Paginacija

Klasična i mikrovalovima potpomognuta sinteza 4-nitrfenil-izotiocijanata
Klasična i mikrovalovima potpomognuta sinteza 4-nitrfenil-izotiocijanata
Antonija Bodač
Izotiocijanati (ITC) se klasificiraju kao posebna skupina hlapljivih sumporovih spojeva koji prirodno nastaju enzimskom hidrolizom glukozinolata djelovanjem enzima mirozinaze pri neutralnoj pH vrijednosti kada dolazi do Lossenove pregradnje nestabilnog meĊuprodukta. Istraživanja su pokazala da ova grupa spojeva posjeduje izražena antikancerogena, antibakterijska i antimikrobna svojstva. Zbog svoje biološke aktivnosti, izotiocijanati su postali interes ...
Konduktometrijsko istraživanje ionske asocijacije
Konduktometrijsko istraživanje ionske asocijacije
Bruno Ćavar
Ovaj završni rad predstavlja pregledni rad na temu istraživanja ionske asocijacije u elektrolitnim otopinama konduktometrijskom metodom. Kad su elektrostatske privlačne sile među ionima velike, eksperimentalne vrijednosti vodljivosti elektrolita manje su od vodljivosti dobivenih pomoću jednadžbi koje su izvedene za potpuno disocirane elektrolite. Odstupanja su posljedica asocijacije kationa i aniona. U radu su opisani osnovni pojmovi vezani za ...
Konoplja i proizvodi od konoplje
Konoplja i proizvodi od konoplje
Toni Bujas
Konoplja je jedna od najkontroverznijih biljaka današnjice i njezina medicinska primjena je podijelila današnju znanstvenu zajednicu. Proizvodi od konoplje koriste se u prehrani ljudi, ţivotinja i u kozmetici, te imaju izrazitu nutritivnu vrijednost koja obiluje zdravim masnoćama, proteinima i brojnim mineralima. Konoplja se pokazala dobrom u lijeĉenju mnogih bolesti kao i u preventivi mnoštva oboljenja. U proizvode za ljudsku prehranu spadaju brašno od...
Konvencionalna i mikrovalovima potpomognuta sinteza nitrobenzenskog derivata kaliks[4]arena
Konvencionalna i mikrovalovima potpomognuta sinteza nitrobenzenskog derivata kaliks[4]arena
Mila Raspudić
Ovaj završni rad uspoređuje konvencionalnu i mikrovalovima potpomognutu sintezu nitrobenzenskog derivata kaliks[4]arena. Kaliks[4]areni su kompleksne molekule s čašu-oblikom strukturom koja ima potencijal za različite kemijske aplikacije. Nitrobenzenski derivati su važni u mnogim kemijskim procesima. Istraživanje analizira utjecaj različitih uvjeta reakcije na prinos, selektivnost i brzinu sinteze u oba pristupa. Rezultati će doprinijeti boljem...
Koordinacijski polimeri i metalnoorganske mreže - priprava i svojstva
Koordinacijski polimeri i metalnoorganske mreže - priprava i svojstva
Šime Buterin
Koordinacijski polimeri i metalnoorganske mreţe su noviji materijali koji su se počeli razvijati krajem dvadesetog stoljeća. Temelje se na povezivanju iona metala s organskim ligandima. Razvoj istraţivanja koordinacijskih polimera je pojačan zbog razvoja dvaju srodnih područja: kristalnog inţenjerstva i supramolekulske kemije. Cilj ovog rada je objasniti što su metalnoorganske mreţe i koordinacijski polimeri, te objasniti njihove strukture, razlike izmeĎu...
Koordinacijski polimeri mangana(II) s odabranim halogenim derivatima nikotinske kiseline
Koordinacijski polimeri mangana(II) s odabranim halogenim derivatima nikotinske kiseline
Anamaria Pensa
Pripravljeni su koordinacijski polimeri mangana(II) i odabranih halogenih derivata nikotinske kiseline (2-bromnikotinska, 5-bromnikotinska i 6-klornikotinska kiselina) te 4,4'-bipiridina i 1,2-bis(4- piridil)etana. Manganov(II) klorid tetrahidrat korišten je kao metalna sol u sintezama, a voda, etanol i N,N'- dimetilformamid (DMF) korišteni su kao otapala u sintezama. Dobiveni produkti karakterizirani su IR spektroskopijom i termogravimetrijski (TGA), a maseni udio...
Koordinacijski polimeri željeza(II) s odabranim derivatima nikotinske kiseline
Koordinacijski polimeri željeza(II) s odabranim derivatima nikotinske kiseline
Vedrana Krstulović-Relija
Pripravljeni su koordinacijski polimeri željeza(II) i odabranih derivata nikotinske kiseline (2- bromnikotinska, 5-bromnikotinska i 6-klornikotinska kiselina) te 4,4'-bipiridina i 1,2-bispiridiletana. Željezov(II) klorid tetrahidrat korišten je kao metalna sol u sintezama, a voda, etanol i N,N'- dimetilformamid (DMF) korišteni su kao otapala u sintezama. Dobiveni produkti karakterizirani su IR spektroskopijom, termogravimetrijski (TGA) te diferencijalnom ...
Koordinacijski spojevi kobalta (II): sinteza, spektroskopska i elektrokemijska istraživanja
Koordinacijski spojevi kobalta (II): sinteza, spektroskopska i elektrokemijska istraživanja
Jozo Pranjić
Pripravljeni su koordinacijski polimeri kobaltovog(II) iona s miješanim ligandima: derivatima nikotinske kiseline (2-bromnikotinska kiselina ili 2-klornikotinska kiselina) te 1,2-bis(4-piridil)etanom ili 1,2-bis(4- piridil)etenom. Kao metalna sol korišten je kobaltov(II) nitrat heksahidrat, a kao otapala korišteni su DMF i voda. Spojevi su karakterizirani IR spektroskopijom, UV-Vis-NIR spektroskopijom termogravimetrijskom analizom (TGA), diferencijalnom skenirajućom...
Koordinacijski spojevi prijelaznih metala: Sinteza, spektroskopska i elektrokemijska istraživanja koordinacijski kompleksi kobalta(II)
Koordinacijski spojevi prijelaznih metala: Sinteza, spektroskopska i elektrokemijska istraživanja koordinacijski kompleksi kobalta(II)
Katarina Tominac
Koordinacijski kompleksi su skupina spojeva, koja privlači sve veći interes zbog svojih strukturnih karakteristika, iz kojih proizlazi široka upotreba u svim sferama života i industrije: farmacija, senzorska tehnologija, ioniski-izmjenjivači, katalizatori. Kobalt zbog svojih iznimnih osobina je često korišten u sintezi koordinacijskih kompleksa kao središnji atom/ion, odnosno kao koordinacijski centar. U tipičnom Co-kompleksu, metalni je ion vezan za...
Koordinacijski spojevi prijelaznih metala: Sinteza, spektroskopska i elektrokemijska istraživanja koordinacijski kompleksi nikla (II)
Koordinacijski spojevi prijelaznih metala: Sinteza, spektroskopska i elektrokemijska istraživanja koordinacijski kompleksi nikla (II)
Nikolina Klišanin
Kao polazna točka sinteze i primjene koordinacijskih kompleksa u znanosti i tehnologiji vrlo često je nikal, kao centar koordinacijskog spoja. Nanosintetizirani, strukturno različiti kompleksi, oksidi i hidroksid nikla danas su u širokoj upotrebi zbog svojih strukturnih karakteristika. Nikal je zbog svojih iznimnih osobina često korišten u sintezi koordinacijskih spojeva kao središnji atom/ion, odnosno kao koordinacijski centar. Cilj ovog rada je istražiti literaturu,...
Korištenje kanabisa (Cannabis Sativa L.) i njegov potencijal u budućnosti
Korištenje kanabisa (Cannabis Sativa L.) i njegov potencijal u budućnosti
Ivan Jovanović
Konoplja (Cannabis sativa L., Cannabinacae) je jednogodišnja dvodomna zeljasta kritosjemenjača, kojoj su stabljika i listovi prekriveni kratkim dlačicama. Od botaničkih podjela najzastupljenija je ona koja konoplju dijeli na tri vrste, i to: industrijska (lat. Cannabis sativa L. subsp. Sativa), indijska konoplja (lat. Cannabis sativa L. subsp. indica) I divlja konoplja (lat. Cannabis ruderalis). U biološkoj strukturi konoplje postoji više od 400 raznih strukturalno prepoznatljivih...
Korozija željeza u anaerobnim uvjetima
Korozija željeza u anaerobnim uvjetima
Ana Odžak
Cilj ovog rada je razmatranje korozije željeza kao konstrukcijskog materijala i elektrokemijskih metoda kojima se može odrediti brzina korozije. Činjenica da željezo može lako zahrđati jedan je od velikih problema primjene ovog tehnički važnog metala i izaziva velike troškove u gospodarstvu. Da bi se spriječila korozija metala koriste se katodne i anodne elektrokemijske zaštite te zaštita inhibitorima i prevlakama. Korozija naftovoda se ...

Paginacija