoj biljke Lepidium stativum L. uz zalijevanje različitim koncentracijama kadmija, a zatim je prikazana metoda pripreme biljnog...
Određivanje koncentracije kroma u uzgajanim klicama biljke Lepidium sativum L. atomskom apsorpcijskom spektroskopijom
Određivanje koncentracije kroma u uzgajanim klicama biljke Lepidium sativum L. atomskom apsorpcijskom spektroskopijom
Hanna Pećar
Tijekom ranijih istraživanja, biljka Lepidium sativum L. je izdvojena kao mogući hiperakumulator. Porijeklom je sa prostora jugozapadne Azije i Egipta, a koristi se širom svijeta u prehrani kao začin i ljekovita biljka. Atomska apsorpcijska spektroskopija je analitička tehnika koja omogućava kvantitativno određivanje metala u širokom spektru uzoraka. U ovom radu je prikazan uzgoj klica biljke Lepidium sativum L. otopinama različitih...
Određivanje koncentracije ozona na postaji Split
Određivanje koncentracije ozona na postaji Split
Josipa Crnogorac
Važan cilj ocjene kakvoće zraka je dobivanje informacija potrebnih za ocjenu izloženosti stanovnika onečišćenju zraka i njegovog utjecaja na zdravlje. Izloženost ljudi onečišćenju zraka može imati za posljedice različite zdravstvene učinke, ovisno o vrsti onečišćenja, razini, trajanju i učinkovitosti izloženosti, te toksičnosti onečišćujuće tvari. Broj trajnih mjernih postaja za praćenje terena onečišćenja u nekom naselju ovisi o više faktora:...
Određivanje koncentracije teških metala u biljci čunjasti repušac (Bunias erucago L.)
Određivanje koncentracije teških metala u biljci čunjasti repušac (Bunias erucago L.)
Ena Dadić
U ovom završnom radu ispitivane su kemijske karakteristike uzoraka korijena, stabljike, lista i cvijeta čunjastog repušca (Bunias erucago L.) koji pripada porodici Brassicaceae. Koncentracije zadanih teških metala u uzorcima određene su tehnikom atomske apsorpcijske spektrometrije. Najniže određene koncentracije zadanih teških metala izmjerene su za kadmij, čija koncentracija doseže najvišu vrijednost u uzorku korijena (0,3060 mg kg -1 ), te ...
Određivanje koncentracije željeza u obogaćenim klicama biljke Brassica oleracea atomskom apsorcijskom spektroskopijom
Određivanje koncentracije željeza u obogaćenim klicama biljke Brassica oleracea atomskom apsorcijskom spektroskopijom
Donna Bartulović
Atomska apsorpcijska spektroskopija je analitička tehnika koja omogućava lako kvantitativno određivanje metala u uzorku. U ovom radu je prikazano zasićenje biljke Brassice oleraceae željezom te njezino razvijanje pod utjecajem većih količina željeza. Analizom je utvrđeno da prilikom prezasićenja sjemena željezom neće doći do razvoja biljke.
Određivanje kratkotrajne stabilnosti koncentracije etanola u uzorcima krvi
Određivanje kratkotrajne stabilnosti koncentracije etanola u uzorcima krvi
Fani Katinac
Ciljevi istraživanja: Ispitati kratkotrajnu stabilnost etanola u poslijesmrtnim uzorcima krvi, pohranjenim na -20 0 C, korištenjem GC/FID metode u vremenskom razdoblju od 6 mjeseci, usporediti dobivene rezultate u pohranjenim poslijesmrtnim uzorcima krvi sa i bez dodanog antikoagulansa te usporediti dobivene rezultate i procijeniti stabilnost poslijesmrtnih uzoraka krvi pohranjenih u spremnicima različitih volumena. Ustroj istraživanja: eksperimentalna studija Mjesto...
Određivanje kriterija prihvatljivosti pripreme površine čeličnih brodskih konstrukcija za zaštitu premazalima
Određivanje kriterija prihvatljivosti pripreme površine čeličnih brodskih konstrukcija za zaštitu premazalima
Eugen Alviž
Najzastupljenija metoda zaštite brodskih čeličnih konstrukcija od korozije je primjenom premaza, a kvaliteta antikorozivne zaštite jedan je od osnovnih uvjeta za osiguranje dugotrajnosti konstrukcija. U ovom radu određeni su kriteriji prihvatljivosti određenih stupnjeva pripreme površine brodograđevnih limova tipa A za nanošenje sustava premaza. Na uzorke brodograđevnog čelika, koji su pripremljeni na različite stupnjeve čistoće, nanesen je sustav od...
Određivanje kvalitete pšeničnog brašna pomoću metode broja padanja po Hagberg-Pertenu uz upotrebu otopine mliječne kiseline
Određivanje kvalitete pšeničnog brašna pomoću metode broja padanja po Hagberg-Pertenu uz upotrebu otopine mliječne kiseline
Matea Debeljak
Zadatak ovog rada bio je ispitati utjecaj otopine mliječne kiseline u određivanju broja padanja po Hagberg-Pertenu u odnosu na standardno određivanje s vodom kao otapalom u uzorcima pšeničnog brašna. Osim toga, ispitan je i utjecaj upotrebe otopine srebrovog nitrata kao sredstva za inaktivaciju amilolitičkih enzima. U radu je korišteno deset uzoraka pšeničnog brašna različite tehnološke kvalitete (četiri jaka, četiri srednje jaka i dva slaba brašna). Provedena je i...
Određivanje limonena u eteričnim uljima grejpa, mandarine i celera
Određivanje limonena u eteričnim uljima grejpa, mandarine i celera
Petra Zelić
Limonen je predstavnik monoterpenskih ugljikovodika sadržan u eteričnim uljima mnogih citrusa kao njihova glavna okosnica. Zbog izrazitih biokemijskih svojstava, limonen je jaki antioksidans, sastojak je kozmetičkih pripravaka te ostalih sredstava kao što su insekticidi, fungicidi i sl. Ovim radom razvijena je metoda pogodna za određivanje, kako kvalitativno, tako i kvantitativno monoterpena limonena uz korištenje plinske kromatografije uz kvadrupolni analizator masa te...
Određivanje mehanizma rasta kristala boraksa tijekom procesa šaržne kristalizacije
Određivanje mehanizma rasta kristala boraksa tijekom procesa šaržne kristalizacije
Ana Franičević
U radu je analiziran mehanizam rasta kristala boraksa (Na 2 B 4 O 7 x 10 H 2 O) tijekom procesa njegove šaržne kristalizacije postupkom kontroliranog hlađenja. Ispitivanja su se provodila u kristalizatoru laboratorijskog mjerila (V = 2,14 dm 3 ) u kojem se matična otopina miješala uporabom dvaju različitih tipova miješala: radijalnim SBT i aksijalnim PBT tipom miješala. Detaljno je analiziran utjecaj konvekcijskog toka kojeg razvijaju pojedini tipovi ...
Određivanje normalne konzistencije i specifične električne provodnosti portland cementnih pasti uz dodatak različitih frakcija otpadnog ambalažnog stakla
Određivanje normalne konzistencije i specifične električne provodnosti portland cementnih pasti uz dodatak različitih frakcija otpadnog ambalažnog stakla
Antonija Krešo
U ovom radu ispitivan je utjecaj dodatka otpadnog ambalažnog stakla različitih frakcija na normalnu konzistenciju cementnih pasti. Ispitivanja su provedena na portland cementnim pastama uz dodatak stakla s udjelom 20 mas. % različitih frakcija (<45m, 125-250 m i 250-500 m) pri 24 °C i 1007 hPa. Uvođenjem otpadnog ambalažnog stakla u sustav cement-voda, reakcijski sustav se proširuje i postaje složeniji. Javljaju se nove interakcije u sustavu, a kao...

Paginacija