Paginacija

Bobanović, Anđela
Analiza utjecaja brzine vrtnje miješala, dodatka zeolita i elektrolita na učinkovitost obrade procjedne vode iz kompostiranja biootpada primjenom integriranog procesa elektrokoagulacije i obrade na prirodnom zeolitu
Brozinčević, Tali
Analiza utjecaja promjene pH vrijednosti i dodatka zeolita na učinkovitost obrade komunalne otpadne vode primjenom integriranog procesa elektrokoagulacije i prirodnog zeolita
Stojanović, Marija
Analiza utjecaja udaljenosti elektroda i dodatka elektrolita na učinkovitost obrade procjedne vode iz procesa kompostiranja primjenom integrirane elektrokoagulacije i obrade na prirodnom zeolitu
Nižić, Katarina
Analiza utjecaja veličine i oblika čestica na brzinu neometanog taloženja
Miletić, Marina
Analiza uzastopnog vezanja i regeneracije cinka na zeolitu postupkom u koloni
Pavlinović, Anica
Analiza učinkovitosti obrade komunalne otpadne vode primjenom integrirane elektrokoagulacije i prirodnog zeolita
Hibić-Burtina, Leonora
Analiza učinkovitosti oksigenacije supstrata pomoću hibridnog sustava difuzora mikro i finih mjehurića
Terzić, Ana
Analiza vodnog otiska studenata Kemijskog – tehnološkog fakulteta u Splitu
Prelčec, Kristina
Anksiolitici - biološki učinak temeljen na strukturi i interakcije s drugim lijekovima
Šarić, Matea
Antimikrobna aktivnost biljnih ekstrakata na odabrane patogene uzročnike kvarenja hrane
Dugandžić, Anđela
Antimikrobna aktivnost na patogene uzročnike kvarenja hrane
Bumbak, Josipa
Antimikrobni učinak ekstrakta zelenog čaja na patogene uzročnike kvarenja hrane

Paginacija