Paginacija

Hlapljivi spojevi bijelog i žutog muškata
Hlapljivi spojevi bijelog i žutog muškata
Marija Kirić
Muškatna vina karakteriziraju tipične cvjetne i voćne arome, koje uglavnom potječu iz grožđa. Muškat je jedino grožđe od kojeg se dobiva vino koje zapravo ima okus poput samog grožđa. Dvije sorte muškata, muškat bijeli i muškat žuti, berbe 2019, proizvedeni su u Vinskoj kući Kirić u Ludbreškim Vinogradima. Za izolaciju hlapljivih aromatičnih spojeva, korištene su dvije metode, ekstrakcija tekuće-tekuće sa smjesom otapala pentan:dietil-eter, (2:1 v/v) i...
Hlapljivi spojevi cvijeta crnog jasena (Fraxinus ornus L.)
Hlapljivi spojevi cvijeta crnog jasena (Fraxinus ornus L.)
Elena Maras
Crni jasen (Fraxinus ornus L.) je bjelogorično stablo ili grm iz porodice maslina, Oleaceae. U ovom završnom radu određen je sastav i sadržaj hlapljivih spojeva cvijeta crnog jasena. Za izolaciju hlapljivih spojeva korištena je vodena destilacija u modificiranoj aparaturi po Clevengeru i mikroekstrakcija vršnih para na čvrstoj fazi korištenjem različitih vlakna. Analiza svih uzoraka provedena je vezanim sustavom plinska kromatografija - spektrometrija...
Hlapljivi spojevi cvijeta jorgovana
Hlapljivi spojevi cvijeta jorgovana
Klara Pašalić
Jorgovan (Syringavulgaris) je cvjetnica iz porodice maslina (Oleaceae) i autohtona biljna vrsta Balkanskog poluotoka. Jorgovan je dekorativna biljka koja raste u vrtovima i parkovima diljem Europe. Cijenjena je zbog svojih ružičastih ili bijelih cvjetova intenzivnog mirisa. Stoga je cilj ovog rada bio odrediti profil hlapljivih spojeva cvjetova jorgovana. Hlapljivi spojevi izolirani su dvjema metodama, vodenom destilacijom, uobičajenom metodom za...
Hlapljivi spojevi kapara i motra
Hlapljivi spojevi kapara i motra
Klara Pavlinović
U ovom radu proučavani su hlapljivi spojevi dviju samoniklih biljaka rasprostranjenih u mediteranskom dijelu Hrvatske, kapara (Capparis orientalis Veill.) i motara (Crithmum maritimum L.). Hlapljivi spojevi izolirani su dvjema metodama, vodenom destilacijom i mikroekstrakcijom vršnih para na krutoj fazi (HS-SPME). Dobiveni uzorci hlapljivih spojeva, eterična ulja i vršne pare, analizirani su vezanim sustavom plinska kromatografija-spektrometrija masa (GC-MS)....
Hlapljivi spojevi kestenovog meda
Hlapljivi spojevi kestenovog meda
Katarina Usanović
Med je slatki proizvod kojeg proizvode pčele složenom obradom prikupljenog cvjetnog nektara i sekreta biljnih sokova. U njemu su sadržani gotovo svi esencijalni sastojci ljudskog organizma. Primjenu nalazi u kulinarstvu, medicini i kozmetici. Aroma predstavlja jedno od najvažnijih svojstava meda koje doprinosi njegovoj kvaliteti, a nosioci arome u medu su hlapljivi spojevi. U ovom završnom radu određen je profil hlapljivih spojeva meda dobivenog od Zavoda za ribarstvo,...
Hlapljivi spojevi likera Pelinkovac
Hlapljivi spojevi likera Pelinkovac
Josip Galić
Pelinkovac je jako alkoholno piće koje se tradicionalno proizvodi u Republici Hrvatskoj. Pripada kategoriji biljnih likera dobiven aromatiziranjem etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla maceratima aromatičnog bilja u kojima po sastavu i količini dominira biljka pelin (Artemisia absinthium L.), uz komorač (Foeniculum vulgare L.), kadulju (Salvia officinalis L.) i mentu (Menta piperita L.), koji proizvodu daju prepoznatljiva i...
Hlapljivi spojevi lista i cvijeta dalmatinske kadulje
Hlapljivi spojevi lista i cvijeta dalmatinske kadulje
Katarina Magdalenić
Kadulja (Salvia officinalis L.) je samonikla ljekovita i aromatična biljka rasprostranjena u mediteranskog dijelu Hrvatske, a posebno u Dalmaciji. Cilj ovog rada bio je odrediti profil hlapljivih spojeva dalmatinske kadulje, i to odvojeno listova, a odvojeno cvjetova, odnosno odrediti sastav i sadržaj ovih spojeva. Radi što potpunijeg uvida u sastav i sadržaj hlapljivih spojeva pripremljena su tri uzorka hlapljivih spojeva, eterično ulje, vršne pare i apsolut. ...
Hlapljivi spojevi meda divlje trešnje
Hlapljivi spojevi meda divlje trešnje
Luana Grmuša
U ovom završnom radu istražen je profil hlapljivih spojeva meda divlje trešnje, tj. određen je sastav i sadržaj hlapljivih spojeva. Za izolaciju hlapljivih spojeva korištena je metoda ekstrakcije i to ultrazvučna ekstrakcija i kontinuirana ekstrakcija tekuće-tekuće. U obje ekstrakcijske tehnike korišteno je isto otapalo, smjesa otapala pentan:dietil-eter 1:2, v/v. Analiza svih uzoraka je provedena plinskom kromatografijom–masenom spektrometrijom. Glavni sastojci u...
Hlapljivi spojevi meda od facelije prije i poslije zagrijavanja
Hlapljivi spojevi meda od facelije prije i poslije zagrijavanja
Ivan Vlaić
Mnogi spojevi biološkog i botaniĉkog podrijetla u medu nisu stabilni, naroĉito hlapljive tvari, a njihove se strukture mogu transformirati tijekom sazrijevanja meda, njegova skladištenja i zagrijavanja. U ovom radu se istraživao utjecaj zagrijavanja na sastav i sadržaj hlapljivih spojeva u medu od facelije. Uzorak meda se zagrijavao na 150 °C (5 min) bez dodatka vode. Hlapljivi spojevi ekstrahirani su pomoću diklormetanskog otapala postupkom ultrazvuĉne ekstrakcije (USE) pri...
Hlapljivi spojevi meda od kadulje
Hlapljivi spojevi meda od kadulje
Andrea Buzdovačić
Hlapljivi spojevi prisutni u medu su pretežito botaničkog podrijetla i često nisu stabilni te se mogu transformirati tijekom sazrijevanja meda, njegova skladištenja i zagrijavanja. U ovom radu su istraživani hlapljivi spojevi meda od kadulje. Hlapljivi spojevi izolirani su hidrodestilacijom u modificiranoj aparaturi po Clevengeru. Pored toga, provedena je i mikroekstrakcija vršnih para na krutoj fazi (HS- SPME) iz vode uzete iz ...
Hlapljivi spojevi meda od pajasena
Hlapljivi spojevi meda od pajasena
Marina Velić
U ovom su radu analizirani hlapljivi spojevi meda od pajasena. Hlapljivi spojevi meda izolirani su metodom mikroekstrakcije vršnih para na krutoj fazi (HS-SPME) koristeći tri vlakna (ružišasto vlakno, sivo vlakno i bijelo vlakno). Uzorci hlapljivih spojeva su analizirani vezanim sustavom plinska kromatografija- masena spektrometrija (GC-MS). Kao dominantni spojevi identificirani su: hotrienol, heksadekan-1-ol, trikosan, tetrakosan, dokosan i terpeni, pogotov derivati ...
Hlapljivi spojevi meda s dodatkom soka od maline
Hlapljivi spojevi meda s dodatkom soka od maline
Dominik Siroglavić
Mnoštvo bioloških spojeva u medu nisu stabilni, naročito hlapljive tvari, a njihove se strukture mogu transformirati tijekom zrenja meda, skladištenja te u procesu dobivanja proizvoda od meda usljed djelovanja visoke temperature. Cilj ovog rada je bio identificirati hlapljive i poluhlapljive spojeve unutar proizvoda od meda. Spojevi su izolirani ultrazvučnom ekstrakcijom (USE) koristeći otapala pentan : dietil-eter (1:2 v/v) i diklormetan. Druga korištena...

Paginacija