Paginacija

Ispitivanje odziva membrana na bazi FeS:Ag2S:PTFE veličina čestica manjih od 45 um
Ispitivanje odziva membrana na bazi FeS:Ag2S:PTFE veličina čestica manjih od 45 um
Tomislav Šoletić
Provedeno je ispitivanje odziva ion-selektivnih membrana na željezove(II) ione u osnovnoj otopini potenciometrijskom metodom mjerenja razlike potencijala. Osnovni cilj je bilo testirati membranske elektrode i ispitati mogućnost njihovog daljnjeg korištenja u druge svrhe. Prvi dio eksperimenta je proveden u otopini pH vrijednosti 4,00, a drugi dio je proveden u otopini pH vrijednosti 4,75. Ispitivane membrane su prethodno napravljene u sastavu FeS:Ag 2 S:PTFE...
Ispitivanje odziva membrana na bazi NiS:Ag2S:PTFE=1:1:2 s dodatkom nanočestica hematita i aluminija
Ispitivanje odziva membrana na bazi NiS:Ag2S:PTFE=1:1:2 s dodatkom nanočestica hematita i aluminija
Jana Dujmović
Ispitan je odziv ionsko-selektivnih membrana na niklove(II) ione pri pH = 1 i pH = 2, te utjecaj dodatka različitih postotaka nanočestica željezovih i aluminijevih oksida na odziv membrana. Membrane su sastavljene od niklovog(II) sulfida, srebrovog sulfida i teflona koji osigurava čvrstoću membrane, dok su nanočestice magnetita, hematita, akaganeita te aluminijeva oksida dodavane u postotcima od 1, 0,5 i 0,25 %. Ukupno je testirano 13 membrana uključujući...
Ispitivanje odziva membrana za ionsko-selektivne elektrode sastava FeS:Ag2S:PTFE 1:4:5 u acetatnome puferu
Ispitivanje odziva membrana za ionsko-selektivne elektrode sastava FeS:Ag2S:PTFE 1:4:5 u acetatnome puferu
Josipa Glavinić
Osnovni cilj ovoga završnoga rada je testiranje membranskih elektroda napravljenih od mješavine srebrovog sulfida, ţeljezovog(II) sulfida, te teflona u otopini acetatnog pufera pri pH=4,00. Opisano je testiranje prethodno napravljenih triju membrana u osnovnoj otopini ţeljezovog(II) sulfata heptahidrata, te ispitivanje odziva na ţeljezove(II) katione potenciometrijskom metodom, koja se pokazala najučinkovitijom zbog jednostavnosti,...
Ispitivanje odziva membrane na bazi Ag2S:AgCl:PTFE=1:1:2 s dodatkom nanočestica magnetita
Ispitivanje odziva membrane na bazi Ag2S:AgCl:PTFE=1:1:2 s dodatkom nanočestica magnetita
Teo Krolo
Potenciometrijska metoda se pokazala najučinkovitijom zbog jednostavnosti, praktičnosti te niske cijene, i upravo zbog toga je korištena u ovom radu. Korištene ion-selektivne elektrode pripremljene su od srebrovog sulfida, srebrovog klorida te politetrafluoretilen u omjeru 1:1:2 uz dodatak različitih omjera nanočestica magnetita. Metodom slijednog razrjeđivanja ispitan je odziv na srebrove ione u otopini srebrovog nitrata te odziv na kloridne ione u otopini natrijevog klorida....
Ispitivanje odziva membrane na bazi Ag2S:AgCl:PTFE=1:1:2 s udjelom nanočestica 0.8, 1.0, 1.2%
Ispitivanje odziva membrane na bazi Ag2S:AgCl:PTFE=1:1:2 s udjelom nanočestica 0.8, 1.0, 1.2%
Anđela Mastelić
Prethodno su izrađene ionsko-selektivne membrane od srebrovog sulfida s nanočesticama cinkovog oksida na kojima je izvršeno testiranje na srebrove i kloridne ione .Potenciometrijska metoda se pokazala najučinkovitijom zbog jednostavnosti, praktičnosti i niske cijene. Selektivnost same metode je ispitana promjenom reakcijskih uvjeta kao što je pH otopine uzorka. Prvo se ispituje odziv ionsko-selektivne elektrode na Ag + ione, a zatim na Cl - ...
Ispitivanje odziva membrane na bazi Ag2S:AgCl:PTFE=1:1:2 s udjelom nanočestica ZnO 0,2,0,4 i 0.6 %
Ispitivanje odziva membrane na bazi Ag2S:AgCl:PTFE=1:1:2 s udjelom nanočestica ZnO 0,2,0,4 i 0.6 %
Iva Dešpoja
Ispitan je odziv ionsko–selektivnih membrana na srebrove i kloridne ione pri pH = 1 i pH =2. Svako je mjerenje ponovljeno dva puta. Ispitivanje odziva izvršeno je potenciometrijski zbog jednostavnosti metode, niske cijene i praktičnosti. Selektivnost metode povećana je promjenom reakcijskih uvjeta, odnosno promjenom pH otopine uzorka. Membrane su se ispitivale na odziv na osnovne ione (kloridne i srebrove ione) u elektrokemijskoj ćeliji koristeći otopine srebrovog...
Ispitivanje odziva membrane na bazi Ag2S:AgCl:PTFE=1:1:2 s udjelom nanočestica ZnO 0.2, 0.4, 0.6%
Ispitivanje odziva membrane na bazi Ag2S:AgCl:PTFE=1:1:2 s udjelom nanočestica ZnO 0.2, 0.4, 0.6%
Andrea Jurišić
U cilju ovog rada ispituje se odziv ionsko-selektivne membrane na Ag + i Cl - ione pri pH = 0, 1, 2. Mjerenja su ponovljena tri puta kako bi se dobile granice dokazivanja i granica određivanja Ag + i Cl - iona. Za ispitivanje odziva i određene osjetljivosti na kloridne i srebrove ione korištena je potenciometrijska metoda koja se pokazala najučinkovitijom zbog svoje jednostavnosti, niske cijene i praktičnosti.
Ispitivanje odziva membrane na bazi BaSO4:PTFE=1:1 s dodatkom elementarnog srebra ili bakra
Ispitivanje odziva membrane na bazi BaSO4:PTFE=1:1 s dodatkom elementarnog srebra ili bakra
Katarina Perišin
Izrađene su ionsko-selektivne membrane barijevog sulfata na kojima je izvršeno testiranje na sulfatne i barijeve ione s dodatkom elementarnog srebra i bakra. Potenciometrijska metoda se zbog svoje jednostavnosti, praktičnosti i prihvatljive cijene pokazala najučinkovitijom za ovakav način ispitivanja. Selektivnost same elektrode povećana je promjenom reakcijskih uvjeta kao što je pH otopine uzorka. Ispitivao se odziv sulfatne ionsko-selektivne membrane na Ba 2+ i SO 4...
Ispitivanje odziva membrane na bazi FePO4 : Ag2S : PTFE = 1:1:2 s dodatkom nanočestica Al2O3 pri pH = 1 i pH = 1,5
Ispitivanje odziva membrane na bazi FePO4 : Ag2S : PTFE = 1:1:2 s dodatkom nanočestica Al2O3 pri pH = 1 i pH = 1,5
Mia Mazalin
Potenciometrijskom metodom izvršeno je ispitivanje novoizrađenih senzora, tj. membranskih elektroda na bazi željezovog(III) fosfata, srebrovog sulfida uz dodatak politetrafluoretilena koji je bitan za kompaktnost smjese i otpornost prema jakim kemijskim utjecajima. Smjesi su dodane nanočestice aluminijevog oksida u različitim udjelima za svaku membranu, a proces testiranja obavljen je u kiselom mediju pri pH 1 i pH 1,5. U ispitivanju su korištene tri membrane za koje je ...
Ispitivanje odziva membrane satsaava FePO4:Ag2S:PTFE (1:1:2; 1:4:3,33) na fosfatne ione
Ispitivanje odziva membrane satsaava FePO4:Ag2S:PTFE (1:1:2; 1:4:3,33) na fosfatne ione
Lidija Pirija
Izrađene su ion-selektivne membrane sljedećeg sastava: Membrana 1. FeP : Ag2S : PTFE = 1 : 1 : 2 Membrana 2. FeP : Ag2S : PTFE = 1 : 4 : 3,33 Metodom slijednog razrjeĎivanja ispitivan je odziv fosfatnih iona u otopini di-natrijevog hidrogen fosfata. Zbog jednostavnosti, praktičnosti i niske cijene potenciometrijska se metoda pokazala najučinkovitijom.
Ispitivanje odziva potenciometrijskih senzora za kloridne i srebrove ione
Ispitivanje odziva potenciometrijskih senzora za kloridne i srebrove ione
Lara Tomaško
Cilj ovog završnog rada bio je ispitati odziv potenciometrijskih senzora mjerenjem koncentracije kloridnih i srebrovih iona pri pH=4,00 i pH=4,75 koristeći ion-selektivne membrane. Željeni odziv potenciometrijskog senzora treba pratiti nagib pravca Nernstove jednadžbe. Iz navedenih rezultata vidimo da odziv potenciometrijskog senzora nije zadovoljavajući za srebrove ione, dok je za kloridne ione prihvatljiv.
Ispitivanje odziva potenciometrijskih senzora za sulfatne ione
Ispitivanje odziva potenciometrijskih senzora za sulfatne ione
Nikola Štavlić
Cilj ovog završnog rada bio je ispitati odziv potenciometrijskih senzora mjerenjem koncentracije sulfatnih iona pri pH=0 i pH=1 koristeći ion-selektivne membrane od barijeva sulfata ( ) na nosaču od politetrafluoretilena (PTFE) uz dodatak nanočestica (oznake nanočestica: GS19a, GS13a te ZnO). Željeni odziv potenciometrijskog senzora treba pratiti nagib pravca Nernstove jednadžbe. Iz navedeni rezultata vidimo da je odziv potenciometrijskog senzora,...

Paginacija