Pages

Potenciometrijsko određivanje aktivnih spojeva e elektrodama na bazi ugljikove paste - pregledni rad
Potenciometrijsko određivanje aktivnih spojeva e elektrodama na bazi ugljikove paste - pregledni rad
Teo Krolo
Ionsko-selektivne elektrode pokazuju selektivan odziv na određenu vrstu iona u otopini. Elektrode na bazi ugljikove paste (CPE) su jedan od primjera tih elektroda. Mnogi znanstveni radovi opisuju razne CPE te rezultate njihovih mjerenja. U ovom radu dat je pregled CPE, njihove priprave, osnovnih karakteristika te praktične primjene. Potenciometrija s CPE se pokazala jednako dobra ili bolja od konvencionalnih metoda mjerenja- jeftinija je, jednostavnija, brža i nižeg praga detekcije....
Potenciometrijsko određivanje fluorida u medu i vinu
Potenciometrijsko određivanje fluorida u medu i vinu
Marko Bačić
Cilj istraţivanja bio je odrediti koncentraciju fluorida u razliĉitim vrstama meda i vina. Fluoridi su odreĊeni potenciometrijski korištenjem fluorid-ionsko selektivne elektrode primjenom metode standardnog dodatka. Ispitana je koncentracija fluorida kod 11 vrsta meda, 6 vrsta bijelog i 6 vrsta crnog vina. Masena koncentracija fluorida u medu kretala se od 30,01 do 118,01 µg fluorida/kg uzorka. Prosjeĉna masena koncentracija fluoridnih iona je 59,78 µg fluorida/kg...
Potenciometrijsko određivanje fluorida u realnim uzorcima meda s otoka Hvara
Potenciometrijsko određivanje fluorida u realnim uzorcima meda s otoka Hvara
Elena Pedišić
Fluoridi su spojevi koji se nalaze u malim koncentracijama u medu. Fluor je jedan od biogenih elemenata, ali u velikoj koncentraciji može izazvati zdravstvene probleme. U ovom radu je pomoću ionsko- selektivne elektrode, kao jednog od najpreciznijih alata za određivanje iona u otopinama, određivan udio fluorida u sedam različitih uzoraka meda s otoka Hvara. Dobivene koncentracije su se kretale od 68,67 do 324,40 μg fluorida po kilogramu meda, i nisu prelazile dozvoljene granice...
Potenciometrijsko određivanje fluorida u vinima
Potenciometrijsko određivanje fluorida u vinima
Ivana Munitić
The aim of the study was to determine the concentration of fluoride in wines of different species. A total of 30 samples of black and white wines were analyzed. Fluoride concentrations in all wine samples are less than 0.4 mg / L and greater than 0.07 mg / L, the recommended fluoride limit in wine is less than 1 mg / L. The highest mass concentration in white wines was recorded in the Kujundžuša wine (0.27mg / L) and the lowest mass concentration was 70% Kujundžuša,...
Potenciometrijsko određivanje fluorida u vinima i voću - pregledni rad
Potenciometrijsko određivanje fluorida u vinima i voću - pregledni rad
Lana Škutin
Fluor je element od velike važnosti za ljudsko zdravlje. U voću i vinu je prisutan u malim količinama. Za njegovo određivanje koriste se različite tehnike i metode, a najjednostavnija je potenciometrijska metoda određivanja fluorid-ion selektivnom elektrodom. Koncentracije fluorida u analiziranim uzorcima vina su u rasponu od 0,2 do 3,0 mg/L dok su u voću od 0,001 do 0,0044 mg/L. U ovom radu dat je pregled potenciometrijskog određivanja fluorida u vinima i voću.
Potenciometrijsko određivanje fluorida u vinima uz TISAB
Potenciometrijsko određivanje fluorida u vinima uz TISAB
Anja Šimić
Cilj istraživanja bio je odrediti koncentraciju fluorida u 30 uzoraka crnih i bijelih vina različitih vrsta. Koncentracije fluorida u ispitivanim uzorcima su u području koncentracija od 0,101 mg L -1 do 0,302 mg L -1 . Najveća masena koncentracija fluorida bez dodatka standarda izmjerena je kod vina Rukatac (0,302 mg/L), a najmanja kod vina Plavac mali s područja Visa (0,101 mg/L). Najveća masena koncentracija uz dodatak 1 mL standarda izmjerena je kod vina Babić...
Potenciometrijsko određivanje ukupnog sadržaja bakra u uzorcima čajeva od kadulje, kamilice i lipe
Potenciometrijsko određivanje ukupnog sadržaja bakra u uzorcima čajeva od kadulje, kamilice i lipe
Matea Hrvatin
U ovom završnom radu, potenciometrijskom metodom s bakrovom ion-selektivnom elektrodom, ispitivan je sadržaj bakra u 11 uzoraka biljnog materijala: 3 uzorka čaja od kadulje, 5 uzoraka čaja od kamilice i 3 uzorka čaja od lipe. Uzorci čajeva prethodno su digestirani u mikrovalnoj pećnici s unutarnjom kontrolom tlaka i temperature. Svi uzorci čajeva kupljeni su u lokalnim trgovinama i uzgojeni na području Republike Hrvatske. Sva su mjerenja provedena u otopina konstantne...
Potenciometrisjko određivanje fluorida u medu - pregledni rad
Potenciometrisjko određivanje fluorida u medu - pregledni rad
Matea Bišof
Med je gust i sladak sok kojeg proizvode pčele medarice od nektara koji skupljaju na cvjetovima ili slatkim izlučevinama. Med sadrži flavonoide i antioksidanse koji smanjuju rizik od raznih bolesti. Potenciometrija je elektroanalitička metoda u kojoj se mjeri razlika potencijala između elektroda elektrokemijskog članka uz ravnotežne uvjete. Potenciometrijska određivanja, konkretno fluorida, u medu su počela u 21. stoljeću. U ovom radu dat je pregled novije ...
Površinska modifikacija magnezijeva hidroksida stearinskom kiselinom
Površinska modifikacija magnezijeva hidroksida stearinskom kiselinom
Kristina Kelek
U ovom radu provedena je površinska modifikacija magnezijeva hidroksida s različitim masenim udjelima stearinske kiseline (1%, 2%, 3%, 4%, 6%, 8%) u odnosu na magnezijev hidroksid. Primjenom infracrvene spektroskopije s Fourierovom transformacijom snimljeni su apsorpcijski spektri izvornog magnezijeva hidroksida, stearinske kiseline i površinski modificiranih uzoraka. Zatim su uzorci ekstrahirani s najmanjom i najvećom količinom stearinske ...
Praćenje fizikalno-kemijskih parametara otpadne vode na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda - UPOV Šibenik
Praćenje fizikalno-kemijskih parametara otpadne vode na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda - UPOV Šibenik
Tina Sladoljev-Jolić
U ovom radu analizirani su rezultati praćenja fizikalno - kemijskih parametara otpadne vode s Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda - UPOV Šibenik. Uzorci otpadne vode su uzorkovani na ulazu i izlazu iz uređaja tijekom 2016. godine. U trenutnim i kompozitnim uzorcima otpadne vode analizirani su temperatura, pH vrijednost, električna vodljivost, kloridi, taloživa tvar, raspršena tvar, KPK i BPK 5 . Uz ove parametre praćen je i protok otpadne vode koja dolazi...
Praćenje onečišćenosti tla primjenom Informacijskog sustava stanja okoliša
Praćenje onečišćenosti tla primjenom Informacijskog sustava stanja okoliša
Ivan Anđelić
Tlo je prirodna tvorevina sastavljena od mineralnih sirovina, čestica, organske tvari, vode, zraka i živih organizama. Povezuje vodu, zrak i zemlju te ima nezamjenjivu ulogu u ekosustavu. U ovom radu analizirano je stanje onečišćenosti tla na području Splitsko-dalmatinske županije u razdoblju 2013.- 2017. primjenom Informacijskog sustava stanja okoliša. Provedena je analiza eksploatacijskih i istražnih polja, crnih točaka te količine prijavljenog...
Precipitacija Mg(OH)2 iz gorke morske vode nakon izdvajanja NaCl
Precipitacija Mg(OH)2 iz gorke morske vode nakon izdvajanja NaCl
Marija Grgičević
Ispitivanja su provedena u svrhu iskorištavanja gorke morske vode za dobivanje visokokvalitetnog magnezijeva hidroksida, tj. magnezijeva hidroksida u obliku praha visoke čistoće i što manjih dimenzija čestica. Korištena gorka morska voda uzorkovana je u Solani Ramova s lokacije Krvavica (Makarska). Ispitivanja su provedena na uzorcima magnezijeva hidroksida u obliku mulja i praha. Magnezijev hidroksid u obliku praha pripremljen je s promjenom...

Pages