Paginacija

Petričević, Ivana
Analiza sustava odvojenog prikupljanja komunalnog otpada na području Imotske krajine
Plenča, Marijeta
Analiza svojstava sapuna proizvedenog iz biljnih ulja i industrijskog toaletnog sapuna
Mamuzić, Davor
Analiza tokova vode u proizvodnji celuloze i papira
Bobanović, Anđela
Analiza utjecaja brzine vrtnje miješala, dodatka zeolita i elektrolita na učinkovitost obrade procjedne vode iz kompostiranja biootpada primjenom integriranog procesa elektrokoagulacije i obrade na prirodnom zeolitu
Brozinčević, Tali
Analiza utjecaja promjene pH vrijednosti i dodatka zeolita na učinkovitost obrade komunalne otpadne vode primjenom integriranog procesa elektrokoagulacije i prirodnog zeolita
Stojanović, Marija
Analiza utjecaja udaljenosti elektroda i dodatka elektrolita na učinkovitost obrade procjedne vode iz procesa kompostiranja primjenom integrirane elektrokoagulacije i obrade na prirodnom zeolitu
Nižić, Katarina
Analiza utjecaja veličine i oblika čestica na brzinu neometanog taloženja
Miletić, Marina
Analiza uzastopnog vezanja i regeneracije cinka na zeolitu postupkom u koloni
Galov, Karla
Analiza učinkovitosti i hibridnog procesa elektrokoagulacije i prirodnog zeolita u obradi kompostne procjedne vode
Pavlinović, Anica
Analiza učinkovitosti obrade komunalne otpadne vode primjenom integrirane elektrokoagulacije i prirodnog zeolita
Hibić-Burtina, Leonora
Analiza učinkovitosti oksigenacije supstrata pomoću hibridnog sustava difuzora mikro i finih mjehurića
Terzić, Ana
Analiza vodnog otiska studenata Kemijskog – tehnološkog fakulteta u Splitu

Paginacija