Pages

Određivanje limonena u eteričnim uljima grejpa, mandarine i celera
Određivanje limonena u eteričnim uljima grejpa, mandarine i celera
Petra Zelić
Limonen je predstavnik monoterpenskih ugljikovodika sadržan u eteričnim uljima mnogih citrusa kao njihova glavna okosnica. Zbog izrazitih biokemijskih svojstava, limonen je jaki antioksidans, sastojak je kozmetičkih pripravaka te ostalih sredstava kao što su insekticidi, fungicidi i sl. Ovim radom razvijena je metoda pogodna za određivanje, kako kvalitativno, tako i kvantitativno monoterpena limonena uz korištenje plinske kromatografije uz kvadrupolni analizator masa te...
Određivanje mehanizma rasta kristala boraksa tijekom procesa šaržne kristalizacije
Određivanje mehanizma rasta kristala boraksa tijekom procesa šaržne kristalizacije
Ana Franičević
U radu je analiziran mehanizam rasta kristala boraksa (Na 2 B 4 O 7 x 10 H 2 O) tijekom procesa njegove šaržne kristalizacije postupkom kontroliranog hlađenja. Ispitivanja su se provodila u kristalizatoru laboratorijskog mjerila (V = 2,14 dm 3 ) u kojem se matična otopina miješala uporabom dvaju različitih tipova miješala: radijalnim SBT i aksijalnim PBT tipom miješala. Detaljno je analiziran utjecaj konvekcijskog toka kojeg razvijaju pojedini tipovi ...
Određivanje normalne konzistencije i specifične električne provodnosti portland cementnih pasti uz dodatak različitih frakcija otpadnog ambalažnog stakla
Određivanje normalne konzistencije i specifične električne provodnosti portland cementnih pasti uz dodatak različitih frakcija otpadnog ambalažnog stakla
Antonija Krešo
U ovom radu ispitivan je utjecaj dodatka otpadnog ambalažnog stakla različitih frakcija na normalnu konzistenciju cementnih pasti. Ispitivanja su provedena na portland cementnim pastama uz dodatak stakla s udjelom 20 mas. % različitih frakcija (<45m, 125-250 m i 250-500 m) pri 24 °C i 1007 hPa. Uvođenjem otpadnog ambalažnog stakla u sustav cement-voda, reakcijski sustav se proširuje i postaje složeniji. Javljaju se nove interakcije u sustavu, a kao...
Određivanje nutrijenata u biljci čunjasti repušac (Bunias erucago L.)
Određivanje nutrijenata u biljci čunjasti repušac (Bunias erucago L.)
Antonija Zorić
U ovom radu analiziran je uzorak biljke, Bunias erucago L., ubrane na području Brača. Određivana je koncentracija lakopristupačnog fosfora (Al-metodom) i amonijačnog dušika u korijenu, stabljici i listu biljke. Najveća koncentracija lakopristupačnog fosfora zabilježena je u stabljici biljke, a najveća koncentracija amonijačnog dušika u listu biljke.
Određivanje odabranih kanabinoida UHPLC-MS/MS tehnikom
Određivanje odabranih kanabinoida UHPLC-MS/MS tehnikom
David Adžić
Kanabinoidi su spojevi koji se u posljednje vrijeme sve više istražuju radi svojih ljekovitih svojstava. Od osobite su važnosti nepsihoaktivni spojevi poput kanabidiola te njegovi derivati i metaboliti. Tekućinska kromatografija je jedna od najnaprednijih separacijskih tehnika u analitičkoj kemiji. U sprezi s detektorom masa u tandemu predstavlja i moćnu identifikacijsku i kvantifikacijsku tehniku. U radu je korištena tekućinska kromatografija visoke...
Određivanje optimalnog vremena za postizanje prihvatljive koncentracije koloidnog srebra pomoću generatora niskog napona
Određivanje optimalnog vremena za postizanje prihvatljive koncentracije koloidnog srebra pomoću generatora niskog napona
Marija Plavčić
U radu su određivani optimalni parametri elektrolitičke sinteze koloidnog srebra prihvatljive koncentracije uz različito vrijeme trajanja procesa, pomoću generatora niskog napona istosmjerne struje, (eng. Low Voltage Direct Current, LVDC). Generator koloidnog srebra ima mogućnost održavanja konstantne jakosti struje te je potrebno odrediti najpovoljniju jakost struje za korištene srebrne elektrode, a da se zadovolji potrebna gustoća struje pri kojoj se...
Određivanje ostataka pesticida u brašnu
Određivanje ostataka pesticida u brašnu
Marija Brajković
Upotreba pesticida seţe još do davnih dana kada su korišteni razni jednostavni anorganski spojevi, spojevi sadrţani u biljkama i pripravljeni biljni preparati u svrhu zaštite usjeva od štetnika. Do preokreta dolazi otkrićem insekticidnog djelovanja diklordinitrofeniltrikloretana (DDT). Primjenom pesticida dolazi do otpornosti štetnika na te pojedine pesticide, što dovodi do pojaĉane proizvodnje novih. Zbog njihove široke primjene i njihovih negativnih...
Određivanje parabena u kozmetičkim proizvodima primjenom GC-MS metode
Određivanje parabena u kozmetičkim proizvodima primjenom GC-MS metode
Anamarija Tegeltija
Ciljevi istraživanja: Kvalitativno određivanje parabena u kozmetičkim proizvodima primjenom GC-MS metode te usporedba dobivenih rezultata s podatcima deklariranim na proizvodu. Pronaći poveznicu između cijene i prisustva parabena u kozmetičkom proizvodu. Ustroj istraživanja: eksperimentalna studija Mjesto istraživanja: Kemijsko-toksikološki laboratorij Kliničkog odjela za sudsku medicinu Zavoda za patologiju, sudsku medicinu i citologiju, Kliničkog...
Određivanje parametara PID regulatora za vođenje temperature u šaržnom reaktoru na temelju podataka simuliranog testa na skok
Određivanje parametara PID regulatora za vođenje temperature u šaržnom reaktoru na temelju podataka simuliranog testa na skok
Matea Čulina
Cilj ovog rada bio je analizirati različite metode ugađanja PID regulatora na temelju podataka simuliranog testa na skok za proces vođenja temperature u šaržnom reaktoru. Za procese u kojima je vođena veličina temperatura, potrebno je s velikom pozornošću pratiti odziv procesa i rezultate ugađanja regulatora. Takvi procesi najčešće zahtijevaju da temperatura dolazi u radnu točku brzo i bez ikakvih prebačaja i oscilacija. Povećanje temperature...
Određivanje početka i kraja vezivanja portland cementnih pasti uz dodatak različitih frakcija otpadnog ambalažnog stakla elektrokemijskom metodom
Određivanje početka i kraja vezivanja portland cementnih pasti uz dodatak različitih frakcija otpadnog ambalažnog stakla elektrokemijskom metodom
Sara Stanković
U radu je ispitivan utjecaj dodatka otpadnog ambalažnog stakla različitih frakcija na vrijeme vezivanja cementnih kompozita primjenom elektrokemijske metode s Pb-Cu elektrodnim parom. Ispitivanja su provedena na portland cementnim pastama uz dodatak stakla s udjelom 20 mas.%. različitih frakcija (<45m, 125-250 m i 250-500 m) pri normalnoj konzistenciji i pri V/C=0,5 odnosno V/K=0,5. Uvođenjem otpadnog ambalažnog stakla u sustav ...
Određivanje početka vezanja cementnih pasti CEM i uz dodatak 0-30 mas.% zeolita zasićenog Zn2+ ionima mjerenjem specifične električne provodnosti i elektrodnog potencijala Pb-Cu elektrode
Određivanje početka vezanja cementnih pasti CEM i uz dodatak 0-30 mas.% zeolita zasićenog Zn2+ ionima mjerenjem specifične električne provodnosti i elektrodnog potencijala Pb-Cu elektrode
Josipa Lovrić
U radu je ispitivan utjecaj dodatka različitih udjela zeolita zasićenog Zn 2+ ionima na hidrataciju portland cementa, CEM I, određivanjem specifične električne provodnosti cementnih pasti te početka i kraja vezanja. Mjerenja su provedena pri 20 °C, s omjerom voda/kruto, V/K = 0,5 pri određivanju specifične električne provodnosti, odnosno V/K = 0,3 pri određivanju početka i kraja vezanja i 0,3 mas. % aditiva tipa melmenta. Maseni udjeli zasićenog prirodnog zeolita bili su: w...
Određivanje ravnotežne količine adsorbiranih kobaltovih iona na ljuskama jaja (T=28 oC)
Određivanje ravnotežne količine adsorbiranih kobaltovih iona na ljuskama jaja (T=28 oC)
Magdalena Milinović
U ovom je diplomskom radu ispitana adsorpcija kobaltovih iona na ljuskama jaja u ovisnosti o različitim početnim koncentracijama otopina kobaltovih iona (4,488 mmol dm-3, 8,365 mmol dm-3, 11,427 mmol dm-3, 20,814 mmol dm-3 te 31,223 mmol dm-3) pri stalnoj temperaturi od 28°C, brzini miješanja od 200 okr min-1, u trajanju od 96 h. Kao adsorbens korištene su ljuske jaja promjera d < 125 µm dok su koncentracije kobaltovih iona u ravnotežnim otopinama određene spektrofotometrijski. Na...

Pages