Pages

Utjecaj ekstrakta propolisa na korozijsko ponašanje Ti i Ti-6Al-4V legure u simuliranim uvjetima usne šupljine
Utjecaj ekstrakta propolisa na korozijsko ponašanje Ti i Ti-6Al-4V legure u simuliranim uvjetima usne šupljine
Dražen Čalić
Titanij i njegove legure su, zbog biokompatibilnosti i visoke otpornosti na koroziju, standardni materijali za izradu dentalnih implantata. Korozijska otpornost ovih materijala povezana je s prisutnošću zaštitnog oksidnog sloja na površini. Međutim, tijekom upale nastaju različiti reaktivni spojevi kisika koji mogu oštetiti pasivni oksidni sloj što rezultira degradacijom titanijevih implantata. Jedna od često primjenjivanih metoda zaštite metala od korozije je zaštita metala...
Utjecaj finoće mliva otpadnog ambalažnog stakla na pucolanska svojstva portland cementnog kompozita
Utjecaj finoće mliva otpadnog ambalažnog stakla na pucolanska svojstva portland cementnog kompozita
Anja Ramljak
U ovom radu provedeno je ispitivanje pucolanske aktivnosti industrijskog portland cementa, CEM I 42,5 R uz dodatak otpadnog ambalažnog stakla različite finoće mliva (<45 µm, 125-250 µm i 250-500 µm). Kemijski sastav portland cementa određuje se pomoću EDXRF uređaja. Pripremljeno je 6 uzoraka uz dodatak otpadnog ambalažnog stakla različite finoće mliva. Uzorci su se termostatirali 8 dana pri 40 °C. Nakon njihovog termostatiranja, svaki uzorak se profiltrira kroz...
Utjecaj fulvinskih kiselina na vezanje iona cinka na prirodnom zeolitu
Utjecaj fulvinskih kiselina na vezanje iona cinka na prirodnom zeolitu
Antea Ivančević
U radu je ispitano vezanje cinkovih iona iz vodenih otopina različite početne koncentracije na prirodnom zeolitu klinoptiolitu u prisustvu organske tvari. Organska tvar je simulirana dodatkom vodene otopine trgovačkog naziva Fertireg ® koja na tržištu ima funkciju organski proizvedenog gnojiva. Otopina Fertireg ® je u eksperimentu pripremljena razrijeđivanjem s ultračistom vodom do koncentracija 3% i 0,12%. Miješanjem otopine cinkovih iona s otopinom...
Utjecaj fulvinskih kiselina na vezanje iona olova na prirodnom zeolitu
Utjecaj fulvinskih kiselina na vezanje iona olova na prirodnom zeolitu
Ana Ilić
Ispitano je vezanje iona olova iz vodenih otopina na prirodnom zeolitu u prisutsvu organske tvari. Simulacija organske tvari izvedena je dodatkom vodene otopine preparata Fertireg ® različitih početnih koncentracija. Fertireg ® je trgovački naziv za organsko gnojivo koje ima visoku koncentraciju fulvinskih i drugih organskih kiselina koje se nalaze u tlu u prirodi. Utvrđeno je da ne dolazi do kompleksiranja olova u otopini Fertireg ® za obje početne koncentracije....
Utjecaj gustoće struje i veličine čestica zeolita na hibridni postupak obrade procjedne vode elektrokoagulacijom
Utjecaj gustoće struje i veličine čestica zeolita na hibridni postupak obrade procjedne vode elektrokoagulacijom
Mirjana Cestarić
Iako korozija konstrukcijskih materijala predstavlja negativnu pojavu, kada se elektrokemijski postupci koriste za pročišćavanje otpadnih voda, anodno otapanje metala može imati pozitivan učinak. U ovom radu, ispitan je utjecaj različitih gustoća struje nakon primjene u obradi otpadne vode hibridnim procesom elektrokoagulacije i sintetskog zeolita. Ispitan je i utjecaj različitih veličina čestica zeolita na otapanje elektrode, stanje površine elektrode...
Utjecaj huminskih i fulvinskih kiselina na vezanje iona žive i kadmija na prirodnom zeolitu
Utjecaj huminskih i fulvinskih kiselina na vezanje iona žive i kadmija na prirodnom zeolitu
Marija Duktaj
Ispitano je vezanje iona žive i kadmija na prirodnom zeolitu u prisustvu otopina Humistar ® i Fertireg ® koji su dodaci tlu u poljoprivredi. Utvrđen je veći stupanj uklanjanja iona žive i kadmija pri nižim početnim koncentracijama kao i niža količina iona vezana po gramu zeolita. Dodatak otopina Humistar ® i Fertireg ® ne utječe na stupanj uklanjanja žive kao i na količinu vezane žive po gramu zeolita. Utvrđeno je povećanje stupnja uklanjanja kadmija uz ...
Utjecaj ionske snage osnovnog elektrolita na elektrokemijski odziv: Galna kiselina na elektrodi od jednozidnih ugljikovih nanocijevčica
Utjecaj ionske snage osnovnog elektrolita na elektrokemijski odziv: Galna kiselina na elektrodi od jednozidnih ugljikovih nanocijevčica
Marijana Medved
Proučavano je elektrokemijsko ponašanje galne kiseline na elektrodama od staklastog ugljika modificiranim jednozidnim ugljikovim nanocjevčicama, SWCNT (single-walled carbon nanotubes) u otopinama osnovnog elektrolita Britton-Robinson pufera, različite ionske jakosti, pri pH vrijednosti 3.6. Elektrokemijski fenomeni ispitivani su elektrokemijskim metodama: cikličkom voltametrijom i kronoamperometrijom. Dobiveni rezultati upućuju na to da je sveukupni proces, za ...
Utjecaj istovremene provedbe miješanja i ultrazvučnog djelovanja na dinamiku rasta kristala boraksa
Utjecaj istovremene provedbe miješanja i ultrazvučnog djelovanja na dinamiku rasta kristala boraksa
Robert Kevo
Glavni cilj ovoga rada bio je ispitati istovremeno djelovanje mehaničkog miješanja i ultrazvuka na dinamiku rasta kristala boraksa. Sonokristalizacija hlađenjem izvršena je u staklenom kristalizatoru, pri čemu je volumen kapljevine iznosio 2,65 dm 3 , a brzina hlađenja 6 °C h -1 . Brzine miješanja SBT miješala odgovarale su onima potrebnima za postizanje stanja potpune suspenzije (N JS ) po Zwieteringovom kriteriju, a amplitude ultrazvučnog djelovanja...
Utjecaj istovremene provedbe miješanja i ultrazvučnog djelovanja na kinetiku nukleacije boraksa
Utjecaj istovremene provedbe miješanja i ultrazvučnog djelovanja na kinetiku nukleacije boraksa
Iris Milanović
Osnovni zadatak ovog rada bio je ispitati utjecaj istovremenog miješanja i ultrazvučnog djelovanja na kinetiku nukleacije boraksa u šaržnom kristalizatoru s kontroliranim hlađenjem. Ispitivanja su se provodila u kristalizatoru laboratorijskog mjerila volumena 2,65 dm 3 , gdje je matična otopine zasićena pri 30 °C hlađena brzinom od 6 °C h -1 . Tijekom cijelog procesnog vremena, na matičnu otopinu je istovremeno djelovano ultrazvukom i mehaničkim miješanjem....
Utjecaj kalcijevog alginata na strukturu i toplinska svojstva poli(etilen-oksida)
Utjecaj kalcijevog alginata na strukturu i toplinska svojstva poli(etilen-oksida)
Lucija Karaman
Modifikacija svojstava poli(etilen-oksida) (PEO) provedena je dodatkom kalcijevog alginata (CaAlg) s ciljem smanjena stupnja kristalnosti PEO-a, a u svrhu primjene mješavine kao krutog polimernog elektrolita. Uspješno su pripravljene mješavine PEO/CaAlg pomoću ekstrudera s dvopužnim kontrarotirajućim vijcima. Primjenom infracrvene spektroskopije s Fourierovom transformacijom (FTIR) nisu potvrđene značajnije interakcije između PEO-a i CaAlg-a. ...
Utjecaj količine adsorbensa na ravnotežu adsorpcije bakrovih iona iz vodene otopine CuSO4x5H2O
Utjecaj količine adsorbensa na ravnotežu adsorpcije bakrovih iona iz vodene otopine CuSO4x5H2O
Ksenija Blatarić
U ovom je radu istraživan utjecaj količine letećeg pepela kao adsorbensa na ravnotežnu adsorpciju bakrovih iona iz vodene otopine bakrova(II) sulfata pentahidrata. Istraživan je utjecaj adsorpcije pri stalnoj početnoj koncentraciji otopine bakrovih iona (10,214 mmol dm-3) u šaržnom reaktoru, pri stalnoj temperaturi od 300 K, veličini čestica letećeg pepela manjoj od 90 µm te uz stalno miješanje pri brzini od 200 okr min-1. Uočava se porast učinkovitosti...
Utjecaj kombiniranog načina ispiranja taloga magnezijeva hidroksida u postupku dekantacije na maseni udjel B2O3
Utjecaj kombiniranog načina ispiranja taloga magnezijeva hidroksida u postupku dekantacije na maseni udjel B2O3
Kristina Popec
U radu je ispitivan utjecaj kombiniranog načina ispiranja taloga magnezijeva hidroksida u postupku dekantacije na maseni udjel B 2 O 3 u kalciniranom magnezijevu oksidu iz morske vode. Dodatak dolomitnog vapna, kao taložnog sredstva, iznosio je 80% od stehiometrijski potrebne količine. Cilj rada je utvrditi učinkovitiji način ispiranja taloga magnezijeva hidroksida u postupku dekantacije kako bi se značajnije smanjio sadržaj B 2 O 3 u...

Pages