Pages

Ispitivanje prirodnog zeolita različitih veličina čestica za sanaciju živom onečišćenih voda
Ispitivanje prirodnog zeolita različitih veličina čestica za sanaciju živom onečišćenih voda
Ivona Milićević
Rudnik Idrija u Sloveniji, kao drugi najveći rudnik žive u svijetu, bio je značajan antropogeni izvor žive. Zbog primitivne metode prerade živine rude, pečenja najprije u hrpama, a kasnije u glinenim posudama, vrlo velike količine žive izgubljene su u okoliš emisijom u atmosferu kao i odlaganjem ostataka od pečenja u korito rijeke Idrijce. Tlo na području Idrije, na drevnim mjestima pečenja rude, sadrži od 10 do čak 10000 mg...
Ispitivanje remedijacije živom onečišćenog okoliša primjenom prirodnog zeolita klinoptilolita
Ispitivanje remedijacije živom onečišćenog okoliša primjenom prirodnog zeolita klinoptilolita
Ivona Jukić
U ovom radu ispitana je mogućnost primjene prirodnog zeolita klinoptilolita veličine čestica 0,09 - 0,56 mm kao punila u propusnim reaktivnim barijerama za sanaciju živom onečišćenog okoliša. Eksperimenti su provedeni na uzorku onečišćenog tla veličine čestica 0,075 mm sa sadržajem žive od 1347 mg/kg, iz okolice rudnika Idrija u Sloveniji, drugog najvećeg nalazišta žive u svijetu. Ispiranje žive iz tla provedeno je u ultračistoj vodi početnih pHo ...
Ispitivanje sorpcije bakra na prirodnom zeolitu (T=298; d=71-90 mikrometara)
Ispitivanje sorpcije bakra na prirodnom zeolitu (T=298; d=71-90 mikrometara)
Magdalena Milinović
U ovom završnom radu je ispitivana sorpcija bakrovih iona u šaržnom reaktoru primjenom prirodnog zeolita klinoptilolita. Pripremljene su otopine bakrovog(II) nitrata trihidrata različitih koncentracija. Koncentracije otopina su: 3,627 mmol dm-3, 8,203 mmol dm-3, 11,763 mmol dm-3, 20,661 mmol dm-3, 32,186 mmol dm-3, 40,746 mmol dm-3. Eksperiment je proveden miješanjem 0,5 g klinoptilolita i 0,1 dm3 otopine bakrovih iona različitih koncentracija uz trešnju pri brzini okretaja 200 okr...
Ispitivanje uttjecaja udjela teflona na sastav ionsko-selektivnih membrana prilikom određivanja željezovih(III) kationa
Ispitivanje uttjecaja udjela teflona na sastav ionsko-selektivnih membrana prilikom određivanja željezovih(III) kationa
Lucija Guć
Ispitan je odziv ionsko–selektivnih membrana na željezove(III) ione pri pH = 1 i pH =1,5, te utjecaj udjela teflona, kao neaktivnog nosača, na odziv samih membrana. Svako mjerenje je ponovljeno minimalno tri puta. Ispitivanje odziva izvršeno je potenciometrijski zbog jednostavnosti i praktičnosti metode, ali i njene pristupačne cijene. Selektivnost metode povećana je promjenom reakcijskih uvjeta, odnosno promjenom pH otopine uzorka. Membrane su se ispitivale u...
Istraživanje odnosa između strukture i djelovanja beta-laktama
Istraživanje odnosa između strukture i djelovanja beta-laktama
Anita Mikulić
Cilj ovog diplomskog rada je prikazati utjecaj strukture beta-laktamskih antibiotika prvenstveno penicilina i cefalosporina na njihovo djelovanje. Osnovu strukture penicilina i cefalosporina čine 6-APK i 7- ACK. Penicilini i cefalosporini se međusobno razlikuju u pobočnim lancima. Prikazane su reakcije biotransformacije prolijekova u tijelu, promjene na strukturi penicilina u kiselom i lužnatom mediju te reakcije biotransformacije cefalosporina....
Istraživanje ravnoteže sorpcije bakrovih iona na zeolitu A
Istraživanje ravnoteže sorpcije bakrovih iona na zeolitu A
Katarina Dostal
Rad ne sadrži sažetak.
Izmjenjivač topline cijevni snop u plaštu, tip 1-2
Izmjenjivač topline cijevni snop u plaštu, tip 1-2
Slavica Drakulić
Završni rad predstavlja proračun višecijevnog izmjenjivača s učvršćenim snopom cijevi u svrhu hlađenja mineralnog ulja kojim se podmazuju klizni ležajevi kugličnog mlina sirovine u tehnološkom procesu proizvodnje Portland-cementa. Cilj ovog završnog rada je ispitati karakteristike industrijskog višecijevnog izmjenjivača topline kako bi se isti mogao primijeniti za hlađenje mineralnog ulja od 33 oC na 26,5 oC, koje dostrujava volumnim protokom 8 L/min u prostor plašta. Kroz...
Izolacija hlapljivih spojeva meda od ružmarina ultrazvučnom ekstrakcijom prije i nakon zagrijavanja
Izolacija hlapljivih spojeva meda od ružmarina ultrazvučnom ekstrakcijom prije i nakon zagrijavanja
Dora Uidl
Mnogi spojevi biološkog i botaničkog podrijetla u medu nisu stabilni, naročito hlapljive tvari, a njihove se strukture mogu transformirati tijekom sazrijevanja meda, njegova skladištenja i zagrijavanja. U ovom radu se istraživao utjecaj zagrijavanja na sastav i sadržaj hlapljivih spojeva u medu od ružmarina. Uzorak meda se zagrijavao na 60 o C (2 sata) sa dodatkom vode. Hlapljivi spojevi ekstrahirani su pomoću pentan:dietil-etera = 1:2 (v/v) i diklormetanskog otapala ...
Izolacija i identifikacija hlapljivih sumporovih spojeva odabranih biljaka porodice Brassicaeceae
Izolacija i identifikacija hlapljivih sumporovih spojeva odabranih biljaka porodice Brassicaeceae
Andrea Sedlar
Hlapljivi sumporovi spojevi čine veliku grupu različitih vrsta koje su pronađene u čak 43 biljne porodice i 173 biljna roda, među kojima je najvažnija porodica Brassicaceae. Glukozinolati, β-tioglukozidni-N-hidroksisulfati s varijabilnim bočnim lancem su sekundarni metaboliti identificirani u preko 16 različitih biljnih porodica. Ovim spojevima posebno obiluju biljke porodice Brassicaceae među kojima se ističe rod Brassica. Glukozinolati su kemijski i biološki...
Izolacija i identifikacija spojeva eteričnog ulja klinčića
Izolacija i identifikacija spojeva eteričnog ulja klinčića
Karla Viduka
Cilj ovog rada bio je izolirati eterično ulje iz klinčića postupkom vodeno-parne destilacije te isto analizirati primjenom kromatografskih tehnika; plinske kromatografije s plameno-ionizacijskim detektorom (GC-FID) i plinskom kromatografijom-spektrometrijom masa (GC-MC). Ovim tehnikama uspješno su razdvojeni i identificirani sastojci eteričnog ulja klinčića te potvrđena dominacija eugenola u ulju.
Izolacija i kvantizacija glukozinolata iz biljaka Lepidium meyenii (BRASSICACEAE) i Moringa oleifera (MORINGACEAE)
Izolacija i kvantizacija glukozinolata iz biljaka Lepidium meyenii (BRASSICACEAE) i Moringa oleifera (MORINGACEAE)
Lorena Topolovec
Glukozinolati su sekundarni biljni metaboliti β-tioglukozidne strukture koji hrani biljnog podrijetla daju aromu, miris i okus. Smatraju se fitokemikalijama što znači da imaju potencijal u prevenciji različitih bolesti u ljudskom organizmu, a naročito pojave karcinoma. U ovom radu provela se identifikacija glukozinolata, te kvantizacija glukozinolata u prahu žutog i crvenog korijena Mace te Moringa praha i čaja. Lepidium meyenii (Brassicaceae)...
Izolacija i kvantizacija glukozinolata iz biljaka Nasturtium officinale i Iberis umbellata
Izolacija i kvantizacija glukozinolata iz biljaka Nasturtium officinale i Iberis umbellata
Matea Perković
Glukozinolati su sekundarni metaboliti identificirani u preko 16 različitih biljnih porodica, a najznačajnija je porodica Brassicaceae u koju se ubrajaju dobro poznate biljke iz svakodnevne prehrane. Glukozinolati su fiziološki neaktivni i kemijski stabilni i tek njihovom razgradnjom djelovanjem enzima mirozinaze dolazi do oslobađanja raznovrsnih spojeva. Smatraju se fitokemikalijama s potencijalom prevencije različitih bolesti u ljudskom organizmu. U ovom diplomskom radu izolirani su...

Pages