Pages

Sezonska promjena u kemijskom sastavu hidrodestilata alge cladostephus spongiosus
Sezonska promjena u kemijskom sastavu hidrodestilata alge cladostephus spongiosus
Marija Brajković
Alge su fotosintetski autotrofni organizmi koji nastanjuju praktički sva staništa. Dijele sa na mikroalge i makroalge. Prema pigmentu kojeg sadržavaju dijele se u 3 grupe: smeđe (Phaeophyta), zelene (Chlorophyta) i crvene (Rhodophyta) alge. Smeđe alge žive isključivo u morima, najčešće su pričvršćene na kamenu podlogu, stijene ili druge organizme. Karakterističnu smeđu boju daje im smeđi pigment fukoksantin koji maskira klorofil i ostale...
Simulacija dobivanja i analiza procjedne vode komine masline
Simulacija dobivanja i analiza procjedne vode komine masline
Ivana Šetka
U ovom radu je provedeno simulirano dobivanje procjedne vode komine masline koja je nastala kao nusproizvod korištenjem 3-faznog sustava proizvodnje maslinovog ulja. Nadalje, u dobivenoj procjednoj vodi analizirani su fizikalno-kemijski pokazatelji kakvoće vode. Dobivene vrijednosti KPK (2448 mg O 2 /L) i BPK 5 (725 mg O 2 /L) znatno premašuju maksimalno dopuštene koncentracije, pH vrijednost je niža od dopuštene a jedino je koncentracija dušika...
Simulacija kemijskih procesa primjenom programskog sustava COCO
Simulacija kemijskih procesa primjenom programskog sustava COCO
Lorena Topolovec
Provedena je simulacija destilacije višekomponentne smjese propana, izobutana, n-butana, izopentana i n- pentana primjenom programskog sustava COCO i njegove aplikacije ChemSep, uz zadane masene udjele: propan - 0,03, izobutan - 0,15, n-butan - 0,25, izopentan - 0,20 i n-pentan - 0,35. Simulacija je provedena uz zadane sljedeće uvjete: ukupan broj plitica 11, broj plitice na kojoj ulazi pojna smjesa 6, tlak 827 kPa, protok parne faze na vrhu kolone 79,378 kmol/h, protok destilata...
Simultano određivanje antiepileptika u biološkim uzorcima HPLC metodom
Simultano određivanje antiepileptika u biološkim uzorcima HPLC metodom
Romana Lijić
Ciljevi istraživanja: Razviti metodu za simultano određivanje karbamazepina, lamotrigina i fenobarbitona koristeći visoko djelotvornu tekućinsku kromatografiju, odrediti optimalne uvjete metode za određivanje antiepileptika visoko djelotvornom tekućinskom kromatografijom, te ispitati valjanost razvijene metode na biološkim uzorcima krvi. Ustroj istraživanja: eksperimentalna studija Mjesto istraživanja: Kemijsko-toksikološki laboratorij Kliničkog odjela za sudsku...
Sinergijski antioksidacijski učinak flavan-3-ola
Sinergijski antioksidacijski učinak flavan-3-ola
Marijana Grbavac
Fenolni spojevi su izuzetno velika i kemijski raznolika skupina spojeva, od onih jednostavnih do vrlo sloţenih struktura poput katehina, flavanola, flavonola, antocijana, proantocijanida, itd. U ovom radu ispitivana je antioksidacijska aktivnost predstavnika podgrupe flavan-3-ola (katehina, epikatehina, epikatehin galata i epigalokatehin galata), ekvimolarnih smjesa dvaju i više flavan-3-ola, sinergijski, aditivni i antagonistički učinak smjesa te utjecaj ...
Sinteza fenil-izotiocijanata potpomognuta mikrovalovima
Sinteza fenil-izotiocijanata potpomognuta mikrovalovima
Ita Hajdin
Izotiocijanati imaju izražen elektrofilni karakter zbog reaktivnosti centralnog ugljikovog atoma N=C=S koji brzo reagira s nukleofilima na bazi sumpora, dušika i kisika. Izotiocijanati se mogu dobiti iz različitih početnih materijala, a posebno izocijanida, alkena, aldehida ili organskih halogenida. Uglavnom se sintetiziraju aciliranjem amina upotrebom tiokarbonilnih reagensa poput tiofozgena ili kondenzacijom primarnog amina sa suviškom ugljikovog disulfida, u organskom otapalu...
Sinteza i analiza organskih spojeva sa sumporom i/ili dušikom: piridopiridazini i glukozinolati
Sinteza i analiza organskih spojeva sa sumporom i/ili dušikom: piridopiridazini i glukozinolati
Josip Tomaš
Organske molekule s dušikom i/ili sumporom, zbog svoje vrlo široke primjene u medicini, sve su veći predmet istraživanja. Prvi dio diplomskog rada bavi se sintezom piridopiridazina, spojeva s dušikom, koji posjeduju široku biološku aktivnost (antibakterijsko, antihipertenzivno, antikonvulzantno djelovanje, itd.). Drugi dio diplomskog rada bavi se glukozinolatima (β-tioglukozidni-N-hidroksisulfati) spojevima sa sumporom i dušikom, koji su pronađeni u porodicama reda Capparales....
Sinteza i evaluacija konjugata fenilboronične i cimetne kiseline
Sinteza i evaluacija konjugata fenilboronične i cimetne kiseline
Petra Pavić
Cilj rada je prikazati sintezu i evaluaciju konjugata fenilboronične i cimetne kiseline. Fenilboronična kiselina pripada derivatima borne kiseline. Poznata je po svojim mogućim medicinskim svojstvima te je istraživana kao sredstvo u liječenje raka. Cimetna kiselina je široko zastupljena u biljnom svijetu, a izvor je većine derivata hidroksicimetne kiseline poput kumarinske, kafeinske, ferulinske i sinapinske kiseline. U ovom radu opisane su fenilboronična i cimetna...
Sinteza i karakterizacija MgO iz gorke morske vode uz dodatak poli (vinil-alkohola)
Sinteza i karakterizacija MgO iz gorke morske vode uz dodatak poli (vinil-alkohola)
Marija Grgičević
Ispitivao se utjecaj dodatka poli(vinil–alkohola) kao surfaktanta tijekom sinteze na veličinu i aglomeraciju čestica magnezijeva oksida istaloženog iz gorke morske vode. Sinteza se vršila procesom precipitacije u stehiometrijskom odnosu sa zasićenom vodom vapnenicom kao taložnim reagensom. Poli(vinil–alkohola) dodavao se u masenom omjeru (1:4) i (1:5) u odnosu na masu magnezijeva hidroksida koji se procesom dobiva. Uzorci su ...
Sinteza i karakterizacija koloidnog srebra dobivenog elektrokemijskom metodom niskog napona istosmjerne struje
Sinteza i karakterizacija koloidnog srebra dobivenog elektrokemijskom metodom niskog napona istosmjerne struje
Hrvoje Jajetić
U ovom radu proučavano je dobivanje koloidnog srebra elektrokemijskom metodom niskog istosmjernog napona. Primijenjene su dvije srebrene elektrode čistoće 99,99 %, promjera 3,0 mm, staklena čaša s 200 cm 3 destilirane vode i spojni vodovi od izvora istosmjerne struje do elektroda. Kao izvor istosmjerne struje korišten je laboratorijski ispravljač te generator koloidnog srebra. Kao prirodni stabilizator korištena je karuba guma sintetizirana iz sjemenki rogača....
Sinteza i karakterizacija nanostrukturiranog ZnO
Sinteza i karakterizacija nanostrukturiranog ZnO
Mira Vukičević
Istraţivanja u ovom radu usmjerena su na sintezu nanostrukturiranih ĉestica ZnO hidrotermalnom metodom te karakterizaciju istih. Kao izvor Zn 2+ iona korišten je cinkov(II)acetat dihidrat Zn(CH 3 COO) 2 ⋅ 2H 2 O, a kao otapalo apsolutni etanol uz dodatak NaOH. Za kontrolu rasta i oblika kristala korišten je sufraktant trietanolamin (TEA). Sinteze su provedene pri temperaturi T=55 ⁰ C u trajanju do 2 sata. Dobivene mlijeĉno bijele ...
Sinteza i karakterizacija poli(vinil-acetata) pripravljenog emulzijskom polimerizacijom
Sinteza i karakterizacija poli(vinil-acetata) pripravljenog emulzijskom polimerizacijom
Nela Ivković
U ovom radu sintetiziran je poli(vinil-acetat) (PVAC) emulzijskom polimerizacijom vinil-acetata napravljena je karakterizacija sintetiziranog i izvornog (kupljenog) PVAC-a pomoću infracrvene spektroskopije s Fourierovom tranformacijom (FT-IR) koja je primijenjena za potvrdu strukture polimera, odnosno uspješnosti sinteze PVAC-a emulzijskom polimerizacijom vinil-acetata, zatim diferencijalnom pretraţnom kalorimetrijom (DSC) koja je dala uvid u toplinska svojstva PVAC-a...

Pages