Pages

Metode sinteze i karakterizacije ZnO nanostruktura za biomedicinsku primjenu
Metode sinteze i karakterizacije ZnO nanostruktura za biomedicinsku primjenu
Ana Midenjak
Nanomaterijali se sve više primjenjuju u biomedicini, a među njima se posebno ističe cinkov oksid, zbog svojih kemijskih, fizikalnih i mehaničkih svojstava, kao i zbog zanimljivih struktura na mikro- i nanoskali različite funkcionalnosti. One pokazuju terapeutsko djelovanje kod liječenja raka, dijabetesa, mikrobnih infekcija i rana, a primjenjive su i u dijagnostici oslikavanjem te kao senzori. Morfologije i svojstva tih struktura, a time i njihova...
Miješani metoksidni i fenantridinski derivat kaliks[4]arena kao teranostički receptor
Miješani metoksidni i fenantridinski derivat kaliks[4]arena kao teranostički receptor
Iva Marušić
S ciljem procjene potencijala primjene derivata kaliksarena 5,11,17,23-tetra-tert-butil-25,27- dimetoksi-26,28-bis-((fenantridin-6-il)metoksi)kaliks[4]aren (D) u teranostici, u ovom su radu istražena njegova kompleksacijska svojstva s bojama rodaminom B, auraminom O i fluoresceinom te lijekom timokinonom pri čemu je zbog slabe topljivosti liganda korišten sustav otapala acetonitril/diklormetan. Konstante stabilnosti određene su na temelju ...
Mikroemulzije bez prisutnosti surfaktanta bazirane na mirisnim tinkturama citrala
Mikroemulzije bez prisutnosti surfaktanta bazirane na mirisnim tinkturama citrala
Matea Dujmović
Tinkture su alkoholne ili hidroalkoholne otopine pripremljene od biljnih ili kemijskih tvari. Tinkture su veoma korisne u industriji parfema , jer sadrže etanol koji je dobro otapalo mirisnih spojeva. U ovom istraživanju titracijskom metodom je određeno monofazno područje u trokomponentnom sustavu citral - etanol-voda . Stabilnost mikroemulzijskih agregata ispitana je mjerenjem zeta - potencijala .
Mikrovalna sinteza čestica aluminijevog oksida uz različite eksperimentalne uvjete
Mikrovalna sinteza čestica aluminijevog oksida uz različite eksperimentalne uvjete
Nikola Štavlić
Aluminijev oksid (Al 2 O 3 ) ima široku primjenu u anorganskoj industriji zbog svojim izrazito povoljnih kemijskih i termičkih svojstava. Najpoznatija uporaba Al 2 O 3 je u procesu proizvodnje keramike (čisti Al 2 O 3 ili smjesa Al 2 O 3 i ZrC, ZnO 2 , SiC i dr.). Zbog svojih dobrih mehaničkih svojstava Al 2 O 3 se upotrebljava i kao abraziv te u staklenoj industriji kao vatrostalni materijal. Cilj ovog diplomskog rada je ispitati eksperimentalne uvjete sinteze...
Mikrovalna sinteza čestica željezovog oksida uz različite eksperimentalne uvjete
Mikrovalna sinteza čestica željezovog oksida uz različite eksperimentalne uvjete
Anđela Mastelić
Zbog široke primjene nanočestica u biologiji, industriji, pedologiji i istraživanju korozije, znanstvenici su razvili razne metode za njihovu sintezu. Mikrovalna sinteza pokazala se kao najbrža, najjednostavnija i najprihvatljivija metoda sintezu nanočestica te je korištena u ovom radu. Mikrovalna sinteza može se provoditi na visokim temperaturama na siguran, jednostavan i ponovljiv način. Dokazano je da se ovom metodom može povećati i prinos...
Mikrovalovima potpomognuta sinteza 1,3 - tiazola in situ počevši od primarnih alkohola
Mikrovalovima potpomognuta sinteza 1,3 - tiazola in situ počevši od primarnih alkohola
Adriana Šegedin
Tiazol je peteročlani prsten koji sadrži atome dušika i sumpora na položajima 1 i 3. Tiazol je dobio značajnu pozornost u područjima organske i medicinske kemije zbog svojih izvanrednih bioloških i farmakoloških svojstava. Spojevi na bazi tiazola pokazaju širok spektar bioloških aktivnosti, uključujući antimikrobna, antitumorska, protuupalna i antioksidacijska djelovanja. Istraživanje derivata tiazola rezultiralo je razvojem brojnih komercijalno ...
Mjerenje razine etanola u uzorcima pacijenata sa šećernom bolesti
Mjerenje razine etanola u uzorcima pacijenata sa šećernom bolesti
Ivan Stvorić
Ciljevi istraživanja: Ispitati stabilnost kliničkih bioloških uzoraka krvi pacijenata sa šećernom bolesti i djelovanje antikoagulansa EDTA u epruvetama za pohranu bioloških uzoraka krvi te ispitati metodu za analizu etanola. Materijali i metode: Razrjeđivanjem početne standardne otopine etanola koncentracije 5,0 g/kg pripremljene su vrijednosti koncentracija: γ4=2,5 g/kg, γ3=1,5 g/kg, γ2=1 g/kg, i γ1=0,5 g/kg. Prikupljeno je 27 uzoraka krvi osoba oboljelih od...
Modeliranje aktivnosti katalizatora matričnom algebrom
Modeliranje aktivnosti katalizatora matričnom algebrom
Josip Radić
Za uvid fenomena katalitičkog sustava nužno je istražiti sustav i sve njegove faze. Rezultati provedenih eksperimentalnih istraživanja služe za verifikaciju modela za svaku pojedinu fazu. Nužno je doći do podataka o brzini procesa iz kojih se izračunava trenutna aktivnost katalizatora. Primijenjen je nelinearni regresijski postupak obrade eksperimentalnih podataka za razvoj teorijske funkcije brzine kemijske reakcije u ovisnosti o vremenu. Ovim radom dan je doprinos matematičkom...
Modifikacija eugenola djelovanjem peroksidaza
Modifikacija eugenola djelovanjem peroksidaza
Marko Vlašić
Cilj ovog rada bio je ispitati utjecaj enzima peroksidaze na eugenol odnosno njegovu modifikaciju koja rezultira sa nastankom netopljivih produkata koji se lako uklanjaju iz uzorka eteričnog ulja klinčića. Primjena ove reakcije bi se stoga mogla potencijalno koristiti za uklanjanje eugenola iz različitih uzoraka. Obzirom na dobivene rezultate može se zaključiti da peroksidaza ima učinak na eugenol tj. uzrokuje njegovu modifikaciju što je potvrĎeno...
Modifikacija poli(3-hidroksibutirata) smjesom metilnih estera masnih kiselina dobivenih transesterifikacijom otpadnih jestivih ulja
Modifikacija poli(3-hidroksibutirata) smjesom metilnih estera masnih kiselina dobivenih transesterifikacijom otpadnih jestivih ulja
Danijela Dragićević
Smjesi metilnih estera masnih kiselina određene su fizikalne značajke: gustoća i kinematička viskoznost, a primjenom GC-MS analize određen je njezin sastav. Modifikacija poli(3-hidroksibutirata) (PHB) je provedena dodatkom različitih udjela smjese metilnih estera masnih kiselina (SME) s ciljem poboljšavanja mehaničkih i toplinskih svojstava PHB-a i njegove šire komercijalne primjene. Uspješno su pripravljeni filmovi mješavina PHB/SME u kloroformu s 10 mas.%, 15 mas.%, 20...
Modifikacija poli(etilen-oksid) / montmorilonitnih kompozita u svrhu poboljšanja ionske provodnosti
Modifikacija poli(etilen-oksid) / montmorilonitnih kompozita u svrhu poboljšanja ionske provodnosti
Petra Joskić
U ovom radu ispitivan je utjecaj dodatka soli litijevog bis(oksalato)borata (LiBOB) i litijevog montmorilonita (LiMMT) na staklište, talište i kristalnu strukturu poli(etilen-oksida) (PEO10). Tijekom ispitivanja primijenjene su metode diferencijalne pretražna kalorimetrije (DSC) i infracrvene spektroskopije s Fourierovom trnasformacijom (FTIR). LiMMT pripremljen je metodom ionske izmjene iz prirodnog montmorilonita, a polimerni nanokompoziti PEO/LiMMT/LiBOB s molnim ...
Modifikacija polimernih elektrolita poli(etilen-oksida) i litijevog bis(oksalato) borata u svrhu poboljšanja ionske provodnosti
Modifikacija polimernih elektrolita poli(etilen-oksida) i litijevog bis(oksalato) borata u svrhu poboljšanja ionske provodnosti
Ana Kondža
Ovaj rad bavi se ispitivanjem utjecaja dodatka litijevog montmorilonita (LiMMT) na toplinske prijelaze (staklište i talište) i kristalnost poli(etilen-oksida). Primijenjene su metode diferencijalne pretražne kalorimetrije (DSC) i infracrvene spektroskopije s Fourierovom transformacijom (FT-IR). LiMMT pripremljen je metodom ionske izmjene iz prirodnog montmorilonita, a polimerni nanokompoziti PEO10/LiMMT/LiBOB s masenim omjerima PEO10/LiMMT 95/5, 90/10, 80/20, 70/30, 60/40...

Pages