Pages

Stanković, Sara
Određivanje početka i kraja vezivanja portland cementnih pasti uz dodatak različitih frakcija otpadnog ambalažnog stakla elektrokemijskom metodom
Lovrić, Josipa
Određivanje početka vezanja cementnih pasti CEM i uz dodatak 0-30 mas.% zeolita zasićenog Zn2+ ionima mjerenjem specifične električne provodnosti i elektrodnog potencijala Pb-Cu elektrode
Milinović, Magdalena
Određivanje ravnotežne količine adsorbiranih kobaltovih iona na ljuskama jaja (T=28 oC)
Dostal, Katarina
Određivanje ravnotežne količine adsorbiranog bakra iz bakrovog(II) klorida dihidrata na ljuskama jaja (T=308 K)
Gostović, Ivana
Određivanje ravnotežne količine adsorbiranog kobalta na ljuskama jaja (T=308 K)
Parčina, Antonija
Određivanje sposobnosti hvatanja superoksid anion radikala hidrolata odabranih biljaka pomoću ksantin/ksantin-oksidaza metode
Anđelković, Nikolina
Određivanje stehiometrije i konstante formiranja kompleksa Cu(I) i batokuproin disulfonske kiseline korištenjem slijedne analize injektiranjem uz spektofotometrijski detektor te klasične spektofotometrije
Božinović Karauz, Marijan
Određivanje stehiometrije i konstante formiranja kompleksa Cu(I) i neokuproina korištenjem slijedne analize injektiranjem spektofotometrijski detektor te klasične spektofotometrije
Bezić, Ana
Određivanje sterola dubrovačkih maslinovih ulja
Duktaj, Marija
Određivanje stupnja raspada polilaktida simulacijom kompostnih uvjeta u laboratorijskom mjerilu
Buterin, Šime
Određivanje svojstva hidratiziranih cementnih kompozita uz dodatak otpadnog ambalažnog stakla pomoću toplinske analize (TG/DTG)
Kozina, Tomislav
Određivanje teških metala u korabi (Brassica rupestris Raf.ssp.gongyloides (L.) Janch.)

Pages