Pages

Utjecaj legirnih elemenata na koroziju bakra
Utjecaj legirnih elemenata na koroziju bakra
Ana Radeljić
Korozijsko ponašanje Cu i različitih legura Cu (Cu-Al, Cu-Al-Ni, Cu-Al-Mn, Cu-Al-Mn-Ni) u 0.5 mol dm -3 NaCl otopini ispitano je praćenjem vremenske promjene potencijala otvorenog strujnog kruga te primjenom potenciodinamičke polarizacije metode i elektrokemijske imperancijske spektroskopije. Oštećenja na površini nastala polarizacijom potvrđena su pretražnim elektronskim mikroskopom, dok je elementarni sastav korozijskih produkata na površini...
Utjecaj magnezijevog alginata na strukturi i toplinska svojstva poli(etilen-oksida)
Utjecaj magnezijevog alginata na strukturi i toplinska svojstva poli(etilen-oksida)
Mirna Duktaj
Modifikacija svojstava poli(etilen-oksida) (PEO) provedena je magnezijevim alginatom (MgAlg) zbog smanjivanja udjela kristalne faze PEO-a čime bi se trebala poboljšati vodljivosti PEO-a. Pomoću ekstrudera s dvopužnim kontrarotirajućim vijcima uspješno su pripravljene mješavine PEO/MgAlg. Infracrvenom spektroskopijom s Fourierovom transformacijom (FTIR) nisu potvrđene jake interakcije između PEO-a i MgAlg-a. Diferencijalnom pretražnom kalorimetrijom (DSC)...
Utjecaj mase zeolita na sorpciju bakra
Utjecaj mase zeolita na sorpciju bakra
Danijela Vrbaslija
U ovom radu ispitan je utjecaj mase zeolita NaX na kinetiku sorpcije iona bakra i na utrošak snage suspendiranja u šaržnom reaktoru bez i s razbijalima virova. Eksperimenti su provedeni pojedinačnim korištenjem tri različite mase zeolita NaX veličine čestica 0,063 - 0,090 mm pri minimalnoj brzini vrtnje miješala pri kojoj se postiže stanje potpune suspenzije (N JS ) i konstantnoj temperaturi suspenzije. Korišteno je turbinsko miješalo s ravnim...
Utjecaj masene koncentracije NaX zeolita i korištenja razbijala virova na sorpciju bakra
Utjecaj masene koncentracije NaX zeolita i korištenja razbijala virova na sorpciju bakra
Ana Herceg
Sorpcija bakra na NaX zeolitu provedena je u šaržnom reaktoru opremljenom turbinskim miješalom s nagnutim lopaticama (PBT) s i bez razbijala virova. Omjer promjera miješala i reaktora (D/d T =0,32) i pozicija miješala (C/H=0,33) održavani su konstantnima. Brzina vrtnje miješala bila je jednaka najnižoj brzini vrtnje miješala potrebnoj za postizanje stanja potpune suspenzije, tj. kritičnoj brzini vrtnje miješala (N JS ) koja je određena prema Zwieteringovom kriteriju ...
Utjecaj materijala elektroda i pH otopine na uklanjanje boje Crystal Violet
Utjecaj materijala elektroda i pH otopine na uklanjanje boje Crystal Violet
Maja Knezović
U radu je ispitan utjecaj različitih metala (Al legure AA 2007, brodskog čelika i Zn) na proces uklanjanja boje Crystal Violet (CV) pri različitim početnim pH vrijednostima otopine (pH = 3,2, 5,5 i 7). Odvijanjem postupka elektrokoagulacije (EK) dolazi do porasta temperature i pH otopine. Najmanji porast temperature dobiven je s elektrodama od brodskog čelika, a najveći porast s elektrodama od Zn. Najmanje promjene pH otopine uočene su pri upotrebi Al-elektroda, dok su najveće...
Utjecaj meda Vrijes (Erica) na elektrokemijsko ponašanje kositra u otopini natrijevog klorida
Utjecaj meda Vrijes (Erica) na elektrokemijsko ponašanje kositra u otopini natrijevog klorida
Ines Garvanović
Ispitivano je elektrokemijsko ponašanje kositra u 3 %-tnoj otopini NaCl, pH=3.0 pri temperaturi 25 o C bez i uz prisutnosti monoflornog meda Vrijes (erica). Mjerenja su provedena metodama linearne polarizacije i elektrokemijske impedancije spektroskopije. Određeni su korozijski kinetički parametri: nagibi katodnih i anodnih Tafelovih pravaca b k i b a, gustoće korozijske struje j kor , vrijednosti korozijskih potencijala E kor i polarizacijski otpor R p . Uspoređeni...
Utjecaj meda na koroziju kositra
Utjecaj meda na koroziju kositra
Ivana Raguž
Ispitivano je djelovanje meda Satureja subspicata Vis. kao inhibitora korozije kositra u 3 %-tnoj otopini NaCl, pH = 3.0 pri temperaturi 25°C. Korištene su metode linearne polarizacije i elektrokemijske impedancijske spektroskopije. Određeni su korozijski kinetički parametri: nagibi katodnih i anodnih Tafelovih pravaca b k i b a, gustoće korozijske struje jkor, vrijednosti korozijskog potencijala Ekor i polarizacijski otpor Rp . U ispitivanom koncentracijskom...
Utjecaj meda vrijesa (Erica) na elektrokemijsko ponašanje kositra u otopini natrijevog klorida
Utjecaj meda vrijesa (Erica) na elektrokemijsko ponašanje kositra u otopini natrijevog klorida
Ines Garvanović
Ispitivano je elektrokemijsko ponašanje kositra u 3 %-tnoj otopini NaCl, pH=3.0 pri temperaturi 25 o C bez i uz prisutnosti monoflornog meda Vrijes (erica). Mjerenja su provedena metodama linearne polarizacije i elektrokemijske impedancije spektroskopije. Određeni su korozijski kinetički parametri: nagibi katodnih i anodnih Tafelovih pravaca b k i b a, gustoće korozijske struje j kor , vrijednosti korozijskih potencijala E kor i polarizacijski otpor R p . Uspoređeni...
Utjecaj metoda priprave na kvalitetu sapuna
Utjecaj metoda priprave na kvalitetu sapuna
Katarina Jovanović
Sapuni su produkti neutralizacije masnih kiselina alkalijama čiji način proizvodnje i upotreba datiraju još od davnina. Nastaju hidrolizom masnoća, tj. reakcijom estera više masnih kiselina i glicerola, utjecajem alkalija ili vode. Najčešće se upotrebljavaju kao sredstva za osobnu higijenu, sredstva za pranje i općenito u kućanstvu. U ovom radu cilj je bio proizvesti sapune primjenom tri različite metode. Nadalje, usporedbom primijenjenih metoda donešen je zaključak o...
Utjecaj metode vinifikacije na profil tvari boje crnog vina
Utjecaj metode vinifikacije na profil tvari boje crnog vina
Lorena Pranjković
Crno vino je jedan od najstarijih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda koji se dobiva procesom vinifikacije tijekom kojeg se iz pokožice bobica u grožđani sok ekstrahiraju tvari boje. Boja crnog vina je primarni vizualni kriterij po kojem se procjenjuje kategorija i kvaliteta vina, a ona potječe od fenolnih spojeva koji su najznačajnija grupa fitokemikalija u pokožici crnog grožđa. Glavni nosioci prepoznatljive crvene boje vina su antocijani, prirodni pigmenti koji...
Utjecaj mikrovalova na sadržaj glukozinolata u sjemenu bijele gorušice i daikona
Utjecaj mikrovalova na sadržaj glukozinolata u sjemenu bijele gorušice i daikona
Laura Aljinović
Glukozinolati su specijalizirani biljni metaboliti pronaĎeni u 16 različitih biljnih porodica reda Brassicales. Po kemijskoj strukturi su β-tioglukozidni-N-hidroksisulfati s promjenjivim bočnim lancem koji se biosintetizira iz aminokiselina. Glukozinolati su kemijski i biološki neaktivni spojevi, čijom enzimskom, termičkom ili kemijskom razgradnjom nastaju izotiocijanati, izocijanati, nitrili i drugi spojevi. Razumijevanje stabilnosti ...
Utjecaj modifikacije površine na korozijsku otpornost kositra
Utjecaj modifikacije površine na korozijsku otpornost kositra
Anđela Rak
: U radu su prikazani rezultati ispitivanja utjecaja 0,01 M različitih aminokiselina, (alanin, valin i izoleucin) na korozijsko ponašanje elektrode od kositra. Ispitivanja su provedena u 0,5 M otopini NaCl. Elektrokemijska ispitivanja izvršena su mjerenjem potencijala otvorenog strujnog kruga, elektrokemijske impedancijske spektroskopije i linearne kvazi - potenciostatske polarizacije. Prije i nakon elektrokemijskih mjerenja, površina elektrode je...

Pages