Pages

Spektrofotometrijsko određivanje ukupnih fenola u uzorcima algi
Spektrofotometrijsko određivanje ukupnih fenola u uzorcima algi
Tea Žanko
Alge su važan izvor različitih bioaktivnih spojeva, stoga su od iznimne važnosti otkrića i razvoj novih analitičkih metoda i tehnika za proučavanje njihovih metabolita. Osobitu pozornost znanstvenika privukli su fenoli smeđih algi koji su karakteristični samo za te organizme, a nazivaju se florotanini. Cilj ovog završnog rada je bio postaviti metodu određivanja ukupnih fenola na dva uređaja; klasičnom UV-VIS spektrofotometru i mikrotitarskom čitaču ploča. ...
Spektrofotometrijsko određivanje umjetnog bojila (quinoline yellow) u prehrambenim proizvodima
Spektrofotometrijsko određivanje umjetnog bojila (quinoline yellow) u prehrambenim proizvodima
Matea Herceg
U ovom završnom radu odreĊivane su koncentracije umjetnog bojila (quinoline yellow) u raznim prehrambenim proizvodima spektrofotometrijskom UV/VIS metodom. Spektrofotometrijsko mjerenje je provedeno u destiliranoj vodi pri pH vrijednosti 7. OdreĊivanje koncentracije QY provodilo se sa dvije metode (pomoću krivulje umjeravanje i metodom standardnog dodatka) u 2 tipa uzoraka (pićima, bombonima, tabletama). Usporedbom ovih dviju metoda vidimo da su...
Spektrofotometrijsko određivanje željeza u farmaceutskom pripravku
Spektrofotometrijsko određivanje željeza u farmaceutskom pripravku
Lucija Divić
Željezo je metal poznat i koristan čovjeku, kako u tehničkom smislu tako i u nutritivnom. Jedan je od važnih bioelemenata našeg organizma. Zaslužan je za opskrbu kisikom i normalno funkcioniranje organizma. Njegov nedostatak uzrokuje slabokrvnost ili anemiju, koja se može liječiti prehranom ili lijekovima. U ovom eksperimentalnom radu je opisano spektrofotometrijsko određivanje željeza u lijeku Tardyferon namijenjenom za liječenje anemije, koji je ...
Spektroskopsko određivanje glukozinolata u biljkama Sinapis alba i Lepidium draba
Spektroskopsko određivanje glukozinolata u biljkama Sinapis alba i Lepidium draba
Ileana Žeravica
U ovom radu UHPLC-DAD-MS/MS analizom odreĎen je glukozinolatni profil različitih biljnih dijelova biljke Lepidium draba i nepoznatog biljnog uzorka te glukozinolatni profil sjemenki biljke Sinapis alba. Glukozinolati su iz uzoraka izolirani u desulfatiranome obliku modificiranom metodom ISO 9167-1. Dobiveni glukozinolatni profil biljke Lepidium draba usporeĎen je s glukozinolatnim profilom nepoznate biljne vrste kako bi se odredile kemotaksonomske značajke...
Sponzoriranje i promocija lijekova : usporedba javnih podataka u SAD-u 2013. i 2014. godine
Sponzoriranje i promocija lijekova : usporedba javnih podataka u SAD-u 2013. i 2014. godine
Karla Mišur- Milinković
„Svjetlost za liječnike“ (engl. Sunshine Act) je zakon koji obvezuje proizvođače lijekova, medicinskih proizvoda i bioloških lijekova, te udruge nabavnih djelatnosti koje sudjeluju u američkim programima zdravstvene zaštite, na prijavu određenih plaćanja i vrijednosnih predmeta danih liječnicima te nastavnim bolnicama. U Program transparentnog plaćanja uključeni su liječnici i farmaceuti. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi broj ...
Stabilnost antocijana i tehnike povećanja njihove stabilnosti
Stabilnost antocijana i tehnike povećanja njihove stabilnosti
Valentina Knežević
Antocijani su u vodi topljivi pigmenti koji spadaju u fenole, vrlo su važni za rast i razvoj biljaka. Upotrebljavaju se kao prirodni pigmenti u raznim industrijama, a osim toga nedavna istraživanja provedena na antocijanima pokazala su kako imaju vrlo važnu ulogu kod prevencije pojedinih bolesti jer djeluju protuupalno i antioksidacijski. Zbog toga se u posljednje vrijeme javila potreba za povećanom upotrebom antocijana. Budući da su antocijani ...
Stabilnost antocijana iz kultivirane borovnice (VACCINIUM CORYMBOSUM L.) nakon različitih postupaka sušenja
Stabilnost antocijana iz kultivirane borovnice (VACCINIUM CORYMBOSUM L.) nakon različitih postupaka sušenja
Kristijan Čalić
Kultivirana borovnica (Vaccinium corymbosum L.) smatra se jednim od najznačajnijih komercijalnih predstavnika roda Vaccinium. U Hrvatsku je stigla iz Sjedinjenih Američkih Država i smatra se introduciranom vrstom. Kultivirana borovnica ima dobre nutritivne značajke (dobar sklad makro i mikronutrijenata), ali i senzorske karakteristike (ugodna boja, aroma i okus). Prisutnost biološki aktivnih komponenti, prije svega fenolnih spojeva, daje dodatnu ...
Statistička analiza podataka ukupne tvrdoće vode rijeke Jadro
Statistička analiza podataka ukupne tvrdoće vode rijeke Jadro
Leonardo Pavlović
U diplomskom radu izvršena je statistička analiza podataka o ukupnoj tvrdoći vode koristeći različite statističke metode. Cilj ovog diplomskog rada je primjenom različitih statističkih metoda analizirati podatke o ukupnoj tvrdoći vode na pojedinim lokacijama u gradu Splitu kao i na samom izvorištu rijeke Jadro. Na temelju prikupljenih podataka o ukupnoj tvrdoći vode na različitim lokacijama u području Splita te na izvoru rijeke Jadro, podaci su obrađeni pomoću...
Strujanje fluida kroz porozni sloj
Strujanje fluida kroz porozni sloj
Neva Babić
Cilj ovog rada bio je ispitivanje utjecaja strukture poroznih slojeva, kao i površinske brzine strujanja fluida na vrijednosti pada tlaka u sustavu. Pad tlaka direktna je posljedica otpora koji se pojavljuju tijekom strujanja fluida kroz određeni porozni sloj. Zbog značajnog utjecaja strukture sloja na hidrodinamička zbivanja unutar njega izvršena je detaljna karakterizacija triju ispitivanih slojeva. Za kvantitativan opis koristile su se lako mjerljive veličine te su se tako...
Sunčane ćelije s fotoaktivnim bojilima
Sunčane ćelije s fotoaktivnim bojilima
Marko Kosir
U ovom radu proučavana su svojstva, prednosti i mane sunčanih ćelija, rad sunčanih ćelija s fotoaktivnim bojilima (DSSC) i aktivnost fotoaktivnih bojila. Sunčane ćelije su uređaji za pretvorbu svjetlosne energije u električnu energiju. DSSC ćelije pripadaju trećoj generaciji sunčanih ćelija i imaju obećavajuće rezultate u odnosu na ostale sunčane ćelije. Pridaje im se veliki značaj zbog niske cijene u odnosu na ostale uređaje koji rade na istom principu. Ćelija se...
Surfactant free microemulsions: possible applications for solubilisation and extraction of hydrophobic components
Surfactant free microemulsions: possible applications for solubilisation and extraction of hydrophobic components
Lucija Jurko
This work deals with surfactant-free microemulsions (SFME) and is composed of two parts. In the first part these kind of ternary systems were investigated as a possible alternative for toxic extraction solvents that are still in use. In the second part pre-structuring of hydrotropes in water was studied, and its influence on the solubilisation of a third, hydrophobic component. Solvent extraction is widely used as a separation method. With the evolution of green chemistry new solvents...
Svojstva elektrolitnih otopina
Svojstva elektrolitnih otopina
Renata Topalović
Obrađena tema daje osnovne informacije o prirodi, svojstvima i ponašanju elektrolitnih otopina. Opisana su međudjelovanja u elektrolitnim otopinama kao i njihove posljedice – stvaranje ionskih nakupina i solvatacija iona. U otapalima niske relativne električne permitivnosti dolazi do reakcije ionske asocijacije pri nižim koncentracijama, a kod većih koncentracija dolazi do reakcije asocijacije ionskog para s drugim kationima i anionima pa nastaju trostruki ioni i...

Pages