Pages

Uspostavljanje HACCP sustava u pakirnici smrznute hrane
Uspostavljanje HACCP sustava u pakirnici smrznute hrane
Tina Rupčić
Sustavi kontrole kvalitete su danas postali važan dio svake organizacije koja se bavi proizvodnjom i preradom hrane. Set standarda ISO daje niz uputa i preporuka za implementaciju kontrole kvalitete. Cilj ovog rada je opisati uspostavu sustava kontrole HACCP u proizvodnom pogonu Ag Frigo u procesu prepakiranju smrznute ribe, te općeniti prikaz uspostavljanja HACCP sustava u tvornici. Svrha rada bila je analiza opasnosti i određivanje kritičnih kontrolnih točaka...
Utecaj dodatka mljevenih ljuskica jaja na toplinska svojstva poli(vinil-klorida)
Utecaj dodatka mljevenih ljuskica jaja na toplinska svojstva poli(vinil-klorida)
Martina Visković
U ovom radu pripravljene su mješavine poli(vinil-klorida) PVC-a i ljuske jaja (ES) ekstrudiranjem, jednim od najčešćih procesa u polimernoj industriji. Uzorci su potom analizirani termogravimetrijskom analizom u inertu kroz dva razgradna stupnja te je uočeno da se vrijednosti karakterističnih temperatura mješavina PVC/ES (T 5% ,T onset , i T max ) pomiču prema višim temperaturama što je veći udio ES-a što ukazuje na poboljšanje toplinske stabilnosti PVC-a. DSC ...
Utjceaj koncentracije otpoine natrijeva klorida na vrijednost koeficijenta difuzije
Utjceaj koncentracije otpoine natrijeva klorida na vrijednost koeficijenta difuzije
Ante Matošin
Prijenos tvari je integralni dio brojnih procesa u kemijskom procesnom inženjerstvu. Ovisno o hidrodinamičkim uvjetima u sustavu taj prijenos se može odvijati molekularnim ili vrtložnim mehanizmom. U ovom radu se analizirala brzina prijenosa tvari isključivo molekularnim tj. difuzijskim mehanizmom. Sagledao se utjecaj koncentracije otopine natrijeva klorida, koja difundira kroz demineraliziranu vodu na vrijednost koeficijenta difuzije. Koeficijenti ...
Utjecaj Mn na korozijsko ponašanje CuSlMn legure u NaCl otopini
Utjecaj Mn na korozijsko ponašanje CuSlMn legure u NaCl otopini
Blanka Rakuljić
Korozijsko ponašanje različitih CuAlMn legura s prisjetljivosti oblika (Cu-12%Al-4%Mn, Cu-12.3%Al-5.2%- Mn i Cu-12%Al-6%Mn) u 0.9 % NaCl otopini (pri pH = 7.4 i T = 37 °C) ispitano je praćenjem vremenske promjene potencijala otvorenog strujnog kruga te primjenom polarizacijskih metoda i elektrokemijske impedancijske spektroskopije. Ustanovljeno je da na potencijalu otvorenog strujnog kruga korozijska otpornost ispitivanih uzoraka raste s porastom sadržaja Mn u leguri, tj....
Utjecaj aditiva za poboljšanje mljevenja cementa i aditiva tipa hidrofoba na hidrataciju cementa
Utjecaj aditiva za poboljšanje mljevenja cementa i aditiva tipa hidrofoba na hidrataciju cementa
Zvonimir Jažo
U radu je istraživan utjecaj aditiva za poboljšanje mljevenja klinkera trgovačkog naziva HEA 213 Grace ili HEA2® kao i aditiva za poboljšanje meljivosti/tečljivosti XS 255 Grace od proizvođača GCP Applied Technologies Inc., na procese hidratacije cementa dobivenog korištenjem poluindustrijskog kugličnog mlina u laboratoriju CEMEX Hrvatska d.d. U fazi priprave cemenata u smjesu klinkera i gipsa dodan je aditiv HEA 213 Grace u iznosima od 0; 0,017; 0,032 i 0,048 mas.% na...
Utjecaj amplitude ultrazvuka na kinetiku nukleacije boraksa u šaržnom kristalizatoru pri različitim brzinama hlađenja
Utjecaj amplitude ultrazvuka na kinetiku nukleacije boraksa u šaržnom kristalizatoru pri različitim brzinama hlađenja
Mia Ramljak
Cilj ovog rada bio je ispitati utjecaj amplitude ultrazvuka na kinetiku nukleacije dinatrijevog tetraborat dekahidrata (boraksa) tijekom procesa šaržne kristalizacije pri različitim brzinama hlađenja. Kristalizacija boraksa se provodila iz matične otopine zasićene pri 30 °C hlađenjem do temperature od 10 °C u šaržnom kristalizatoru s miješanjem uz primjenu radijalnog turbinskog miješala s četiri ravne lopatice, tzv. SBT miješalo, pri brzini vrtnje potrebnoj za postizanje...
Utjecaj biljnih ekstrakata na parametre kakvoće ribljih burgera
Utjecaj biljnih ekstrakata na parametre kakvoće ribljih burgera
Marijana Grbavac
Riba je izuzetno vrijedan izvor visokokvalitetnih bjelančevina i polinezasićenih masnih kiselina koje imaju blagotvorno djelovanje na ljudsko zdravlje. Upravo zbog svoje građe i kemijskog sastava, riba se ubraja u lako pokvarljive namirnice. Da bi se spriječilo kvarenje i poboljšala kvaliteta ribe i ribljih proizvoda upotrebljavaju se razni dodatci ili aditivi tijekom rukovanja, obrade i skladištenja. Za poboljšanje okusa proizvoda od ribe često se...
Utjecaj brzine hlađenja na rast kristala boraksa tijekom sonokristalizacije
Utjecaj brzine hlađenja na rast kristala boraksa tijekom sonokristalizacije
Ivana Šetka
U ovom radu ispitivano je kako brzina hlađenja matične otopine utječe na rast kristala dinatrijevog tetraborat dekahidrata (boraksa) tijekom sonokristalizacije. Ispitivanja su se provodila u šaržnom kristalizatoru laboratorijskog mjerila s pregradama i radijalnim turbinskim miješalom čija je brzina vrtnje bila jednaka potrebnoj za postizanje stanja potpune suspenzije kristala (N JS = 324 o min -1 ). Ultrazvučno djelovanje na otopinu provodilo se pomoću ...
Utjecaj brzine vrtnje PBT miješala na adsorpciju bakra na zeolitu
Utjecaj brzine vrtnje PBT miješala na adsorpciju bakra na zeolitu
Ines Štivin
U ovom radu ispitan je utjecaj brzine miješanja na adsorpciju bakra na zeolitu NaX i utrošak snage miješanja. Otopina koja sadrži Cu 2+ ione pripravljena je otapanjem odgovarajuće mase Cu(NO 3 ) 2 ∙ 3H 2 O. Zeolit NaX samljeven je i prosijan na čestice veličine od 0,063 do 0,090 mm. Eksperiment se proveo u kotlastom reaktoru s razbijalima virova uz turbinsko miješalo s 4 lopatice pod kutom od 45° tzv. PBT. Kako bi se sagledao utjecaj brzine miješala na...
Utjecaj brzine vrtnje PBT miješala na kinetiku ionske izmjene
Utjecaj brzine vrtnje PBT miješala na kinetiku ionske izmjene
Vlatka Marić
U ovom radu ispitan je utjecaj brzine vrtnje i pozicije PBT miješala na ionsku izmjenu bakra iz vodene otopine bakrovog(II) nitrata na sintetskom zeolitu NaX. Eksperiment se proveo u neprotočnom kotlastom reaktoru uz miješanje pri temperaturi od 27 °C. Ispitivan je utjecaj tri različite pozicije miješala pri čemu je omjer udaljenosti miješala od dna posude (C) i visine stupca kapljevine (H) u različitim eksperimentima iznosio 0,10; 0,33; 0,50....
Utjecaj brzine vrtnje PBT miješala na sorpciju bakra na zeolitu
Utjecaj brzine vrtnje PBT miješala na sorpciju bakra na zeolitu
Karla Buntić
U radu je praćena i ispitana kinetika sorpcije bakra na NaX zeolitu te utrošak snage miješanja za ispitivani proces. Eksperimenti su provedeni u staklenom kotlastom reaktoru opremljenom s razbijalima virova. Miješanje je provedeno uz korištenje turbinskog miješala s ravnim lopaticama nagnutim pod kutom od 45° (PBT) pri četiri različite brzine vrtnje u izotermnim uvjetima. Kinetička analiza eksperimentalnih podataka Weber-Morrisovim i Blanchardovim kinetičkim...
Utjecaj brzine vrtnje SBT miješala na sorpciju bakra na zeolitu
Utjecaj brzine vrtnje SBT miješala na sorpciju bakra na zeolitu
Lucija Mabić
U ovom radu ispitivan je utjecaj brzine vrtnje turbinskog miješala s ravnim lopaticama tzv. SBT miješalo na sorpciju bakra na zeolitu NaX i utrošak snage miješanja pri konstantnoj temperaturi. Eksperiment je proveden u kotlastom reaktoru s razbijalima virova pri četiri različite brzine vrtnje miješala. Korištenjem Ritchievog modela i Weber-Morrisovog modela izvršena je kinetička analiza dobivenih kinetičkih eksperimentalnih podataka. Vrlo dobro slaganje dobivenih...

Pages