Paginacija

Ispitivanje "low cost" sorbenata kao materijala za permeabilnu reaktivnu barijeru za uklanjanje kadmija
Ispitivanje "low cost" sorbenata kao materijala za permeabilnu reaktivnu barijeru za uklanjanje kadmija
Nika Perčić
U ovom radu je analizirana primjena „low cost“ sorbenata kao materijala za permeabilnu reaktivnu barijeru (PRB) za uklanjanje kadmija iz oneĉišćene vode primjenom šarţnog postupka. Analiziran je proces zasićivanja prirodnog zeolita, kemijski modificiranog zeolita, apatita, koncentriranog apatita, kaolina i bentonita sa kadmijevim ionima kao i proces desorpcije zasićenih uzoraka u otopinama ultraĉiste vode razliĉitih poĉetnih pH ...
Ispitivanje ionsko-selektivnih membrana na bazi FeS, Ag2S i PTFE na odziv prema željezovim(II) i željezovim(III) kationima
Ispitivanje ionsko-selektivnih membrana na bazi FeS, Ag2S i PTFE na odziv prema željezovim(II) i željezovim(III) kationima
Klaudija Budimir
Provedeno je testiranje odziva ion-selektivnih membrana na željezove(III) i željezove(II) katione pri pH=1, pH=1,5 i pH=4. U radu je opisana priprava otopina korištenih u radu te samo ispitivanje membrana u određenim otopinama. Izvedba samog eksperimenta odvijala se pomoću potenciometrijske metode koju odlikuju visoka isplativost i jednostavnost. Relativno dobre rezultate elektrode su pokazale na željezove(III) katione, dok za željezove(II) katione mjerenje nije bilo ...
Ispitivanje ionsko-selektivnih membrana na bazi željezovog(II) sulfida uz dodatak nanočestica magnetita na odziv prema kationima željeza
Ispitivanje ionsko-selektivnih membrana na bazi željezovog(II) sulfida uz dodatak nanočestica magnetita na odziv prema kationima željeza
Matea Živalj
Provedeno je ispitivanje odziva ionsko-selektivnih membrana na željezove(II) i željezove(III) ione u otopinama željezovih soli pripravljenih u acetatnom ili dušičnom puferu u svrhu namještanja pH vrijednosti otopine. Osnovni cilj bilo je testirati membranske elektrode te ispitati mogućnost praktične primjene istih. S obzirom da su ionsko-selektivne membrane predstavljene u ovom radu modificirane nanočesticama magnetita, ispitan je i njihov utjecaj na...
Ispitivanje kakvoće zraka mjerenjem imisijskih koncentracija SO2, NO2 i CO na području grada Splita
Ispitivanje kakvoće zraka mjerenjem imisijskih koncentracija SO2, NO2 i CO na području grada Splita
Mihaela Čelan
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati kakvoću zraka na tri odabrane mikrolokacije na području grada Splita mjerenjem imisijskih koncentracija SO 2 , NO 2 i CO u periodu od šest mjeseci. Odabrana je lokacija u neposrednoj blizini prometnice te u gradskom i prigradskom području. Izmjerene imisijske koncentracije na lokacijama 2 i 3 (gradsko i prigradsko područje) su ispod graničnih i tolerantnih vrijednosti, dok su na lokaciji 1 (prometnica) ...
Ispitivanje korozije legure Cu13Al2,5Ni2,5Mn u NaCl otopini
Ispitivanje korozije legure Cu13Al2,5Ni2,5Mn u NaCl otopini
Ivan Gotovac
U radu je detaljno analizirano korozijsko ponašanje legure u deaeriranoj 0,9 % NaCl otopini pri pH 3,4, 5,4 i 7,4 te pri temperaturama elektrolita 25, 37 i 50 o C, u mirujućoj otopini i uz miješanje otopine magnetskom miješalicom. Ispitivanje utjecaja pH na koroziju legure provedena je mjerenjem pri pH vrijednostima od 3,4, 5,4 i 7,4 i temperaturi elektrolita od 37 o C. Ispitivanja su provedena elektrokemijskim metodama kao što su...
Ispitivanje korozije legure CuAlNi u 0,5 mol dm-3 H2SO4 otopini
Ispitivanje korozije legure CuAlNi u 0,5 mol dm-3 H2SO4 otopini
Lana Terzić
Korozijsko ponašanje legure CuAlNi u 0,5 mol dm-3 H2SO4 otopini otopini ispitano je elektrokemijskim metodama kao što su mjerenje potencijala otvorenog strujnog kruga, linearna i potenciodinamička polarizacija i ciklička voltametrija. Ispitivanja su provedena u deaeriranoj 0,5 mol dm-3 H2SO4 pri temperaturama elektrolita od 20 i 40 stupnjeva C. Nakon polarizacijskih ispitivanja površine elektroda ispitane su svjetlosnim i elektronskim mikroskopom dok ...
Ispitivanje korozije traka CuAlMn legure dobivene brzim hlađenjem u 0,9% NaCl otopini
Ispitivanje korozije traka CuAlMn legure dobivene brzim hlađenjem u 0,9% NaCl otopini
Silvestar Šmith
U radu je provedeno ispitivanje korozijskog ponašanja traka legure CuAlMn (Al 10,4%, Mn 7,4%) koje su dobivene metodom brzog hlađenja (engl. melt spinning method) u 0,9% NaCl otopini deaeriranoj s Ar (pH = 7,4) na temperaturama od 10 o C, 24 o C, i 50 o C. Mjerenja su provedena elektrokemijskim metodama kao što su mjerenje potencijala otvorenog strujnog kruga, metodom linearne polarizacije te potenciodinamičke polarizacije. Korodirane površine elektroda...
Ispitivanje korozije traka CuAlMnTi legure dobivene brzim hlađenjem u 0.9% NaCl otopini
Ispitivanje korozije traka CuAlMnTi legure dobivene brzim hlađenjem u 0.9% NaCl otopini
Radosna Jerčić
Korozijsko ponašanje CuAlMnTi traka dobivenih brzim hlađenjem ispitano je u 0,9% NaCl otopini pri temperaturama10, 24, 37 i 50 o C. Također je ispitan i utjecaj pH vrijednost elektrolita na koroziju traka CuAlMnTi legure u 0,9 % NaCl otopini pH vrijednosti 3,4, 5,4 i 7,4. Mjerenja su provedena elektrokemijskim metodama kao što su praćenje potencijala otvorenog strujnog kruga, metodama linearne i potenciodinamičke polarizacije. Rezultati ispitivanja su...
Ispitivanje korozije traka CuAlNi legure dobivene brzim hlađenjem u NaCl otopini
Ispitivanje korozije traka CuAlNi legure dobivene brzim hlađenjem u NaCl otopini
Ines Garvanović
Korozijsko ponašanje CuAlNi traka dobivenih naglim hlađenjem ispitano je u 0,9 % NaCl otopini (pH = 7,4) pri temperaturama 24, 37 i 50 o C. Također je ispitan i utjecaj koncentracije kloridnih iona na koroziju traka Cu-Al-Ni u 0,1 % i 1,5 % otopini NaCl. Mjerenja su provedena elektrokemijskim metodama kao što su praćenje potencijala otvorenog strujnog kruga, metodama linearne i potenciodinamičke polarizacije. Rezultati ispitivanja su pokazali da povećanje ...
Ispitivanje korozijskog ponašanja CuAlMnZn legure u Na2SO4 otopini
Ispitivanje korozijskog ponašanja CuAlMnZn legure u Na2SO4 otopini
Ines Garvanović
U radu je ispitan utjecaj temperature elektrolita, 0.5 mol dm -3 otopine Na 2 SO 4 na korozijsko ponašanje CuAlMnZn legure. Ispitivanja su provedena različitim nedestruktivnim elektrokemijskim metodama kao što su mjerenje potencijala otvorenog strujnog kruga, metoda linearne polarizacije i elektrokemijske impedancijske spektroskopije kao i destruktivnim metodama u širokom području potencijala kao što su potenciodinamička polarizacijska metoda...
Ispitivanje korozijskog ponašanja CuSlMn legure u kloridnim i sulfatnim elektrolitima
Ispitivanje korozijskog ponašanja CuSlMn legure u kloridnim i sulfatnim elektrolitima
Nika Perčić
U radu je provedeno ispitivanje elektrokemijskog ponašanja CuAlMn legure u 0.5 mol dm -3 NaCl otopini bez i u prisustvu 0.1, 0.3 i 0.5 mol dm -3 Na 2 SO 4 pri T = 20 o C i pH = 7. Primijenjene su elektrokemijske tehnike kao što su mjerenje potencijala otvorenog strujnog kruga, metode linearne i potenciodinamičke polarizacije. Rezultati ispitivanja su pokazali da prisustvo sulfata u otopini klorida dovodi do smanjenja gustoće korozijske struje i do povećanja vrijednosti...
Ispitivanje mehanizma prijenosa tvari i utjecaja aksijalne disperzije na vezanje Cd(II) i Zn(II) iz binarne vodene otopine na nepomičnom sloju prirodnog zeolita
Ispitivanje mehanizma prijenosa tvari i utjecaja aksijalne disperzije na vezanje Cd(II) i Zn(II) iz binarne vodene otopine na nepomičnom sloju prirodnog zeolita
Kristina Sabljo
Ispitan je proces uklanjanja kadmija i cinka postupkom u koloni iz binarne ekvimolarne vodene otopine ukupne početne koncentracije c o (Cd+Zn) ≈ 1 mmol/L pri protocima od Q = 1, 2 i 3 mL/min. Provedena su tri radna ciklusa i tri ciklusa regeneracije na istom uzorku zeolita visine sloja od 8 cm. Iz eksperimentalnih rezultata nacrtane su krivulje proboja i krivulje regeneracije, izračunati su karakteristični parametri te je utvrđena učinkovitost procesa. ...

Paginacija