Pages

Priprava portland cementnog klinkera na poluindustrijskoj rotacijskoj peći
Priprava portland cementnog klinkera na poluindustrijskoj rotacijskoj peći
Matea Čulina
Portland cement je mineralno hidraulično vezivo koje ima široku primjenu u graditeljstvu. Proces dobivanja portland cementa je složen i sastoji se od više faza koji obuhvaćaju pripremu sirovine, proizvodnju cementnog klinkera i proizvodnju cementa. U radu je provedeno istraživanje priprave cementnog klinkera na poluindustrijskom postrojenju u tvornici Sv. Kajo, CEMEX Hrvatska d.d. Za proizvodnju klinkera pripravljena je sirovina procesima mljevenja tupine na...
Priprava senzora od ugljikove paste s NPOE kao vezivom i NaTPB kao taložnim reagensom
Priprava senzora od ugljikove paste s NPOE kao vezivom i NaTPB kao taložnim reagensom
Klara Pašalić
Pripravljena je i opisana ionsko-selektivna elektroda na bazi ugljikove paste za maprotilin hidroklorid (MAP), tetraciklički antidepresiv. Modificirana CPE temelji se na ugljikovoj pasti i maprotilin tetrafenilboratu (MAPTPB) otopljenim u 2-nitrofelinil octileteru (NPOE) kao tekućini za lijepljenje. Ukupan broj pripravljenih i testiranih membrana s različitim udjelima ugljika, NPOE i IAC-a je 18. Najbolje odzivne karakteristike pokazala je membrana 17 koja sadrži 48,87% grafita,...
Priprava senzora od ugljikove paste za određivanje acebutolola
Priprava senzora od ugljikove paste za određivanje acebutolola
Anđela Radan
Pripravljena je i opisana ion-selektivna elektroda na bazi ugljikove paste za acebutolol, kardiovaskularni lijek koji spada u skupinu beta-blokatora. Modificirana CPE temelji se na ugljikovoj pasti i ionsko-asocijacijskim kompleksima koji sadrže acebutolol i razna veziva. Ukupan broj pripravljenih i testiranih membrana s različitim udjelima ugljika, veziva i IAC-a je 20. Najbolje odzivne karakteristike pokazala je membrana 17 koja sadrži 52,3% grafita, 44,00%...
Priprava tehnoloških voda različitim taložnim sredstvima
Priprava tehnoloških voda različitim taložnim sredstvima
Andrej Konjevoda
U ovom završnom radu provedena je priprema tehnološke vode različitim taložnim postupcima u laboratorijskom mjerilu. Tijekom eksperimenta korišteni su: vapno na hladno, vapno na toplo, vapno- soda postupak i vapno-lužina postupak. Učinkovitost dekarbonizacije vapnom na hladno iznosila je 74 %. Svi postupci kemijskog mekšanja vode bili su uspješni. Najmanju učinkovitost mekšanja imao je taložni postupak vapnom na toplo, a učinkovitost mekšanja iznosila je 67 %....
Priprava tekućeg organskog gnojiva fermentacijom koprive (Urtica dioica L.) i kamilice (Chamomilla recutita L. Rauschert)
Priprava tekućeg organskog gnojiva fermentacijom koprive (Urtica dioica L.) i kamilice (Chamomilla recutita L. Rauschert)
Zvonimir Jukić
U ovom radu je izvršena priprava tekućeg organskog gnojiva tijekom 17 dana kroz dvije serije uzoraka. Za fermentaciju su korišteni suhi mljeveni korijen koprive i suhi cvjetovi kamilice. Uzorci su pripremljeni otapanjem 20 g suhog bilja u 1 L vode i to u dvije serije: otapanjem u tehnološki pripremljenoj demineraliziranoj vodi s pH = 7 i σ = 0,83 μS cm-1 i u vodi odstajaloj 48 h na sobnoj temperaturi s pH = 7,18 i σ = 374 μS cm-1. Tijekom fermentacije provedene u temperaturnom...
Priprema i karakterizacija PEO/ES kompozita
Priprema i karakterizacija PEO/ES kompozita
Ivana Lončar
Svrha ovog rada bila je pripremiti uzorke kompozita PEO/ES razliĉitih sastava na laboratorijskom ekstruderu pri ĉemu tijekom ekstrudiranja nije došlo do toplinske razgradnje. Pomoću infracrvene spektroskopije Fourierovom transformacijom istraživan je utjecaj mljevenih ljuskica jaja na strukturu poli(etilen-oksida) i postojanje možebitnih interakcija u kompozitima. Zakljuĉeno je kako dodatak mljevenih ljuskica jaja ne utjeĉe na strukturu PEO-a. ...
Priprema i karakterizacija PEO10/Cloisite 15A i PEO10/Cloisite 15A/LiBoB nanokompozita
Priprema i karakterizacija PEO10/Cloisite 15A i PEO10/Cloisite 15A/LiBoB nanokompozita
Bruno Jakša Čizmić
U ovom radu se ispitivao utjecaj punila Cloisite15A (15A) na kristalnost, toplinske prijelaze (staklište, talište i kristalište), toplinsku stabilnost, strukturu poli(etilen-oksida) (PEO) molekulske mase ̅̅̅̅ = 1 000 000 (PEO10) i ionsku provodnost. Litijev bis(oksalato)borat (LiBOB) je dodan u omjeru 1:8 (Li : kisik etera) s ciljem ostvarivanja dovoljne koncentracije nositelja naboja. Polimerni nanokompoziti su pripravljeni u dvije serije. Prva serija je dobivena miješanjem...
Priprema i karakterizacija PEO10/Cloisite93A i PEO/Cloisite93A/LiBoB nanokompozita
Priprema i karakterizacija PEO10/Cloisite93A i PEO/Cloisite93A/LiBoB nanokompozita
Ivana Lešina
U ovom radu ispitivan je utjecaj dodatka organski modificiranog montmorilonita Cloisite 93A na toplinske prijelaze (staklište, talište i kristalište), kristalnost, toplinsku postojanost i strukturu poli(etilen-oksida) prosječne molekulske mase M v ̅̅̅̅ = 1 000 000 (PEO10) u PEO10/Cloisite 93A nanokompozitima te njegov utjecaj na ionsku provodnost PEO10 u PEO10/Cloisite 93A/LiBOB nanokompozitnim polimernim elektrolitima. Polimerni ...
Priprema i karakterizacija kompozita polilaktid/klinoptilolit
Priprema i karakterizacija kompozita polilaktid/klinoptilolit
Anna Pastuović
Svrha ovog rada je pripremiti kompozite polilaktid/klinoptililot metodom izlijevanja filma i istražiti utjecaj klinoptilolita na svojstva polilaktida (ponašanje u vodi i toplinska razgadnja). Pripremljeni su filmovi kompozita PLA/klinoptilolit u kloroformu s 0, 2, 4, 6, 8 i 10 % klinoptilolita. Analizom FT-IR spektara potvrđen je zaostatak otapala u kompozitima. Primjenom neizotermne termogravimetrije istraživan je utjecaj klinoptilolita na toplinsku postojanost...
Priprema i karakterizacija mješavina poliaktidna kiselina/poli(etilen-oksid): termogravimetrijska analiza
Priprema i karakterizacija mješavina poliaktidna kiselina/poli(etilen-oksid): termogravimetrijska analiza
Mihaela Storić
U ovom radu istraživan je utjecaj dodatka poli(etilen-oksida) (PEO) na toplinska svojstva polilaktidne kiseline (PLA) primjenom dinamiĉke termogravimetrijske analize (TG) pri razliĉitim brzinama zagrijavanja u inertu. Istraživane PLA/PEO mješavine razliĉitih sastava pripremljene su ekstrudiranjem na laboratorijskom ekstruderu. Temeljem dobivenih rezultata može se zakljuĉiti kako se ĉisti PLA i PEO razgraĊuju u jednom stupnju razgradnje, ...
Priprema i karakterizacija mješavina polilaktidna kiselina/poli(etilen-oksid)
Priprema i karakterizacija mješavina polilaktidna kiselina/poli(etilen-oksid)
Tina Slatina
Svrha ovog rada bila je pripremiti uzorke mješavina PLA/PEO te utvrditi mješljivost temeljem istraživanja interakcija PLA-a s PEO-om u mješavinama različitih sastava. Mješavine PLA/PEO različitih sastava pripremljene su na laboratorijskom ekstruderu pri čemu tijekom ekstrudiranja nije došlo do toplinske razgradnje. Diferencijalna pretražna kalorimetrija, DSC, primijenjena je za određivanje karakterističnih prijelaza čistih polimera i ...
Priprema i karakterizacija poli(etilen-oksid)/fenil hepta izobutil polihedralni oligomerni silseskvioksan (PEO/fenil hib-POSS) nanokompozita
Priprema i karakterizacija poli(etilen-oksid)/fenil hepta izobutil polihedralni oligomerni silseskvioksan (PEO/fenil hib-POSS) nanokompozita
Haris Defterdarović
Nanokompoziti su novi materijali u kojima punilo nanometarskih dimenzija pridonosi novim, poboljšanim svojstvima polimerne matrice. U ovome radu ispitana je priprava nanokompozita poli(etilen- oksid)/fenil hepta izobutil polihedralni oligomerni silseskvioksan (PEO/fenil hib-POSS) miješanjem polimerne matrice poli(etilen-oksida) (PEO) i nanopunila fenil hepta izobutil polihedralni oligomerni silseskvioksan (fenil hib-POSS) u otopini (voda/etanol i kloroform) i u...

Pages