Paginacija

KVALITATIVNA STUDIJA PERCEPCIJE ISTRAŽIVAČA, FINANCIJERA, UREDNIKA 
ZNANSTVENOG ČASOPISA, TE PREDSTAVNIKA ZNANSTVENIH USTANOVA, 
FARMACEUTSKE INDUSTRIJE I PACIJENATA O OTVARANJU PRISTUPA PODATCIMA 
KLINIČKIH ISTRAŽIVANJA NOVIH LIJEKOVA
KVALITATIVNA STUDIJA PERCEPCIJE ISTRAŽIVAČA, FINANCIJERA, UREDNIKA ZNANSTVENOG ČASOPISA, TE PREDSTAVNIKA ZNANSTVENIH USTANOVA, FARMACEUTSKE INDUSTRIJE I PACIJENATA O OTVARANJU PRISTUPA PODATCIMA KLINIČKIH ISTRAŽIVANJA NOVIH LIJEKOVA
Irena Hrgović
Cilj rada je prepoznati kulturu, percepcije i praksu značajnih skupina u pogledu dijeljenja podataka te uporabe postojećih podataka kliničkih ispitivanja. Identificirane su značajne skupine: istraživači, financijeri, urednici časopisa, znanstvene ustanove, farmaceutska industrija i korisnici. Analiziraju se prepreke i rješenja kako ih vide ispitanici. Metoda istraživanja je dubinski intervju. Ispitanici su odabrani kriterijem dostupnosti iz definiranih ...
Karakterizacija PEO/POSS kompozita
Karakterizacija PEO/POSS kompozita
Rubina Kapić
U ovom radu istraživan je utjecaj poli(etilen-glikol) poliedarskog oligomernog silseskvioksana (PEG POSS) i aminopropil hepta izobutil poliedarskog oligomernog silseskvioksana (APHIB POSS) na temperature faznih prijalaza, udio kristalne faze i toplinsku stabilnost poli(etilen-oksida). U tu svrhu pripravljene su pastile PEO-a modificirane dodatkom 5 % i 10 % PEG POSS-a, odnosno APHIB POSS-a metodom taljenja u statičkim uvjetima. Nađeno je da se dodatkom ...
Karakterizacija disperznog sustava metodom laserske difrakcije
Karakterizacija disperznog sustava metodom laserske difrakcije
Ana Jozić
Definiranje stanja grubodisperznog sustava zahtjeva prikaz sastava tog sustava, homogenost mješavine, kao i granulometrijsko stanje disperzne faze. Određivanje veličine i raspodjele veličina čestica često je ključno pri utvrđivanju ishoda proizvodnog procesa, ali i same kvalitete proizvoda. Različite veličine čestica, kao i različite raspodjele veličina tih čestica mogu značajno utjecati na odvijanje određenog procesa tj. na brzinu kemijske ...
Karakterizacija hlapljivih spojeva iz trajne kobasice Bosanski sudžuk
Karakterizacija hlapljivih spojeva iz trajne kobasice Bosanski sudžuk
Josipa Pupačić
Bosanski sudžuk,suha fermentirana kobasica,proizvodi se u većini dijelova Bosne i Hercegovine, i jedna je od tradicionalnihh kobasica na tom području. Tijekom procesiranja fermentiranih proizvoda odvijaju se brojne enzimatske i neenzimatske reakcije koje dovode do povećanja koncentracije hlapljivih komponenata aroma. Te komponente su odgovorne za specifične okusne i mirisne osobine ovog proizvoda. Za ekstrakciju hlapljivih spojeva iz uzoraka korištena ...
Karakterizacija hlapljivih spojeva salame od mesa istarskog magarca
Karakterizacija hlapljivih spojeva salame od mesa istarskog magarca
Dora Kovačić
Uz bioraznolikost lokalnih pašnjaka i specifičnih geofizičkih uvjeta istarskog podneblja razvila se autohtona pasmina istarskog magarca čije je meso jedinstvene kvalitete. U skladu s potrebama tržišta, ali i s uviđajnim povećanjem populacije narasla je potreba za stvaranjem suhomesnatih proizvoda od mesa istarskog magarca. Jedan takav proizvod je trajna sušena salama koja u svom sastavu osim mesa istarskog magarca sadrži i istarsko crno vino....
Karakterizacija mikroplastike iz sedimenta plaže Bačvice i ušća Neretve
Karakterizacija mikroplastike iz sedimenta plaže Bačvice i ušća Neretve
Ivana Dodig
U ovom radu provedena je karakterizacija i identifikacija mikroplastičnog otpada nađenog u sedimentu gradske plaže Bačvice u Splitu i na ušću Neretve. Uzorkovanje i separaciju uzoraka proveo je Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu. Uzorci su dostavljeni na adresu Kemijsko – tehnološkog fakulteta u Splitu gdje je provedena daljnja analiza. Karakterizacija mikroplastike izvršena je nad 228 ispitaka s lokacije Bačvice u Splitu i 32 ispitka s Neretve. Ispitci su...
Karakterizacija pjenastog polistirena nakon oporabe
Karakterizacija pjenastog polistirena nakon oporabe
Mirna Borić
U ovom radu izvršena je izolacija limonena iz kore naranči te njegova primjena kao ekološki prihvatljivog otapala u postupku oporabe pjenastog polistirena (PS-E). Zaostali limonen prilikom oporabe uklonjen je postupkom precipitacije neotapalom (metanol). Cilj je bio istražiti utjecaj precipitacije na strukturu i toplinska svojstva pjenastog polistirena primjenom infracrvene spektroskopije i diferencijalne pretražne kalorimetrije. Infracrvena ...
Karakterizacija procjedne vode s odlagališta komunalnog otpada Bikarac Šibensko-kninske županije
Karakterizacija procjedne vode s odlagališta komunalnog otpada Bikarac Šibensko-kninske županije
Kristina Gavrić
U radu je provedena karakterizacija uzorka procjedne vode s odlagališta komunalnog otpada Bikarac u Šibensko-kninskoj županiji. Karakterizacija je obuhvatila ispitivanje fizikalnih, kemijskih i bioloških pokazatelja (boja, pH, električna provodnost, mutnoća, ukupno raspršene tvari, ukupno otopljene tvari, BPK 5 , KPK Cr , dušik po Kjeldahlu, amonijakalni dušik, ukupni fosfor, Cl - , CN - , fenoli, As, Cr, Hg, Ni, Cu, Zn, Pb, ukupni koliformi) te...
Kemija Allium-a: GC-MS analiza tiosulfinata u četiri odabrane biljne vrste
Kemija Allium-a: GC-MS analiza tiosulfinata u četiri odabrane biljne vrste
Mia Matić
Sulphur-containing plant metabolites include a variety of chemical structures, varying from primary metabolites such as sulphur-containing amino acids to secondary metabolites like, thiosulfinates, glucosinolates and others. In recent years, volatile sulphur compounds have been assigned important biological properties, including antioxidant, antibacterial, etc. The aim of the work was to uncover sulphur containing constituents of Allium...
Kemijska analiza hlapljivih spojeva craft piva ''Mrka''
Kemijska analiza hlapljivih spojeva craft piva ''Mrka''
Danica Sinovčić
U ovom radu analiziran je kemijski sastav hlapljivih spojeva craft piva „Mrka“. Tijekom proizvodnje craft piva „Mrka“ dodani su začini poput metvice, cimeta, muškatnog oraščića i čokolade radi poboljšanja mirisa i okusa piva. Hlapljivi spojevi izolirani su dvjema različitim metodama: mikroekstrakcijom vršnih para na krutoj fazi (HS-SPME) s dva različita vlakna te kontinuiranom ekstrakcijom tekuće-tekuće s organskim otapalom te su analizirani spregnutom...
Kemijska analiza vode za piće
Kemijska analiza vode za piće
Ana Mlakić
Voda je jedinstveni kemijski spoj te zauzima najveći dio planete Zemlje. Iako se Zemlja naziva „Plavi planet“ dostupnost i zalihe pitke vode su ograničene. Kakvoća vode za piće prati se veličinom pojedinih pokazatelja (kemijskih, fizikalnih i bioloških) koji govore o sastavu, koncentraciji i svojstvima pojedinih tvari prisutnih u vodi, a koji su propisani pravilnicima, uredbama i zakonima. Voda koja se upotrebljava za piće mora biti bez štetnih...

Paginacija