Paginacija

Šarić, Josipa
Ispitivanje mehaničkih svojstvava brodograđevnog čelika povišene čvrstoće oznake LR-AH 36 pri različitim temperaturama
Buzdovačić, Andrea
Ispitivanje mogućnosti primjene različitih sorbenata kao materijala za permeabilnu reaktivnu barijeru za uklanjanje iona bakra
Petrić, Melita
Ispitivanje mogućnosti primjene različitih sorbenata kao materijala za permeabilnu reaktivnu barijeru za uklanjanje iona cinka iz onečišćenih podzemnih voda
Perišin Carev, Katarina
Ispitivanje odaziva membrana na bazi FePO4:Ag2S:PTFE=1:1:2 s dodatkom nanočestica getita
Bokšić, Klara
Ispitivanje odziva membrana na bazi FePO4 : Ag2S : PTFE = 1 : 1 : 2 pri pH vrijednostima 1 i 1,5 u otopinama FeCl3 i Fe(NO3)3
Brajković, Petra
Ispitivanje odziva membrana na bazi FePO4 : Ag2S : PTFE = 1 : 2 : 3 i FePO4 : Ag2S : PTFE = 1 : 3 : 4 pri pH = 1
Brkan, Ivana
Ispitivanje odziva membrana na bazi FePO4 : Ag2S : PTFE = 1 : 2 : 3 i FePO4 : Ag2S : PTFE = 1 : 3 : 4 pri pH = 1,5
Dragićević, Danijela
Ispitivanje odziva membrana na bazi FePO4 : Ag2S : PTFE u omjerima 1:4:5 i 1.5:6 pri pH vrijednostima 1 i 1,5
Varvodić, Karmela
Ispitivanje odziva membrana na bazi FePO4 Ag2S : PTFE = 1 : 1 : 2 uz dodatak nanočestica cinkovog oksida i aluminijevog oksihidroksida pri pH = 1 i pH = 1.5
Ivančić, Monika
Ispitivanje odziva membrana na bazi FeS: Ag2S: PTFE
Šoletić, Tomislav
Ispitivanje odziva membrana na bazi FeS:Ag2S:PTFE veličina čestica manjih od 45 um
Dujmović, Jana
Ispitivanje odziva membrana na bazi NiS:Ag2S:PTFE=1:1:2 s dodatkom nanočestica hematita i aluminija

Paginacija