Paginacija

Ispitivanje parametara regeneracije celuloze iz otpadnog materijala pomoću infracrevene spektroskopije
Ispitivanje parametara regeneracije celuloze iz otpadnog materijala pomoću infracrevene spektroskopije
Lucia Vidošević
Uzorci otpadnih celuloznih materijala, vate i staničevine, podvrgnuti su postupku regeneracije celuloze kupramonijevim postupkom pri različitim uvjetima regeneracije. Mijenjala su se vremena i koncentracije sumporne kiseline tijekom regeneracije. Primjenom infracrvene spektroskopije s Fourierovom transformacijom (FTIR) određene su karakteristične apsorpcijske vrpce povezane s fizičkim promjenama uslijed regeneracije celuloze iz vate i staničevine, a sve u svrhu...
Ispitivanje potencijala hiperakumulacije Lunaria annua L. na metale bakra i olova
Ispitivanje potencijala hiperakumulacije Lunaria annua L. na metale bakra i olova
Ana Marijanović
Poznato je da mnoge biljke iz obitelji Brassicaceae hiperakumuliraju metale. Budući da su mnogi metali koji mogu biti hiperakumulirani takoĊer bitni hranjivi sastojci, utvrĊivanje hrane i fitoremedijacija mogu se smatrati dvjema stranama iste kovanice. Dakle, analiza kapaciteta akumulacije biljaka prema metalima predstavlja obećavajući aspekt korištenja tih biljaka. Lunaria annua L. (jednogodišnja mjeseĉnica), biljka iz obitelji Brassicaceae, uljarica je poznata po...
Ispitivanje primjenjivosti konduktometrijske metode za mjerenje koncentracije kalijevog sulfata tijekom procesa šaržne kristalizacije hlađenja
Ispitivanje primjenjivosti konduktometrijske metode za mjerenje koncentracije kalijevog sulfata tijekom procesa šaržne kristalizacije hlađenja
Tina Smoljan
Cilj ovog rada bio je ispitati primjenjivost konduktometrijske metode za mjerenja koncentracije kalijevog sulfata tijekom njegove kristalizacije hlađenjem. U prvom dijelu rada izrađene su baždarne krivulje, tj. prikazana je ovisnost električne provodnost, , o koncentraciji otopina kalijevog sulfata, c, u području od 0,40 do 0,72 mol dm -3 pri zadanim temperaturama, T, u području od 35 do 15 °C. Iz rezultata je uočeno da provodnost raste s porastom koncentracije i temperature...
Ispitivanje prirodnih sapuna iz kućne radinosti
Ispitivanje prirodnih sapuna iz kućne radinosti
Neda Begović
Sapuni su organski kemijski spojevi dobiveni procesom saponifikacije tj. bazične hidrolize masnih kiselina. Od davnina koriste se kao sredstva za čišćenje i pri svakodnevnom održavanju higijene, nezamjenjivi su i u raznim industrijama poput tekstilne. Povećanjem svijesti ljudi o proizvodima koje koriste i o njihovom utjecaju na okoliš sve veća je potražnja za sapunima kućne izrade koji ne sadrže sintetske dodatke. Pripravljena su i analizirana...
Ispitivanje prirodnog zeolita različitih veličina čestica za sanaciju živom onečišćenih voda
Ispitivanje prirodnog zeolita različitih veličina čestica za sanaciju živom onečišćenih voda
Ivona Milićević
Rudnik Idrija u Sloveniji, kao drugi najveći rudnik žive u svijetu, bio je značajan antropogeni izvor žive. Zbog primitivne metode prerade živine rude, pečenja najprije u hrpama, a kasnije u glinenim posudama, vrlo velike količine žive izgubljene su u okoliš emisijom u atmosferu kao i odlaganjem ostataka od pečenja u korito rijeke Idrijce. Tlo na području Idrije, na drevnim mjestima pečenja rude, sadrži od 10 do čak 10000 mg...
Ispitivanje remedijacije živom onečišćenog okoliša primjenom prirodnog zeolita klinoptilolita
Ispitivanje remedijacije živom onečišćenog okoliša primjenom prirodnog zeolita klinoptilolita
Ivona Jukić
U ovom radu ispitana je mogućnost primjene prirodnog zeolita klinoptilolita veličine čestica 0,09 - 0,56 mm kao punila u propusnim reaktivnim barijerama za sanaciju živom onečišćenog okoliša. Eksperimenti su provedeni na uzorku onečišćenog tla veličine čestica 0,075 mm sa sadržajem žive od 1347 mg/kg, iz okolice rudnika Idrija u Sloveniji, drugog najvećeg nalazišta žive u svijetu. Ispiranje žive iz tla provedeno je u ultračistoj vodi početnih pHo ...
Ispitivanje sorpcije bakra na prirodnom zeolitu (T=298; d=71-90 mikrometara)
Ispitivanje sorpcije bakra na prirodnom zeolitu (T=298; d=71-90 mikrometara)
Magdalena Milinović
U ovom završnom radu je ispitivana sorpcija bakrovih iona u šaržnom reaktoru primjenom prirodnog zeolita klinoptilolita. Pripremljene su otopine bakrovog(II) nitrata trihidrata različitih koncentracija. Koncentracije otopina su: 3,627 mmol dm-3, 8,203 mmol dm-3, 11,763 mmol dm-3, 20,661 mmol dm-3, 32,186 mmol dm-3, 40,746 mmol dm-3. Eksperiment je proveden miješanjem 0,5 g klinoptilolita i 0,1 dm3 otopine bakrovih iona različitih koncentracija uz trešnju pri brzini okretaja 200 okr...
Ispitivanje toplinske postojanosti mješavine polilaktidna kiselina/natrijev alginat
Ispitivanje toplinske postojanosti mješavine polilaktidna kiselina/natrijev alginat
Karla Čupić
Modifikacija polilaktidne kiseline (PLA) provedena je dodatkom natrijevog alginata (NaAlg) s ciljem određivanja njegovog utjecaja na toplinsku postojanost PLA. Uspješno su pronađeni optimalni uvjeti za predmiješanje PLA i NaAlg, ali i uvjeti ekstrudiranja na dvopužnom ekstruderu s kontrarotirajućim vijcima. Neizotermna termogravimetrija (TG) je primijenjena u svrhu istraživanja utjecaja NaAlg na toplinsku postojanost PLA. Polimerne mješavine PLA/NaAlg razgrađuju se u...
Ispitivanje utjecaja kadmija na profil glukozinolata u klicama Lepidium sativum L.
Ispitivanje utjecaja kadmija na profil glukozinolata u klicama Lepidium sativum L.
Matea Radelj
Glukozinolati su sekundarni metaboliti koji se sintetiziraju iz aminokiselina. Identificirani su u preko 16 biljnih porodica, a najznačajnija je porodica Brassicaceae u koju se ubraja biljka Lepidium sativum L. Glukozinolati su kemijski i biološki neaktivni spojevi te im je zajedničko da su po kemijskoj strukturi β- tioglukozidni-N-hidroksisulfati s varijabilnim bočnim lancem. Kres salata (Lepidium sativum L.) je jednogodišnja kultura koja sadrži mnoge ljekovite tvari,...
Ispitivanje utjecaja udjela teflona na sastav ionsko-selektivnih membrana prilikom određivanja željezovih(III) kationa
Ispitivanje utjecaja udjela teflona na sastav ionsko-selektivnih membrana prilikom određivanja željezovih(III) kationa
Lucija Guć
Ispitan je odziv ionsko–selektivnih membrana na željezove(III) ione pri pH = 1 i pH =1,5, te utjecaj udjela teflona, kao neaktivnog nosača, na odziv samih membrana. Svako mjerenje je ponovljeno minimalno tri puta. Ispitivanje odziva izvršeno je potenciometrijski zbog jednostavnosti i praktičnosti metode, ali i njene pristupačne cijene. Selektivnost metode povećana je promjenom reakcijskih uvjeta, odnosno promjenom pH otopine uzorka. Membrane su se ispitivale u...
Ispitivanje utjecaja vremena kontakta na sorpciju Hg(II) na prirodni i sumporom impregnirani zeolit
Ispitivanje utjecaja vremena kontakta na sorpciju Hg(II) na prirodni i sumporom impregnirani zeolit
Matea Martić
U ovom radu je provedena kemijska modifikacija prirodnog zeolita s otopinom Na 2 S pri 150 °C. Ispitano je vremensko zasićivanje prirodnog i sumporom-impregniranog zeolita ionima Hg(II) početne koncentracije ≈ 6 mmol/L tijekom 24 sata. Minimalno vrijeme za postizanje maksimalnog zasićenja oba uzorka iznosilo je 600 minuta. Rezultati su pokazali 2,3 puta veću količinu sorbirane Hg(II) po gramu sumporom-impregniranog zeolita (0,524 mmol/g) u odnosu na prirodni zeolit...
Ispitivanje utjecaja željeza u uzgajanim klicama Lepidium sativum L. na sadržaj metala određenih atomskom apsorpcijom spektroskopijom i profil glukozinolata kvantificiranih tekućinskom kromatografijom visoke djelotvornosti
Ispitivanje utjecaja željeza u uzgajanim klicama Lepidium sativum L. na sadržaj metala određenih atomskom apsorpcijom spektroskopijom i profil glukozinolata kvantificiranih tekućinskom kromatografijom visoke djelotvornosti
Tea Dujmović
Biljka Lepidium sativum L. je jednogodišnja kultura koja se na zapadu često koristi u ljudskoj prehrani radi dobrih svojstava, izdržljivosti i lakog uzgoja. U ovom radu je prikazan uzgoj klica biljke Lepidium sativum L. na vodenim otopinama željeza različitih koncentracija te je praćen njihov razvoj tijekom dva tjedna, a zatim je prikazana metoda pripreme biljnog materijala za analizu atomskim apsorpcijskim spektrometrom. Koristeći se navedenom tehnikom,...

Paginacija