Pages

Obrada procjedne vode odlagališta otpada primjenom hibridnog procesa s nepomičnim slojem zeolita
Obrada procjedne vode odlagališta otpada primjenom hibridnog procesa s nepomičnim slojem zeolita
Ivana Dodig
Permeabilna reaktivna barijera na bazi zeolita je in-situ metoda uklanjanja štetnih tvari iz procjednih voda, postavljanjem zeolitne polupropusne barijere okomito na smjer toka, u kojoj se štetne tvari zadržavaju. Glavni nedostatak pri primjeni zeolita za obradu procjednih voda je ograničen kapacitet vezanja i selektivnost, stoga se sve više istražuju mogućnosti predobrade procjedne vode različitim fizikalnim, kemijskim ili biološkim procesima. U ovom...
Obrada procjedne vode odlagališta otpada primjenom šaržnog hibridnog procesa korištenjem prirodnog zeolita
Obrada procjedne vode odlagališta otpada primjenom šaržnog hibridnog procesa korištenjem prirodnog zeolita
Andrea Buzdovačić
Provedena je obrada procjedne vode odlagališta otpada Bikarac šaržnim hibridnim procesom koji se sastoji od više faza: obrade hidratiziranim vapnom uz namještanje pH vrijednosti, aeraciju tijekom 24 sata te sorpciju na prirodnom zeolitu. Izvorna procjedna otpadna voda je analizirana te je iz omjera vrijednosti BPK 5 /KPK zaključeno da se radi o srednje starom odlagalištu, gdje je razgradnja organske tvari uznapredovala. Primjenom postupka s vapnom uz namještanje pH...
Ocjena ekološkog stanja mora na području Kaštelanskog zaljeva, Dubrovnika, Podstrane i Pelješca prema trofičkom indeksu TRIX
Ocjena ekološkog stanja mora na području Kaštelanskog zaljeva, Dubrovnika, Podstrane i Pelješca prema trofičkom indeksu TRIX
Ana Jerončić
Utjecaj eutrofikacije i procjena stanja u prijelaznim i priobalnim vodama je danas jedan od najvaţnijih koraka u upravljanju okolišem. Eutrofikacija je promjena u ekosustavu uzrokovana prekomjernom brzinom stvaranja organske tvari, odnosno njenim vanjskim donosom. Posljedice eutrofikacije su nepoţeljne ako se značajno naruši stanje ekosustava i/ili njegovo odrţivo iskorištavanje. Navedene promjene mogu biti uvjetovane prirodnim procesima, ali i ...
Octena mušica ploda - Drosophila suzukii na području kaštelanskog vinogorja
Octena mušica ploda - Drosophila suzukii na području kaštelanskog vinogorja
Sara Bralić
Drosophila suzukii – octena mušica ploda je polifagni štetnik. Pojavila se 1916. godine u Japanu, a kasnije se proširila prekooceanskom i međunarodnom trgovinom te letom odraslih jedinki octene mušice ploda po Južnoj i Sjevernoj Americi te Europi. U Hrvatskoj je prvi put zapažena 2010. godine. D. suzukii uzrokuje značajne ekonomske štete na različitim voćnim kulturama te se kao posljedica toga javljaju ekonomski gubitci. Iako je razvijeno nekoliko...
Odabir biološki aktivnih komponenti iz biljnih ekstrakata
Odabir biološki aktivnih komponenti iz biljnih ekstrakata
Klaudia Tutek
Centaurea triumfettii All. (eng. Squarrose knapweed) pripada porodici Asteracea i zeljasta je višegodišnja biljka trajnica. Cilj ovog diplomskog rada bio je izolirati eterično ulje iz osušenog biljnog materijala C. triumfettii, metodom hidrodestilacije, korištenjem modificirane aparature po Clavenger-u. Kemijski sastav eteričnog ulja C. triumfetii utvrđen je instrumentalnom tehnikom plinska kromatografija-spektrometrija masa (GC/MS). U eteričnom...
Odabir i optimiranje elektrokemijske metode za određivanje antioksidacijskog kapaciteta
Odabir i optimiranje elektrokemijske metode za određivanje antioksidacijskog kapaciteta
Ana Marija Kondža
Poznato je kako elektrode izrađene od ugljikovih materijala (grafita, staklastog ugljika, ugljikove paste ili grafena) zbog niskog omskog otpora mogu značajno poboljšati elektroanalitička svojstva osjetnih slojeva i pružaju različite mogućnosti modifikacija koje se često koriste za razvoj visoko osjetljivih senzora za istraživanje elektrokemijskih svojstava i otkrivanje raznih spojeva. Prvi cilj ovog rada bio je razviti jednostavnu elektrokemijsku ...
Odabir mjernog pretvornika za mjerenje temperature u šaržnom reaktoru
Odabir mjernog pretvornika za mjerenje temperature u šaržnom reaktoru
Matea Juraković
Vođenje odnosno regulacija procesa predstavlja sastavni dio kemijskog inženjerstva, a temelji se na održavanju optimalnih uvjeta u procesu podešavanjem određenih procesnih veličina. Procesi se najčešće vode u reaktorima, destilacijskim kolonama, izmjenjivačima topline itd., pri čemu se najčešće reguliraju temperatura, protok, tlak i razina. Vođenje procesa može se prikazati regulacijskim krugom. Tri radnje se nužno odvijaju u regulacijskom krugu u kojem se proces vodi i...
Odabrane vrste smeđih alga porodice Dictyotacea: pregled istraživanja isparljivih organskih spojeva
Odabrane vrste smeđih alga porodice Dictyotacea: pregled istraživanja isparljivih organskih spojeva
Lara Brajica
Alge čine raznoliku skupinu organizama te predstavljaju bogati izvor spojeva. U ovom radu je dan pregled istraživanja isparljivih organskih spojeva dviju smeđih morskih makroalga iz porodice Dictyotaceae: Padina pavonica i Dictyopteris polypodioides. Isparljivi spojevi identificirani u kemijskim profilima odabranih vrsta alga pripadaju različitim grupama organskih spojeva među kojima se mogu istaknuti C 8 - spojevi, spojevi sa sumporom, viši alifatski alkoholi,...
Određivanje aktivnosti enzima polifenoloksidaze u uzorcima kultivirane borovnice
Određivanje aktivnosti enzima polifenoloksidaze u uzorcima kultivirane borovnice
Ivana Pervan
Fenolni spojevi su ključni za prehrambena i organoleptička svojstva hrane poput boje, okusa, mirisa te njenog učinka na zdravlje čovjeka. Borovnice se smatraju jednim od najvažnijih prirodnih izvora polifenolnih spojeva među kojima dominiraju antocijani. Ovi visokovrijedni spojevi nalaze se najvećim dijelom u kožici ploda pa je njihova biodostupnost potrošačima velika. Borovnice, kao voće koje je izrazito bogato fenolnim spojevima, izuzetno su podložne procesu ...
Određivanje antimikrobnog učinka začinskog bilja na Enterococcus faecalis
Određivanje antimikrobnog učinka začinskog bilja na Enterococcus faecalis
Tonka Mirjana Rašić
Zbog povećanja broja oboljenja uzrokovanih patogenim mikroorganizmima prisutnim u hrani dolazi do sve veće zabrinutosti potrošača oko njene sigurnosti. Zahtjevi za sigurnom i kvalitetnom hranom rastu kao i briga zbog uporabe kemikalija i sintetskih konzervansa koji se koriste kako bi inhibirali rast patogena. Navedeni problemi i zahtjevi potrošača povećali su potrebu za primjenom alternativnih metoda za očuvanje kvalitete hrane, pa tako hrana pripremljena i očuvana prirodnim...
Određivanje antioksidacijske aktivnosti i inhibicijskog djelovanja vodenog ekstrakta gorke naranče (Citrus aurantium L.) na aktivnost acetilkolinesteraze i butirilkolinesteraze
Određivanje antioksidacijske aktivnosti i inhibicijskog djelovanja vodenog ekstrakta gorke naranče (Citrus aurantium L.) na aktivnost acetilkolinesteraze i butirilkolinesteraze
Marijana Zenčić
Alzheimerova bolest (AD) jedna je od najučestalijih degenerativnih bolesti mozga, te ju karakterizira oštećenje živčanih stanica i propadanje kognitivnih funkcija. Jedna od metoda za ublažavanje simptoma AD inhibicija je acetilkolinesteraze (AChE) i butirilkolinesteraze (BuChE). U ovom radu kao potencijalni inhibitor koristio se vodeni ekstrakt gorke naranče (Citrus aurantium L.). Gorka naranča posjeduje protuupalna svojstva, te se stoga...
Određivanje antioksidacijske aktivnosti i ispitivanje sposobnosti inhibicije kolinesteraza nehlapljivih izolata korijena gaveza
Određivanje antioksidacijske aktivnosti i ispitivanje sposobnosti inhibicije kolinesteraza nehlapljivih izolata korijena gaveza
Ivana Božić
Oksidacijski stres definira se kao pomak ravnoteže u staničnim oksidacijsko-redukcijskim reakcijama u smjeru oksidacije. Riječ je o stanju prekomjernog stvaranja ili nedovoljno učinkovitog uklanjanja reaktivnih kisikovih vrsta. Tada dolazi do neuravnoteženog stvaranja slobodnih radikala i premašivanja mogućnosti neke stanice da ih razgradi, što rezultira oštećenjem stanica. Otkrivanje novih prirodnih antioksidansa i inhibitora enzima...

Pages