Pages

Priprava i karakterizacija Fe(III)-modificiranog zeolita-sorbensa za uklanjanje Hg(II) iz vodenih otopina
Priprava i karakterizacija Fe(III)-modificiranog zeolita-sorbensa za uklanjanje Hg(II) iz vodenih otopina
Petra Prnjak
Provedena je kemijska modifikacija prirodnog zeolita porijeklom iz Vranjske Banje, Srbija s vodenom otopinom Fe(NO 3 ) 3 u acetatnom puferu pri pH = 3,6 te s otopinama NaOH i NaNO 3 . Za detaljnu komparativnu mineralošku i fizikalno-kemijsku karakterizaciju prirodnog i Fe(III)-modificiranog zeolita korišteni su klasična kemijska analiza, kisela i bazična svojstva određena Bohemovom metodom, kemijsko ponašanje pri različitim pH o vrijednostima, zeta potencijal ...
Priprava i karakterizacija PEO/APHIB-POSS/LiBOB čvrstih polimernih elektrolita
Priprava i karakterizacija PEO/APHIB-POSS/LiBOB čvrstih polimernih elektrolita
Mia Galić
Cilj ovog rada bila je priprava i karakterizacija čvrstih nanokompozitnih polimernih elektrolita koji se sastoje od polimerne matrice (poli(etilen-oksida) (PEO)), nanopunila (aminopropil hepta-izobutil poliedarskog oligomernog silseskvioksana (APHIB-POSS)) i soli (litij bis(oksalato)borata (LiBOB)). Nanokompozitni polimerni elektroliti pripremljeni su statičkom metodom interkalacije iz taljevine s različitim molarnim omjerima kisikovih atoma i litijevih iona (EO/Li)...
Priprava i karakterizacija PEO/PEG-POSS/LiBOB  nanokompozita
Priprava i karakterizacija PEO/PEG-POSS/LiBOB nanokompozita
Rubina Kapić
U ovom radu istraţivana je mogućnost modifikacije poli(etilen-oksida) (PEO) s poli(etilen-glikol) poliedarskim oligomernim silseskvioksanom (PEG-POSS) u svrhu smanjenja kristalne faze polimera, odnosno poboljšanja njegove ionske provodnosti. U tu svrhu pripravljeni su uzorci u kojima je PEO modificiran s 5 %, 10 % i 15 % PEG-POSS-a te uzorci u koje je još dodana i sol litijev bis(oksalat) borat (LiBOB) u omjeru kisika iz PEO-a i litija iz soli 8:1. Uzorci su...
Priprava ionsko selektivnog senzora na bazi grafita za određivanje 3-heksifenidil hidroklorida
Priprava ionsko selektivnog senzora na bazi grafita za određivanje 3-heksifenidil hidroklorida
Matea Baturina
Pripravljena je ion selektivna elektroda na bazi grafita uz dodatak ionsko asocijacijskog kompleksa (IAC) u određenim omjerima te je primijenjena na potenciometrijsko određivanje 3-heksifenidil hidroklorida (THPHCl) u koncentracijskom području od 3,16 ∙ 10 -6 do 3,16 ∙ 10 -3 M pri pH = 4,5. Pripravljeno je i testirano 11 membrana s različitim udjelima IAC i grafita. Najbolje odzivne karakteristike pokazale su membrane s udjelom od 20 odnosno 25 % ...
Priprava ionskog senzora na bazi paste od grafita za određivanje acebutolola uz tetrafenilborat i fosfomolibdat kao anionski dio IAC-a
Priprava ionskog senzora na bazi paste od grafita za određivanje acebutolola uz tetrafenilborat i fosfomolibdat kao anionski dio IAC-a
Lana Škutin
Elektrode na bazi paste od ugljika (CPE) su posebne heterogene ugljikove elektrode koje čini smjesa ugljikovih pasti pripravljenih s različitim udjelima grafita, veziva, ionsko-asocijacijskog kompleksa, soli. CPE imaju široku primjenu u određivanju elektrokemijski aktivnih spojeva. U ovom radu pripravljen je potenciometrijski senzor na bazi paste od grafita uz PMA i TPB kao anionskog dijela IAC-a za određivanje acebutolola u realnim uzorcima. Pripravljene su i testirane 22 paste...
Priprava kompozita od polilaktidne kiseline i modificiranih mljevenih koštica masline
Priprava kompozita od polilaktidne kiseline i modificiranih mljevenih koštica masline
Ivona Beljo
U ovom radu provedena je esterifikacija površine mljevenih koštica masline (MKM) sa stearinskom kiselinom (SA). Dokazivanje provedene reakcije esterifikacije površine punila izvršeno je pomoću infracrvene spektroskopije s Fourierovom transformacijom (FT-IR). Uočene promjene FT-IR spektra modificiranih koštica masline (mMKM) u odnosu na MKM jasno ukazuju na uspješno proveden postupak esterifikacije nakon čega se modificirano punilo ...
Priprava membrane LaF3 postupkom taloženja La3+ i F- uz dodatak Eu(NO3)3 za FISE
Priprava membrane LaF3 postupkom taloženja La3+ i F- uz dodatak Eu(NO3)3 za FISE
Eva Bek
U ovom radu dobiven je slabo topljiv talog LaF 3 sutaloženjem NaF i La(NO 3 ) 3 s europijem. Bijeli puderasti talog sušen je u sušioniku na 60˚C. Pripravljane su membrane različitih debljina, zbog veće čvrstoće u membrane dodavan je teflon. Odzivne karakteristike elektrode ispitivane su metodom slijednog razrijeđenja počevši od koncentracije fluorida 10 -1 do 10 -7 molL -1 . Kako bi se dobile bolje odzivne karakteristike na površinu membrana...
Priprava membrane LaF3 postupkom taloženja La3+ i F- uz dodatak Eu(NO3)3 za FISE
Priprava membrane LaF3 postupkom taloženja La3+ i F- uz dodatak Eu(NO3)3 za FISE
Iva Grbelja
Cilj rada je dobivanje slabo topljivog taloga LaF 3 taloženjem NaF s La(NO 3 ) 3 uz dodatak europija. Talog je dobiven taloženjem uz miješanje, bez miješanja te uz povremeno miješanje. Membrane su pripravljene miješanjem dobivenog taloga s europijem. Pripravljen membrane su se umetale u laboratorijski izrađeno tijelo za elektrodu. Odzivne karakteristike elektrode ispitivane su metodom slijednog razrjeđenja počevši od koncentracije ...
Priprava portland cementnog klinkera na poluindustrijskoj rotacijskoj peći
Priprava portland cementnog klinkera na poluindustrijskoj rotacijskoj peći
Matea Čulina
Portland cement je mineralno hidraulično vezivo koje ima široku primjenu u graditeljstvu. Proces dobivanja portland cementa je složen i sastoji se od više faza koji obuhvaćaju pripremu sirovine, proizvodnju cementnog klinkera i proizvodnju cementa. U radu je provedeno istraživanje priprave cementnog klinkera na poluindustrijskom postrojenju u tvornici Sv. Kajo, CEMEX Hrvatska d.d. Za proizvodnju klinkera pripravljena je sirovina procesima mljevenja tupine na...
Priprava senzora od ugljikove paste s NPOE kao vezivom i NaTPB kao taložnim reagensom
Priprava senzora od ugljikove paste s NPOE kao vezivom i NaTPB kao taložnim reagensom
Klara Pašalić
Pripravljena je i opisana ionsko-selektivna elektroda na bazi ugljikove paste za maprotilin hidroklorid (MAP), tetraciklički antidepresiv. Modificirana CPE temelji se na ugljikovoj pasti i maprotilin tetrafenilboratu (MAPTPB) otopljenim u 2-nitrofelinil octileteru (NPOE) kao tekućini za lijepljenje. Ukupan broj pripravljenih i testiranih membrana s različitim udjelima ugljika, NPOE i IAC-a je 18. Najbolje odzivne karakteristike pokazala je membrana 17 koja sadrži 48,87% grafita,...
Priprava senzora od ugljikove paste za određivanje acebutolola
Priprava senzora od ugljikove paste za određivanje acebutolola
Anđela Radan
Pripravljena je i opisana ion-selektivna elektroda na bazi ugljikove paste za acebutolol, kardiovaskularni lijek koji spada u skupinu beta-blokatora. Modificirana CPE temelji se na ugljikovoj pasti i ionsko-asocijacijskim kompleksima koji sadrže acebutolol i razna veziva. Ukupan broj pripravljenih i testiranih membrana s različitim udjelima ugljika, veziva i IAC-a je 20. Najbolje odzivne karakteristike pokazala je membrana 17 koja sadrži 52,3% grafita, 44,00%...
Priprava tehnoloških voda različitim taložnim sredstvima
Priprava tehnoloških voda različitim taložnim sredstvima
Andrej Konjevoda
U ovom završnom radu provedena je priprema tehnološke vode različitim taložnim postupcima u laboratorijskom mjerilu. Tijekom eksperimenta korišteni su: vapno na hladno, vapno na toplo, vapno- soda postupak i vapno-lužina postupak. Učinkovitost dekarbonizacije vapnom na hladno iznosila je 74 %. Svi postupci kemijskog mekšanja vode bili su uspješni. Najmanju učinkovitost mekšanja imao je taložni postupak vapnom na toplo, a učinkovitost mekšanja iznosila je 67 %....

Pages