Pages

Razvoj metode za kvalitativno određivanje glutationa pomoću HPLC-DAD sistema
Razvoj metode za kvalitativno određivanje glutationa pomoću HPLC-DAD sistema
Orsat Capurso
Glutation (GSH) je intracelularni antioksidans. Tripeptid je glutamata, cisteina i glicina. Poznat je pod kemijskim nazivom kao γ-glutamilcisteinilglicin. (2S)-2-amino-4-[[(1R)-[(karboksimetil) karbamoil]- 2-sulfaniletil] karbamoil] butanoična kiselina. Glutation ima razne fiziološke funkcije među kojima je najistaknutija njegova antioksidacijska uloga štićenja stanica od slobodnih radikala i reaktivnih kisikovih vrsta, zbog čega je prisutan u skoro svim stanicama. ...
Razvoj metode za određivanje metadona i metabolita EDDP-a primjenom HPLC metode
Razvoj metode za određivanje metadona i metabolita EDDP-a primjenom HPLC metode
Petra Ružić
Ciljevi istraživanja: Razviti metodu za kvalitativno i kvantitativno određivanje metadona i EDDP-a u biološkim uzorcima korištenjem HPLC tehnike, koja se može primijeniti u stvarnoj praksi određivanja nepoznate koncentracije metadona u pacijenata na supstitucijskoj terapiji metadonom. Materijali i metode: Metodom HPLC su analizirane standardne otopine metadona i EDDP-a, pripremljene razrjeđivanjem standarda metadona i EDDP-a (Lipomed) te otopine Heptanona u metanolu. Nakon što su...
Razvoj senzora za određivanje antidepresiva maprotilina s različitim vezivima i taložnim reagensima
Razvoj senzora za određivanje antidepresiva maprotilina s različitim vezivima i taložnim reagensima
Dorotea Perović
Elektrode na bazi ugljikove paste (CPE) pronašle su svoju primjenu u elektrokemijskim i elektroanalitiĉkim metodama analize. Rijeĉ je o elektrodama ĉije su smjese ugljikovih pasti pripremljene od ugljikovog materijala (grafita), veziva te soli i ionsko- asocijacijskog kompleksa (IAC) u razliĉitim omjerima. Pripremljeno je 25 pasta s ciljem pronalaska senzora za odreĊivanje maprotilina u realnim uzorcima u koncentracijskom podruĉju od...
Računalna simulacija korozije niskougljičnog čelika
Računalna simulacija korozije niskougljičnog čelika
Filipa Mrčela
U ovom radu simuliran je korozijski proces niskougljičnog čelika u cjevovodnom sustavu za transport nafte pri različitim procesnim parametrima. Za simulaciju je korištena programska podrška za predviđanje korozije FREECORP TM 2.0. Glavne značajke modela su: predviđanje brzine korozije uzrokovane CO 2 , H 2 S, organskim kiselinama, tj. CH 3 COOH, i/ili O 2 , simulacija rasta sloja željezova(II) karbonata i željezova(II) sulfida te kvantitativno određivanje ...
Reakcija razvijanja vodika na Ni-Mo katodi
Reakcija razvijanja vodika na Ni-Mo katodi
Lucija Matuzić
Metodama cikličke voltametrije, kvazipotenciostatske linearne polarizacije i elektrokemijske impedancijske spektroskopije proučavana je elektrokatalitička aktivnost Ni-28Mo elektrode za reakciju razvijanja vodika. Mjerenja su izvedena u 0.5 mol dm -3 otopini NaOH pri temperaturi od 20 ̊C. Ciklički voltamogram snimljen je u širokom području potencijala i jasno ukazuje na potencijale pri kojima dolazi do nastanka te redukcije metalnih oksida i hidroksida....
Recikliranje otpadnih sapuna iz hotela
Recikliranje otpadnih sapuna iz hotela
Lea Panović
Sapuni su kemijski spojevi, produkti neutralizacije masnih kiselina alkalijama. Upotreba sapuna kao sredstva za pranje, emulgiranje i geliranje je posljedica detergentnih svojstava sapuna (površinska napetost, pjenjenje, ubrzanje kvašenja površine i emulgiranja) te nastanka gel-struktura. Detergenti, čiji je dobar predstavnik sapun, su skupina površinski aktivnih tvari, koje zbog toga mogu obavljati funkciju čišćenja. U današnje vrijeme, u ...
Reguliranje eteričnih ulja u Hrvatskoj
Reguliranje eteričnih ulja u Hrvatskoj
Ina Budetić
Cilj ovoga istraživanja bio je prikazati trenutni zakonski okvir eteričnih ulja u Hrvatskoj. Obrađeni su pojedini zakoni i pravilnici prema kojima su eterična ulja stavljena u promet, ili pojedinačno ili u kombinaciji s drugim tvarima te su dani primjeri za navedene zakone ili pravilnike. Materijali i metode: Retrospektivna analiza zakonodavstva u RH koje regulira područje eteričnih ulja. Rezultati: Prema rezultatima retrospektivne analize, eterična ulja u...
Rukola (Eruca vesicaria (L) Cav.) kao potencijalni hiperakumulator bakra
Rukola (Eruca vesicaria (L) Cav.) kao potencijalni hiperakumulator bakra
Ana Pušić
U ovom diplomskom radu ispitan je utjecaj zalijevanja rukole (Eruca vesicaria (L.) Cav.) otopinom teškog metala (bakra), kao i utjecaj raznih dodataka humusu na sposobnost hiperakumulacije bakra u rukoli. Vizualnom karakterizacijom rukole uočeno je kako rukola, neovisno u kojem humusu je uzgajana ili s čime je zalijevana, nije pokazala vidljive znakove fitotoksičnosti. Naprotiv, rukola zalijevana vodenom otopinom CuSO4∙5H2O je imala tamnije listove tokom čitavog perioda zalijevanja te...
SPME-GC-MS analiza sira iz mišine
SPME-GC-MS analiza sira iz mišine
Ivana Uremović
U ovom završnom radu analiziran je sastav i sadržaj hlapljivih spojeva sira iz mišine. Izolacija hlapljivih spojeva izvršena je mikroekstrakcijom vršnih para na čvrstoj fazi korištenjem sivog vlakna pri tri različite temperature (40, 50 i 60°C). Dobiveni uzorci su analizirani vezanim sustavom plinska kromatografija- spektrometrija masa na HP-5MS koloni. Svi uzorci sadrže karboksilne kiseline i estere, a u svim uzorcima pronađen je i alkohol etanol.U sva tri uzorka...
SPONZORIRANJE I PROMOCIJA LIJEKOVA: USPOREDBA JAVNIH PODATAKA U SAD-U IZ 
2013. i 2014. GODINE
SPONZORIRANJE I PROMOCIJA LIJEKOVA: USPOREDBA JAVNIH PODATAKA U SAD-U IZ 2013. i 2014. GODINE
Karla Mišur- Milinković
„Svjetlost za liječnike“ (engl. Sunshine Act) je zakon koji obvezuje proizvođače lijekova, medicinskih proizvoda i bioloških lijekova, te udruge nabavnih djelatnosti koje sudjeluju u američkim programima zdravstvene zaštite, na prijavu određenih plaćanja i vrijednosnih predmeta danih liječnicima te nastavnim bolnicama. U Program transparentnog plaćanja uključeni su liječnici i farmaceuti. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi broj ...
Sadrzaj tokoferola u motru (Crithmum maritimum L.)
Sadrzaj tokoferola u motru (Crithmum maritimum L.)
Ivona Ćorić
Motar (Crithmum maritimum L.) je jedna od najpoznatijih halofitnih vrsta jadranske obale koji zbog svog bogatog kemijskog profila i mogućnosti prilagodbe ima bitnu ulogu u prehrambenoj i kemijskoj industriji te medicini. Značajni spojevi motra su hlapljivi spojevi eteričnog ulja, masne kiseline, fenoli, minerali, vitamini, karotenoidi i drugi. Cilj ovog istraživanja je bio identificirati i kvantificirati tokoferole (α-, β- i γ-) prisutne u uzorcima motra pri čemu su ...
Sagledavanje utjecaja ultrazvuka na veličinu kristala boraksa
Sagledavanje utjecaja ultrazvuka na veličinu kristala boraksa
Danijela Vrbaslija
Cilj ovog rada bio je sagledati princip rada ultrazvuka te ispitati utjecaj amplitude ultrazvuka na veliĉinu kristala boraksa dobivenih postupkom kontroliranog hlaĊenja u kristalizatoru s miješanjem. U prvom dijelu istraživanja provedena je šaržna kristalizacija u reaktoru s miješanjem iz otopine zasićene pri temperaturi od 30 °C i hlaĊene brzinom od 6 ° C h -1 . Pri tome je praćena promjena koncentracije otopine kako bi se utvrdio poĉetak nukleacije i ...

Pages